Projekt - Moderní je nekouřit - listopad 2017

 

Celoškolní projekt určený pro žáky II. stupně (6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B) vyhlásila pro všechny ředitelka školy a pro den konání byl zvolen 22. 11. 2017 v rámci 4 vyučovacích hodin. Hlavním výchově vzdělávacím cílem celého projektu bylo seznámit žáky se všemi zdravotními dopady kouření na lidský organismus, vznik závislosti i finanční důsledky v hospodaření celé rodiny i jednotlivce a uvědomit si v celém rozsahu nebezpeční i  pasivního kouření. Dále bylo cílem žáky motivovat k zodpovědnému chování, k posilování žákovo rozhodovacích dovedností, uvědomování si hodnoty zdraví vlastního i osob v blízkém rodinném kruhu.  Jednotlivé projekty, které probíhaly v jednotlivých třídách, si připravovali třídní učitelé společně se svými žáky, používali mnoho doprovodných pomůcek a společně se žáky na konci své aktivity vyhodnocovali.

O jednotlivých aktivitách Vás informují jednotlivé příspěvky našich třídních učitelů.  Projektový den byl ze strany žáků i vyučujících hodnocen velice kladně a já věřím, že splnil svůj cíl.

Louny, 25. 11. 2017 Mgr. Věra Benešová, ředitelka školy

Projektový den

 6. A

Moderní je nekouřit

Žáci třídy třídy VI. A se aktivně zapojili do školního projektu Moderní je nekouřit -  záměrem zvoleného tématu bylo žákům představit základní teoretické poznatky, jak aktivně rozvíjet a chránit nejen své zdraví, ale přitom si za něj uvědomovat odpovědnost a hlavně aby nově získané vědomosti mohli využít i při práci v ostatních předmětech a navíc projektová metoda vždy motivaci žáků maximálně posiluje.

                 Žáci byli i poměrně komunikativní a někteří i velice snaživí v konkrétních situacích, kdy samostatně vyhledávali potřebné informace a poté bezprostředně obohacovali nejen sebe, ale i ostatní žáky prostřednictvím aktivního přístupu při:

  • obhajování zjištěných informací,

  • zapojení do aktivit připravených pro vytvořené skupiny

Asi největší překvapení pro žáky z celkového přehledu nových poznatků a informací bylo zjištění účinků nebezpečných látek, které obsahuje cigaretový kouř.  

                Celkově lze projektový den hodnotit jako velice přínosný, neboť žáci si uvědomovali, jaký přínos prevence kouření má na zdravý životní styl mladé generace.

 Fotogalerie:

Zpracovala: Mgr. Alena Zákutná

Projektový den

 6. B

Moderní je nekouřit

   22. 11. 2017 proběhl na druhém stupni projekt „Moderní je nekouřit“. Žáci byli několik dní před zahájením projektu seznámeni s tématem projektu a bylo jim zadáno vyhledat si a vymyslet protikuřácká hesla a přinést si tričko, které bude využito k propagaci proti kouření.

   První dvě hodiny byli žáci v kmenové třídě, kde se nejdříve pomocí internetových stránek www. nekuratka.cz seznamovali se složením cigaretového kouře, s vlivem kouření na lidský organismus a opakovali si zásady zdravého životního prostředí. Ve druhé hodině následoval kvíz, kde si žáci ověřili získané informace. Jako velmi zajímavá a poučná byla další aktivita, při které si žáci počítali kolik kuřák utratí za cigarety např. za měsíc, za rok, za celý život a kolik času stráví kouřením. Poté si žáci přečetli pohádku s protikuřáckou tématikou a byli motivování k napsání vlastního příběhu.

   Druhá část projektu probíhala v učebně výtvarné výchovy, kde žáci přečetli svá protikuřácká hesla, která pomocí vyrobených šablon vysavovali na svá přinesená trička.

   Celý projekt si kladl za cíl přesvědčit žáky o škodlivosti kouření. Tento cíl byl splněn, žáci byli z nabytých vědomostí překvapeni, kladli si za cíl přesvědčit dospělé ve svém okolí k ukončení kouření. Z vyrobených triček měli velkou radost, pracovali ukázněně a svědomitě a někteří přišli v protikuřáckých tričkách v dalších dnech do školy.

