Celoškolní projektový den - Umění spolupracovat -

sportovně zábavné  dopoledne - září 2017

 

V rámci celoročního projektu "Umění spolupracovat" probíhalo dne 29. září 2017 na naší škole sportovně zábavné dopoledne. Jednotlivé třídy z I. a II. stupně se většinou v paralelních třídách (např.  3. A a 3. B nebo 6. A, 8. B, 8. B atd. ) vypravily na nějaké zajímavé místo v okolí. Někdy byla připravená přednáška,  někde návštěva zajímavé firmy, nechyběla prohlídka malé zoologické zahrady.  Některé třídy si opekly vuřty a některé třídy spojily teorii s praxí např. návštěva statku Létající koza. Ten den všem žákům a jejich pedagogům na cestu svítilo sluníčko, a tak všichni prožili příjemné dopoledne, kdy nikdo neseděl v lavicí, ale aktivně se zapojil za vyučovacího procesu. 

Následuje hodnocení jednotlivých tříd, doplněné fotografiemi.

Již připravujeme další projekt pod názvem "Pošta" (pro žáky I. stupně, PT a školní družiny) a pro žáky II. stupně a ŠK projekt "Moderní je nekouřit".

Louny, 13. 10. 2017  ředitelka školy

Hodnocení projektového dne 29. 9. 2017 

Třída: I. A , I. B

Naše třída spolu se třídou I. B. vyrazila v pátek 29. 9. Poznávat okolí naší školy a naše město. Prohlédli jsme si pramen Luna, výhled na České Středohoří a další významné budovy v okolí školy. Poté jsme došli až na Mírové náměstí, kde jsme si ukázali Městský úřad, knihovnu a Chrám sv. Mikuláše. U soch Mistra Jana Husa jsme se vyfotili. Po svačině na hřišti pod školou jsme se přemístili do Holárkových sadů, kde si děti pohráli i zacvičily se švihadly a míči.

Akce se žákům velice líbila a zajisté utužila vztahy mezi třídami. Děti se chovaly pěkně.

Zapsala: Lenka Meruňková

         Dne  29. září jsme s žáky tříd 1.A a 1.B vyšli od školy na jednodenní adaptační pobyt do okolí školy.  Téma tohoto projektu bylo vybráno v souvislosti s probíranými  tématy  předmětu Prvouky a to: „Blízké okolí školy“ a „Vhodné chování“.

         Naše cesta směřovala nejprve k léčivému pramenu v blízkosti školy. Žáci se seznámili s tím,, co je to pramen, jak vzniká nebo co jsou to léčivé účinky. Žáci si prohlédli a seznámili se s Tyršovo náměstím a dále pokračovali na Mírové náměstí, kde se obě třídy vyfotily pod pomníkem Jana Husa. Žáci se  zde dověděli o  významu stavění pomníků  a také o Janu Husovi.

          V další  části projektového dne  si žáci zahráli na hřišti míčové hry a v Holárkových  sadech si mohli vyzkoušet svou obratnost a šikovnost na různých prolézačkách.

          Během celodenního pobytu a  procházky městem tam i zpět, se na každé křižovatce či nové ulici žáci učili poznávat  tvary,  barvy  všech dopravních značek, které cestou potkali.  Dále se učili v praxi osvojovat si jejich význam. Několik žáků (spíše chlapci) jejich význam již umělo přiměřeně svému věku vysvětlit.  Po celou dobu se všichni učili bezpečnému  a vhodnému chování ve městě, na hřišti  i  v parku.

          Adaptační jednodenní pobyt pozitivně přispěl k navázání  a upevnění  vztahů mezi žáky obou prvních tříd.

 Tř. uč.  Zdeňka Bouzová

Fotogalerie:

Hodnocení projektového dne 29. 9. 2017 

Třída: II. A

Páteční dopoledne jsme byli na adaptační vycházce. Navštívili jsme lounskou firmu Seko, kde jsme si mohli prohlédnout zvířata, která zde chovají. Děti viděly osla, koníka, velblouda, tele, zebru, ovce, pštrosa, lvíčata a tygříka. Velký zážitek měly děti z krmení mrkvemi a jablky, které si přinesly z domova. Vyšlo nám i počasí. Celá akce vhodně doplní výuku o zvířatech, které se budeme v říjnu v prvouce věnovat.

