Projekt EU OPVK

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace                                                                                   čj. 16611/2011-469/MŠMT 

 

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

Identifikace operačního programu 

Číslo operačního programu:           CZ. 1. 07 

Název operačního programu:         OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

Číslo výzvy:                                  21 

Název výzvy:                                Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblasti  podpory 1. 4 – unit cista  

Číslo prioritní osy:                           7. 1 

Název prioritní osy.                          Počáteční vzdělávání  

Číslo oblasti podpory:                      7.1.4 

Název oblasti podpory:                    Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách  

Typ projektu:                                   IP – ostatní  

Projekt 

Název projektu:                               Škola 21. století – tradičně i nově  

Zkrácený název projektu:               Škola 21. stol.  

Název projektu anglicky:                The schoul of the 21 cent.traditionaly and newly 

Předpokládaný datum zahájení:        01. 09. 2011 

Předpokládaný datum ukončená:       28. 02. 2014

 Předpokládaná doba trvání projektu v měsících:            30, 0

 

 1. Východiska projektového záměru 

 

1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

Naší prioritou především systematické vzdělávání žáků ve všech oblastech stanovených RVP pro základní vzdělávání. ŠVP „Barevná škola" klade důraz na co nejširší všestranný rozvoj osobnosti každého žáka a na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.

Naše škola chce vytvořit a rozvíjet u žáků znalosti a dovednosti, které jim umožní dobré uplatnění v budoucím životě, tedy vedle teoretických poznatků preferovat činnostní učení se zaměřením na praktickou využitelnost poznatků. Chápeme potřebu rozvoje čtenářských dovedností žáků jako důležitý faktor pro jejich úspěšnost při vzdělávání ve všech oblastech lidského vědění.

Naše škola chce vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií. Podporujeme využívání výpočetní techniky ve všech předmětech, využívání výuky na počítačích prostřednictvím moderních výukových programů, využívání interaktivních tabulí ve výuce. Všichni žáci školy mají stejná práva na všeobecné a rovné vzdělání a stejné šance.

Počítáme s integrací žáků se SVP v běžných třídách a individuálním přístupem k nim. Spolupracujeme s různými odborníky, podporujeme odborné vzdělávání pedagogických pracovníků, od 2. do 5 ročníku máme zavedený nepovinný předmět Doučování elementárního učiva a od 6. do 9. ročníku nepovinný předmět Cvičení z českého jazyka. Jako škola nabízíme široký výběr volitelných předmětů (od 2. do 5. ročníku a od 7. do 9. ročníku), široký výběr nepovinných předmětů pro žáky všech ročníků se zaměřením na sport, kulturu, tanec, zpěv a výtvarnou oblast.

Pro žáky od 1. do 3. ročníku nabízíme Logopedická cvičení. 

 

1.2 SWOT ANALÝZA

 

 SWOT analýza, tj. identifikace silných a slabých stránek školy, příležitostí a hrozeb, je uvedena v přílohách, uložených u ředitele školy. 

 

1.3 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROKY 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010 

 

Z dokumentu Vlastní hodnocení školy vyplývá, že žáci školy dosahovali průměrného hodnocení ve standardizovaných testech (SCIO). Výsledky jednotlivých žáků i celých tříd se ve sledovaném období výrazně nesnížily, ale ani nezvýšily, úroveň celkového dosaženého výkonu žáků je průměrná. V oblasti sledování výsledků v matematice, českém jazyce a obecně studijních předpokladech nedošlo k výraznému zlepšení, spíše k poklesu u jednotlivých žáků, tříd i celé školy. Výkony žáků jsou průměrné.

Škola chce usilovat o zlepšení výsledků ve vzdělávání žáků v matematice, českém jazyce a ve všeobecné studijních předpokladech.  

 

2. Vize a cíle projektového záměru

 

            Rozborem východisek projektu bylo zjištěno, že pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na naší škole je zapotřebí zaměřit se zejména na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti, zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, na zkvalitnění výuky humanitních a přírodních předmětů.

            Cílem projektu je zvýšit zájem žáků a pedagogů o výuku zaměřenou na vytváření a rozvoj znalostí a dovedností zejména v oblasti čtenářských dovedností, které ovlivňují zásadním způsobem úspěšnost při vzdělávání ve všech vědních oborech. Rozvoj informační a ICT gramotnosti pak jako nezbytné kompetence, důležité pro začlenění žáků do společnosti v rámci našeho státu i EU, také  a pro budoucí uplatnění žáků na trhu práce a v životě.

            Využitím šablony chceme docílit naplnění cíle našeho ŠVP ve smyslu co nejširšího všestranného rozvoje osobnosti každého žáka a utváření a rozvoj jejich klíčových kompetencí.