 Fotogalerie:

Zpracovala: Mgr. Dana Šánová

Projektový den

 7. A

Moderní je nekouřit

Projekt byl zahájen vstupní přednáškou o rizicích návykových látek – společně se diskutuje se žáky - co jsou návykové látky, v čem spočívá jejich nebezpečí, jaké jsou důsledky zneužívání návykových látek na zdraví člověka. Žáci vyjadřují své názory a vykalkulují dle uváděných zdrojů finanční zatížení kuřáka  a celkový dopad na domácí rozpočet, dále se dozvídají celkové celoživotní náklady na tuto neřest.

Ve skupinkách uvádějí velmi pěkné prezentace na dané téma, předvádějí je na interaktivní tabuli a diskutují se spolužáky, pokládali doplňující otázky.

Zhotovují plakát MODERNÍ JE NEKOUŘIT - užívají výtvarných technik: malování, lepení, stříhání… vytvářejí  plakát podle svých představ s cílem varovat před následky kouření a zdůrazňují devastující dopad na zdraví kuřáků aktivních i pasívních

Dále žáci vytvářejí maketu hořící cigarety s varujícím nápisem – heslo má vyjadřovat nezvratné následky koření a alarmovat proti zneužívání tabáku

Na závěr -  vyhodnotíme nejlepší práce… /prezentace, plakát, desatero/.

Cílem projektu bylo uvědomit si nesmyslnost kouření, preventivě působit proti pokušení „zkusit kouřit“ a  následně si vypěstovat závislost na droze, diskutovat, přemýšlet a nahlížet na otřesné obrázky např. plic kuřáka…  projekt přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a být za ně odpovědný.

 Fotogalerie:

Mgr. Jitka Jiroutková, třídní učitelka 7. A

Projektový den

 7. B

Moderní je nekouřit

Třída 7.B prožila velmi zajímavý projektový den, který měl žákům ukázat různá nebezpečí kouření.

Formou poutavých prezentací, které jsme připravili společně s žáky, jsme se dozvěděli spoustu děsivých faktů o kouření, co způsobuje kouření, z čeho se skládá cigaretový kouř, statistiky úmrtí způsobené kouřením v ČR, v zemích EU a celkově ve světě, kolik stojí kouření, původ tabáku, atd.  Dále jsme společně připravili anketu skládající se z 8 otázek, přesunuli jsme se do centra města Loun a žáci se dotazovali různých respondentů na otázky z ankety. Po vyhodnocení ankety ve třídě jsme si ještě povídali o tom, co je překvapilo a potěšilo během projektového dne a společnými silami jsme vytvořili třídní plakát na téma Moderní je nekouřit. Tento projektový den byl velmi zdařilý a poučný a nálada byla příjemná po celou dobu. Žáci spolupracovali v 3 – 4 členných skupinkách během projektového dne. Všem žákům byla udělena pochvala za aktivitu.

 Fotogalerie:

 

Zpracovala: Ing. Markéta Chrastná, třídní učitelka 7. B

Projektový den

 8. A

Moderní je nekouřit

Jak to tedy s kouřením doopravdy je? Má kouření mezi žáky pověst zakázaného ovoce, které nejlépe chutná? Jsou mladí kuřáci atraktivní společníci? Nebo je kouření odsouzeníhodný zlozvyk, který vážně ohrožuje zdraví? A pěstování tabáku ničí přirozené přírodní zdroje? Navíc je kouření nemoderní a hloupé chování pouze malého počtu mladých lidí?

    Na tyto a mnoho dalších otázek se snažil najít odpovědi celoškolní projekt „Moderní je nekouřit“.  Žáci diskutovali o jednotlivých aspektech kouření. Zamýšleli se nad zdravotními otázkami i společenskými dopady užívání návykových látek. Seznámili se rovněž s původem tabáku a způsobem jeho pěstování. Většina žáků si neuvědomovala, jaké negativní důsledky má vznik rozsáhlých tabákových plantáží pro přírodu. Kriticky se žáci vyjadřovali k nucené práci dětí na plantážích i k absenci regulace vývozu tabáku.

   Mnozí žáci ve svých příspěvcích řešili kouření jako problém spojený se snahou být zajímavý, dospělejší. Někteří připouštěli, že na ně má vliv i kouření rodičů, jako vzor chování.  Podle žákovských příspěvků je věk kolem 8. třídy časem začátků v experimentování s kouřením.  Každá informace, která poodhalí nebezpečnost a nesmyslnost kouření, je pro ně důležitá.

