Provozní řád Základní školy Louny, Školní 2426

 

 

Provozní řád Základní školy Louny, Školní 2426, p. o. (školní rok 2016/2017) 

I. Obecná ustanovení

Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 § 165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a na základě odstavce 2) §7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je zpracována podle prováděcí vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v aktuálním znění vyhlášky č. 343/2009 (s účinností od 23. 10. 2009). Směrnice je součástí organizačního řádu školy. 

Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu. 

II. Zásobování vodou, pitný režim (§ 20)

1.      Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů provádí správce veřejného vodovodu. Ve škole jsou instalovány nápojové automaty pro chlazené nápoje, s nápoji bez kofeinu. Poslední rozbor pitné vody byl proveden Střediskem laboratoří Most dne 19. 8. 2016 (viz protokol o zkoušce č. 2454/08/16 na základě žádosti školy).

2.      Z kapacitních hledisek dodávka vody splňuje požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích:

a)  na 1 dítě v předškolním věku musí být k dispozici nejméně 60 l vody na den,

b)  na 1 žáka školy musí být k dispozici nejméně 25 l vody na den,

c)  v ubytovacích zařízeních musí být na 1 ubytovaného k dispozici nejméně 200 l vody na den. 

III. Bazén

Ve zřizovací listině Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace a v rejstříku škol MŠMT ČR nemá tato škola jako součást školy bazén. V případě potřeby využívá bazén v Plaveckém bazénu Louny (běžná výuka, plavecký výcvik žáků). 

IV. Hluk

Škola neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. Pokud jsou ve škole prováděny opravy apod., s dodavateli bývá smluvně ujednáno, že hlučné práce budou prováděny zásadně v době mimo výuku. Hodnota hluku pronikajícího zvenčí do budovy (doprava apod.) nepřekračuje hygienické limity.  

V. Vybavování školy nábytkem a rozsazování žáků (§ 11)

 

1.      Při vybavování školy odpovídajícím nábytkem apod. jsou od dodavatelů vyžadována osvědčení o hygienické nezávadnosti nábytku, vydané Státním zkušebním ústavem. Osvědčení musí obsahovat údaj o tom, že uvedený výrobek je státní zkušebnou schválen, splňuje požadavek hygienického předpisu a údaj o naměřené koncentraci formaldehydu, který musí být nižší než maximálně povolená hodnota.

 

2.      Místnosti jsou vybaveny nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí a žáků. Velikostní typy školního nábytku a ergonomické zásady práce žáků vsedě odpovídají příloze č. 2 vyhlášky č. 410/2005 Sb., v aktuálním znění. Při používání tabule je dodržen zrakový úhel maximálně 30 stupňů od zadní hrany pracovní plochy prvního stolu žáka před tabulí. Pro žáka s těžším či kombinovaným zdravotním postižením může být používána speciální školní lavice podle doporučení odborného rehabilitačního pracovníka nebo podle domluvy s rodičem žáka.

 

3.      Rozsazení žáků v učebně se řídí podle jejich tělesné výšky; dále se přihlíží ke speciálním vzdělávacím potřebám, případným zrakovým a sluchovým vadám a jinému zdravotnímu postižení žáků. Při jiném než obvyklém uspořádání lavic učitel dbá na to, aby u žáků nedocházelo k jednostrannému zatížení svalových skupin, a aby byly dodrženy požadavky na úroveň osvětlení.

 

VI. Údržba školy

1.      Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních provozních zaměstnanců. Pro zajištění úklidu jsou zpracovány normy přidělování čisticích prostředků včetně dezinfekčních prostředků. Přehled o nákupu a výdeji vede školník a vedoucí školní jídelny na skladových kartách, pravidelně provádí kontrolu jejich účelného používání na svěřeném úseku.

2.      Úklid je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídajícím vyhlášce č. 410/2005 Sb.: 

a) denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem,

b) denně vynášením odpadků,

c) denně použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem na umytí umývadel, pisoárových mušlí a záchodů,

d) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů,

e) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel (sundání krytů),

f) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor,

g) malování je plánováno s ohledem na probíhající stavební práce ve škole, během prázdnin probíhají pravidelné malířské práce na potřebných místech (WC, chodby, třídy, školní kuchyně, ale i šaten, skladových prostor a další).

 3.      Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce a deratizace ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., § 55 písm. b) jako prevence vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých živočichů. Při výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole je proveden speciální ochranný zásah odbornou firmou podle potřeby.

VII. Prostorové a pracovní podmínky (§ 3, 4, 4a, 4b, 5, 6, 7)

1.      Ve škole není žádné rizikové pracoviště. 

 

2.      Škola má zpracovánu směrnici pro Osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou vydávány určenému okruhu zaměstnanců. Seznam je každoročně kontrolován, případně doplňován. Agendou je v rámci pracovní náplně pověřena školnice, zajišťuje nákup, evidenci, přidělování a kontrolu používání. O kontrolách vede záznamy.

 

3.      Pro výuku jsou používány místnosti, které splňují požadavky na osvětlení, vybavení, větrání, velikost a vybavení. V žádné z učeben není překročen maximální počet žáků, daný plošnou výměrou místnosti ve smyslu vyhlášky.

 

4.      Žáky školy jsou i děti se zdravotním postižením. Pro tyto žáky jsou vypracovávány individuální výukové plány. Součástí těchto plánů je seznam potřebných pomůcek a potřeb.

 

5.      Ve třídách zajišťují vyučující vhodné podmínky pro výuku zejména sledováním teploty v učebně, dostatečným větráním, pobytem dětí o přestávkách mimo učebnu, dodržováním délky vyučovacích hodin a přestávek, zařazováním relaxačních chvilek a cvičení do hodin, umožňují dětem pít i během vyučování, závěsy a v některých třídách nově žaluzie minimalizují osvětlení třídy současně denním i umělým osvětlením. Vedou žáky k otužování a používání přiměřeně teplého oblečení. Sledují přiměřenost velikosti lavic a židlí pro žáky a ve spolupráci se školnicí zajišťují potřebné nastavení odpovídající velikosti u jednotlivých lavic. Při výuce je třeba dbát na prevenci jednostranné statické zátěže vybraných svalových skupin výchovou žáků ke správnému sezení a držení těla (příloha č. 4).

 

6.      Pravidelným střídáním zasedacího pořádku řad nebo jiným způsobem mění umístění žáků ve třídě tak, aby se pro žáky měnil úhel pohledu na tabuli. Také vedením žáků ke správnému sezení a držení těla přispívají k prevenci jednostranné statické zátěže určitých svalových skupin.

 

7.      Na počítačových pracovištích klávesnice musí být při trvalé práci oddělena od obrazovky, aby zaměstnanci umožnila zvolit nejvhodnější pracovní polohu. Volná plocha mezi předním okrajem desky stolu a spodní hranou klávesnice musí umožňovat opření rukou i zápěstí. Povrch klávesnice musí být matný, aby na něm nevznikaly reflexy. Písmena, číslice a symboly na tlačítkách musí být dobře čitelné a kontrastní proti pozadí. Rozměry desky stolu musí být zvoleny tak, aby bylo možné proměnlivé uspořádání obrazovky, klávesnice a dalšího zařízení.

 

VIII. Provozní podmínky (§ 21)

1.         Časové rozvržení učiva, sestava rozvrhu a režim dne vychází zejména z ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění, vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání, v aktuálním znění a ze zásad stanovených ve školním vzdělávacím programu, je stanoveno s ohledem na věkové zvláštnosti dětí i žáků, jejich biorytmus a náročnost předmětu.

 

1.      Pro každou mimoškolní akci žáků je určen pedagogický zaměstnanec školy jako vedoucí akce. Ten zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce (školský zákon č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění, vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, v aktuálním znění). Vede záznamy o předepsaných náležitostech – souhlas rodičů s účastí dítěte, prohlášení rodičů o zdravotním stavu, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a osob zúčastňujících se akce, poučení žáků o BOZP, pojištění.

 

IX. Osvětlení (§ 12)

1.      Všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr osvětlení je zpravidla zleva a shora. Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody jsou okna v  odborných učebnách a kmenových třídách opatřena okenními žaluziemi. Umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové osvětlení učebny a zvlášť tabule. V učebnách, tělocvičně, školní jídelně je použito zářivkové osvětlení. Zářivková osvětlovací tělesa jsou opatřena kryty. Umělé osvětlení lze použít jako doplňující pro denní světlo.

 

2.      Úroveň denního i umělého osvětlení prostorů se zobrazovacími jednotkami je v souladu s normovými hodnotami a požadavky.

 

3.      Regulace denního osvětlení, rozložení světla a zábrana oslnění je řešena v souladu s normovými požadavky.

 

4.      Pro většinu zrakových činností ve škole je směr osvětlení zleva a shora, umístění řad svítidel u umělých osvětlovacích soustav rovnoběžně s okenní stěnou nad levý okraj lavic.

 

5.      Osvětlení tabule odpovídá normovým hodnotám. Tabule mají matný povrch, kromě tabulí, na které se nepíše křídou, kterým je ve škole zatím málo

.