            V současné době je vybavení naší školy víceméně standardní, to znamená interaktivní tabule SMART Board, vizualizér, notebooky a počítače, dataprojektory. Od zavedení interaktivní výuky skoro ve všech třídách si jako škola slibujeme větší atraktivnost, variabilnost a pestrost jednotlivých předmětů, širší zapojení žáků a také větší zájem pedagogů školy o další vzdělávání. Od začátku nám při práci s interaktivní tabulí pomáhají interaktivní učebnice od firmy Fraus, s kterou spolupracujeme jako Partnerská škola.

Protože interaktivní výuka je o tom, že všichni učitelé mohou s moderními technologiemi běžně v hodinách pracovat a jsou na svoji vyučovací hodinu kvalitně připraveni, dojde nejdříve k zakoupení notebooku pro každého vyučujícího na škole. tak aby využíval všechny dostupně technologie každý den např. ke zkoušení, procvičování, k výkladu učiva i k procvičování. Do svých digitálních materiálů budou zapojovat vyučující i zpětnou vazbu a cvičení podporující zvídavost a aktivitu žáků.

Interaktivní výuka bude postupně probíhat na celém I., stupni. Na II. stupni v určených třídách, kde se žáci budou na výuku střídat.

            Dílčím cílem je vytvořit sady digitálních učebních materiálů (DUM) a výukových materiálů pro vzdělávací oblasti: 

1)     Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk),

2)     Matematika a její aplikace,

3)     Člověk a jeho svět (prvouka, přírodověda, vlastivěda)

4)     Člověk a společnost (dějepis, výchova k občanství)

5)     Člověk a příroda (fyzika, přírodopis, zeměpis)

6)     Umění a kultura (hudební výchova)

7)     Člověk a zdraví (výchova ke zdraví, tělesná výchova). 

Do projektu bude zapojeno 22 pedagogických pracovníků (na I., stupni 10, na II. stupni 22), a všichni žáci školy (přibližně 330 žáků na I. a II. st.). 

            Konečným výsledkem na konci projektu bude větší zapojení a příprava digitálních výukových hodin ze strany pedagogických pracovníků napříč všemi předměty, čerpání a získávání inspirací z množství dostupných zdrojů, častější společné konzultace na metodických předmětových sekcích U žáků zvýšený zájem o jazyk, literaturu, přírodní a společenské vědy, matematiku a informatiku. U rodičů  přitáhnout pozornost o formy a metody práce se žáky ve škole. V případě zájmu aktivně zapojovat i rodiče do výuky (ukázkové hodiny, vlastní výuka). 

 

3. Šablony pro naplnění projektového záměru 

 

Číslo klíčové aktivity.                       III/2 

Název klíčové aktivity:                     Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictví ICT 

Cíle realizace klíčové aktivity:         Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení stud. výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností.  

Cílová skupina a její popis:            Cílovou skupinou jsou žáci naší školy (1. až 5. ročník, 6. až 9. ročník) . Žáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů úzce souvisejících se zvyšováním kvality výuky prostřednictvím digitálních technologií

Výstup klíčové aktivity:                   36 sad vzdělávacích materiálů pro 36 tematických oblastí (v každé sadě je minimálně 20 digitálních učebných materiálů).

Procento z rozpočtu:                        98, 94 

Postup:  nákup materiálního vybavení je vázán k realizaci cíle a je určen pro využití pedagogickými pracovníky, tak i žáky.  

Realizace projektu je rozdělena do dvou etap, podle přidělených finančních prostředků.  

 

V rámci I. etapy (září 2011 – září 2012) dojde k nákupu a instalaci tohoto software a zařízení :

 • 22 notebooků pro pedagogocké pracovníky

 • kancelářské balíčky programů funkčně odpovídající MS Office ProPlus 2010 Select pro zakoupené notebooky

 • dokovací stanice

 • interaktivní dataprojektory a příslušenství

 • keramické tabule Triptych

 • keramické tabule Manažer

 • stojany zvedací pro keramické tabule

 • software pro řízení počítačové učebny

v objemu cca 650 000,- Kč. 

 

V rámci II. etapy (říjen 2012 – říjen 2013) dojde k dovybavení učeben:

 • keramické tabule

 • interaktivní dataprojektory s příslušenstvím

 • dokovací stanice

v objemu cca 600 000,- Kč.

Číslo klíčové aktivity:                       IV/3 

Název klíčové aktivity:                     Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti. 

Cíle realizace klíčové aktivity:         Cílem aktivity je pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podpořit pedagogické pracovníky k zavádění inovativních forem a metod výuky směrujících k rozvoji matematické gramotnosti  žáků. 

Cílová skupina a její popis:             Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základní školy.  

Výstup klíčové aktivity:                   2 osvědčení o absolvování DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků (akreditace)  

Procento z rozpočtu:                        0, 23 

Postup/realizace:                              účast na vybraném semináři pro vyučující MA, FY.  

Číslo klíčové aktivity:                       V/3

 

Název klíčové aktivity:                     Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách  a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.  

