Projekt - ovoce do škol - informace

  

    

Ovoce do škol

Informace k projektu Ovoce do škol.  

MŠMT se na přípravě projektu Ovoce do škol podílí společně s Ministerstvem zemědělství, Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí.

Projekt Ovoce do škol je vymezený nařízením Rady (ES) č. 13/2009, nařízením Komise (ES) č. 288/2009 a nařízením vlády č. 478/2009. Projekt se vztahuje na žáky prvních až pátých ročníků základních škol. Školy se do projektu přihlásí tím, že uzavřou smlouvu s jedním ze schválených dodavatelů - žadatelů o podporu. Žadatele o podporu, který bude řídit distribuci ovoce a zeleniny do vzdělávacích zařízení, schválí Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Žádost o schválení pro školní rok 2009/2010 doručí žadatel do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti nařízení vlády na SZIF. Povinností žadatele bude dodávat bezplatně produkty do každé přihlášené školy v rámci celého území České republiky v průběhu celého školního roku nejméně jednou měsíčně.

Seznam schválených žadatelů bude průběžně aktualizován na internetových stránkách SZIF, stejně jako formulář určený pro přihlášení školy žadateli. Schválený žadatel předloží SZIF do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o schválení informaci o počtu škol, s nimiž má uzavřeny smlouvy a o celkovém počtu žáků prvních až pátých ročníků v těchto školách, potvrzenou oprávněnou osobou školy. Součástí informace je prohlášení školy, že pro školní rok 2009/2010 odebírá produkty vždy jen od jednoho schváleného žadatele.

Pokud škola nebude s žadatelem spokojena, nebo se z jiného důvodu rozhodne spolupráci s ním ukončit, může tak učinit s platností od dalšího školního roku. Od dalšího školního roku se škola rovněž může přihlásit k jinému žadateli.

Podpora bude poskytována na tyto produkty:

- čerstvé ovoce a zeleninu, popřípadě balené čerstvé ovoce a zeleninu, pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla

- balené ovocné a zeleninové šťávy, pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla

Podíl balených ovocných a zeleninových šťáv může činit nejvýše 25 % celkového počtu produktů dodávaných do každé školy, s níž má dodavatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů v průběhu příslušného školního roku.

Každé balení ovocné a zeleninové šťávy a každé balení čerstvého ovoce a zeleniny musí být označeno nápisem „Ovoce do škol".

Dodávané produkty dostanou děti z cílové skupiny zdarma. Četnost dodávek bude záviset na celkovém počtu přihlášených dětí.

Školy by se na změnu stravovacích návyků žáků měly zaměřit především v rámci svých doprovodných opatření, a to jak ve výuce, tak při realizaci tematicky zaměřených akcí. Návrh těchto doprovodných opatření bude rozeslán elektronicky do všech základních škol.

Přehled schválených dodavatelů ovoce a zeleniny bude na přelomu ledna a února 2010 zveřejněn na webových stránkách www.szif.cz a poslouží školám, které mají o projekt zájem, ke snadné orientaci ve schválených dodavatelích.

Základní škola louny, Školní 2426 příspěvková organizace se do tohoto projektu přihlásila

Pod tímto odkazem najdete úplné informace k projektu  ovoce do škol ve formátu PDF

Louny 18.2.2010

Vedení školy

 

 

zpět na obsah školní roky