X. Mikroklimatické podmínky (§ 17, 18)

(1) Prostory zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání určených k pobytu musí být přímo větratelné. Požadavky na větrání čerstvým vzduchem (výměna vzduchu) v době využití interiéru jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18 oC, ne však méně než 16 oC, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 oC musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání zastaven.

(3) Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30 oC nebo kdy je výsledná teplota kulového teploměru tg max vyšší než 31 oC, musí být přerušeno vyučování a zajištěno jiné náhradní opatření pro děti a žáky s možností pobytu mimo budovu včetně zajištění pitného režimu.

(4) Pokud venkovní stav prostředí neumožňuje využít přirozené větrání pro překročení přípustných hodnot škodlivin ve venkovním prostředí, musí být mikroklimatické podmínky a větrání čerstvým vzduchem zajištěny vzduchotechnickým zařízením.

(5) Centrální šatny dětí a žáků bez přirozeného větrání musí být větrány nuceně podtlakově s výměnou vzduchu v souladu s požadavky upravenými v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(6) Přirozené větrání musí být v případě těsných oken zajištěno systémy mikroventilace nebo větracími štěrbinami.

 

XI. Vybavení školy

1)Tělesa ústředního topení ve školních prostorách jsou zabezpečena kryty topení. 

2)Stěny na chodbách, v jídelny a tělocvičně a nosné sloupy v těchto prostorách jsou pro zamezení úrazů opatřeny dřevěným obložením nebo nátěrem. 

3)V tělocvičně jsou okna a svítidla zajištěna kryty a sítěmi proti rozbití. Otevírání ventilačních oken je zajištěno a povoleno. Podlaha je natřena protiskluzovým nátěrem. K tělocvičně patří nářaďovna, dvě šatny, dva WC oddělené pro hochy a dívky, umývárna přístupná z šatny se 4 umyvadly a 6 sprchami. Šatny jsou vybaveny věšáky a lavicemi.

4)Ve škole se nevyskytují dveře kývavé nebo turniketové. Zasklená dveřní křídla a některé skleněné plochy v úrovni dveří jsou opatřeny bezpečnostním sklem a ve výšce 1 metru jsou opatřeny výstražným barevným označením.

5)Ve všech výukových prostorách je umístěno aspoň jedno umývadlo s výtokem pitné vody, všude je studená i teplá voda.

6)Centrální lékárnička je umístěna v kanceláři školy, další lékárničky jsou umístěny ve sborovně, dílně, učebně fyziky a chemie, přírodopisu a tělesné výchovy, v kabinetech, ve školní družině. U lékárniček je umístěn traumatologický plán a seznam obsahu lékárniček. Obsah doplňuje pověřený pracovník k zahájení školního roku a pak průběžně podle výsledků kontrol a požadavků vyučujících a provozu. 

7)V některých učebnách a ve školní družině jsou vytvořeny relaxační koutky s vybavením umístěným mimo prostor lavic. 

8)Při volbě rostlin a dřevin vysazovaných na pozemky určené pro zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání, má být zohledněna ochrana zdraví dětí a žáků a jejich rozumové schopnosti. Nově vysazované dřeviny nesmí snižovat požadované parametry denního osvětlení ve vnitřních prostorách okolních budov. Vzdálenost sázené dřeviny od obvodové zdi budov by měla být stejná, jako je její předpokládaná maximální výška. Vysazené rostliny, travnaté plochy a dřeviny musí být řádně udržovány. Pro venkovní hrací plochy musí být zabezpečen přívod vody ke kropení a čištění v kvalitě závlahové vody I. třídy jakosti odpovídající normovým hodnotám.

 

XII. Nebezpečné chemické látky

1.      Jedovaté látky nejsou ve škole používány, všechny látky tohoto charakteru byly ze skladu chemických látek vyřazeny. Nebezpečné látky jsou skladovány v uzamykatelných místnostech, do kterých nemají žáci školy přístup. Skladování a evidence látek v kabinetu chemie podléhá zvláštnímu režimu. Vyučující chemie absolvovala příslušná školení a je odborně způsobilá k práci s těmito látkami.

 

2.      Nebezpečné a toxické látky a odpady, které vznikají při činnosti školy, jsou likvidovány předepsaným způsobem a je vedena evidence.

 

3.      Uživatelé venkovních hracích ploch určených pro hry a sport, tj. zejména vyučující TV, vyučující přípravné třídy, vyučujících tříd I. stupně, vychovatelky ŠD ŠK kontrolují čistotu těchto ploch, případné znečištění nebo výskyt injekčních stříkaček či jehel hlásí školníkovi, který zajistí odstranění závad.

 

4.      Rostliny a dřeviny vysazené v areálu školy odpovídají projektu školy, nejsou zde jedovaté rostliny, ani alergizující dřeviny. Pokos trávy provádí částečně údržbář, částečně dodavatelská firma. Pokos je prováděn v intervalech, které zamezují výskytu kvetoucích trav. Ve škole je občas v týdenním plánu školy zveřejňována informace o výskytu pylů a alergenů.

 

XIII. Psychohygienická opatření  

Ochrana žáka před přetěžováním a stresovými situacemi

1)      Při výchovně vzdělávacím procesu volí pedagog vhodné, věku přiměřené postupy, posilující žákovu kladnou motivaci k výchově a vzdělávání.

2)      Při prověřování a hodnocení přihlížejí vyučující k možnostem žáka připravit se k výkonu (zdravotní stav, problémy v rodině, delší nepřítomnost atd.).

3)      Objektivně seznamují rodiče se schopnostmi žáka a čelí tlakům na neúměrné nároky na dítě. Snaží se usměrňovat rodiče i při volbě povolání.

4)      Učitelé dodržují délku hodin i přestávek, členění hodin na zátěžové a klidové části. 

Výchova ke zdraví

5)      Vyučující dbají na průběžné větrání učeben v průběhu vyučování. Zároveň kontrolují přiměřené oblečení žáků (málo nebo hodně oblečen).

6)      Žáky s příznaky infekčních onemocnění učitelé a vychovatelky neprodleně izolují a předají osobně zákonným zástupců žáka v prostorách školy.

7)      V období zvýšeného počtu infekcí nebudou sjednávány akce, při kterých se shromažďují žáci z více tříd či škol.

8)      Žákům se zdravotním postižením třídní učitelé umožní, na doporučení lékaře, užívat dvoje učebnice.

9)      Třídní učitelé povedou žáky k pravidelnému a dostatečnému pitnému režimu.

Výchova k pohybu

10)    Třídní učitelé informují rodiče o významu dodržování režimu dne (pohyb na čerstvém vzduchu, dostatečný spánek, zdravá výživa, volnočasové aktivity, pitný režim).

11)    Mimořádnou pozornost věnují učitelé nejen tělesné výchovy posilování kladného vztahu k pohybu a zvyšování tělesné zdatnosti a odolnosti.

12)    Činnost ŠD budou vychovatelky směřovat do přírody, pokud to počasí dovolí.

13)    Ve spolupráci s rodiči usměrňují učitelé děti k výběru mimoškolní činnosti s tělovýchovným zaměřením. Zájem ze strany žáků je přiměřený jejich věku a zálibám.

 

XIV. Závěrečná ustanovení 

Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen ve sborovně, na místě trvale přístupném všem zaměstnancům školy, dále předán všem vedoucím zaměstnancům (tj. zástupce ředitele školy, vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK, školnice, vedoucí školní jídelny).

Provozní řád byl projednán na pedagogické radě dne 31. 8. 2016. Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců školy.

Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je součástí každoroční veřejné prověrky BOZP.

 

Provozní řád je platný pro školní rok 2016/2017 od 1. 9. 2016.

 

V Lounech, srpen 2016

  

                                                                                                                                          Mgr. Věra Benešová

                                                                                  ředitelka školy

 Přílohy - související předpisy (příloha č. 1, 2, 3, 4).

 

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2005 Sb., v aktuálním znění

Požadavky na hygienická zařízení a šatny

 

1. Počet hygienických zařízení ve školách a školských zařízeních se stanoví takto 

a) v předsíňkách záchodů 1 umyvadlo na 20 žáků,

b) 1 záchod na 20 dívek,

c) 1 pisoár na 20 chlapců,

d) 1 záchod na 80 chlapců,

e) 1 hygienická kabina na 80 dívek.

 

2. Počet hygienických zařízení ve školách uskutečňujících vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, a to pro těžké či hluboké postižení, se stanoví takto:

 

a) v předsíňkách záchodů 1 umyvadlo na prvních 10 žáků a každých dalších 20 žáků,

b) 1 záchod na prvních 10 dívek a každých dalších 20 dívek,

c) 1 pisoár na prvních 10 chlapců a každých dalších 20 chlapců,

d) 1 záchod na prvních 20 chlapců a každých dalších 80 chlapců,

e) 1 hygienická kabina na 60 dívek starších 12 let,

f) 1 sprcha (pohotovostní).

