Školní program environmentální výchovy a vzdělávání

 

 

Školní program EVVO

 Zpracováno na základě metodického pokynu MŠMT  ČR k zajištění environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty č. j. 16745/2008 – 22, který je součástí zákona č. 123/1998 Sb. 

Východiska pro stanovení dlouhodobých záměrů 

SWOT analýza 

Jednotlivé body vzešly z panelové diskuze pedagogických pracovníků. 

Tabulka č. 1

 

Silné stránky 

 

 • Činnost družiny
 • Činnost školního klubu
 • Vstřícnost vedení školy
 • Výukové materiály:

       postupná výměna učebnic

      ( Fraus )

      výukové multimediální

      programy     

      knihovna pro učitele

 • Multimediální učebna
 • Učebna s interaktivní tabulí
 • Skleník
 • Školní dílna, kuchyňka 
 • Koordinátor EVVO 
 • Zpracovaný plán EVVO               

 

Slabé stránky

 

 • Chybějící pozemek pro venkovní aktivity a školní zahradu
 • Chybějící prostory v budově školy – např. pro zoo koutek
 • Absence organizací a středisek zabývajících se problematikou EVVO ve městě
 • Malá podpora ze strany zřizovatele
 • Nedostatečné finanční zajištění pro realizaci náročnějších akcí
 • Malá ochota spolupracovníků při realizaci projektů
 • Chybějící tradice – škola byla orientovaná hlavně na výuku jazyků

 

 

 

Příležitosti

 

 • Získávání finančních prostředků ze všech dostupných zdrojů
 • Spolupráce se sponzory
 • Spolupráce s rodiči
 • Zlepšení propagace probíhajících akcí na úrovni tříd, ale někdy i školy
 • Získání dalších spolupracovníků z řad pedagogického sboru

 

 

Ohrožení

 

 • Velké množství administrativy
 • Přetěžování pedagogů akcemi náročnými na přípravu a organizaci v ostatních oblastech vzdělávání

 

 

 

 

 

Anonymní dotazník.

Celkem bylo osloveno 25 pedagogů. 

Hodnotící kritéria 

Tab.č.2

 1. Klima školy
 1. Vztahy mezi pracovníky
 1. Aprobovanost pedagoga
 1. Mimoškolní a mimotřídní akce
 1. Ochota pracovníků podílet se na akcích
 1. Spolupráce s městským úřadem
 1. Vysoká aktivita školy, vztah žáků ke škole
 1. Využití počítačů a internetu
 1. Školní studovna
 1. Image školy na veřejnosti
 1. Materiální vybavení školy
 1. Vnitřní prostory školy
 1. Kuchyně
 1. Školní jídelna
 1. Dopravní dostupnost
 1. Poloha budovy školy
 1. Propracovaný systém vnitřní komunikace a komunikace s veřejností
 1. Stárnoucí pedagogický sbor
 1. Nedostatečné finanční zdroje na rozvoj, provoz, údržbu
 1. Nekvalifikovaní pedagogové
 1. Špatná komunikace vedení školy směrem dolů
 1. Přehlížení zásadních problémů, neschopnost řešit problémy
 1. Nedostatečné využití prostor školy
 1. Nedostatečné zapojení místní komunity do života školy
 1. Žádné kontakty s „dodavateli“, tj, MŠ a „odběrateli“ tj, SŠ a SOU
 1. Vstup do EU
 1. Celoživotní vzdělávání
 1. Úbytek populace
 1. Problémy s obnovou pedagogického sboru
 1. Skeptický pohled pedagogů na situaci ve školství i další budoucnosti
 1. Striktní obnovení spádových oblastí škol, konec možnosti výběru školy rodiči
 1. Vzdělání nemá pro společnost prioritu, vláda peněz
 1. Sklon podřizovat se negativním jevům ve společnosti
 1. Nezájem podnikatelů o spolupráci se školami
 1. Hrozba zvyšování drogové závislosti u žáků a studentů
 1. Lepší uplatnění ped. prac.v jiných oblastech, než ve školství
 1. Slučování škol

 

Výsledky hodnocení jsou zpracovány do grafů 1 až 4. 

Graf č. 1

 

 

Graf č.2

 

Graf č.3

 

 

Graf č.4

 

Výsledky tohoto šetření vypovídají nejen o „náladě“ či klimatu školy, ale odrážejí se zde i obecné problémy českého školství, se kterými se potýkáme.

