Informační leták pro rodiče budoucích prvňáčků 

 

Vážení rodiče,

potěší nás pokud se rohodnete zapsat své dítě do prvního ročníku naší školy. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které by bylo vhodné znát ještě před nástupem dítěte do základní školy.

O škole

Škola vyučuje 1. až 9. ročník podle vzdělávacího programu Základní škola. Jako základní škola chceme žákům poskytovat základní vzdělání, tj. naučit je dobře českému jazyku a matematice, poskytnout jim všeobecný přehled v ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dát základy jednoho cizího jazyka na I. stupni a druhého cizího jazyka na II. stupni, seznámit je uživatelským způsobem s prací na počítačích. Důraz škola klade na mimoškolní aktivity nad rámec výchovně vzdělávacího standardu: nepovinné předměty, kroužky, školy v přírodě, lyžařské kurzy, ozdravné pobyty, vzdělávací zahraniční zájezdy, ale i plavecké výcviky, bruslení, zdravotní tělesnou výchovu a sportovní hry i pro žáky I. stupně a další aktivity.

Na škole je i velice bohaté kulturní a sportovní vyžití žáků, velká a úspěšná účast žáků v různých soutěžích, olympiádách a sportovních zápasech. Škole se více zaměřuje na sportovní hry.

Škola vyučuje anglický a německý jazyk jako povinný předmět, jako nepovinný předmět je nabízena výuka anglického jazyka, německého jazyka a i výuka ruského jazyka (ten je nabízen žákům II. stupně). Na II. stupni se v rámci povinně volitelných předmětů vyučuje předmět konverzace v anglickém jazyce pro 9. ročník a od 7. ročníku vyučujeme další cizí jazyk (německý nebo ruský).

Výuka v 1. třídě

Učební plán 1.třídy v týdenní dotaci 20 hodin:

Český jazyk 8 hodin Matematika 4 hodiny

Anglický jazyk 1 hodina

Prvouka 2 hodiny Hudební výchova 1 hodina

Výtvarná výchova 1 hodina Tělesná výchova 2 hodiny

Praktické činnosti 1 hodina

V první třídě lze vyučovat jednotlivým předmětům v blocích, menších časových celcích než jedna vyučovací hodina a jednotlivé řízené činnost kombinovat a propojovat, ale vždy je nutné zachovat týdenní časovou dotaci pro jednotlivé vyučovací předměty.

Vyučování v 1. třídě začíná v 7. 55 a končí v 11. 30 hodin.

Od školního roku 2006/2007 bude na základě opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy zahájena právě v 1. třídách výuka podle Školního rámcového programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. O veškerých změnách budou rodiče našich žáků informováni na zahajovací schůzce v měsíci červnu 2006 v prostorách školy.

Školní družina

Ve škole pracuje školní družina, kterou mohou navštěvovat podle zájmu a potřeby rodičů žáci i první třídy (někteří žáci chodí se školní družinou pouze na obědy do školní jídelny). Školní družina pod vedením vychovatelek zajišťuje pro žáky mnoho zajímavých činností a podporuje žáky v některých jejich zájmech (sport, výtvarné činnosti, pracovní činnosti atd.) Pracují zde i zájmové kroužky v rámci školního klubu.

Pracovní doba školní družiny je od 6. 00 hod do 7. 45 a od 11. 30 do 17. 00 hodin, každý den. Rodičovská úplata činí 150,- Kč měsíčně.

Školní jídelna

Součástí školy je i školní jídelna, která poskytuje žákům výběr ze dvou jídel připravovaných podle výživových norem a skladby potravin pro školní stravování.

Stravné pro žáky 1. třídy (strávnicí 7 – 10 let) činí 18,-Kč/den a je možné platit buď v hotovosti, nebo bezhotovostní formou.

Škola ve spolupráci se školní jídelnou zajišťuje žákům pitný režim a je zapojena za akce „školní mléko“, která je žáky bohatě využívána.

Zájmové kroužky

 Na škole pracují zájmové kroužky různého zaměření a věřím, že i v nové školním roce bude škola moci nabídnout žákům zájmové kroužky, které jsou vždy bezplatné a probíhají v odpoledních hodinách v prostorách školy v rámci činnosti školního klubu.

Závěrem

Věříme, že se bude Vašemu dítěte v Základní škola Louny, Školní 2426 dařit a naše spolupráce rodiny a školy bude jednotná a formou každodenního rozhovoru se svým dítětem se chcete zajímat o školní práci, budete důslední v kontrole školních pomůcek a domácí přípravě na vyučování a využívání nejen pravidelné třídní schůzky pořádaných 4x do roka v kmenové třídě, včetně osobních konzultací s třídní učitelkou po předchozí domluvě, bude pro Vás zcela vyhovující.

Při možných obtížích Vašeho dítěte je vhodné spolupracovat nejen s třídní učitelkou, ale i s výchovnou poradkyní na škole.

Děkuji Vám za pozornost při čtení tohoto informačního letáčku a pro informaci:

Název školy: Adresa školy:

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace

Školní 2426

440 01 Louny

telefon do školy: 415 65 23 10

telefon do školní jídelny: 415 65 21 09

e - mail do školy: info@8zs.ln.cz

www stránky: http://www.8zs.ln.cz, http://8zs.ln.cz

 

 

 

 

 

zpět na obsah školní rok