 

3. Počty hygienických zařízení v provozovnách pro výchovu a vzdělávání, vyjma provozoven živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu:

 

a) v předsíňkách záchodů 1 umyvadlo na 20 žáků,

b) 1 záchod na 20 dívek,

c) 1 pisoár na 20 chlapců,

d) 1 záchod na 80 chlapců,

e) 1 hygienická kabina na 80 dívek.

 

4. Počty hygienických zařízení v provozovnách živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu se stanoví takto: záchody a umývárny u těchto zařízení se nedělí podle pohlaví a na 5 dětí musí připadat 1 dětská mísa a 1 umyvadlo. Počet dětských mis lze z jedné třetiny nahradit dětskými nočníky. Umývárna se dále vybavuje podle věku dětí dětskou vaničkou se sprchou a sprchovým boxem a přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody. Umyvadla se osazují tak, aby výška horní hrany nepřekročila 43 cm nad podlahou. Umyvadla a sprcha musí být opatřena pouze jedním výtokem vody napojeným na centrální mísící baterii umístěnou mimo dosah dětí. Umývárna se dále vybavuje přebalovacím stolem a krytým nášlapným odpadkovým košem.

 

5. Počty hygienických zařízení v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a v provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti předškolního věku se stanoví takto: pro 5 dětí musí být zřízena jedna dětská mísa a umyvadlo. Maximálně místo 2 WC mís lze instalovat dětské pisoáry, které se umísťují zpravidla ve výši 40 cm. Umyvadla se umisťují zpravidla ve výši 50 cm, výtokový ventil ve výši 60 cm nad podlahou. Umyvadla musí být napojena na společnou mísící baterii, osazenou mimo dosah dětí. Každé umyvadlo se opatří pouze 1 výtokovým ventilem. Umývárna se vybavuje 1 až 2 sprchami řešenými tak, aby děti mohly vstupovat do sprch bez cizí pomoci.

 

6. V ubytovacím zařízení se hygienická zařízení zřizují bud' jako, součást ubytovací jednotky, přičemž se zřizuje pro 2 třílůžkové pokoje 1 záchod, 1 sprcha, 2 umyvadla, nebo jako centrální hygienické zařízení v rozsahu 1 sprcha pro 6 ubytovaných, 1 záchod pro 6 dívek, 1 záchod pro 6 chlapců, 1 umyvadlo pro 4 ubytované a 1 hygienická kabina pro 40 dívek.

 

7. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a v provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí být aspoň v jednom podlaží odvětraná úklidová komora s omyvatelnými stěnami, vybavena výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody a na každém dalším podlaží prostor s výlevkou a přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody a odvětraným prostorem pro ukládání úklidových prostředků a pomůcek.

 

8. Všechna hygienická zařízení v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí být vybavena umyvadly a tekoucí pitnou studenou a teplou vodou.

Vybavena musí být mýdlem v dávkovači a musí být zajištěna možnost osušení rukou ručníky na jedno použití nebo vysoušečem rukou. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti předškolního věku, pokud není řešeno osoušení ručníky na jedno použití, má každé dítě vlastní ručník umístěný tak, aby se vzájemně ručníky nedotýkaly.  Ve všech hygienických zařízeních musí být vždy k dispozici toaletní papír, na WC dívek musí být krytý nášlapný odpadkový koš. Stěny a podlahy každého hygienického zařízení musí být omyvatelné a čistitelné do výše nejméně 1,5 m a snadno dezinfikovatelné. Pokud jsou součástí hygienického zařízení sprchy, musí být zajištěn přívod tekoucí pitné studené a teplé vody.

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2005 Sb., v aktuálním znění

Zásady pro práci žáků vsedě a ergonometrické parametry školního nábytku

  1. Funkční rozměry nábytku pro dodržení fyziologického sedu a správné postavení páteře a pánve:

a)      Výška sedadla je rovna délce bérce, zvětšené o výšku nízkého podpatku (1 – 2 cm), tj. chodidla jsou při zadním sezení celou plochou v pevném kontaktu s podlahou tak, aby bylo možno se o ně pevně opřít.

b)      Efektivní hloubka sedadla podepírá nejméně 2/3 délky stehna. Přední hrana sedadla nesmí zasahovat do podkolenní jamky a musí být zaoblená.

c)      Opěradlo slouží především jako opora beder, nikoli hrudní páteře. Pro volný pohyb horních končetin nemá sahat výš, než k dolnímu úhlu lopatek.

d)     Výška pracovní plochy stolu je umísťována ve výšce loktů volně spuštěných paží sedícího žáka.

e)      Vhodný je snadno nastavitelný náklon desky stolu. Stupeň nastavení pro psaní je 10 – 16 stupňů, pro čtení až 35 stupňů.

 

  1. Židle a stoly v kontaktu s podlahou musí být stabilní. Pro dynamický sed je vhodný kyv sedáku v předozadní rovině od – 5 do + 5 stupňů.
  2. Nejméně namáhavý sed, jak pro svalovou aktivitu, tak pro tlak na meziobratlové ploténky, je v mírném záklonu s podepřenou páteří (relaxační sed).
  3. Z důvodu snižování statického přetěžování svalových skupin pohybového aparátu je důležité funkční střídání poloh. Vhodné je krátkodobé zařazování alternativních poloh mimo lavici (například klek, leh) a používání pomůcek pro dynamický sed (například balanční míče, overball, balanční podložky).

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 410/2005 Sb., v aktuálním znění

Požadavky na větrání a parametry mikroklimatických podmínek

 

Tabulka č: Množství přiváděného čerstvého vzduchu v učebnách, tělocvičnách, šatnách a hygienických zařízeních, v zařízeních pro výchovu a vzdělávání.

Typ prostoru

Výměna vzduchu m3.hod-1

 

Učebny

20 - 30 na 1 žáka

Tělocvičny

20 – 90 na 1 žáka*

Šatny

20 na 1 žáka

Umývárny

30 na 1 umyvadlo

Sprchy

150 - 200 na 1 sprchu

Záchody

50 na kabinu

25 na pisoár

* s ohledem na konkrétní využití (dle druhu prováděného cvičení) a kapacitu tělocvičny 

Celoročně přípustné parametry mikroklimatických podmínek:

Tabulka č. 2:

Průměrné hodnoty výsledných teplot, rychlost proudění a relativní vlhkosti vzduchu:

Typ prostoru

Výsledná teplota

Rychlost proudění

Relativní vlhkost

 

tg min (°C)

tg opt (°C)

tg max (°C)

va  (m.s-1)

rh (%)

Učebny, pracovny, místnosti

20

22 ±2

28

0,1 – 0,2

30 – 65

Tělocvičny

18

20 ±2

28

0,1 – 0,2

30 – 65

Šatny

20

22 ±2

28

0,1 – 0,2

30 – 65

Sprchy

24

-

-

-

-

Záchody

18

-

-

0,1 – 0,2

30 – 65

Chodby

18

-

-

0,1 – 0,2

30 – 65

Rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší než 3°C. 

Tam, kde je rozdíl mezi výslednou teplotou kulového teploměru tg a teplotou vzduchu ta menší než 1°C, lze jako výslednou hodnotu teploty použít hodnotu ta (°C) naměřenou suchým teploměrem.

Orientační kontrolu teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem lze zabezpečit pomocí nástěnných teploměrů. Teploměry se nesmí umísťovat na stěny s okny a stěny vystavené přímému dopadu slunečního záření.

 

Příloha č. 4 – provozní a prostorové podmínky školy  

Název: Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace

Adresa: Základní škola, Školní 2426, 440 01 Louny

Od 1. 10. 2009 – Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace

IČO: 49 12 38 58

Ředitel:           Mgr. Věra Benešová (e mail: reditel@8zs.ln.cz)

Zástupce:       Mgr. Alena Zákutná (e mail: zastupce@8zs.ln.cz)

 

Druhy a typy škol a školských zařízení, jejichž činnost příspěvková organizace vykonává.

Základní škola - uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s cíli základního vzdělávání uvedenými v § 44 podle vzdělávacích programů uvedených v § 3, § 4 a § 5 zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středních, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění aktuálního znění.

Školní družina a školní klub – školská zařízení pro zájmové vzdělávání uskutečňují zájmové vzdělávání podle § 111 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 5 školského zákona.

Školní jídelna – poskytuje školské služby podle § 119 školského zákona. Školní jídelna zajišťuje vedle stravování dětí a žáků také stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. 

Zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní vyžití: škola poskytuje podle platné legislativy (školský zákona a prováděcí vyhlášky) základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanismu a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků.

Dále poskytuje a zajišťuje rozvoj zájmových činností v souladu s výchovou a vzděláním. Sportovní vyžití je také organizováno v souladu s výchovně vzdělávacím procesem ve škole a v souladu s volnočasovými aktivitami žáků (viz bod podmínky pohybové výchovy). Ve školním roce škola v plné míře plně využívá víceúčelové hřiště ve škole. 

Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity: školní budova (celkem 4 pavilony) se využívá pouze pro potřeby výchovy a vzdělávání (výuka žáků, stravování, volný čas, sportovní vyžití) a pouze v omezené míře doplňková činnost dle zřizovací listiny. 

Okruhy doplňkové činnosti – vymezuje zřizovací listina Základní školy Louny, Školní 2426, kdy podle § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění je organizace oprávněna k doplňkové činnosti, která je vymezená takto:

1. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,

2. pronájem strojů a zařízení,

3. hostinská činnost,

4. reklamní činnost a marketing,

5. provozování produkcí zábavy a provozování zařízení sloužících zábavě,

6. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti. 

Dodatkem č. 1 došlo ke změně zřizovací listiny vydané a schválené usnesením zastupitelstva č. 8/2006 ze dne 13. 2. 2006, kterou byla měněna zřizovací listina vydaná a schválená městským zastupitelstvem dne 16. 12. 1993 usnesením č. 97/93, včetně dosud vydaných změn a dodatků. Tímto dodatkem č. 1 se doplnila zřizovací listina v odstavci VIII. Okruhy doplňkové činnosti  

7. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici. 

Provoz a vnitřní režim školy 

Hlavní a boční vchody

1. Pro vstup do budovy a k odchodu z budovy školy používají žáci a další „cizí osoby“ od 7. 35 do 16. 00 hodin pouze hlavní vchod, výjimku tvoří nulté hodiny na II. stupni, zahajované v

7. 00 hodin, kdy žáky do školy vpustí příslušný pedagog, který také zajistí dohled nad žáky.

2. Dojíždějící žáci mohou být v době silně nepříznivého počasí vpuštěni do prostoru školy

(vestibulu) dříve než bude otevřená hlavní budova tj. 7. 35 hodin pro běžnou výuku. Dohled bude zajišťovat nepedagogický pracovník, který bude o výkonu dohledu řádně poučen.

3. Boční vchod do učebnového pavilonu s bezbariérovým přístupem v přízemí používají pouze handicapovaní žáci v doprovodu dospělé osoby, včetně používání výtahu, který obsluhuje zaškolená osoba. Ostatním žákům je používání výtahu zakázáno.

4. Boční vchod branou do prostranství školy (dvora) slouží hlavně zaměstnancům školy,

nájemcům a vozům pro zásobování, zaměstnanci školy mají své vlastní klíče, ostatní v případě potřeby zvoní na vrátnou, která je ve výjimečných případech těmito dveřmi pustí do školy (v době od 8.00 do 16. 00 hod.). Pro odchod tímto bočním vchodem funguje elektronický vrátný.

5. Vstupní brána je otevřená v době provozu školy od 6. 00 do 8. 00 hodin, kdy se brána uzavírá, potom je otevřená přibližně od 13. 00 až 16. 00 hod., kdy se uzamyká. Zaměstnanci školy řeší individuálně s vedením školy přidělení klíčů od této brány. Nepovolaným osobám je vstup na školní dvůr zakázán, hlavně z důvodu bezpečnosti žáků školy a účastníků školní družiny, kteří se zde v odpoledních hodinách pohybují na hřišti a na dvoře.

6. Malá vstupní branka do dvora je trvale otevřená, uzamyká se pouze na dny, kdy neprobíhá ve škole výuka ani provoz.

7. Boční vchod do dvora je pro účastníky školní družiny a jejich zákonné zástupce či jiné osoby zapsané na zápisovém lístku určen v době od 6. 00 hod. do 7. 15 hod. v běžné provozní dny, kdy je k dispozici elektronický vrátný a telefon, kde se účastník ohlásí a vychovatelka, která je přítomná v ranní družině, účastníka a jeho doprovod pustí do školy. Při odchodu doprovodu opět odchází pouze těmito bočními dveřmi.

8. Boční vchod do dvora je pro účastníky školní družiny a jejich zákonné zástupce či jiné osoby zapsané na zápisovém lístku určen k používání v době od 16. 00 hod. do 17. 00 hod. v běžné provozní dny, kdy je k dispozici elektronický vrátný a telefon, kdy se vyzvedávající osoba ohlásí a vychovatelka, která je přítomná v odpolední družině, je pustí do školy a předá účastníka zákonnému zástupci či osobě zapsané na zápisovém lístku. Při odchodu tyto osoby odchází pouze těmito bočními dveřmi (podrobnosti řeší vnitřní řád školní družiny).

9. Tento boční vchod používají po 16. 00 hod. i všichni žáci školy, kteří odcházejí ze školního klubu nebo žáci, kteří odcházejí ze zájmového útvaru, který probíhal ve škole.

10. Výjimka pro odchod ze školy je pouze v době konání třídních schůzek, dnů otevřených dveří nebo jiné mimořádné akce ve škole, kdy jsou i po 16. 00 hodině otevřené hlavní dveře, které po skončení uzavírá vrátná.

 

Školní budova

1. Školní budova se pro žáky otevírá v 7. 35 hod. tj. 20 minut před začátkem dopoledního vyučování a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování.

2. Vyučování začíná v 7.55 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, které je přílohou tohoto řádu. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách.

3. Vyučování končí nejpozději v 15.15 hodin po 8. vyučovací hodině. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování předem oznámena zákonnému zástupci žáka.

4. Školní budova je přístupná pouze v době, kdy je zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob; při odchodu žáků z budovy dozorují pedagogové podle plánu dohledů.

5. Během provozu školy jsou všechny vchody do budovy trvale uzavřeny s tím, že únikové východy jsou zevnitř volně otevíratelné. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá.

 

Žákovské šatny

1. Při příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v určených šatnách ve vestibulu školy a odcházejí ve školní obuvi do školního pavilonu nebo do pavilonu MVD, kde probíhá výuka podle stanoveného rozvrhu jednotlivých tříd.

2. Všechny žákovské šatny se uzamykají a přítomná vrátná je vždy na požádání žáka otevře (např. pozdní příchod do školy, odchod k lékaři během výuky) a opět uzamkne.

3. V průběhu vyučování je žákům vstup do prostor šaten povolen pouze se svolením vyučujícího nebo učitele, který koná v době přestávek dohled. Šatny s odloženými svršky žáků musí být neustále uzamčené. V 8. 00 hodin kontroluje uzamčení všech šaten vrátná a neuzamčené šatny uzamyká.

4. Třídní učitel určí třídní službu a její třídní pravidla tak, aby bylo možné tato opatření dodržovat pro  konkrétní třídu, a to během celého vyučovacího procesu, během dělené a odpolední výuky.

 

Vstup „cizích osob“ do budovy školy v průběhu i mimo vyučování

1. Do budovy školy vstupují „cizí osoby“ vždy hlavním vchodem, po zazvonění na vrátnou školy, která s nimi komunikuje přes videotelefon, po otevření vstupují do budovy a oznamují důvod své návštěvy. Někdy může být dostačující pouze komunikace přes videotelefon, vrátná zodpoví dotaz a cizí osoba nemusí vůbec vstupovat do budovy.

2. V žádném případě se nemusí cizí osoba legitimovat občanským průkazem, ale musí nahlásit své jméno, důvod návštěvy, jméno osoby, se kterou si přejí mluvit nebo jméno dítěte, které bude vyzvedávat. Tyto údaje zapisuje vrátná do sešitu, dále se připisuje čas příchodu do školy a později čas odchodu ze školy.

3. Výjimku tvoří zákonní zástupci účastníků ve školní družině, kteří si pro své děti chodí pravidelně, ti se nezapisují, pouze osobně sdělí vrátné důvod svého příchodu a jméno dítěte. Namátkově může vrátná cizí osobu zkontrolovat, i když chodí do školy pravidelně.

4. Vrátná je viditelně označená cedulkou „VRÁTNÁ“ a je stále přítomná ve vestibulu školy, v šatnách, na vrátnici nebo ve spojovacích chodbách. Všechny tyto prostory jsou sledovány kamerovým systémem.

5. Osoby, které vstupují do prostoru školy (vestibulu, šaten) a pouze do školy své dítě doprovázejí nebo na své dítě čekají před ukončením vyučování, zůstávají pouze ve vestibulu. Žáka přivádí pedagog a zákonný zástupce či jiná kompetentní osoba si dítě přebírá.

6. Osoba, která vstupuje do prostoru školy a potřebuje zde jednat, nahlásí všechny uváděné údaje (viz výše). Pokud jde o cizí osobu, která nezná školu, tu odvede vrátná za kompetentní osobou např. k řediteli školy osobně, kde osobu nahlásí. Pokud osoba školu zná, a ví, kde se pedagog či žák nachází, pokračuje do školy samostatně. Toto se např. vztahuje na osoby, které přišly do školy vyzvednout nemocnému žákovi oběd ze školní jídelny (pouze 1 den nemoci).

7. Pokud má vedení školy, třídní učitel nahlášenou návštěvu, měl by tuto skutečnost předem nahlásit vrátné. Žádná cizí osoba by se neměla v prostorách školy pohybovat samostatně, po skončení návštěvy by měla být navštívenou osobou dovedena k hlavnímu vchodu, kde si vrátná zapíše dobu odchodu.

