Výtvarná soutěž - "Postav domeček VéHáVáček - listopad 2017

I v letošním roce se všechny naše třídy na 1. stupni zapojily do výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje firma VHV (jedná se o 2. ročník). Do práce se zapojili žáci se svými paní učitelkami v měsíci listopadu 2017. Všichni již získali první odměnu,  a to živý vánoční stromeček do své třídy, který bude zdobit jednotlivé třídy. V přiložené fotogalerii Vám přibližujeme výtvory jednotlivých tříd, které byly letos opravdu zdařilé.  Potom následuje hodnocení každé paní učitelky za svoji třídu.

Nezapomeňte hlasovat pro výtvor, který se Vám nejvíce líbí a již se těšíme na některou vítěznou cenu. Více informací najdete na www. stránkách

zde se dozvíte jak hlasovat

Hodnocení soutěže „Postav dům s VéHáVáčkem“

 Třída: I. A

Vyučující: Lenka Meruňková 

Žáci byli namotivováni na soutěž. Jmenovali, co všechno je potřeba udělat, aby byl postaven dům, jaké profese jsou zapotřebí a s jakými pomůckami pracují. Jmenovali také různé druhy stavebního materiálu.

Poté ve skupinách kreslili různé prvky. Poté jsme nejzdařilejší vybírali, žáci je vystřihli a další je lepili do připraveného domečku.

 - umění spolupracovat (žáci pracovali ve skupinách, museli se dohodnout, které obrázky budou použity)

- skupinová práce (žáci spolupracovali při kreslení, vybarvování, rozvrhli si svoji činnost)

- kompetence pracovní, sociální a personální (ozvíjeli své pracovní návyky a tempo práce, respektovali názor a práci spolužáků)

- rozvoj manuální zručnosti (rozvíjeli jemnou motoriku při kreslení menších prvků, stříhání a lepení tak, aby výsledný produkt byl čistý, pěkný a podle zadání)

 Zpracovala: Lenka Meruňková

Třída: 1.B

Tř. uč. Zdeňka Bouzová  

         V úvodu byli prvňáčci seznámeni s myšlenkou a smyslem soutěže Postav domeček Véháváček. Žáci byli motivováni k jejich první společné výtvarné práci. Následně sami začali vymýšlet nápady, jak by mohl takový dům vypadat. Bylo patrné, že někteří, zejména chlapci, vyprávějí na základě svých zkušeností, které převzali ze své rodiny. Náhle žáci předkládali návrhy, jak by mohl domek vypadat a čím bude vybaven.

         Třída byla rozdělena do pěti skupin a každá skupina měla na starosti část práce. Řešili vybavení místností, obyvatele domu, jejich role a činnosti. Dále čím je třeba dům při stavbě vybavit. Každý žák skupiny měl svůj úkol a měl možnost podílet se na společném výsledku ( navrhování, kreslení, stříhání a lepení). Všech šest skupin velmi pěkně a spontánně spolupracovalo na společné práci. Žáci. předkládali návrhy o účelu prostor domu, které pak ještě v průběhu doplňovali o další nápady. Předháněli se v navrhování jednotlivých částí, barevnosti a provedení celé práce.

          Někteří žáčci kreslili obyvatele domu a jiní vystříhávali nářadí a materiál do domu, který byl potřeba. Další vymýšleli barvy na stěny domu, podlahy a obklady. Při malování, stříhání a rozmísťování probíhala mezi žáky živá diskuse o tom, kdo do jaké místnosti patří a jaká role mu náleží. K čemu všemu prostory domu mohou sloužit a čím se musí domeček vybavit. Spolupráce mezi žáky probíhala spontánně, neboť všichni chtěli dosáhnout co nejlepšího společného výsledku. Všech šest skupin velmi pěkně a spontánně spolupracovalo na společné práci. Žáci předkládali návrhy o účelu prostor domu, které pak ještě v průběhu doplňovali o další nápady. Předháněli se v navrhování jednotlivých částí, barevnosti a provedení celé práce. 

         Žáci získávali během celé práce:

-         Kompetence k řešení  problému, kdy byli podněcováni k tvořivému myšlení při řešení společného problému.

-         Kompetence sociální a personální, kdy byli vedeni k respektování  pravidel při práci v týmu, přu dodržení a ovlivnění kvality práce.

-          Byli vedeni k polytechnické výchově a rozvoji manuální zručnosti.

            Společná práce žákům přinesla mnoho pozitivního. Jako prvňáčci se učili všichni spolupracovat. Podílet se na jednom úkolu s vědomím, že práce každého jednotlivce je důležitá. Všem se pracovalo velmi dobře, neboť téma stavba a nebo budování domova pro  většinu nebylo neznámé téma. Téma rodinný dům a práce na domě úzce souviselo s tématem Život v rodině v předmětu Prvouky.