   Téma bylo pro děti velmi zajímavé a aktuální. Snad jim na otázky spojené s kouřením pomohlo odpovědět.

 tř. uč. Pavel Kotek

Projektový den

 8. B

Moderní je nekouřit

Středa 22. listopadu se na druhém stupni nesla v duchu projektu Moderní je nekouřit. Cíl projektu byl, jak již název napovídá, jasný. My v 8.B jsme si projektové dopoledne rozdělili na několik částí. V úvodní části si vybraní žáci připravili prezentaci v Powerpoint na zadané téma. Následně jsme se věnovali protikuřáckému zákonu a jeho znění v zemích EU ve srovnání s jeho podobou v České republice. V další části dne pracovali žáci ve tříčlenných skupinách a vytvářeli plakáty na téma Moderní je nekouřit v cizím jazyce. Některé skupiny sestavily na zadané téma komiks. Plakáty se žákům opravdu povedly. Další, dle hodnocení žáků nejatraktivnější aktivitou, bylo secvičení scénky, jejíž téma bylo Nechci, děkuji! Záměrem scénky bylo odmítnutí nabízené cigarety. Žáci si ve skupinách scénky připravili a poté je předvedli svým spolužákům. Skupiny, jejichž výkon sklidil u spolužáků největší úspěch, pak své vystoupení natočili na video. Na závěr projektového dne jsme obě videa shlédli a ohodnotili je.  

 Fotogalerie:

Zpracovala: Mgr. Jana Blábolilová, třídní učitelka 8. B

Projektový den

9. A

Moderní je nekouřit 

       Ve středu 22. 11. 2017 se na naší škole, ZŠ Louny, Školní 2426, uskutečnil projektový den pod názvem Moderní je nekouřit. Za třídu 9. A se ho zúčastnilo 15 žáků. Časový rozsah projektu byl 4 vyučovací hodiny.

      První hodinu proběhlo seznámení s tabákem jako rostlinou, na podmínky jeho pěstování a různá využití. Následovaly výukové filmy, jejichž autorkou je PhDr. Michaela Peterková, jejichž tématem byly nepříznivé dopady kouření na organismus.

     Druhou hodinu byl ve venkovních prostorách proveden pokus s hořící cigaretou, kde bylo názorně vidět, jak se v plicích usazují látky z cigaret. Po návratu do třídy žáci ve skupinkách vypracovali pracovní list z oblasti biologie a vlivu cigaret na zdraví.

     Třetí hodina byla zahájena vyplněním dotazníku, v němž žáci hodnotili průběh projektu, ve druhé části hodiny byla věnována krátkému zamyšlení nad problematikou projektu.

      V průběhu poslední hodiny vytvořili všichni dohromady koláž s problematikou kouření, která je umístěna ve třídě.

      Projekt proběhl úspěšně, přinutil žáky zamyslet se nad daným tématem.

Projektový den

9. B

Moderní je nekouřit 

Téma celoškolního projektu jsme zpracovali netradiční formou. Zaměřili jsme se na odborné pojetí problematiky. Nejprve jsme vyhledali informace o tabáku virginském z botanického a historického pohledu. Další částí projektu byla chemická „analýza“ látek vznikajících při hoření cigarety.

V praktické části jsme jímali kouř z hořící cigarety do plastové lahve. Vizuální efekt a následná čichová zkouška děti velice oslovila.

Plastová lahev přesně zdokumentovala, co pojmou plíce kuřáka po jedné cigaretě. Názorná ukázka byla alarmující.

Zhodnotili jsme i dopady kouření na lidské zdraví a v neposlední řadě i finanční důsledky.

Veškeré poznatky jsme využili v závěrečné aktivitě Alfabox. Výsledek práce dětí si můžete prohlédnout osobně, když navštívíte chodbu prvního patra učebního pavilonu.

Jste srdečně zváni.

Projekt děti oslovil. Hodnotili jej velice pozitivně, byl pro ně jednoznačně přínosný.

 

 

Fotogalerie:

 

Ing. Karel Beneš, třídní učitel 9. A, R. Černá, třídní učitelka 9. B.

 

 

 

zpět na aktuality