8. Pokud se dostaví do školy zákonný zástupce, který potřebuje svému dítěti předat nějakou věc, zapomenutou pomůcku atd. bude tato osoba puštěna do školy až v době přestávky, aby nedocházelo k narušování výuky.

9. Cizí osoba se může na vedení školy ohlásit přes elektronickou kameru, kde jí může ředitel školy, zástupkyně ředitele školy, hlavní účetní, pracovnice PAM přímo do budovy školy vpustit, ale toto se děje většinou, když přijde žák školy pozdě, nebo přicházejí žáci se svým pedagogem, nebo účastnící školní družiny s vychovatelkou z nějaké akce, jinak je cizí osoba vždy odkazovaná na zvonek pro vrátnou.

 

G. Boční vchod ze dvora

1. Vstup do budovy tímto vchodem slouží v době od 8. 00 hod. do 16. 00 hod. pouze k logistickému zabezpečení školy (dodávka zboží, služba, provozních potřeba školy). S těmito osobami, po zazvonění, také jedná vrátná. Buď osobu po jednání ve škole do budovy pustí, nebo se domluví na vstup hlavním vchodem. Tyto osoby se také zapisují.

Hlavní vchod do školy

Kdo otvírá

Boční vchod (ze dvora)

Kdo otvírá

 

6. 00 – 7. 15 hod. (pouze pro děti, které jdou do ranní ŠD)

Vychovatelky ŠD

Zvonek č. 1. č. 2

7. 15 – 7. 35 hod.

Školnice (pouze pro pozvané rodiče či žáky)

Zavřen pro vstup i odchod

 

 

7. 35 – 8. 00 hod.

Hlavní vchod otevřen pro příchod žáků do školy

Zavřen pro vstup i odchod

8. 00 – 16. 00 hod.

Vrátná

Zvonek u hlavních dveří

Zavřen pro vstup i odchod (pro nutné případy zvonek VRÁTNÁ)

 

16. 00 – 17. 00 hod.

Vstup i odchod ze školy

Vychovatelky ŠD

Zvonek č. 1, č. 2

17. 00 – 20. 00 hod.

Vstup i odchod ze školy

Vrátná

Zvonek vrátná

 

Provoz školy od 6. 00 hodin do 17. 00 hodin

Dojíždění žáků: ve škole jsou vzdělávání dojíždějící žáci přibližně v počtu 120 žáků z okolních vesnic i městysů (přibližně 35% žáků dojíždějících).

Druh dopravy: autobus, vlak, kolo, často rodiče dopravují děti osobními auty.

Čas prvního příjezdu žáků: žáci většinou přijíždějí okolo 7. 15 hodin (s ranním příjezdem nejsou problémy).

Čas posledního odjezdu žáků: okolo 16. 30 hodin. Na škole funguje školní klub, tito žáci mohou využívat jeho služby např. i v době čekání na spoje. 

 

Školní družina

Využití: školní družina (kapacita k 1. 9. 2013 zvýšena na 150 žáků) a dle seznamu zapsaných žáků je v tomto školním roce na 97% pokryta kapacita (žáci 1. až 5. ročníků).

Počet zapsaných žáků do školní družiny v % vyjádření

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

74, %

90, 00%

67, 00%

75, 00%

11, 36%

 

Ranní družina: provoz ranní družiny je zahajován každý den v 6. 00 hod. do 7. 35 hodin

(do 7. 15 hodin je doba povoleného příchodu žáků do školní družiny), počet těchto žáků se pohybuje okolo 30 přítomných. První žák přichází do ŠD okolo 6.05 hod.

Odpolední družina: provoz školní družiny na škole je každý den do 17. 00 hodin.

Pobyt venku: vychovatelky a žáci ŠD se v některých měsících (podle počasí) pohybují venku od 13. 30 do 15. 00 hodin. Jedná se o teplé měsíce, kdy mohou pobývat žáci venku delší dobu za účelem aktivního odpočinku. Venku hrají různé hry, odpočívají a využívají dostupný zahradní nábytek. Škola potřebuje v této oblasti zmodernizovat zahradní nábytek. Je plánováno podle dostupnosti finančních prostředků školy.

Roční plán činnosti a měsíční plány jsou zpracovávány v souladu se ŠVP pro školní družinu.

 

Školní klub

Využití: školní klub, počet žáků se pohybuje okolo 30 stálých členů, ostatní žáci se objevují nahodile, spíše za určitou činností. Služeb školního klubu využívají hlavně žáci 5. až 8. tříd školy. Pro tento školní rok se žáci zapisují do knihy podle barevného označení pro větší přehled (stálý člen, doba mezi výukou, nepravidelná docházka). Podle potřeby by došlo ke změně organizačních opatření (respektovat bezpečnost žáků a legislativu). 

Provozní doba

 

PO

12. 30 - 13. 30 hod.

p. Šefčíková, místnost č. 70

14. 00 – 15. 00 hod.

p. Šefčíková, místnost č. 70

ÚT

13. 30 – 14. 25 hod.

p. Linajová, místnost č. 75

14. 25 – 15. 00 hod.

p. Linajová, místnost 70

ST

12. 00 – 13. 30 hod.

p. Šefčíková, místnost č. 75

 

ČT

11. 30 – 12. 30 hod.

p. Šefčíková, místnost č. 75

13. 00 – 15. 00 hod.

p. Šefčíková, místnost č. 75

9. 30 – 10. 00 hod. (pro podporovatele) Linajová místnost č. 75

 

Roční plán činnosti a měsíční plány jsou zpracovávány v souladu se ŠVP pro školní klub.

 

Výuka (výchovně vzdělávací proces)

Začátek vyučování: výuka začíná každý den 7. 55 hodin.

Ukončení vyučování: výuka končí nejpozději v 15. 15 hodin (dle rozvrhu tříd – PO, ÚT, ČT)

Vyučovací hodina: délka 45 minut a způsob výuky tradiční (viz platná legislativa). 

Frekvence střídání pracovních míst při výuce

I. stupeň

Na I. stupni je frekvence střídání míst při výuce daleko menší než na II. stupni, protože žáky učí většinou jedna třídní učitelka a žáci mají stanovený stálý zasedací pořádek.

Ke změně tříd dochází hlavně při výuce anglického jazyka, kdy se třídy dělí na skupiny a jedna skupina přechází na výuku do jazykové učebny a do další odborné učebny). V současné době, kdy jsou v některých třídách umístěné interaktivní tabule, je frekvence střídání žáků v jiných třídách častější (anglický jazyk, český jazyk, matematika, prvouka, vlastivěda).

Vyučující I. stupně také vyučují hudební výchovu v odborné učebně a každý týden přecházejí do odborné učebny. K přesunům také dochází při výuce volitelných předmětů od 3. do 5. ročníku, kdy je 1x týdně třída rozdělí na dvě nebo tři skupiny, vždy pod vedením jiné vyučující a přecházejí do určených místností (počítačová učebna, odborné učebny, kmenová třída), podle obsahu předmětu (zábavná čeština, tvůrčí dílna, tvořivá čeština).

Žáci I. stupně také v rámci výuky využívají počítačovou učebnu, cvičnou kuchyňku a multimediální učebnu, další odborné učebny (nepravidelně).

 

II. stupeň

Na druhém stupni je již situace složitější a pracovní místa mění žáci častěji. Na počátku roku stanoví třídní učitelé zasedací pořádek (přehledná tabulka je vložená do třídnice). Vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách sedí žáci samostatně v lavici. Vedení školy při přípravě rozvrhu dbá na řádné využívání odborných učeben, a proto se žáci na výuku některých předmětů přesouvají. Tak dochází ke změně nejen tříd, ale i pracovních míst. Jedná se o hlavně o tyto předměty: český jazyk, dějepis, zeměpis, fyzika, přírodopis, chemie, výtvarná a hudební výchova, pracovní vyučování, informatika, tělesná výchova, cizí jazyky a volitelné předměty.

Třídní učitelé jsou také upozorňováni na záměrné střídání pracovních míst v lavicích (v návaznosti na dopad světla, úhel pohledu žáka na tabuli, zdravotní omezení, výška žáka a další okolnosti, které vyžadují změnu místa i během školního roku). Třídy jsou vybaveny i nastavitelnými lavicemi a židlemi.

Rozmístění tříd v rámci výuky

Označení

Umístění

Číselné označení

U1

Třída 1. A /školní pavilon - přízemí

č. 4

U2

Třída 3. A/školní pavilon – přízemí

č. 5

U3

Třída 5. A/školní pavilon – přízemí

č. 6

U4

Třída 4. A/školní pavilon – přízemí

č. 7

U5

Třída 3. B/školní pavilon – přízemí

č. 155

U6

Třída 2. B/školní pavilon – přízemí

č. 153

U7

Třída 8. A/školní pavilon – 1. patro

č. 21

U8

Třída 6. A/školní pavilon – 1. patro

č. 22

U9

Třída 6.B/školní pavilon – 2. patro

č. 35

U10

Třída 9. A/školní pavilon – 2. patro

č. 39

U11

Třída 5. B/školní pavilon – 2. patro

č. 40

U12

Třída 1. C/pavilon MVD – 1. patro

č. 90

U13

Třída 1. B/pavilon MVD – 1. patro

č. 98

U14

Třída 2. A/pavilon MVD – 1. patro

č. 97

ICT

Počítačová učebna/školní pavilon – 1 patro

č. 2

Knih.