 

Cíle environmentální výchovy stanovené RVP

Přínos průřezového tématu EV k rozvoji osobnosti žáka

 

1.      přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty

2.      vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů

3.      vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti

4.      podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí

5.      přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí

6.      vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí

7.      vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví

 

Cílem vzdělávání žáků je získání dostatečných znalostí, vhodných dovedností a zvláště motivace pro své chování a jednání v  souladu s ekologickým povědomím. Vytváření kladného vztahu k životnímu prostředí, jak z osobního, tak i globálního hlediska. Jedná se o dlouhodobý proces, probíhající po celou dobu školní docházky. 

 

Témata obecných EVVO cílů zařazených do ŠVP Základní školy Louny, Školní 2426

Rozvoj porozumění souvislostí v biosféře, vztah člověka a prostředí , důsledky lidské činnosti na prostředí

Uvědomuje si podmínky života a možností jeho ohrožování

Poznává a chápe souvislosti mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa

Uvědomuje si souvislosti mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědnost ve vztahu k prostředí

Získávání znalostí, dovedností a návyků nezbytných pro každodenní žádoucí jednání vůči prostředí

Rozvoj spolupráce v péči o životní prostředí na různých úrovních

Seznámení s principy udržitelnosti rozvoje společnosti

Objektivní hodnocení informací týkajících se ekologických problémů

Rozvoj schopnosti komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska

Rozsah dosažené úrovně zvládnutí dané problematiky záleží na věku a schopnostech žáka.Základem pro zdárnou realizaci cílů EVVO je nutnost, aby všichni žáci prošli tímto vzdělávacím procesem.

Prostředky pro dosažení cílů EVVO jsou  stejné jak na prvním, tak i na druhém stupni základní školy. Liší se rozsah a forma s ohledem na věk  a schopnosti žáka.

Začlenění jednotlivých cílů je součástí ŠVP v rámci jednotlivých ročníků a předmětů – uveřejněných na webových stránkách školy. www.8zs.ln.cz

 

Rozdělení prostředků pro dosažení cílů EVVO

1.     Vzdělávací proces

Výuka

       Projektové dny, projektové vyučování, besedy

       Akce pořádané školou – škola v přírodě, lyžařské kurzy, exkurze, školní výlety,

                                               ozdravné pobyty

       Soutěže se zaměřením na problematiku EVVO

       Účast na akcích pořádaných městem

2.     Prostředí školy

Ekologizace  provozu školy

Estetické prostředí školy a její okolí

Přístup k informacím

3.     Osobní příklad učitele

 

Dlouhodobý plán EVVO na ZŠ Louny, Školní 2426

Edukační proces

Hlavní cíl: Důsledně uplatňovat ekologické aspekty a průřezová témata začleněná do výuky jednotlivých předmětů s následným zhodnocením použitých forem výuky.

Dílčí cíle:

     A.Dodržovat krátkodobý plán EVVO

Strategie:

·         sestavit krátkodobý plán EVVO školy tak, aby poskytoval možnosti pro všechny vyučující na prvním i druhém stupni ZŠ

·         flexibilně reagovat na nově vzniklé možnosti a příležitosti, které nebyly na začátku roku známy.

·         materiálně zajistit plánované akce, poskytnout pomoc a konzultaci při realizacích akcí

Indikátory: Krátkodobý plán EVVO bude sestaven ve spolupráci s vyučujícími do konce září, vyučující budou seznámeni s jeho obsahem na poradě a následně bude k dispozici ve sborovně školy.

Realizace krátkodobého plánu bude zhodnocena ve výroční zprávě školy.

B.Začleňování projektů a projektového vyučování se zaměřením na EVVO do výuky.

Strategie:

·         navrhnout vhodná témata pro výběr projektu jak pro první, tak pro druhý stupeň

·         stanovit termín pro projektový den

·         materiálně a organizačně zabezpečit průběh projektového dne

·         vhodně motivovat žáky pro práci na projektu

Indikátory: Uspořádání alespoň jednoho projektového dne pro první a jednoho pro druhý stupeň školy

Prezentace dosažených výsledků v prostorách školy, na školním webu, eventuelně v místním tisku.

C. Zapojení  školy do soutěží s ekologickou tématikou.

Strategie:

·         dostatečně a motivačně informovat vyučující a žáky s možností zapojení do soutěže.

·         zajistit konzultace při řešení problémů.

·         zajistit kontrolu a podporu při déle probíhající akci, při opadnutí prvotního nadšení hrozí ztráta zájmu.

Indikátory: Co nejvyšší počet zúčastněných žáků, bez ohledu na jejich schopnosti.

Prezentace práce a eventuelně dosažených výsledků na EVVO nástěnce školy a školním webu.