Cíle realizace klíčové aktivity:         Cílem aktivity je pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podpořit pedagogické pracovníky k zavádění inovativních forem a metod výuky směrujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků. 

Cílová skupina a její popis:             Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základní školy.  

Výstup klíčové aktivity:                   2 osvědčení o absolvování DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků (akreditace)  

Procento z rozpočtu:                        0, 47 

Postup/realizace:                              účast na vybraném semináři pro vyučující I. stupeň: prvouka, přírodověda, vlastivěda, praktické činnosti,

                                                           pro vyučující II. stupně: přírodopis, člověk a ochrana zdraví.  

Číslo klíčové aktivity:                       I/3

 

Název klíčové aktivity:                     Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a                                  informační gramotnosti  žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.  

Cíle realizace klíčové aktivity:         Cílem aktivity je pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podpořit pedagogické                                  pracovníky k zavádění inovativních forem a metod výuky směrujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků. 

Cílová skupina a její popis:             Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základní školy.  

Výstup klíčové aktivity:                   2 osvědčení o absolvování DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků (akreditace)  

Procento z rozpočtu:                        0, 36 

Postup/realizace:                              účast na vybraném semináři pro vyučující I., II. stupně: 

 Příloha:

 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.4433/21/7.1.4/2011 (pod čj. 16611/2011-469 ze dne 28. 7. 2011.

 Louny, srpen 2011

 

zpracovala:                                                     Mgr. Věra Benešová, ředitelka školy

 

Dodatek:

Hlavním cílem projektu není nákup ICT technologií, ale inovace výuky prostřednictvím ICT. Ve schváleném rámci tohoto projektu MŠMT se škola zavázala vytvořit 720 digitálních učebních materiálů (DUM – je prezentace v Powerpointu, metodický list pro použití akreditovaných výukových programů, prezentace v programu Smart Notebook). V dalším pak všech těchto 720 DUM ověřit ve výuce. Hlavním monitorovacím indikátorem pro MŠMT a EU není vybavení ICT, ale počet podpořených žáků v rámci vzdělávání. Škola za vnucených podmínek předešlých státních dotací SIPVZ, proto aby, o dotaci nepřišla, nakoupila za 250.000,- Kč MŠMT schválené výukové programy, které nebyly ze strany podmínek použití dotace zabezpečeny tolik potřebnými ICT technologiemi.

Proto jsem zvolila jako hlavní cestu inovací výuky prostřednictvím ICT. Realizačním týmem pro tvorbu DUM bude 22 pedagogů, kterým pro práci zabezpečím přenosné počítače – Notebooky (proto 22 Notebooků). Dále pak v první  a druhé etapě ( dotace 2x za trvání projektu) se realizační tým dohodl na keramických tabulích, interaktivních dataprojektorech v běžných třídách (kde budou umístěny bez notebooků) a zjednodušení připojování Notebooků, které si pedagogové vždy do vyučovací hodiny přinesou.  Dále pak byl vznesen požadavek na trvalé  připojení kabelů, ale i možnost okamžité činnosti při zahájení výuky, aby byl co nejvíce využit čas použití ve vyučovací hodině (45 minut). Rozhodla jsem se použít dokovací stanice ve třídách, kde budou umístěny interaktivní dataprojektory. V kabinetech pedagogů dokovací stanice nebudou. Připojení v kabinetech k internetu Wifi. Ze strany ICT správce byl vznesen požadavek pro ochranu dat a operačního systému při neúmyslném vytažení z dokovací stanice.  Protože se však  při zapnutí Notebooku musí načítat některé ovladače Hardwaru  používaných zařízení, je výběr výrobce takovéto dokovací stanice velice zúžený. Proto byla vybrána dokovací stanice (Express Port Replicator II). Navíc Notebooky, které mohou v takovýchto dokovacích stanicích pracovat, nebo být odebrány okamžitě bez poškození, jsou ve vyšších cenových relacích a svými technickými parametry vysoce převyšují naše požadované parametry. Pro výběr Notebooků tedy požadoval realizační tým pouze rozměr displeje 15,6“, mobilitu, možnost přenášení v pohotovostním stavu v rámci školní budovy a odolnost při častém přenášení z domova do školy. Správce sítě pak minimální kapacitu HDD 300GB, protože instalace výukového software zabere cca 150GB dat. Při stanovování předmětu zakázky pak byla vybrána cena z nejlevnějších Notebooků, které umí s takovými dokovacími stanicemi pracovat. Bohužel tyto Notebooky na trhu již nejsou k sehnání, jsou jen dražší verze než bylo kalkulováno.  Výše uvedený záměr byl zpracován pro I. etapu  projektu. Ve druhé etapě projektu škola bude poptávat již jen keramické tabule, interaktivní dataprojektory a dokovací stanice. Proto je důležité v této první etapě plně respektovat záměr realizačního týmu.

Mgr. Věra Benešová, ředitelka školy

 

 

 

zpět na hlavní stránku