Tematický roční plán školní družiny na školní rok 2017/2018

 

 

Tematický roční plán školní družiny

ve šk. roce 2017 – 18

s názvem 

SE SKŘÍTKEM BARVÍNKEM DUHOVÝM ŠKOLNÍM ROKEM

  

Roční plán školní družiny navazuje na RVP školy. V tomto školním roce se ve volnočasových aktivitách zaměříme na „Umění spolupracovat“ téma tohoto školního roku.  Plán je zpracován na měsíční celky, konkrétní činnosti jednotlivých oddělení budou voleny vychovatelkami dle věku a schopností dětí a zapsány v třídních knihách. Hlavním námětem pro tento šk. rok jsou barvy, které jsou součástí našeho života, přírody, vyjadřují a vyvolávají v nás pocity. Každý měsíc si pohrajeme se skřítkem Barvínkem a jeho paletou barev.

 

Školní družina nemá stanovené závazné cíle činnosti; úkolem pedagogického procesu v zájmovém vzdělávání je kompetence získané ve škole posilovat a rozvíjet. Děje se tak nejčastěji při individuálních i skupinových hrách, soutěžích a při rekreačních činnostech.

 

Formy zájmového vzdělávání:

pravidelné činnosti, jsou dány  týdenní skladbou zaměstnání, zahrnují odpočinkové, zájmové a rekreační činnosti, umožňují  žákům přípravu na vyučování  formou didaktických her a možnost práce s počítačem, časopisy a encyklopediemi. Odpočinkové činnosti: mají odstranit únavu, klid na lehátku, klidové hry na koberci a klidné zájmové činnosti, poslech hudby…

Rekreační činnosti: slouží k regeneraci sil, aktivní odpočinek, hry a spontánní činnosti rušnější, pohybové hry, soutěže

Zájmové činnosti: aktivní, organizované nebo spontánní činnosti žáků, práce ve skupinách nebo individuální činnost řízená vychovatelkou, práce v zájmových kroužcích

příležitostných činností – pořádání celodružinových akcí a setkání pořádaných se školním klubem, vánoční besídky, oslava haloweena  a  vycházky mimo školu, návštěvy knihovny, účast na mimoškolních soutěžích, výlet

spontánních činností – spontánní aktivity zařazené do denního režimu, individuální hry dětí při pobytu v ranní či koncové družině a hry venku.

 

V programu „Umění spolupracovat“ se zaměříme na:  

 - vytváření zdravé osobnosti odolné vůči negativním vlivům, která bude znát svou cenu a najde své místo ve zdravé sociální skupině

- získávání potřebných vědomostí a dovedností zábavnou formou pomocí her, soutěží a vycházek - vedení žáka aktivně ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostředí ve společnosti a v přírodě

- využití přirozené dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací

- vštěpení zásad správného chování jedince ke svému okolí

- rozvoj samostatnosti a schopnosti

 

Skladbou a výběrem činností vytváříme dětem prostor pro realizaci získaných životních zkušeností, klíčových kompetencí:

1.    Kompetence k učení-  žák se učí spontánně i vědomě získávat informace, vybírá si efektivní způsoby, započatou práci dokončí i zhodnotí, získané poznatky uplatňuje v praktických situacích

2.    Kompetence komunikativní -  žák ovládá řeč i myšlenky, umí správně formulovat věty, vyjádřit vlastní názor, vyjádřit své pocity vůči okolí,nezapomíná naslouchat druhým.

3.    Kompetence k řešení problémů-žák si všímá problémů, snaží se je pochopit, najít řešení,rozlišuje správné chybné řešení,snaží se přizpůsobit změnám,učí se nést zodpovědnost za své rozhodnutí.

4.    Kompetence sociální -žák se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, dokáže se prosadit i podřídit, ovládá své jednání.

5.    Kompetence občanské-žák umí účelně trávit volný čas, rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech.

6.    Kompetence k trávení volného času – žák rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci stresových situací

 

ZÁŘÍ – „ZELENÁ“ ZAHRÁDKA

  4. -  8. 9.    Zahájení šk. roku 2017/ 18

            Zápis dětí do družiny, seznámení s dětmi orientace v prostorách šk.družiny a jídelny

 11. 9.   Barvínek vybarvuje ovoce

            pracovní a výtvarné činnosti, koláže, otisky ovoce

18. 9.  Barvínkova podzimní módní přehlídka

             deštníky, pláštěnky, gumovky,  zprac. odpadového materiálu, výzdoba ŠD

 25. 9.  Celodružinová akce – Ovocný trh

             soutěže venku, motivované česáním a sklizní ovoce

28. 9.  STÁTNÍ SVÁTEK

 

ŘÍJEN – „HNĚDÁ“, BARVA PODZIMNÍHO LESA

2.10. Tajemství lesního království

             zvířátka, houbový les -  práce jednotlivých oddělení, vycházka stavění domečků

9. 10. Drakiáda

            vyrábíme draky z čehokoli, pouštění draků na vycházce

16. 10. Barvínkův vybarvený podzim

             hrajeme si s barvami, sbíráme přírodniny, listy – výrobky z nich

23. 10. Celodružinová akce - KINO

26. – 27. 10. podzimní prázdniny

 

