Tematický roční plán školního klubu 2017/2018

 

 

Tematický plán školního klubu 2017/2018

 

Celým rokem nás bude provázet celoškolní projekt „ZOO v České republice“.

 

Každý měsíc prozkoumáme část světa a zvířata na něm žijící a vždy jednu zoologickou zahradu v České republice. Čekají nás aktivity a činnosti, které budou u žáků rozvíjet spolupráci, toleranci, pozornost, soustředění, komunikaci, čtenářskou gramotnost, estetické cítění, tvořivost a praktické činnosti. Budeme posilovat vztahy odlišných věkových skupin, ohleduplnost a vstřícnost, vzájemnou výpomoc při práci ve skupině. Budeme se vzájemně motivovat ke smysluplnému trávení volného času.

Kompetence k učení - učí se spontánně i vědomě získávat informace, vybírá si efektivní způsoby, započatou práci dokončí i zhodnotí, získané poznatky uplatňuje v praktických situacích.

Kompetence komunikativní - ovládá řeč i myšlenky, umí správně formulovat věty, vyjádřit vlastní názor, vyjádřit své pocity vůči okolí.

Kompetence k řešení problémů - všímá si problémů, snaží se je pochopit, najít řešení, rozlišuje správné chybné řešení, snaží se přizpůsobit změnám, učí se nést zodpovědnost za své rozhodnutí.

Kompetence sociální - učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, dokáže se prosadit i podřídit, ovládá své jednání.

Kompetence občanské - umí účelně trávit volný čas, rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech.

Kompetence k trávení volného času – rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci stresových situací.

Září

ŽIVOT NA POBŘEŽÍ – seznámení s celoročním projektem, seznamovací hry, poznávání ekosystému pobřežních zvířat, vyhledávání na mapě ČR.

·        Komunikační dovednosti – rozhovor na dané téma

·        Čtenářská gramotnost – vyhledávání informací v encyklopediích, časopisech, na internetu

·        Tvořivé činnosti – výtvarné a pracovní tvoření

·        Práce s mapou – česká ZOO a její vyznačení na mapě

·        Hudební chvilky – zvířata v písničkách

·        Společenské a stolní hry – upevňování fair-play

Říjen

ŽIVOT V MOŘSKÝCH HLUBINÁCH A OCEÁNECH – poznávání ekosystému moře a oceány, ochrana přírody, ekologie, prohlubování empatie u žáků.

·        Komunikační dovednosti – rozhovor k danému tématu

·        Čtenářská gramotnost – vyhledávání informací v encyklopediích, časopisech, na internetu

·        Tvořivé činnosti – výtvarné a pracovní tvoření

·        Práce s mapou – česká ZOO a její vyznačení na mapě

·        Hudební chvilky – zvířata v písničkách

·        Společenské a stolní hry – upevňování fair-play

Listopad

ŽIVOT LESŮ – poznávání různých ekosystémů lesa (jehličnaté lesy, listnaté lesy, tropické lesy), ekologie a environmentální výchova, spolupráce.

·        Komunikační dovednosti – rozhovor k danému tématu

·        Čtenářská gramotnost – vyhledávání informací v encyklopediích, časopisech, na internetu

·        Tvořivé činnosti – výtvarné a pracovní tvoření, stromy rozdílné

·        Práce s mapou – česká ZOO a její vyznačení na mapě

·        Hudební chvilky – zvířata v písničkách

·        Společenské a stolní hry – upevňování fair-play

Prosinec

ŽIVOT ŘEK A JEZER – zkoumání ekosystému řeky a jezera, ekologie, uvědomění si znečišťování vodních toků a ploch, ničení přírodní biologické rovnováhy, vánoční nálada.

·        Komunikační dovednosti – rozhovor k danému tématu

·        Čtenářská gramotnost – vyhledávání informací v encyklopediích, časopisech, na internetu

·        Tvořivé činnosti – výtvarné a pracovní tvoření

·        Práce s mapou – česká ZOO a její vyznačení na mapě

·        Vánoční těšení

·        Hudební chvilky – zvířata v písničkách

·        Společenské a stolní hry – upevňování fair-play

Leden

ŽIVOT POLÁRNÍCH OBLASTÍ – seznámení s ekosystémem polárních oblastí, chránění živočichové, výprava na severní a jižní pól, posilování zdravého klimatu ve školním klubu, vzájemná spolupráce, upevňování mezilidských vztahů.