Knihovna – školní pavilon – 1. patro

č. 17

Tablet.

Tabletová učebna/školní pavilon – 1. patro

č. 19

Jaz. 1

Jazyková učebna/školní pavilon – 1. patro

č 20

F, Ch

Učebna F, CH/školní pavilon – 1. patro

č. 30

Int. uč.

Interaktivní učebna/školní pavilon – 1. patro

č. 34

Ze

Zeměpisná učebna/školní pavilon – 2. patro

č. 37

VV

Výtvarná učebna /školní pavilon – 2. patro

č. 38

Přírodopisná učebna/školní pavilon – 2. patro

č. 50

Těl.

Tělocvična/pavilon MVD - přízemí

č. 82

Dřev. díl.

Odborná dílna/pavilon MVD - přízemí

č. 79

PT

Přípravná třída/pavilon MVD - přízemí

č. 71

Hudeb.

Hudebna/pavilon centrálních funkcí – 1. patro

č. 116

Hala

Sportovní hala v Lounech

 

Cv. kuch.

Cvičná kuchyňka/školní pavilon - přízemí

č. 14

 

Počet hodin v jednom sledu

 

V této oblasti postupuje vedení školy v souladu s platnou legislativou (rozvrhy jednot. tříd):

Přípravná třída: denní pobyt od 8. 00 do 11. 30 hodin

I stupeň: 1. A, 1. B, 1. C, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 5. A, 5. B.

 

Rozvrhy jednotlivých tříd I. stupně ZŠ – školní rok 2016/2017).

1. A (Mgr. Monika Křížková) - 20 hodin

ROZVRH

1. hod.

2. hod.

3. hod.

4. hod.

5. hod.

PO

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení výuky

dle rozvrhu třídy

ÚT

výuka

výuka

výuka

výuka

ST

výuka

výuka

výuka

výuka

ČT

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

 

1. B (Mgr. Hana Šefčíková) – 20 hodin

ROZVRH

1. hod.

2. hod.

3. hod.

4. hod.

5. hod.

PO

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení výuky

dle rozvrhu třídy

ÚT

výuka

výuka

výuka

výuka

ST

výuka

výuka

výuka

výuka

ČT

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

 

1.                  C (Mgr. Zuzana Pištorová – Rychtaříková) – 20 hodin

ROZVRH

1. hod.

2. hod.

3. hod.

4. hod.

5. hod.

PO

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení výuky

dle rozvrhu třídy

ÚT

výuka

výuka

výuka

výuka

ST

výuka

výuka

výuka

výuka

ČT

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

 

2. A (Mgr. Jiřina Nipauerová) – 22 hodin

ROZVRH

1. hod.

2. hod.

3. hod.

4. hod.

5. hod.

6. hod.

7. hod.

8. hod.

PO

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení

 

 

 

ÚT

výuka

výuka

výuka

výuka

přerušení výuky

výuka

výuka

ukončení výuky

ST

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení

 

 

 

ČT

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení výuky

 

 

 

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení

 

 

 

 

2. B (Mgr. Lucie Larvová) – 22 hodin

ROZVRH

1. hod.

2. hod.

3. hod.

4. hod.

5. hod.

6. hod.

7. hod.

8. hod.

PO

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení

 

 

 

ÚT

výuka

výuka

výuka

výuka

přerušení

výuky

výuka

výuka

ukončení

výuky

ST

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení

 

 

 

ČT

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení výuky

 

 

 

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení

 

 

 

 

3. A (Mgr. Marie Rambousová) - 24 hodin

ROZVRH

1. hod.

2. hod.

3. hod.

4. hod.

5. hod.

6. hod.

7. hod.

8. hod.

PO

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení

 

 

ÚT

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení

 

 

 

ST

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení

 

 

ČT

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení

 

 

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení

 

 

 

3. B (Mgr. Jana Bitnerová) - 24 hodin

ROZVRH

1. hod.

2. hod.

3. hod.

4. hod.

5. hod.

6. hod.

7. hod.

8. hod.

PO

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení

 

 

ÚT

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení

 

 

ST

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení

 

 

ČT

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení

 

 

 

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení

 

 

 

4. A (Mgr. Milana Korfová) – 26 hodin

ROZVRH

1. hod.

2. hod.

3. hod.

4. hod.

5. hod.

6. hod.

7. hod.

8. hod.

PO

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení

 

 

ÚT

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení

 

 

ST

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení

 

 

ČT

výuka

výuka

výuka

výuka

přerušení výuky

výuka

výuka

ukončení

výuky

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení

 

 

  

5. A (Mgr. Lenka Meruňková) – 26 hodin

ROZVRH

1. hod.

2. hod.

3. hod.

4. hod.

5. hod.

6. hod.

7. hod.

8 hod.

PO

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení

 

 

ÚT

výuka

výuka

výuka

výuka

výuky

ukončení

   

ST

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení

 

 

ČT

výuka

výuka

výuka

výuka

přeruší výuky

Výuka

výuka

 

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení

 

 

 

5. A (Mgr. Verunika Niapuerová) – 26 hodin

ROZVRH

1. hod.

2. hod.

3. hod.

4. hod.

5. hod.

6. hod.

7. hod.

8 hod.

PO

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení

 

 

ÚT

výuka

výuka

výuka

výuka

výuky

ukončení

   

ST

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení

 

 

ČT

výuka

výuka

výuka

výuka

přeruší výuky

Výuka

výuka

 

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení

 

 

 

II. stupeň: 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A/rozvrhy II. stupně ZŠ/školní rok 2016/2017).

 

6. A (Bc. Helena Přibylová) – 28 hodin

ROZVRH

1. hod.

2. hod.

3. hod.

4. hod.

5. hod.

6. hod.

7. hod.

8. hod.

PO

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení výuky

ÚT

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení výuky

ST

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení výuky

ČT

výuka

výuka

výuka

výuka

V lichém týdnu 6 vyučovacích hodin

V sudém týdnu 4 vyučovacích hodin

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení výuky

 

6. B (Ing. Markéta Chrastná) – 28 hodin

ROZVRH

1. hod.

2. hod.

3. hod.

4. hod.

5. hod.

6. hod.

7. hod.

8. hod.

PO

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení výuky

ÚT

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení výuky

ST

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení výuky

ČT

výuka

výuka

výuka

výuka

V lichém týdnu 6 vyučovacích hodin

V sudém týdnu 4 vyučovacích hodin

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení výuky

 

7. A (PaedDr. Pavel Kotek) – 30 hodin

ROZVRH

1. hod.

2. hod.

3. hod.

4. hod.

5. hod.

6. hod.

7. hod.

8. hod.

PO

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

přerušení výuky

výuka

výuka

ÚT

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení výuky

ST

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení výuky

ČT

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení výuky

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení výuky

  

7. B (Mgr. Jana Blábolilová) – 30 hodin

ROZVRH

1. hod.

2. hod.

3. hod.

4. hod.

5. hod.

6. hod.

7. hod.

8. hod.

PO

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

přerušení výuky

výuka

výuka

ÚT

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení výuky

ST

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení výuky

ČT

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení výuky

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení výuky

 

8. A (Ing. Karel Beneš – 32 hodin

ROZVRH

1. hod.

2. hod.

3. hod.

4. hod.

5. hod.

6. hod.

7. hod.

8. hod.

PO

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

přerušení výuky

výuka

výuka

ÚT

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

přerušení výuky

výuka

výuka

ST

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení výuky

ČT

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení výuky

 

8. B (Ing. Romana Černá – 32 hodin

ROZVRH

1. hod.

2. hod.

3. hod.

4. hod.

5. hod.

6. hod.

7. hod.

8. hod.

PO

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

přerušení výuky

výuka

výuka

ÚT

výuka

výuka

výuka

výuka

přerušení

výuky

výuka

výuka

výuka

ST

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení výuky

ČT

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení výuky

 

9. A (Mgr. Jaroslava Rychtrová - 32 hodin

ROZVRH

1. hod.

2. hod.

3. hod.

4. hod.

5. hod.

6. hod.

7. hod.

8. hod.

PO

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení výuky

ÚT

výuka

výuka

výuka

výuka

přerušení výuky

výuka

přerušení výuky

výuka

ST

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení výuky

ČT

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

přerušení výuky

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

výuka

ukončení výuky

 

V 1. 9. 2016 vstoupila v platnost novela vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (vyhláška č. 197/2016 Sb.,)

Vyučování probíhá v jednotlivých kmenových třídách podle stanoveného rozvrhu v souladu se školním vzdělávacím programem školy „Škola 21. století tradičně i nově“ vydaný pod čj. 300/2016/ZŠ s účinností k 1. 9. 2016 a v souladu s další platnou legislativou.