D. Navázat spolupráci se školou či školami regionu, výhledově i zahraniční školu jednoho z družebních měst města Loun.

Strategie:

·         zorganizovat vhodnou akci ( soutěž, brigádu, exkurzi…) a zapojit do ní i jiné školy

·         zapojit se do akcí přádaných jinými školami a pokračovat v další spolupráci

·         využít již stávajících kontaktů v zahraničí a navázat užší spolupráci

·         získat pro spolupráci učitele jazyků

·         zapojit se do již probíhajících celorepublikových projektů

·         spolupracovat s rodiči

Indikátory: Realizace alespoň jedné výše uvedené akce v nejbližším termínu s následnou prezentací v prostorách školy, školním webu a místním tisku.

E. Maximální využití školního pozemku pro možnosti výuky.

Strategie:

·         získání prostředků na výstavbu pergoly pro venkovní učebnu na nákup kompostéru.

·         založení výukových míst na stávajícím pozemku

·         lepší využití dlážděné plochy dvora pro družinu a školní klub.

·         získání prostředků na rekonstrukci kůlny na nářadí.

·         zmapovat možnosti pro získání dalšího pozemku na zbudování větší a vyhovující školní zahrady.

·         úzká spolupráce s rodiči a školskou radou.

Indikátory: Stavba pergoly.

Vytvoření hřbitova odpadků, keltský kalendář, umístění kompostéru, bylinková zahrádka, jednoduchá meteorologická stanice.

Vytvoření hracích míst na dlážděné ploše – dáma, piškvorky, skákací panák.

Oprava kůlny na nářadí.

Získání pozemku.

 

F. Udržovat tradici organizování lyžařských kurzů, letních ozdravných pobytů a škol v přírodě.

Strategie:

·         obnovováním materiálního zajištění školy umožňovat žákům i nadále zapůjčování vybavení k provozování zimních sportů.

·         ve spolupráci  se sdružením rodičů uvolnit část prostředků jako příspěvek na úhradu jednotlivých akcí a tím umožnit účast i sociálně slabším dětem.

·         získávat další finanční prostředky od sponzorů.

·         využívat příspěvků státních organizací.

·         využívat pobytů k začleňování aktivit EVVO v terénu.

Indikátory: Uspořádání dvou turnusů lyžařského kurzu  s celkovou účastí minimálně 50 žáků.

Uspořádání školy v přírodě pro první stupeň s účastí minimálně 80 žáků.

Uspořádání ozdravného pobytu pro žáky druhého stupně s minimální účastí 40 žáků

Přednáška pracovníka horské služby, návštěva, exkurze, výlet v místě pobytu.

Každoroční 15 % obnova sportovního vybavení školy ( běžky, míče, sítě, atd. )

Prezentace proběhlých akcí na webu školy.

 

Finance

Hlavní cíl: Získávání veškerých zdrojů a prostředků pro realizaci aktivit vycházejících z náplně EVVO.

Dílčí cíle:

 A. Získávání finančních zdrojů pro pokrytí akcí  a projektů EVVO

Strategie:

·         zmapování veškerých možností pro získání finančních prostředků.

·         využití možností dotací a grantů

·         oslovení a jednání s možnými sponzory

Indikátory: Získání sponzora v některé z výrobnách organizací regionu.

Podání alespoň jednoho projektu ročně na získání dotace.

Vytvoření seznamu možností čerpání finančních zdrojů.

B. Rozšiřování materiálního zabezpečení učitelů a žáků pro začleňování EVVO do výuky.

Strategie:

·         rozšiřování školní knihovny s environmentální tematikou.

·         získávání vhodného software pro výuku vyučovací oblasti člověk a příroda

·         spolupráce s rodiči při získávání materiálu pro práci školního klubu, družiny

·         rozšíření množství pomůcek pro výuku v terénu.

Indikátory: Materiální sponzorské dary rodičů – dřevo, příze, výtvarné potřeby atd.

Získání všech volně dostupných publikací a softwaru do knihovny školy.

Pořízení terénních batůžků s výbavou  pro jednu pracovní skupinu dětí cca 20 kusů.

Nákup publikací do školní knihovny v minimální hodnotě 500 Kč ročně.

Lidské zdroje

Hlavní cíl: Rozšířit kolektiv realizátorů aktivit EVVO

Dílčí cíle:

A. Založení občanského sdružení.

Strategie:

·         získání spolu zakládajících členů sdružení.

·         vypracování stanov a náplně sdružení.

·         podání žádosti o registraci občanského sdružení.

