Základní škola Louny, Školní 2426

Zkratky

 

 

1. stupeň – předměty

 

Zkratky

ČESKÝ JAZYK

ČJ

ANGLICKÝ JAZYK

AJ

MATEMATIKA

M

ZÁKLADY INFORMATIKY

ZI

PRVOUKA

PRV

PŘÍRODOVĚDA

PŘV

VLASTIVĚDA

VL

HUDEBNÍ VÝCHOVA

HV

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

VV

TĚLESNÁ VÝCHOVA

TV

PRAKTICKÉ ČINNOSTI

PRČ

 

1. stupeň – volitelné předměty

 

Zkratky

 

ZÁBAVNÁ ČEŠTINA

TVOŘIVÁ ČEŠTINA

TVŮRČÍ DÍLNA

TD

 

1. stupeň – nepovinné předměty

 

Zkratky

 

SPORTOVNÍ HRY - HOŠI

SHH

NĚMECKÝ JAZYK

NJ

SBOROVÝ ZPĚV

SZ

PLAVÁNÍ

P

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA

ZTV

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ

LC

DOCVIČOVÁNÍ ELEMENTÁRNÍHO UČIVA

DEU

POHYBOVÉ HRY - DÍVKY

PHD

SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ AKTIVITY

SPA

 

2. stupeň - předměty

 

Zkratky

 

ČESKÝ JAZYK

ČJ

ANGLICKÝ JAZYK

AJ

MATEMATIKA

M

INFORMATIKA

I

DĚJEPIS

D

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

VO

FYZIKA

F

CHEMIE

CH

PŘÍRODOPIS

ZEMĚPIS

Z

HUDEBNÍ VÝCHOVA

HV

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

VV

DĚJINY UMĚNÍ

DU

ESTETIKA

E

TĚLESNÁ VÝCHOVA

TV

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

VZ

ČLOVĚK A OCHRANA ZDRAVÍ

ČOZ

PRACOVNÍ ČINNOSTI

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ GRAMOTNOST

FEG

 

2. stupeň – volitelné předměty

 

Zkratky

 

NĚMECKÝ JAZYK

NJ

RUSKÝ JAZYK

RJ

VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI

VB

ČLOVĚK A CESTOVÁNÍ

ČC

ZÁKLADY ADMINISTRATIVY

ZA

VÝTVARNÝ SEMINÁŘ

VS

SPOLEČENSKOVĚDNÍ SEMINÁŘ

SVS

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ SEMINÁŘ

LDS

EKOLOGICKÝ SEMINÁŘ

ES

PŘÍRODOVĚDNÉ PRAKTIKUM

PP

BIOLOGICKO-CHEMICKÁ PRAKTIKA

BCHP

SPORTOVNÍ  HRY HOŠI

SHH

 

2. stupeň – nepovinné předměty

 

Zkratky

 

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA

ZTV

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

VT

SBOROVÝ ZPĚV

SZ

CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZAKA

CČJ

SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA ROZŠIŘUJÍCÍ

SČR

SEMINÁŘ Z MATEMATIKY ROZŠIŘUJÍCÍ

SMR

PLAVÁNÍ

P

TVORBA ŠKOLNÍHO ČASOPISU

TŠČ

SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ AKTIVITY

SPA

PSANÍ VŠEMI DESETI

PVD

NĚMECKÝ JAZYK

NJ

Aktualizace k 1.9.2010

 

                                                                                                                                                      Mgr. Věra Benešová

                                                                                                                                                        ředitel školy

zpět na obsah třídy