Po dobu stanovené polední přestávky (v tabulkách označené jako přerušení výuky) se vyučování ruší. Počet stanovených vyučovacích hodin žáci respektují vyhlášku č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, § 1, v aktuálním znění

  

Přestávky /zařazení v režimu a délka trvání:

 

Pro školní rok 2016/2017 zůstalo vše beze změny, protože organizačně vyhovuje.

 0. hodina             700     -        745

1 hodina              755     -        840                        (přestávka 10 minut)

2. hodina             850     -        935                        (přestávka 20 minut)

3. hodina             955     -        10.40                (přestávka 10 minut)

4. hodina             10.50          -        11.35                (přestávka 10 minut)

5. hodina             11.45 -        12.30                (přestávka 10 minut)

6. hodina             12.40 -        13.25                (přestávka 10 minut)

7. hodina             13.35          14.20                 (přestávka 10 minut)

8. hodina             14.30          15.15                 (přestávka 10 minut)

9. hodina             15.15 -        16.00                na škole neprobíhá.

 

Režim práce s počítačem

 Ve škole se vyučuje předmět Základy informatiky /ZI) v 5. ročníku (5. A, 5. B), v 6. ročníku (6. A, 6. B) je vyučován předmět Informatika (I)) v 1 hodinové dotaci v souladu s novým Školním vzdělávacím programem školy pro základní vzdělávání (celé znění u ředitele školy, na www stránkách školy, u vyučujících). Výuka probíhá v počítačové učebně, pod vedením pedagogického pracovníka školy. V této učebně probíhá výuka i dalších předmětů.  

5. ročník

Vyuč. Den

Hodina

Třída

Vyučující

Třída

Pátek

Pátek

4. vyučovací /1 hodina

5. vyučovací/1 hodina

5. A

5. B

Jana Bitnerová

Jana Bitnerová

Počítačová učebna

6. ročník

Vyuč. Den

Hodina

Třída

Vyučující

Třída

Pátek

Úterý

6. vyučovací /1 hodina

4. vyučovací /1 hodina

6. A

6. B

Romana Černá

Romana Černá

Počítačová učebna

 

Režim pracovního a praktického vyučování

Zařazení v rozvrhu: na škole vyučujeme v rámci praktických činností na I. stupni (v 1. až

5. r.) v 1 hodinovou dotaci týdně zaměřených na různé okruhy činností např. práce s modelovací hmotou, práce s papírem a kartonem, práce s textilem, práce montážní a demontážní, pěstitelské práce. 

Na II. stupni probíhají hodiny výuky pracovních činností od 6., 7, a 9. ročníku vždy po 1 hodině týdně v odborných učebnách, v terénu (projekty, exkurze, výlety, výuka). 

I. stupeň – Praktické a pracovní činnosti

Třída

Jméno vyučujícího

Vyuč. den

Třída

Jméno vyučujícího

Vyuč. den

1. A

M. Křížková

4 hod./ČT

3. A

M. Rambousková

3 hod./PÁ

1. B

H. Šefčíková

3 hod./PÁ

3. B

J. Bitnerová

3 hod./ST

1. C

Z. Pištorová

3 hod./ST

4. A

M. Korfová

5 hod./ST

2. A

J. Nipauerová

3 hod./ÚT

5. A

L. Meruňková

3 hod./ČT

2. B

L. Larvová

4 hod./ČT

5. B

V. Nipauerová

6 hod./ČT

 

II. stupeň/6. ročník/6.A – rozvrh výuky

Práce s technickými materiály/příprava pokrmů - 1 hodinová dotace týdně

Vyuč. Den

Hodina

Třída

Vyučující

Třída

Čtvrtek/lichý

5. a 6. vyučovací hodina *

6. A

R. Černá

Kuchyňka

Čtvrtek/lichý

5. a 6. vyučovací hodina *

6. A

P. Kotek

Dílny

 

II. stupeň/6. ročník/6.B – rozvrh výuky

Práce s technickými materiály/příprava pokrmů - 1 hodinová dotace týdně

Vyuč. Den

Hodina

Třída

Vyučující

Třída

Čtvrtek/sudý

5. a 6. vyučovací hodina *

6. B

R. Černá

Kuchyňka

Čtvrtek/sudý

5. a 6. vyučovací hodina *

6. B

P. Kotek

Dílny

 

II. stupeň/7.ročník /7. A – rozvrh výuky

Provoz a údržba domácnosti/pěstitelské - 1 hodinová dotaci týdně

Vyuč. Den

Hodina

Třída

Vyučující

Třída

Pátek

6. vyučovací hodina *

7. A

P. Kotek

Třída, plenér

Úterý

5. vyučovací hodina

7. B

J. Bábolilová

Třída, plenér

Možnost očisty: v dílně jsou žákům k dispozici umyvadla s tekoucí vodou, papírové ručníky.

Používání OOPP: vyučující nosí na výuku pracovní plášť a pracovní obuv, Žáci se na výuku nepřevlékají. Žádné OOPP jim nejsou poskytovány. Záleží na vyučujícím, jaká stanoví pro průběh výuky pravidla a požadavky na žáky. Žáci byli na tuto skutečnost upozornění v rámci poučení na počátku roku v oblasti bezpečnosti a ochrana zdraví žáků (viz školní řád). 

Stravování - obecná ustanovení 

Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 § 165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a na základě odstavce 2) §7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je zpracována podle prováděcí vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v aktuálním znění vyhlášky č. 343/2009 (s účinností od 23. 10. 2009). Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

Ředitelka Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace stanovuje s účinností od 3. 1. 2013 stravné v této výši

 

Strávníci               do  6 let                                                                           16,- Kč

Strávníci         7 –       10 let                                                                         18, - Kč

Strávníci         11 –     14 let                                                                         20, - Kč

Strávníci         15 a více let                                                                           22, - Kč

Zaměstnanci školy                                                                                        25, - Kč 

Poznámka: do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve které dosahují věku podle výše uváděných bodů. Doplňkové stravování: není provozováno. 

Stravování:

Způsob zajištění oběda: vlastní školní jídelna v budově školy (kapacita se neuvádí)

Doba výdeje: od 11. 30 hodin do 14. 00 hodin

                       

Upozornění:

Odběr jídla do jídlonosičů pro žáka je možné vydat pouze první den nemoci, kdy si nestačí odhlásit oběd, jde k lékaři a je uznán „neschopen docházet do školy na výuku“. Na další dny již musí být oběd odhlášen (v souladu s vyhláškou o školním stravování). Pokud nastupuje žák po nemoci do školy, musí si samostatně oběd přihlásit na ten den, kdy bude přítomen na výuce (toto nezajišťuje vedoucí školní jídelny).

 

Výdej obědů do jídlonošičů je možný pouze 11. 00 – 11. 30 hod. a 13. 45 – 14. 00 hod.

 

Ve školní jídelně se od školního roku 2006/2007 nabízí výběr ze dvou jídel. Od školního roku 2008/2009 je ve školní jídelně nainstalován čipový systém (čipy).

Pro každý týden je sestavován a zveřejňován jídelní lístek, nově je zveřejňován na www stránkách školy, na hlavní nástěnce školy, ve školní jídelně, ve ŠJ je nainstalován objednávkový systém z domova. 

Podle novelizace legislativy škola respektuje a vyznačuje u jednotlivého jídla od 13. 12. 2014 číselnou řadu (1 až 14) alergenů, kdy postupujeme podle seznamu publikovaného ve směrnici 2000/89 ES od 13. 12. 2014 směrnici 1169/2011 EU (příloha).  

Režim školních svačin: na škole funguje program „ŠKOLNÍ MLÉKO“, které se prodává od 14. 9. 2016 v automatu od firmy Bohušovická mlékárna, který je umístění ve vestibulu školy a je upraven na peníze.

Ve vestibulu školy jsou nainstalovány ještě dva automaty, kde jsou k prodeji nápoje i potraviny. Na základě smlouvy s provozující firmou dochází 2x denně k doplňování zboží. Škola věnuje výběru potravin a pití v automatech velkou pozornost v rámci zdravé výživy.

Doba vymezená pro konzumaci oběda žáky: podle ukončené výuky (v jídelně vždy zajištěn dohled ze strany pedagogických pracovníků školy), vstup do jídelny ve školní obuvi, hlavní oděvy a tašky si nechávají žáci v šatnách, které po tuto dobu hlídají šatnáři a také dohled PP.

Žáci ze školní družiny docházejí na oběd v doprovodu vychovatelek školní družiny.

 

Projekt - OVOCE DO ŠKOL – je vymezený nařízením Rady (ES), kdy úkolem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby OVOCE, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

Projekt se vztahuje na žáky 1. až 5. r. základních škol a od 1. 9. 2014 i na žáky přípravné třídy a škol speciálních, které se do projektu přihlásily na základě uzavřené smlouvy. Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace se do tohoto projektu přihlásila již v samém počátku (1. únor 2010) a i pro školní rok 2016/2017 uzavřela ředitelka školy smlouvu o pokračování účasti v tomto projektu s firmou HOKA.