 

 Třída: II. A

Vyučující: Monika Křížková

Třída 2. A se zúčastnila soutěže „Postav domeček VéHáVáček“. Žáci spolupracovali ve dvojicích. Tvoření předcházelo povídání o tom, co všechno je možné koupit v obchodě VHV. K práci žáci využili letáky obchodu, ze kterých vystříhali obrázky jednotlivého sortimentu  a nalepili koláž. Každá dvojice dětí měla svou místnost z domečku. V závěru jsme vybrali nejzdařilejší koláže, které jsem přilepila na velký formát papíru. Jednotlivé dvojice žáků se museli mezi sebou domluvit, co, kdo do jednotlivých pater domu nakreslí, aby se prodejní artikl neopakoval.

Žáci výborně spolupracovali a domlouvali si mezi sebou pracovní postup. Rozvíjeli tak svou manuální zručnost.

Průřezová témata z oblasti OSV – mezilidské vztahy, komunikace, kooperace, seberegulace a sebeorganizace.

Při této akci jsme splnili tyto kompetence : komunikativní, pracovní a k řešení problému. 

třídní učitelka 2. A: Mgr. Monika Křížková

Třída: II. B

Vyučující: Hana Šefčíková

Zúčastnili jsme se soutěže „Postav domeček VéHáVáček“. Tato soutěž firmy VHV probíhala již v loňském roce jako „Vláček VéHáVáček“, což nám pomohlo v tom, že již žáci věděli, co je firma VHV a čím se zabývá.  Povídali jsme si, vysvětlili si úkol a pravidla soutěže a společně vymýšleli. Žáci se rozdělili do skupin a každá skupina měla za úkol vytvořit vybavení domečku.  Jednotlivé skupinky se museli mezi sebou domluvit, co do jednotlivých místností domu vytvoří.

Domeček jsme vyrobili moc pěkný, žáci pracovali s různými materiály, vymýšleli další a další věci, dobrovolně chodili i po vyučování a poměrně dlouho na domečku pracovali. Pak nám bylo líto, že musíme dát náš domeček pryč.

Žáci výborně spolupracovali, domlouvali pracovní postup. Za stavbu domu si zaslouží velikou pochvalu.

Průřezová témata z oblasti OSV – mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a seberegulace

Kompetence sociální a personální

Kompetence komunikativní

Kompetence pracovní

Kompetence k řešení problému

třídní učitelka II. B: Mgr. Hana Šefčíková

Třída: II. C

Třídní učitelka: Mgr. Petra Votavová

             Naše třída II. C se zúčastnila soutěže: Postav domeček Véháváček. Nejprve jsme si s žáky povídali o tom, co všechno je možné zakoupit v prodejnách VHV a Siko. Pomohli nám k tomu nejen letáky, ale i internetové stránky těchto obchodů.

            Nejprve jsem si všichni společně rozvrhli, jak bude domek velký a jak v něm budou jednotlivé umístěny místonosti. Poté se žáci rozedělili do několika skupin. Každá skupina měla za úkol vybavit svou místnost a tudíž se i umět domluvit, co vše do místnosti dají, kdo bude kreslit a kdo vybarvovat. Žáci se už na začátku dohodli, že vše nakreslí pastelkami. Nechtěli použít koláž ani obrázky z letáku.

            Domeček se žákům nakonec opravdu povedl. Umístili do něho i shody, které vedly uprostřed domu a dodali mu tak netradičnost. Nezapomněli také dům vybavit všemi potřebnými věcmi při stavbě a zůtulňování domácnosti.

            Žáci výborně spolupracovali a domlouvali pracovní postup. Práce byla nakonec opravdu vydařená a tak si žáci zasloužili pochvalu.  

Průřezová témata:

OSV – mezilidské vztahy, komunikace, kooperace, seberegulace

Kompetence:

sosiální a personální, komunikativní, pracovní, k řešení problémů

Třída: III. A

Vyučující: Jiřina Nipauerová

Postav domeček VéHáVáček  

je název  výtvarné soutěže, do které se zapojili i žáci III.A.

Po vysvětlení úkolu jsme se společně podívali na internetové stránky obchodu a zjistili jsme, co všechno se zde prodává. Nářadí, stavební materiál i jiné věci, které se používají při stavbě či rekonstrukci domečku.

Pak už se děti rozdělily do skupin a spolupracovaly při plnění úkolu. Práce bylo dost pro každého. Děti tvořily několikapodlažní dům s vnitřním vybavením. Malovaly pastelkami a fixem. Při práci si zopakovaly názvy jednotlivých místností a k čemu jsou určené. Vyprávěly si také, jaké to mají u nich doma a co nového si plánují pořídit. Uvědomily si, kolik práce a úsilí se musí vynaložit, než se vytvoří útulný domov. Jmenovaly i řemeslníky, kteří se na stavbě domu podíleli: zedníci, instalatéři, truhláři, pokrývači, elektrikáři apod.

Při vzájemné spolupráci se posilovaly kompetence sociální a personální /spolupráce ve skupině, ohleduplnost, zdravá soutěživost/, dále pak kompetence pracovní /používání pomůcek, zručnost, kvalita práce – příprava na budoucí povolání/ .

Práce se dětem líbila.

Zpracovala: Nipauerová J.