Indikátory: Zahájení práce občanského sdružení

B. Účast pedagogů na krátkodobých i dlouhodobých vhodně zvolených vzdělávacích akcích se zaměřením na EVVO.

Strategie:

·         motivování pedagogů.

·         sledování a výběr vzdělávacích akcí.

·         spolupráce s vedením školy při vysílání účastníků.

Indikátory: Proškolení alespoň dvou pedagogů během roku v problematice EVVO

Proškolení jednoho pedagoga v legislativních předpisech pro podávání projektů.

 

Public relations

Hlavní cíl: Zviditelnění školních aktivit pro veřejnost

Dílčí cíle:

 A. Rozvoj spolupráce školy s mimoškolními organizacemi a městem.

Strategie:

·         účast na akcích pořádaných městem.

·         navázání spolupráce s Červeným křížem – proškolení pedagogů a dětí.

·         spolupráce s Hasičským sborem.

·         spolupráce s Městskou knihovnou, Oblastním muzeem.

·         spolupráce s Policií ČR

·         zvýšení podílu školské rady a sdružení rodičů na pořádaných akcích.

Indikátory: Zapojení se do jedné akce pořádané městem.

Proškolení jednoho pedagoga  v oblasti první pomoci – zdravotník.

Účast žáků při veřejném cvičení hasičů, zásahové akci s následnou besedou.

Účast žáků při realizaci projektu pořádaného knihovnou.

Uspořádání projektové výuky ve skanzenu Březno u Loun ve spolupráci s muzeem.

Uspořádání cyklu přednášek s cílem dopravní výchovy a prevence patologických jevů ve spolupráci s policií ČR.

Začlenění rodičů jako pomoc při organizaci jednotlivých akcí.

Prezentace proběhlých akcí na školní webu, prostorách školy a místním tisku.

Provoz školy

Hlavní cíl: Ekologizace provozu školy

Dílčí cíle:

A. Zavedení třídění odpadu do budovy školy.

Srategie:

·         spolupráce s technickými službami města Loun

·         motivace žáků

·         zabezpečení odpadových nádob do prostor školy.

·         motivace technického personálu – pochopení důvodů zvýšení náročnosti práce.

Indikátory: V budově školy budou rozmístěny  nádoby na separovaný odpad s informacemi – co, kam, jak a proč.

V objektu  školy budou umístěny  velkoobjemové nádoby na separovaný odpad.

Technický personál bude vybaven prostředky pro zjednodušení práce při likvidaci odpadu

B. Modernizace vodovodních baterií.

Strategie:

·         získávání finančních prostředků na výměnu stávajících baterií za pákové.

Indikátor: Výměna alespoň 3 baterií ročně.

C.    Péče o životní prostředí  školy a jejího okolí.

Strategie:

·         stanovení služeb jednotlivých tříd při úklidu okolí školy.

·         jarní akce ke Dni Země – Zelená škola.

Indikátory: Stále upravené okolí školy.

Pravidelná péče o květiny ve škole. Vypěstování sadby okrasných rostlin do okenních truhlíků ve školním skleníku.

Volný čas dětí

Hlavní cíl: Nabídnout dětem inspirativní program s důrazem na EVVO a zdravý životní styl.

Dílčí cíle:

A. V rámci školní družiny a školního klubu preferovat aktivity žáků s důrazem na EVVO.

Strategie:

·         pomoc s organizačním zajištěním náročnějších akcí.

·         zlepšení materiálního vybavení.

·         pomoc při sestavování ročního plánu s ohledem na veškeré možnosti školy

Indikátory:  Uspořádání výletu do Českého středohoří.

Návštěva chomutovské ZOO.

 

 

B. rozšíření nabídky kroužků  působících při škole o ekologický kroužek.

Strategie:

vypracování zajímavé náplně roční činnosti kroužku

·         motivace dětí k práci tomto kroužku.

·         uspořádání prázdninové akce kroužku.

Indikátory: Získání minimálně 15 dětí pro práci v ekologickém kroužku.

 

 

Bylo by bezpředmětné vypracovat podrobný rozpis aktivit vztahujících se k EVVO již nyní. S ohledem na stavební úpravy objektu školy, bude letošní školní rok pro naši školu zcela nestandardní a veškeré aktivity se budou podřizovat právě probíhajícím stavebním pracím. V současné době nemáme představu, jak se podaří skloubit všechny skutečnosti vyplývající ze ztížených podmínek a proto je roční plán pouze schematický, k jeho upřesňování či změnám bude docházet aktuálně podle dané situace.

  

 

Ing. Romana Černá                                                                                                                                                                                    

                metodik EVVO                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

zpět na obsah dokumenty