 

Pitný režim:

Zajištění pitného režimu jednak školní jídelnou (v rámci sestaveného školního jídelníčku), jednak z vlastních zásob žáků (převážně na I. stupni) a také pomocí automatů. Ve školní družině je také kladen důraz na pitný režim, vychovatelky na této téma jednali se zákonnými zástupci a žák si musí nosit lahvičku, kterou si po vypití doplňuje (škola, ŠJ).

Druh nápojů: mléko, čaj, ovocné nápoje, vitamínové nápoje a hlavně ochucené u neochucené minerálky – různé druhy.

Frekvence podávání a způsob: viz předcházející body

Podmínky pohybové výchovy

Počet a kapacita tělocvičen: ve škole je k dispozici jedna velká, prostorná tělocvična.

Prostory pro cvičení: tělocvična ve škole – školní pavilon (MVD)

Vybavení tělocvičny: standart (běžné vybavení školní tělocvičny)

Řád školní tělocvičny (vyvěšen na viditelném místě).

Hygienické zařízení: WC – muži, ženy, šatny – muži, WC – pro zaměstnance školy, ženy-šatny, muži – šatny, sprch – společné (muži, ženy, dívky, hoši).

K vybavení tělocvičny dále patří kabinet pedagogických pracovníků, nářaďovna, sklad nářadí a pomůcek, které se stále doplňují.

Počet a kapacita hřišť: nově zbudované víceúčelové hřiště, možnost rozdělení na velké a malé hřiště (hřiště na fotbal, házenou, tenis, basketbal, vybíjenou a další míčové hry), dále běžecká dráha, prostor pro skok daleký, vrh koulí. Součástí areálu je i venkovní učebna, pouze pro potřeby školy. Nově zrekonstruované hřiště je školu plně využíváno od školního roku 2013/2014 (hodiny tělesné výchovy, povinně volitelné předměty – sportovní hry a další).

 

Režim, počet hodin a zařazování výukových hodin tělesné výchova do rozvrhu

Učební plán (hodiny tělesné výchova a další sportovních aktivit je pro 1. až 9. ročník realizován podle ŠVP, počet hodin TV – 2 hodiny, doplněný nabídkami na VP a NP.

 

Rozvrhy hodin výuky tělesné výchovy na I. stupni

Třída

Vyučující

Vyučovací den

Vyučovací den

1. A

M. Křížková

2. hod./ PO (tělocvična)

3. hod. /ST (tělocvična)

1. B

H. Šefčíková

3. hod./ PO (tělocvična

1. hod. /ČT (tělocvična)

1. C

Z. Pištorová

1. hod./ ÚT (tělocvična)

3. hod. /ČT (tělocvična)

2. A

J. Nipauerová

1. hod./ ST (tělocvična)

2. hod. /PÁ (tělocvična)

2. B

L. Larvová

1 hod./ PO (tělocvična)

2. hod. /ST (tělocvična)

3. A

M. Rambousková

2. hod./ ÚT (tělocvična)

4 hod. /ČT (tělocvična)

3. B

J. Bitnerová

4 hod./ ÚT (tělocvična)

1 hod. /PÁ (tělocvična)

4. A

B. Beckertová

4. hod./ PO (tělocvična)

2. hod./ČT (tělocvična)

5. A

L. Meruňková

3. hod./ ÚT (tělocvična)

6 hod./ČT (tělocvična

5.      B

V. Nipauerová

5 hod. /ÚT (tělocvična)

7 hod./ČT (tělocvična)

Rozvrh hodin výuky tělesné výchova na II. stupni + VP – sportovní hry

Den

Hodina

Třída

Vyučující

Místo výuky

Pondělí

5. vyučovací/1 hodina

6. vyučovací /1 hodina

7. vyučovací/1 hodina

8. vyučovací/1 hodina

TV - 6. A, B/ dívky

TV - 6. A, B/ dívky

TV – 7. A, B/ hoši

TV – 7. A, B/ hoši

Mgr. Beckertová

Mgr. Beckertová

Mgr. Beckertová

Mgr. Beckertová

tělocvična*

tělocvična

tělocvična

tělocvična

Úterý

3. vyučovací/ 1 hodina

4. vyučovací/1 hodina

6. vyučovací/1 hodina

7. vyučovací/ 1 hodina

8. vyučovací/1 hodina

TV – 8. A, B/ hoši

TV - 8. A, B/ hoši

VP – 9. ročník

TV – 8. A, B/ dívky

TV – 8. A, B/ dívky

Mgr. Beckertová

Mgr. Beckertová

Mgr. Beckertová

Mgr. Beckertová

Mgr. Beckertová

sportovní h.

sportovní h.

tělocvična

tělocvična

tělocvična

Středa

4. vyučovací/1 hodina

5. vyučovací/1 hodina

TV – 7. A, B/ dívky

TV - 7. A, B/ dívky

Mgr. Beckertová

Mgr. Beckertová

tělocvična *

tělocvična

Čtvrtek

3. vyučovací/1 hodina

4. vyučovací/1 hodina

5. vyučovací/ 1 hodina

TV - 9. A(dívky,hoši)

TV - 9. A(dívky,hoši)

VP – 8. ročník

Mgr. Beckertová

Mgr. Beckertová

Mgr. Beckertová

sportovní h.

sportovní h.

tělocvična

Pátek

3. vyučovací/1hodina

4. vyučovací/1 hodina

TV – 6. A, B/ dívky

TV – 6. A, B/ dívky

Mgr. Beckertová

Mgr. Beckertová

tělocvična

*hřiště

 

Výstupy z oblasti tělesné výchovy plní i děti z přípravné třídy podle svého týdenního rozvrhu.

V 1 až 5. ročnících základní školy vyučuje TV třídní učitelka (letos mimo třídy 4. A, kde Tv vyučuje Mgr. Beckertová) a výuka probíhá v tělocvičně školy, na školním hřišti, v terénu (např. sportovní areál na 4. ZŠ Louny, plavecká hala, zimní stadion, okolí školy, sportovní aktivity a soutěže mimo areál školy). Letos probíhá výuka 4 hodin TV (úterý, čtvrtek) i ve Sportovní hale v Lounech, protože došlo k rozšíření počtu tříd na I. stupni a všechny hodiny TV nemohly probíhat ve škole.

Od 6. roč. výuku zajišťuje 1 pedagogický pracovník. Třídy se dělí na skupiny (hoši – dívky). V letošním roce nedochází k dělení při hodině TV ve třídě 9. A, společně cvičí hoši i dívky.

 

Nepovinné předměty – oblast tělesné výchovy a sportu

Vyuč. den

Hodina

Třída

Vyučující

Místo výuky

Středa

6.vyučovací/1 hodina

7. vyučovací/1 hodina

NP/PH (4. ročník)

NP/PH (5. ročníky)

B. Beckertová

B. Beckertová

tělocvična

hřiště

Pátek

5. vyučovací/1 hodina

6. vyučovací/1 hodina

NP/PH (2. ročník)

NP/PH (3. ročník)

Mgr. Beckertová

Mgr. Beckertová

tělocvična

hřiště

 

Výuka plavání vzhledem k provozní problémům s plaveckým bazénem, nemá škola zatím zajištěnou výuku plavání pro žáky 3. a 4. ročníků (ani prostor, ani pedagoga). Ředitelka školy jedná s některými plaveckými školami v okolí Loun, s tím, že by probíhala autobusová doprava, kterou by hradili zákonní zástupci žáků školy.

 

Jiné tělesné aktivity: bruslení, lyžařský výcvik pro žáky 5. až 7. tříd, ozdravný pobyt pro žáky II. (sportovně pohybové aktivity, zařazování nepovinných předmětů v rámci tělesné výchovy pro žáky I. a II. stupně).

Tělovýchovné chvilky: jsou většinou zařazovány v rámci výuky, hlavně na I. stupni.

 

Využití přestávek k neřízené pohybové aktivitě: většinou žádné.

 

Další přílohy, které jsou uloženy u ŘŠ nebo na viditelném místě v prostorách školy:

Rozvrhy hodin tříd na I. stupni školní rok 2016/2017.

Rozvrhy hodin tříd na II. stupni školní rok 2016/2017.

Vnitřní řád školní jídelny (aktualizace od 1. 1. 2012).

Školní řád Základní školy Louny, Školní 2426 (aktualizace od 1. 9. 2016).

Vnitřní řád školní družiny (aktualizace k 1. 9. 2016).

Vnitřní řád školního klubu (aktualizace k 1. 9.2016).

Řád tělocvična a venkovního hřiště (aktualizace k 1. 4. 2014).

Seznam alergenů.

 

 

Louny, srpen 2016                                                                      Mgr. Věra Benešová,             ředitelka školy

 

 

 

 

zpět na obsah dokumenty