·        Komunikační dovednosti – rozhovor k danému tématu

·        Čtenářská gramotnost – vyhledávání informací v encyklopediích, časopisech, na internetu

·        Tvořivé činnosti – výtvarné a pracovní tvoření

·        Práce s mapou – česká ZOO a její vyznačení na mapě

·        Hudební chvilky – zvířata v písničkách

·        Společenské a stolní hry – upevňování fair-play

Únor

ŽIVOT POUŠTÍ A POLOPOUŠTÍ – poznávání ekosystému pouště a polopouště, orientace na mapě světa, vyhledávání informací na internetu, rozvoj estetického cítění.

·        Komunikační dovednosti – rozhovor k danému tématu

·        Čtenářská gramotnost – vyhledávání informací v encyklopediích, časopisech, na internetu

·        Tvořivé činnosti – výtvarné a pracovní tvoření

·        Práce s mapou – česká ZOO a její vyznačení na mapě

·        Hudební chvilky – zvířata v písničkách

·        Společenské a stolní hry – upevňování fair-play

Březen

ŽIVOT V TRAVNATÝCH OBLASTECH – seznámení s ekosystémem travnatých oblastí, mláďata, ochrana přírody.

·        Komunikační dovednosti – rozhovor k danému tématu

·        Čtenářská gramotnost – vyhledávání informací v encyklopediích, časopisech, na internetu

·        Tvořivé činnosti – výtvarné a pracovní tvoření

·        Práce s mapou – česká ZOO a její vyznačení na mapě

·        Hudební chvilky – zvířata v písničkách

·        Společenské a stolní hry – upevňování fair-play

Duben

ŽIVOT V HORÁCH – poznávání ekosystému hory, seznámení a pojmenování velehor a pohoří světa, rozvoj spolupráce a tolerance.

·        Komunikační dovednosti – rozhovor k danému tématu

·        Čtenářská gramotnost – vyhledávání informací v encyklopediích, časopisech, na internetu

·        Tvořivé činnosti – výtvarné a pracovní tvoření

·        Práce s mapou – česká ZOO a její vyznačení na mapě

·        Hudební chvilky – zvířata v písničkách

·        Společenské a stolní hry – upevňování fair-play

Květen

ŽIVOT V MOKŘADECH – seznámení s vodními mělkými biotopy, ochrana životního prostředí, virtuální návštěva nejvýznamnějšího národního parku v Evropě Doňana ve Španělsku, hlasová hygiena a rytmická cvičení.

·        Komunikační dovednosti – rozhovor k danému tématu

·        Čtenářská gramotnost – vyhledávání informací v encyklopediích, časopisech, na internetu

·        Tvořivé činnosti – výtvarné a pracovní tvoření

·        Práce s mapou – česká ZOO a její vyznačení na mapě

·        Hudební chvilky – zvířata v písničkách

·        Společenské a stolní hry – upevňování fair-play

Červen

NEJ ČESKÝCH ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD – práce s vyznačenými zoologickými zahradami na mapě ČR, zkoumání všech NEJ českých zahrad (největší, nejstarší, nejmenší, největší počet chovaných zvířat…), spolupráce v kolektivu, zjišťování informací, práce s daty. Ukončení celoročního projektu.

·        Komunikační dovednosti – rozhovor k danému tématu

·        Čtenářská gramotnost – vyhledávání informací v encyklopediích, časopisech, na internetu

·        Tvořivé činnosti – výtvarné a pracovní tvoření

·        Práce s mapou – české zoologické zahrady

·        Hudební chvilky – zvířata v písničkách

·        Společenské a stolní hry – upevňování fair-play

·        Evaluace projektu – hodnocení práce žáků, sebehodnocení žáků

 

 

 Vypracovala: Pavla Hellerová, vychovatelka ŠD a ŠK

 

                                                                                                                                          Mgr. Věra Benešová

                                                                                                                                             ředitelka školy

 

 

zpět na školní družina