Koncepce a plán školy pro školní rok 2016/2017

 

 

KONCEPCE ŠKOLY  

A 

PLÁN HLAVNÍCH ÚKOLů 

 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace je členěna na základní školu s 1. a 2. stupněm se všemi devíti ročníky, kdy součástí je i přípravná třída, školní družinu a školní klub, součástí školy je i školní jídelna.  

Základní škola bude v tomto školním roce tvořena 17 kmenovými třídami, kdy na 1. stupni je 10 tříd od 1. do 5. ročníku, na 2. stupni je 7 tříd od 6. do 9. ročníku (vykazováno asi 368 žáků), kdy se jedná o nárůst 36 žáků oproti minulému školnímu roku. V tomto školním roce otevírá škola poprvé v historii školy 3 první třídy přibližně s 65 žáky.

Součástí ZŠ je i 1 přípravná třída (PT) s počtem do 10 dětí. Školní družina (ŠD) respektuje svoji kapacitu do 150 účastníků, tato kapacita bývá plně naplněná v 5 odděleních školní družiny, kdy se v letošním školním roce budou přednostně přijímat žáci 1. až 3. ročníků, potom 4. ročníků a jako poslední budou volná místa poskytována žákům 5. ročníků. Žáci 5. ročníků mohou v případě potřeby využít školní klub (ŠK), který jinak nabízí prostor žákům 2. stupně, hlavně v nabídce zájmových kroužků.

            Ve školním roce 2016/2017 bude probíhat základní vzdělávání na škole podle nového školního vzdělávacího programu školy „Škola 21. století – tradičně i nově“, který byl vydán pod čj. 300/2016/ZŠ s účinností k 1. 9. 2016 a byl přepracován z důvodu nutných změn v obsahu, v učebním plánu a v oblasti společného vzdělávání tj. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. K 1. 9. 2016 byl také zpracován nový školní řád.  

Základní vzdělávání je v současné době jedinou vzdělávací etapou, které se povinně účastní každé dítě v ČR a které vytváří základ pro celoživotní učení u celé populace.

            Základní vzdělávání je rozděleno na 1. a 2. stupeň, kdy každá tato vzdělávací etapa má specifické vzdělávací cíle, specifické úkoly, odlišné metody a formy práce.

Cílem 1. stupně je vytváření předpokladů pro celoživotní učení žáka, pro získávání návyků a dovedností, vytváření motivace k učení, osvojování základních gramotností, postupné utváření uceleného náhledu na svět, včetně vztahu k životnímu prostředí a podpory zdraví.

Cílem 2. stupně je především poskytování co nejkvalitnějšího základu všeobecného vzdělávání, kdy je důraz kladen na motivaci k učení, na osvojování základních strategií k učení, rozvíjení vlastních schopností a zájmů, na osvojování účinné komunikace, spolupráci a respekt k druhým lidem a na odpovědný vztah k sobě a svému zdraví.

            Zájmové vzdělávání je souhrn výchovně vzdělávacích, poznávacích, rekreačních a dalších systematických, ale i jednorázových činností a aktivit, které nabízí školní družina, školní klub, které dále plní i funkci výchovnou, vzdělávací, kulturní i preventivní.  

I. Očekávané výstupy v rámci ŠVP ZV, které vycházejí z RVP ZV:  

Ø    žák respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky, přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo třídní kolektiv, ve školní družině, školním klubu, v PT,

Ø    žák dává do souvislostí role členů různých komunit s příklady pozitivního i negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, školní prostředí, rodinné prostředí),

Ø    žák propojuje přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím,

Ø    žák dovede posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska svěřené odpovědnosti,

Ø    žák projevuje odpovědný vztah k sobě samému a pravidlům zdravého životního stylu,

Ø    žák dává do souvislostí osobní, zdravotní a psychohygienická rizika při pobytu ve škole,

Ø   žák uplatňuje osvojené sociální dovednosti a nepodporuje rizikové projevy chování,

Ø   žák v souvislosti se svým zdravím a svými životními cíli, přijímá odpovědnost za své chování, jednání a naplňování svých volnočasových aktivit,

Ø    žák projevuje zodpovědné chování v situacích ohrožení zdraví, osobního nebezpečí, při mimořádných událostech, v případě vzniklé situace, vždy poskytne nebo přivolá první pomoc.