Fotogalerie:

 Mgr. Monika Křížková

Hodnocení projektového dne 29. 9. 2017 

Třída: II. B, II. C 

Žáci třídy 2. B a 2. C navštívili společně mini ZOO ve firmě SEKO v Lounech. Celý den byl mimořádně vydařený. Viděli jsme spoustu krásných zvířat, která jsme mohli nakrmit a setkat se s nimi „ tváří v tvář “. Žáci si odnesli mnoho krásných zážitků i nových informací nejen o zvířatech ale také o pravidlech bezpečnosti v dopravním provozu a dodržování dopravních předpisů, dopravních značek. Také jsme se zaměřili na vzájemné vztahy mezi dětmi, vytváření přátelství, vzájemné pomoci.

Fotogalerie:

Hodnocení projektového dne 29. 9. 2017 

Třída: III. A, III. B 

Naše město

Téma prvoučného projektu „Naše město“ začaly obě třetí třídy návštěvou lounského muzea. Žáci měli možnost vidět cenný bronzový poklad. Nález z nedalekých Líšťan z roku 2012 obsahuje přes sto předmětů, mezi nimiž je keramika, hřivny i šperky.      

Poté žáci absolvovali vycházku, jejímž cílem bylo podrobněji se seznámit se svým městem, poznat významné i historické budovy, seznámit se se jmény významných osobností.    

Během vycházky se děti orientovaly v plánku města, zapisovaly si názvy ulic a náměstí.     

Toto téma budeme probírat i v následujících hodinách Prvouky. Žáci budou pracovat ve skupinách, budou plnit různé úkoly a upevňovat si znalosti o našem městě. 

Výuka přímo ve městě byla pro žáky zajímavá a přínosná. Po celou dobu našeho pobytu ve městě se všichni chovali slušně, poslouchali výklad, pracovali s plánkem a dělali si poznámky.

Zpracovala: Nipauerová Jiřina

Fotogalerie:

Hodnocení projektového dne 29. 9. 2017 

Třída: IV. A, IV. B

Ve spolupráci s druhým stupněm se naše třída IV. A vydala na pěší výlet.

Cílem bylo dosáhnout vrcholu Blšanského chlumu ve výšce 293 m n. m., spolupracovat ve skupinách či dvojicích a plnit úkoly z oblasti přírodovědy, vlastivědy, tělesné výchovy, dodržovat zásady bezpečnosti.

Vše, co  jsme si dali za cíl jsme splnili a ještě jsme měli něco navíc. To „něco“ byla návštěva mini ZOO v SEKU.

Na závěr zbyla chvilka i na hry, které se konaly na hřišti.

Projekt se vydařil a určitě k tomu přispělo i sluníčko, které se na nás usmívalo.

Marie Rambousková

V pátek 29. 9. jsme ve třídě 4. B měli projekt „Naše město“. Ve skupinkách jsme skládali obrazce lounských památek. Dále nás čekal Bronzový poklad v lounském muzeu. Dozvěděli jsme se, před kolika lety byl vykopán a že je starý přibližně 4000 let. Víme, že bronzové hřivny sloužily jako platidlo. Modely ve vitrínkách nás seznámily s technikou odlévání hřiven, nástrojů a nářadí z bronzu. Prohlédli jsme si hliněné nádoby nalezené na území Loun a blízkých obcí. V kavárně Jeroným v lounské knihovně jsme si dali malou svačinku. V prostorách knihovny jsme se dozvěděli o stoletém výročí skautingu na Lounsku. Velmi poutavé a zajímavostí plné povídání o městě Louny pro nás měla připravené paní Tomášková z informačního centra. Hravě jsme vyplnili pracovní list o historii města. Měli jsme se fajn.

Jana Bitnerová 

Hodnocení projektového dne 29. 9. 2017 

Třída: VI. B 

Třída 6. B v počtu 22 žáků se zúčastnila jednodenního adaptačního výletu do lesa.  Cílem cesty byla chata na Markvarci, kam jsme se dopravili vlakem z Loun. Na místě si žáci opekli buřty, hráli různé adaptační hry a plnili úkoly k upevňování vztahů v novém kolektivu. Všem se výlet líbil a během výletu nebyly žádné kázeňské problémy.

