Vážení rodiče, potěší nás, pokud se rozhodnete, zapsat své dítě do prvního ročníku naší školy. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které by bylo vhodné znát ještě před nástupem dítěte do základní školy.

O škole

Škola vyučuje 1. až 9. ročník podle vzdělávacího programu školy Škola 21. STOLETÍ – TRADIČNĚ I NOVĚ. Jako základní škola chceme žákům poskytovat základní vzdělání, tj. naučit je dobře českému jazyku a matematice, poskytnout jim všeobecný přehled v ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dát základy cizího jazyka na I. stupni a na II. stupni, seznámit je uživatelským způsobem s prací na počítačích. Důraz škola klade na mimoškolní aktivity nad rámec výchovně vzdělávacího standardu: projektové dny, nabídka sportovních nepovinných předmětů, kroužků, ozdravných pobytů. Pro starší žáky organizujeme zimní lyžařský výcvik, plavecké výcviky, adaptační pobyty, ozdravné pobyty nebo školy v přírodě, zahraniční zájezdy, exkurze a mnoho dalších školních i mimoškolních aktivit dle ročního plánu školy.

Na škole je i velice bohaté kulturní a sportovní vyžití žáků, aktivní zapojování žáků do různých výtvarných, sportovních, vědomostních, jazykových a jiných soutěží a olympiádách.

Pro větší kontakt s rodiči organizuje škola pro rodiče žáků 1. tříd „třídní schůzky“ v kmenových třídách každý měsíc od září do prosince, pravidelně každé úterý od 15. do 16. 00 hodin probíhají na škole „konzultační hodiny“, kde jsou přítomní jednotliví vyučující.

Výuka v 1. třídě

Učební plán 1.třídy v týdenní dotaci 20 hodin:

  • Český jazyk 8 hodin, Matematika 4 hodiny
  • Anglický jazyk 1 hodina
  • Prvouka 2 hodiny Hudební výchova 1 hodina
  • Výtvarná výchova 1 hodina Tělesná výchova 2 hodiny
  • Praktické činnosti 1 hodina

V první třídě lze vyučovat jednotlivé předměty v blocích, menších časových celcích než jedna vyučovací hodina a jednotlivé řízené činnost kombinovat a propojovat, ale vždy je nutné zachovat týdenní časovou dotaci pro jednotlivé vyučovací předměty.Výuka probíhá v menším počtu žáků v některých třídách (hlavně v 1. ročníku), a je tak možné zajistit zcela individuální přístup ke každému žákovi. Což je hlavně v 1. třídě nesmírně důležité a potřebné.

Učebnice a učební pomůcky jsou žákům 1. ročníku poskytovány zdarma. Vyučující pracuje s elektronickou žákovskou knížkou pro každého žáka, kde je i daleko rychlejší kontakt s rodičem, Rodič zde může operativně omlouvat nepřítomnost svého dítěte. To je jeho povinnost podle školského zákona (omlouvat nepřítomnost svého dítěte do 3 kalendářních dnů).

Vyučování v 1. třídě začíná každý dne v 7. 55 a končí v 11. 35 hodin.

Školní družina

Ve škole pracuje školní družina, kterou mohou navštěvovat podle zájmu a potřeby rodičů hlavně žáci první třídy (někteří žáci chodí se školní družinou pouze na obědy do školní jídelny). Školní družina pod vedením vychovatelek zajišťuje pro žáky/účastníky mnoho zajímavých činností a podporuje žáky/účastníky v některých jejich zájmech (sport, výtvarné činnosti, pracovní činnosti atd.) Pracují zde i bezplatně zájmové kroužky.

Pracovní doba školní družiny je od 6. 00 hod do 7. 45 a od 11. 30 do 17. 00 hodin, každý den. Rodičovská úplata činí 150,- Kč měsíčně.

Školní jídelna

Součástí školy je i školní jídelna, která poskytuje žákům výběr ze dvou jídel připravovaných podle výživových norem a skladby potravin pro školní stravování.

Stravné pro žáky 1. třídy (strávnicí 7 – 10 let) činí 20,-Kč/den a je možné platit buď v hotovosti, nebo bezhotovostní formou.

Škola ve spolupráci se školní jídelnou zajišťuje žákům pitný režim a je zapojena za akce „školní mléko“ a „ovoce do škol“.

Zájmové kroužky

Na škole pracují zájmové kroužky různého zaměření a věřím, že i v nové školním roce bude škola moci nabídnout žákům zájmové kroužky, které jsou vždy bezplatné a probíhají v odpoledních hodinách v prostorách školy v rámci činnosti školního klubu.

Závěrem

Věříme, že se bude Vašemu dítěte v Základní škola Louny, Školní 2426 dařit a naše spolupráce rodiny a školy bude jednotná a formou každodenního rozhovoru se svým dítětem se chcete zajímat o školní práci, budete důslední v kontrole školních pomůcek a domácí přípravě na vyučování a využívání nejen třídních schůzek ale i osobních konzultací s třídní učitelkou a dalšími vyučujícími.

V případě potřeby s Vámi dále mohou jednat ředitelka školy, zástupkyně ředitele školy, výchovná poradkyně, metodik prevence, vedoucí vychovatelka, vedoucí školní jídelny.

Děkuji Vám za pozornost při čtení tohoto informačního letáčku

Mgr. Věra Benešová,

ředitelka školy

 

Název školy:

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace

Adresa školy:

Školní 2426, 440 01 Louny

Telefon do školy: 415 652 310

Telefon do školní jídelny: 415 652 109

E-mail: info@8zs.ln.cz

Web: www.8zs.ln.cz