Řídit se Vnitřním řádem klubu na Základní škole Louny, Školní 2426.

Při příchodu pozdravit, ohlásit své jméno, předložit kartičku, při odchodu si vše po sobě uklidit, své věci odnést a nakonec slušně pozdravit.

Chovat se v klubu tiše s ohledem na právě probíhající zájmovou činnost, buď se zapojit, nebo pouze odpočívat či se připravovat do školy. Dodržovat stanovení pořadí nahlášených zájemců na internet a práci na počítači (s počítačem pracuji ohleduplně, používám jej pouze pro školní potřeby, nic nestahuji, nic nenahrávám a nově neinstaluji, počítač si po sobě uklidím- neukládám soubory).

Neodnášet materiál klubu (studijní materiály, knihy, odborné publikace, CD).

Pomáhat při přípravě na výučování.

Mluvit potichu a hlavně slušně (vulgární výrazy zapomenout).

Udržovat čistotu v prostorách klubu, na chodbě a v celém prostoru školy, věci odkládat na předem určené místo.

Neohrožovat zdraví své, ale i svých spolužáků či jiných osob, nenosit věci, které do prostředí školy/klubu nepatří (nekouřit, nenosit nože, zápalky, cigarety).

Nemanipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači, zásuvkami a dalšími elektrickými přístroji, respektovat pokyny vychovatelky klubu.

Příloha: vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v aktuálním znění.

 

Louny,
1. 9. 2011