 Mgr. Dana Šánová

Fotogalerie:

Hodnocení projektového dne 29. 9. 2017 

Třída: VII. B

Místo: Blšanský vrch, Zoo Seko

Projektového dne se zúčastnilo 14 žáků ze třídy 7.B . 

Třída spolupracovala se třídou 4.A – 18 žáků, v rámci spolupráce 1. a 2. stupně.

Procházkou jsme došli na Blšanský vrch, kde žáci vytvořili skupinky, 4.a 7. třída ( po 4-5 žácích).

Plnili společně zadané úkoly, např. najdi 5 rostlin a pojmenuj je, najdi 5 listů a urči je, vymysli báseň se slovem Blšanský vrch,

která zvířata můžeš najít v této oblasti,…). Žáci plnili úkoly svědomitě a spolupracovali.

Všech 7 skupin splnilo zadané úkoly. My jsme vše vyhodnocovaly s p. uč. Beckertovou.

Poté jsme navštívili Seko Louny, kde si žáci prohlédli letadlo, stíhačku a zvířata.

Bylo to velmi zajímavé, i s návštěvou šelem. 

Akce se velmi vydařila a žákům se líbila.

11 žáků se projektového dne nezúčastnilo. 

Vypracovala: Ing.Markéta Chrastná

 

Projektový den -Hodnocení 

Datum: 29.9.2017

Třída: VIII. B, VIII. A, VI. A

Místo: Vernerův Mlýn 

Pátek 29. září se u nás ve škole nesl v duchu projektového dne, kdy se každá třída vypravila na výlet po okolí Loun. My jsme si vybrali Vernerův Mlýn v Brloze. Společně s třídami 8.A a 6.A jsme se kolem půl deváté vydali pěšky přes Cítoliby do Brloha. Cesta byla příjemná, nenáročná a hlavně, což žáci ocenili, poměrně krátká. Když jsme dorazili na místo, ocitli jsme se v malebném prostředí mlýna. Všichni byli po cestě hladoví, a tak jsme na nic nečekali a vrhli se na přípravu sezení a rozdělávání ohně, abychom si mohli upéct buřty. Chlapci z osmých tříd se přípravy ujali zodpovědně a během chvilky jsme už všichni seděli kolem táborového ohně a pochutnávali si na neobvyklé svačině. Pohodovou atmosféru dokreslovalo krásné podzimní počasí. Žáci se po třídách střídali na komentované prohlídce nejen vnitřních, ale také vnějších prostor mlýna. Děti měly možnost se seznámit s celým procesem mletí, s pečením chleba či historií Vernerova Mlýna. Velmi obdivovaly nádherné prostředí mlýna, především pak menší zahrádku. Kdo zrovna nebyl na prohlídce, hrál si se spolužáky s míčem nebo využil prolézaček a houpaček. Kolem oběda jsme se vraceli opět stejnou cestou zpátky do školy. Celý výlet se nám vyvedl opravdu na jedničku a žáci jej hodnotili velmi kladně. Chování žáků bylo ukázněné. Závěrem bychom rádi poděkovali paní asistentce Stanislavě Šefčíkové, která se o nás po celé dopoledne hezky starala a provedla nás celými prostorami mlýna.  

                                                                   Zpracovala: Jana Blábolilová

V pátek 29. září byl v naší škole uspořádán projektový den. Téma dne byly kulturně – sportovní aktivity. Třída 8. A společně s třídami 8. B a 6. A navštívila Vernerův mlýn u obce Brloh. Zde jsme měli objednanou prohlídku mlýna a ohniště s dostatkem dřeva na opékání buřtů.

   Žáci se po třídách střídali na komentované prohlídce. Měli možnost se seznámit s celým procesem mletí mouky, s pečením chleba a historií Vernerova Mlýna. Velmi obdivovali nádherné prostředí mlýna, mnoho unikátních strojů a nápaditých pomůcek pro mlynáře. Zaujala je i zahrádka se zajímavými druhy zeleniny a krásné plody gdouloní. Kdo zrovna nebyl na prohlídce, hrál si se spolužáky s míčem nebo využil prolézaček a houpaček. Část žáků si opékala buřty. Každý měl po dobu pobytu ve mlýně nějakou činnost.

   Kolem oběda jsme se vraceli opět stejnou cestou zpátky do školy. Celý výlet se nám vyvedl opravdu na jedničku a žáci jej hodnotili velmi kladně. Chování žáků bylo ukázněné. Závěrem bychom rádi poděkovali paní asistentce Stanislavě Šefčíkové, která se o nás po celé dopoledne starala a provedla nás mlýnem.