Oblasti a úkoly, které ovlivňují klima školy z pohledu zaměstnanců školy: 

Ø    funkční organizační struktura a organizační řád školy,

Ø    vnitřní směrnice školy a pokyny ředitele školy,

Ø    osobní zodpovědnost a zainteresovanost zaměstnanců školy, posilování autority, která vychází z osobních, morálních a odborných kvalit každého zaměstnance školy,

Ø    vedení pedagogické komunikace, která zaujímá významné postavení ve výchovně vzdělávacím procesu, a je nezbytnou součástí profesních kompetencí,

Ø    pravidelná hodnocení, na kterých se podílejí zaměstnanci školy (pedagogická rada, metodická sdružení a metodické komise, vedoucí zaměstnanci),

Ø    zpětné vazby, které při pravidelném a cílevědomém plnění vedou ke zlepšení práce pedagogických pracovníků školy a pomáhá jim v profesním růstu,

Ø    školní vzdělávací program a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,

Ø    povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na všech úsecích ve škole (BOZP),

Ø    obnova a rozvoj materiálně technické základny pro realizaci nejen výuky, ale i pro plnění dalších úkolů organizace,

Ø    modernizace vybavení v oblasti ICT (výpočetní technika) a jejich vhodné a funkční využívání ve výuce a v administrativě.Ø     

Oblasti, které ovlivňují klima školy ve vztahu k žákům školy – podmínky vzdělávání 

Ø    pedagogické integrace a vzájemné komunikace mezi přímými účastníky vzdělávacího procesu (učitel – žák, žák – žák, učitel – učitel),

Ø    opatření k odstranění sociálních, zdravotních a bezpečnostních barier v průběhu vzdělávání dětí a žáků,

Ø    školní řád a jeho přílohy, vnitřní řád školní družiny, vnitřní řád školního klubu,

Ø    pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy,

Ø    primárně preventivní aktivity školy s cílem minimalizace rizik spojených s výskytem rizikového chování (ochrana dětí a žáků před projevy šikany, diskriminace, nepřátelství nebo násilí, využívání možných výchovných opatření),

Ø    školní preventivní strategie (dříve MPP), která klade důraz na proměnu školy, komunikaci mezi školou, rodiči a veřejností a na zdravý životní styl,

Ø     třídní samosprávy v jednotlivých třídách (osobní odpovědnost při plnění zadaných úkolů a dalších povinností),

Ø  odborná a obsahová náplň třídnických hodin,Ø  oblast bezpečí, tolerance a důvěry všem dětí, žáků i zaměstnanců školy. 

Pedagog ve vztahu k žákovi – průběh vzdělávání 

Ø    informace o vzdělávací nabídce a postupu při přijímání ke vzdělávání způsobem dostupným všem uchazečům, vždy v souladu s platnými předpisy,

Ø    vzdělávací nabídka školy, která zohledňuje reálné podmínky a možnosti školy a vnější vlivy (sociální, regionální, prostorové, stavební a jiné),

Ø    rovné příležitosti pro každé dítě a žáka školy (při přijímání, jeho průběhu, ukončování vzdělávání),

Ø    žákům se speciálními vzdělávacími potřebami umožnit vzdělávání za stanovených podmínek vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu a poskytnout jim pro tuto individuální integraci adekvátní podporu v souladu s platnou legislativou k 1. 9. 2016,

Ø    adaptace při přechodu na vyšší stupeň vzdělávání (zvýšená psychická zátěž), vyrovnávání rozdílů v rámci odlišností školních vzdělávacích programů škol, posilování pocitu důvěry, postupné seznamování s organizací školy, s novými spolužáky a pedagogy,

Ø    prostor pro činnost „přípravné třídy“ na škole, význam přípravné třídy na základní škole pro vstup dítěte do 1. roč. ZŠ, vzdělávání dětí, včetně komunikace s jejich rodiči,

Ø    využívání disponibilních hodin v kvalitní nabídce povinných a volitelných předmětů na 1. a 2. stupni, kdy je nabídka v souladu s profilací školního vzdělávacího programu školy,

Ø    školní vzdělávací strategie zaměřená na promyšlený a systematický rozvoj gramotností: čtenářská, matematická, přírodovědná, finanční, internetová a další,

Ø    zájem dětí i žáků o technické činnosti a rozvoj technických dovedností,

Ø    spolupráce se žáky a jejich zákonnými zástupci, kteří plní povinnou školní docházku v zahraničí, ale zůstávají žáky v kmenové škole v České republice v souladu s legislativou,

Ø    nabídka a využívání vhodných učebnic a učebních textů pro výuku žáků,

Ø    prevence rizikového chování, realizace opatření k nápravě zjištěných nedostatků (postup podle metodického doporučení MŠMT – Minimální standard bezpečnosti).

