Střednědobý výhled rozpočtu

 

 

Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen zákon 250/2000 Sb.)

1) v § 28 odst. 2 definuje rozpočet příspěvkové organizace:

„Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace. Rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem.“

1) v § 28 odst. 3 definuje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace:

„ Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet. Obsahuje předpokládané náklady a výnosy v jednotlivých letech.“

2) v § 28a odst. 1 až 4 definuje zveřejňování výhledu rozpočtu a rozpočtu příspěvkové organizace 

(1) Příspěvková organizace zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem. Zveřejnění musí trvat až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu.  

(2) Příspěvková organizace zveřejní střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým do 30 dnů ode dne jeho schválení. Zveřejnění musí trvat až do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu.  

(3) Příspěvková organizace zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu.  

(4) Příspěvková organizace zveřejní rozpočet na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým do 30 dnů od jeho schválení. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok.

 

Organizace: Základní škola Louny,příspěvková organizace    
Adresa: Školní 2426, Louny 440 01    
IČO: 49123858    
       
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu  
 
       
  rok 2019 rok 2020  
VÝNOSY CELKEM 25 799 000 26 572 000  
z toho výnosy z HČ 25 659 000 26 428 000  
příspěvek zřizovatele 3 311 000 3 410 000 *
provozní dotace z jiných zdrojů 20 520 000 21 135 000 *
zúčtování 403 do výnosů     *
ostatní výnosy 1828000 1 883 000 *
z toho výnosy z VČ 140000 144000 *
NÁKLADY CELKEM 25799000 26572000  
z toho náklady v HČ 25679000 26 449 000  
osobní náklady 19367000 19 949 000 *
odpisy 227 000 234 000 *
ostatní náklady 6 085 000 6 266 000 *
z toho náklady ve VČ 120 000 123 000 *
PLÁNOVANÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0 0  
       
* Údaje jsou uvedeny v tis. Kč      
       
Zpracoval:Lipšanská Petra Předkládá: Mgr.Benešová Věra  
       
       
V Lounech:27.10.2017      

                                                     

 

zpět na obsah dokumenty