Třída: III. B

Vyučující: Lucie Larvová

S žáky jsme se zapojili do soutěže od stavebnin VHV a společně „postavili“ domeček VéHáVáček. Již v loňském roce jsme se zúčastnili soutěže „vláček VéHáVáček“, ve které jsme se umístili na krásném druhém místě a vyhráli lístky do kina. Naším úkolem bylo namalovat domeček s bohatým sortimentem, který prodávají stavebniny VHV. Žáci byli rozděleni do skupin, spolupracovali a domlouvali se na postupu práce. Na plátně jsme si ukázali, které věci můžeme zakoupit ve VHV, poté jsme si rozdělili, co bude každá skupinka kreslit (koupelny, kuchyně, nářadí, zahradnictví atd.). Využili jsme i letáky stavebnin. Práce se nám líbila a při společném závěrečném hodnocení jsme se shodli na tom, že se nám práce i vydařila.

Domeček VéHáVáček jsme postavili krásný a doufáme, že se nám podaří i letos získat krásnou cenu :D

Průřezová témata z oblasti OSV – mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice, seberegulace a sebeorganizace.

Kompetence sociální a personální

Kompetence komunikativní

Kompetence pracovní

Kompetence k řešení problému

 Mgr. Larvová Lucie

TŘÍDA: IV. A

UČITEL: Marie Rambousková

Kompetence komunikativní – naslouchání ostatním

Kompetence sociální a personální – spolupráce, ohleduplnost

Kompetence občanské – respektování druhých

Kompetence pracovní – dodržování pravidel 

V rámci výtvarné výchovy jsme se zapojili do soutěže „VéHáVáček“. Na výkresu se podílela celá třída. Využívali jsme pásové vystřihovánky jako postavy. Zručnost některých při vystřihování postaviček se zrovna neosvědčila a tak měli ještě jeden pokus.

Následovalo slepení domečku a skupinová práce dětí. Každá skupina dostala jedno patro domu a dle získaných informací začali tvořit koláž jednotlivých pater domu.

Procvičili jsme si jemnou motoriku při stříhání pásové vystřihovánky, respektovali jsme prostorovou orientaci jednotlivých skupin, hodnotili jsme celkový vzhled obrázku a společně opravili nedostatky.

Třída: IV. B

Vyučující: Jana Bitnerová

Naše třída IV. B se zúčastnila soutěže „Postav domeček VéHáVáček“.  Již loni jsme se zúčastnili soutěže „Vláček VéHáVáček“. Žáci pracovali ve skupinkách, spolupracovali, domlouvali postup práce. Nejprve jsme si povídali, co všechno je možno zakoupit v obchodě VHV.  Pomohly nám i letáky obchodu, do kterých jsme pro inspiraci nahlíželi. Každá skupina dětí měla svou místnost z domečku.  Jednotlivé skupinky se museli mezi sebou domluvit, co, kdo do jednotlivých pater domu nakreslí, aby se prodejní artikl neopakoval. Dalším úkolem bylo rozdělení rolí ve skupince. Někdo kreslil, někdo vybarvoval, každý si vybral, co bude jeho úkolem k nakreslení.

Domeček jsme postavili krásný a plný potřebných věcí ke stavbě domů, rekonstrukcí koupelen, zahradničení a k zútulňování domácností. Žáci výborně spolupracovali, domlouvali pracovní postup. Za stavbu domu si malí stavitelé zaslouží velikou pochvalu.

Průřezová témata z oblasti OSV – mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice, seberegulace a sebeorganizace.

Kompetence sociální a personální

Kompetence komunikativní

Kompetence pracovní

Kompetence k řešení problému

 třídní učitelka IV. B: Mgr. Jana Bitnerová

Třída: V. A

Vyučující: Milana Korfová

Již druhým rokem se naše třída 5.A zúčastnila výtvarné soutěže od společnosti VHV, jejímž úkolem bylo namalovat do místností v domku  nářadí a materiál, které se ve VHV a SIKO Louny prodávají.

Jednotlivé místnosti se sestavily a slepily dohromady a vznikl pěkný dům plný materiálu a nářadí.

Žáci pracovali ve skupinách, kde dochází k posilování  kompetencí k učení, k řešení problému, kompetencí komunikativní a sociální:

·         podpora tvořivosti

·         důraz na tvořivou práci

·         plánování, organizování, vyhodnocování jejich činnosti

·         práce s chybou

·         trpělivost  

·         prakticky řešit problém

·         týmová spolupráce, obhajoba řešení

·         podpora kritiky a sebekritiky

·         prezentace názorů a myšlenek

·         podpora přátelské komunikace mezi žáky

·         práce v týmech, vnímání vzájemné odlišnosti

Žáci se v jednotlivých skupinách po dvou, třech, čtyřech učí kamarádskému chování a poskytování požadované pomoci při kresbě, malbě, koláži. Tím se pozitivně formuje polytechnická výchova, která vede žáky ke správným pracovním návykům a povzbuzuje touhu něco vytvářet. Žáci si zvykají na práci, rozvíjí smyslové vnímání, tvořivost, intelekt, technickou představivost, manuální zručnost a smysl pro spolupráci a vzájemnou pomoc.

 

Zpracovala M.Korfová

Fotogalerie:

 

 

 

zpět na aktuality