Programy, doporučení, legislativa a okruhy vzdělávání ve školním roce 2016/2017 

1. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v návaznosti na přípravnou třídu na základní škole (dále i PT), která je určená přednostně pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že PT vyrovná jejich vývoj a pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. 

2. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále i RVP ZV), platný od 1. září 2016, na základě Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání pod čj. MŠMT-28603/2016. Součástí jsou i standardy základního vzdělávání pro všechny vzdělávací obory základního vzdělávání. 

3. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Louny, Školní 2426 pod názvem Škola 21. století – tradičně i nově, platný od 1. 9. 2016, vydaný pod čj. 300/2016/ZŠ.  

4. Jazykové vzdělávání - výuka cizí jazyků má dlouholetou tradici v českém školství, má požadavek na pevné zakotvení cizího jazyka do učebních plánů, který vychází z nutnosti zvyšovat jazykové znalosti žáků všech typů škol, pro aktivní komunikaci v cizích jazycích. Součástí ŠVP ZV naší školy je systematická výuka anglického jazyka (od 1. do 9. ročníku), výuka německého jazyka od 4. ročníku, výuka ruského jazyka od 7. ročníku.  

5. Doporučení MŠMT k některým oblastem RVP ZV a k plnění průřezových témat, které se objevují v učebních plánech jednotlivých vzdělávacích oborů dle učebního plánu na škole:

·                    Výuka dějin - doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století, věnovat náležitou pozornost výuce dějin 20. století, a to s důrazem na vzdělávání žáků v problematice moderních, a zejména soudobých dějin.

·                    Výuka dějin – materiál MŠMT 16039/2014 Významná historická výročí v letech 2014-2018, doporučení vhodných dílčích témat a metodických přístupů k začlenění uvedených výročí do výuky dle obsahu předmětu a věku žáků.

·                    Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – očekávané výstupy, využívání podkladů k tématům a zajímavé odkazy, zapojovat žáky do nabízených projektů k posilování preventivně výchovné činnosti u HZS. Při ověřování získaných znalostí využívat v rámci výuky již zpracované různé návrhy testových otázek pro jednotlivé ročníky s řešením a obrazovým materiálem.

·                    Obrana vlasti – vzhledem ke zrušení povinné vojenské služby a nedostatečné informovanosti občanů o jejich povinnostech týkajících se obrany vlasti, bylo toto téma začleněno do RVP ZV a následně do ŠVP ZV každé školy individuálně.  

6. Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – dne 1. 9. 2016 nabyla účinnosti ustanovení § 16 a § 16b školského zákona a nabyla účinnosti vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Škola musí poskytovat podpůrná opatření prvního stupně, jakmile zjistí, že žák poskytování tohoto podpůrného opatření potřebuje. Škola postupuje samostatně a aktivně, protože není limitována ani doporučením školského poradenského zařízení, ani informovaným souhlasem zákonného zástupce žáka.

            Povinnost poskytnout podpůrná opatření druhého až pátého stupně dostatečně důrazně vyplývá, jak ze školského zákona, tak z vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Představuje důsledek splnění podmínek, které podmiňují poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně.

            Škola nebude vytvářet samostatné třídy či skupiny, ve škole budou pracovat asistentky pedagoga, které budou pracovat se žáky, kteří jsou uvedení v §16 odst. 9 školského zákona.  

7. Soutěže a přehlídky ve školním roce 2016/2017, vyhlašuje MŠMT, pořádání školních kol ve škole, podpora žáků při účasti v okresních kolech.  

8. Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže - Preventivní program je konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu a vzdělávání žáků ke zdravému životnímu stylu (výchova ke zdraví, zdravé školní stravování a správné stravovací návyky, odpovídající fyzický vývoj dětí a žáků rozvíjený prostřednictvím sportu a pohybu v přírodě, zapojení zdravotně oslabených žáků do hodin TV, volitelných a nepovinných předmětů), na osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikační dovednosti (podpora a aktivní zapojování žáků do zajímavých sportovních a kulturních aktivit, příprava a vedení kvalitních a obsahově zajímavých třídnických hodin, na péči o tělesnou a duševní hygienu dětí a žáků (výuka přímo v terénu, další aktivity v přírodě i v okolí školy, pobyt venku, na sportovištích, relaxační aktivity, činnosti školní družiny, školního klubu, zájmové kroužky). 

9. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a žáků školy, využívat metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízení, kdy cílem pokynu je poskytnout nejen PP základní informace k samotnému řešení tohoto vysoce rizikového chování, ale i metodická doporučení k primární prevenci rizikového chování, včetně komentářů, z toho vychází preventivní program školy. 

10. Bezpečnost na internetu – tuto oblast označuje škola za jednu ze svých priorit, protože kyberšikana i v českém prostředí vzrůstá, velký význam je přikládán vzdělávání a prevenci, škola bude podporovat výchovu k internetové gramotnosti (výuka, projekty, programy).

11. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí a žáků – prevence úrazů a podpora bezpečnosti pro děti a žáky, využívání všech opatření k minimalizaci školních úrazů, kdy prevence úrazů souvisí se zdravým životním stylem, znalostí první pomoci, dopravní výchovou, ochranou člověka za mimořádných událostí a prevencí v oblasti rizikového chování.

12. Výrazná a intenzivní spolupráce se zákonnými zástupci nezletilých žáků školy, podpora aktivní komunikace, diskuse na společných jednáních (např. třídní schůzky, konzultační hodiny, školská rada), podpora aktivního zapojování rodičů do společných akcí a projektů na škole, nabídka odborné pomoc při řešení výchovných či prospěchových záležitostí.

13. Podpora a motivace pedagogických pracovníků v odborném využívání všech dostupných informačních technologií na škole při výuce a při přípravě na výuku, v osobním rozvoji v oblastech informační gramotnosti, v komunikaci v cizích jazycích, ve využívání nových metod výuky a forem práce, v oblasti mezilidské komunikace, zvládání krizových situací, asertivního chování a v samostudiu a dalšího vzdělávání.

14. Propagace školy na veřejnosti, aktivní tvorba webových stránky školy, webových stránek jednotlivých tříd na 1. stupni. Cíleně se zaměřit na skupinu rodičů dětí předškolního věku, budoucích žáků školy, ale i na žáky, kteří přestupují po ukončení 1. stupně do jiné základní školy ve městě (den otevřených dveří, projektové dny, společné akce, návštěva dětí z mateřských škol ve škole v 1. třídách, návštěva učitelek školy v MŠ při třídních schůzkách). Od letošního školního roku došlo ve školském zákoně ke změně konání zápisů do prvních ročníků, které budu probíhat až v měsíci dubnu.  

15. Spolupráce s organizacemi, institucemi a orgány veřejné správy, jejichž předmět činnosti se dotýká problematiky vzdělávání a výchovy, usilovat a podporovat spolupráci s dalšími školami (mateřské, základní, střední), pracovišti pedagogického vzdělávání. V  rámci svých možností navazovat partnerství se školami v České republice i v zahraničí, vstupovat do programů nebo společných projektů, efektivně využívat výsledky spolupráce ke zkvalitňování činnosti školy, podporovat sounáležitost s krajem, účinně spolupracovat se zřizovatelem. 

16. Kvalita školního stravování, kdy tato problematika prošla zásadní proměnou směřující k větší podpoře pojímání školního stravování jako součástí výchovy ke zdraví, k naplňování výživové politiky státu, k zavádění zásad správné výživy i k rozšiřování nabídky stravování.  

Připravované akce pro školní rok 2016/2017 

Při realizaci projektů a dalších aktivit pro daný školní rok je cílem vybavovat děti a žáky souhrnem klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní a průřezovými tématy: osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, environmentální výchova, mediální výchova v souladu se ŠVP ZV školy. Připravované projekty během celého školního roku: 

Poznáváme Ústecký kraj“ – celoroční (pro všechny žáky školy/hlavní téma školního r.)

„Škola dotykem“ – podpora využívání dotykových technologií i ve výuce.

Zdravé zuby“ – celoroční v rámci prevence zubního kazu a ústní hygieny.

„Zdravý životní styl“ - realizovaný ve spolupráci s PPP Louny a na tyto projekty navazují: „Jíme zdravě a s chutí“ a „O soli“, „Školní mléko“, „Ovoce do škol“.

Čteme spolu“ a „Týden knihoven“ zaměřený na rozvoj a posilování čtenářské gramotnosti.

Buď v bezpečí“ – témata rizikového chování v prostředí internetu (teorie, praxe).