 2. 10. 2017 Louny                                                         Pavel Kotek 

V pátek 29.9.2017 se třída 6.A spolu s osmými ročníky zúčastnila prohlídky historické expozice ve Vernerově Mlýně.

Tato prohlídka byla spojena s turistickou vycházkou. Cestou jsme pozorovali změny v přírodě a v Cítolibech se zaměřili na barokní architekturu. Ve mlýně si žáci mezi prohlídkou opékali vuřty, procházeli se po zahradě, seznámili se s gdouloněmi a hráli míčové hry.

Prohlídka byla rozdělena do tří skupin, žáci se seznámili s historickou technologii mlýna, tehdejším mletím a dobovou pekárnou.

Akce se velmi zdařila nejen díky počasí, ale i atmosféře mezi zúčastněnými a hlavně zájmem o program.

2.10.2017                                                                              I. Linajová

Fotogalerie:

Projektový den - hodnocení 

Datum: 29.9.2017

Třída: IX. A

Létající koza

       V pátek 29. 9. 2017 se v rámci projektového dne naší školy, ZŠ Louny, Školní 2426, uskutečnil výlet žáků třídy 9. A, jehož cílem byla návštěva kozí farmy Létající koza ve vesnici Hrádek.

       Ráno v půl deváté jsme na autobusovém nádraží v Lounech nasedli na autobus do vesnice Raná. Téměř celou cestu byla hustá mlha, bylo vidět jen na pár metrů, ale těsně před Ranou se náhle vyjasnilo a pěkné slunečné počasí nám potom vydrželo celý den.

       Z Rané jsme šli pěšky přibližně 2 km do vedlejší vesničky Hrádek, na jejímž konci se nacházel cíl naší cesty, kozí farma Létající koza. S majitelem farmy, panem Janem Černým, jsme byli předem telefonicky domluveni. Po našem příchodu na farmu nám poskytl mnoho zajímavých informací o životě na farmě, ukázal nám všechna svá zvířata, z nich nejzajímavější byly dvě krávy s jedním býkem přibližně dvacet koz s jedním kozlem a asi deset zakrslých prasátek. Děti si vyzkoušely dojení koz, většinou ovšem bez úspěchu.

     Před odchodem z farmy jsme ochutnali místní sýry, kravské i kozí, někteří z nás si je potom nakoupili domů.

     Autobus do Loun jel z Rané ve čtvrt na dvě, před odjezdem jsme se zastavili v příjemné hospůdce Ponorka, kde si děti daly dobrý oběd. Do Loun jsme přijeli v půl druhé, výlet se všem velice líbil.

                                                                               Karel Beneš

Fotogalerie:

 

Projektový den se sportovně kulturním zaměřením

Třída IX. B

V pátek 29. 9. 2017 jsme v rámci sportovně projektového dne využili  krásného podzimního počasí a vyrazili na Ranou, konkrétně do Aeroklubu Raná. Na podzim často vanou severozápadní větry, při kterých je možné dlouhé hodiny létat nad ranským kopcem. Tato situace je jako stvořená pro létání s historickými kluzáky, jak tomu bývalo za starých časů, v dobách začátku plachtění, které se zde datuje k roku 1932. Právě proto Plachtařský Old timer klub zde pořádal  výše uvedené setkání. Navíc je v ranském aeroklubu hangárováno mnoho zajímavých typů letadel. V prostoru letiště se nám věnoval jeden z pilotů kluzáků. Provedl nás hangárem, kde dětem představil jednotlivá letadla, vysvětlil princip bezmotorového létání i způsob startů. Dověděli jsme se spoustu zajímavostí, a možná, že v někom tato prohlídka vzbudila i zájem o tento sport. Do odjezdu autobusu nám zbyla ještě chvíle času, tak jme se připojili k třídě 9.A a navštívili i kozí farmu Létající koza. Mile nás překvapila vstřícnost pana majitele, který dětem nabídl produkty k ochutnání. Díky tomu jsme si rozšířili zážitky z nádherného podzimního dne i o ty chuťové.

Zpracovala R. Černá, třídní učitelka

Fotogalerie:

 

 

 

zpět na aktuality

 

. A a

. B)