LISTOPAD – V „ORANŽOVÉ“,  ČERNÍ PAVOUCI A NETOPÝŘI

30. 10. – 3. 11. Dýňová halloweenská strašidla

                soutěž jednotlivých oddělení, výzdoba ŠD

6. 11.  Týden padajícího listí     

                 koláže z listů, herbář

13. 11. Čarovný týden

                kouzla, básničky, zaříkávadla, scénky, návštěva knihovny

20. 11., 27.11.  Advent klepe na dveře

                  vycházka do vánočně vyzdobeného města, družinové adventní kalendáře, zdobíme družinu

 

PROSINEC -  „FIALOVÁ“ BARVA ADVENTU A VÁNOC

4. 12.  Mikulášská nadílka

              zpíváme koledy a písničky paní Zimy, Mikuláš, čerti a andělé

              - výtvarná a pracovní činnost v oddělení

11. 12. Barvínkova vánoční dílna

                vyrábíme drobné dárečky a ozdoby

18. 12. Vánoce, Vánoce přicházejí…

                vánoční besídka v tělocvičně  - celo družinová akce 

23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny 

 

LEDEN – „BÍLÁ“ JAKO SNÍH 

3. 1. – 5. 1.  Tři králové

                  výtvarně v odděleních, stavíme sněhuláky

8. 1.  Království sněhu – Sněhová královna

            četba, poslech pohádky, ilustrace,  práce s papírem a vatou

15. 1. S Barvínkem po stopách

             stopy ve sněhu – bramborová tiskátka

22. 1. Zimní olympiáda na sněhu

             celodružinové  sportovní odpoledne  zimní sporty, správná životospráva, otužování

29. 1. Lední ZOO

              pracujeme s kartonem, látkou, papírem, enviromentální výchova

 

ÚNOR – MRAZIVĚ „MODRÁ“

5. 2. – 9. 2.   J A R N Í   P R Á Z D N I NY 

 11. 2. – 15. 2.  Mráz kreslí 

            zapouštění barev, využití alu folie, vyškrabávání

19. 2. Příroda pod sněhem

             lesní noviny, krmíme ptáčky, vyrábíme krmítka

26. 2. – 2. 3. Maškarní rej

             masky, škrabošky, kostýmy, masopustní zvyky

 

BŘEZEN – SE „ZELENÁ“

5. 3.  Předjarní hádání

          kvízy a křížovky v odděleních, vztahy mezi kamarády, respektování druhých, práce ve skupině 

12. 3.  Týden s knížkami – Březen „Měsíc knihy“

            má Nej.. kniha, vyprávění, četba, ilustrace , výstavka knížek, seznámení se se školní knihovnou 

19. 3.  Barvínkova velikonoční dílna

            pletení pomlázek, velikonoční tvořeníčko

26. 3.  Máme rádi zvířata

             pozorujeme probouzení přírody, besedy o domácích mazlíčcích, návštěva veterinární ordinace

29. 3. – 30. 3.  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

 

DUBEN – JARO VE „ŽLUTÉ“ 

2. 4.  VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 

3. 4.  Týden mláďátek

             výtvarné a pracovní činnosti, zprac. odpad. materiálu

9. 4.  První jarní květiny

              recitujeme, vytváříme herbář bylinek a léčivek

16. 4. Pohádková vodní říše, Kuličkiáda

              význam vody a život v ní, turnaj ve cvrnkání kuliček 

23. 4.  Čarodějnická výzdoba Čarodějnická jízda

              čarodějnické hrátky, malujeme na chodník  celodružinová akce

 

KVĚTEN – „RůŽOVÁ POUPÁTKA 

30. 4. – 4. 5. Šípková Růženka

          libovolnou technikou v jednotlivých odděleních

7. 5.  Moje maminka

          vyrábíme překvapení pro maminky ke Dni matek

14. 5. Všechno kvete

           koláže, zapouštění barev, zpracování PET víček a lahví

21. 5. Cesta za pokladem

           příprava na celodružinovou akci, plnění úkolů na téma: zvířata v ZOO, zvířata doma, slovní hříčky, rébusy celodružinová akce

28. 5. Po stopách princezen

           poznáváme hrady a zámky

 

ČERVEN – „ČERVENÝ“

4. 6.  Oslava Dne dětí – Družinový jarmark soutěží

           soutěže na šk. dvoře s odměnami

11. 6. Zahradní mlsání

           malujeme sádrové odlitky, letní dekorace

18. 6. Barvínkova prázdninová plavba

          skupinová soutěž v malování na chodník na téma: „Těšíme se na prázdniny“

 25. 6. Zamáváme školnímu roku

            družinový výlet, odměny, hodnocení a společné focení

 

 

                                                        Vypracovala: Simona Alinčová

                         vedoucí vychovatelka školní družiny a školního klubu

 

                            na vědomí: Mgr. Věra Benešová, ředitelka školy

 

 

zpět na školní družina