„Tonda Obal na cestách“ - ekologický pro všechny žáky školy (výukový program).

„Z pohádky do pohádky“ - adaptační výukový program (pro žáky 1. ročníků).

Zvládneme to? – motivační adaptační program (pro žáky 6. ročníků).

„Slovensko“ – zaměřený na poznávání krás, zajímavostí a života lidí v této zemi.

„Příběh o tom, jak se narodil semafor“ - v rámci Světového týdne bezpečnosti na silnicích.

„Rok 2016 – Mezinárodní rok luštěnin“ – v oblasti zdravého životního stylu.

Vánoční dílny/vyrábíme vánoční ozdoby“ – zaměřený na pracovní činnosti žáků.

„Jeden svět“ – festival dokumentárních filmu s tématikou respektování lidských práv.

„Dětský čin roku 2016“ zaměřený na osobnostní a sociální výchovu žáků (celorepublikový).

Mezinárodní den mateřského jazyka“ – jazykový na posílení jazykové kultury.

„Tisíc podob vody“ – vzdělávací v rámci Mezinárodního dne vody.

„Jak se zachovat když“ – zaměřený na ochranu člověka za mimořádných událostí (v terénu).

Projekt centra ekologické výchovy „VIANA“ pro žáky 3. až 5. ročníků (pololetní) a dopravní, ekologické, sportovní, výtvarné, literární a vědomostní projekty. 

III. Plány v provozní oblasti 

Zlepšovat prostorové, materiální a bezpečnostní podmínky školy pro realizaci vzdělávacího programu a jejich účelné využívání včetně námětů na jejich zlepšování a rozvoj.

            V tomto školním roce bychom chtěli vstoupit do projektu na podporu modernizace a vybavení odborných učeben, konkrétně jedné učebny pro výuku fyziky, chemie, matematiky a druhé učebny pro výuku přírodovědných předmětů a předmětů podporujících zdravý životní styl (výchova ke zdraví, přírodověda, praktické činnosti).

            Dalším záměrem je vybavení jedné kmenové třídy na 2. stupni novým nábytkem, modernizace osvětlení a výměny podlahové krytiny, vzhledem k nárůstu žáků a počtu tříd v dalším školním roce, a z této místnosti přemístit školní knihovnu do prostor pavilonu centrálních funkcí, kde bude vybudován samostatný prostor pro podporu čtenářské gramotnosti (knihovna, studovna). Měla by proběhnout stavební úprava v jedné místnosti v pavilonu MVD pro nové využívání školní družiny (činnost jednoho oddělení), a také je plánována modernizace školních dílen pro praktickou výuku žáků z 1. a 2. stupně.

            O hlavních prázdninách by měla probíhat II. etapa rekonstrukce vodoinstalace v učebním pavilonu a pavilonu MVD (I. etapa probíhala o hlavních prázdninách 2015/2016), kdy bude ředitelka školy žádat o zapojení akce do investičního rozpočtu města. V souvislosti s tím, dojde k rekonstrukci sociálního zařízení v pavilonu MVD v přízemí i v 1. patře.

            Žádost o zapojení do investičního rozpočtu města podá ředitelka školy i na zapojení akce Stavební úpravy ve vestibulu školy, kdy je nevyhovující podlahová krytina z hlediska bezpečnosti žáků i zaměstnanců školy (vestibul, šatny a spojovací chodby).

            Dále dojde, v důvodu ukončení nájmu zubní ordinace, ke zbudování sborovny a odpočinkové místnosti pro pedagogické zaměstnance školy. V plánu jsou i další drobné akce, které s sebou přináší každodenní provoz školy. 

IV. Doplňující oblasti 

·         Předmětové sekce – hlavní cíle a úkoly pro rok 2016/2017

·         Osobní plán práce pedagogického pracovníka na školní rok 2016/2017

·         Roční plán vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). 

Přílohy: 

Kalendář výuky, porad, schůzek a dalších akcí ve školním roce 2016/2017

Preventivní program školy pro školní rok 2016/2017

Plán výchovného poradenství na školní rok 2016/2017

Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017

Roční plán ICT pro školní rok 2016/2017

Návrhy plánů práce pro třídnické hodiny

Ostatní dokumenty (viz Organizace školního roku 2016/2017). 

 

 

V Lounech, srpen 2016    

Mgr. Věra Benešová,

 

ředitelka školy

 

                                                     

 

zpět na obsah dokumenty