Morální kodex žáka Základní školy Louny, Školní 2426

(příloha ke školnímu řádu)

Respektuji a dodržuji Školní řád Základní školy Louny, Školní 2426 a všechny přílohy. 

Měl/a bych:

 • se chovat slušně a ukázněně ve všech prostorách školy,
 • zdravit dospělé osoby,
 • se připravovat pravidelně a plnohodnotně na vyučování,
 • chodit do školy včas a slušně upravený/ná,
 • si vážit svých věcí, ale i věcí spolužáků a veškerého majetku školy,
 • dbát na pořádek a čistotu nejen na svém místě, ale i v dalších prostorách školy,
 • rodičům připomenout, aby mě v případě mé nepřítomnosti ve škole včas omluvili,
 • plnit všechny pokyny vyučujícího (vztahující se k výchově a vzdělávání),
 • dodržovat stanovená pravidla žákovské samosprávy a splnit povinnosti služby.

Neměl/a bych:

 • zapomínat učební pomůcky do školy a domácí úkoly,
 • nosit do školy předměty, které mohou ohrozit mé zdraví a zdraví spolužáků,
 • nosit do školy drahé věci a ani více peněz než potřebuji,
 • nosit ve škole sportovní či jinou obuv s černou podešví, nebo zdravotně závadné,
 • vstupovat do kabinetů, sboroven a kanceláří bez doprovodu dospělé osoby či na vyzvání zaměstnance školy,
 • si přisvojovat věci a předměty, které mi nepatří.

Čemu se musím vyhnout:

 • všem projevům ponižování a ubližování ostatním spolužákům,
 • kouření,
 • konzumaci alkoholu,
 • užívání drog a dalších škodlivých látek,
 • ohrožování svého zdraví a zdraví svých spolužáků nevhodným chováním,
 • vzdálení se ze školy v průběhu vyučování bez souhlasu vyučujících.

Co za to očekávám:

 • slušné chování a jednání se mnou,
 • že všechny pokyny vyučujících budou rozumné a splnitelné,
 • že pro mě budou svým chováním a vystupováním dospělé osoby vzorem,
 • že pro mě bude vyučující (zaměstnanec školy) autoritou,
 • že bude mít vyučující pochopení pro mé starosti a problémy,
 • že mi podle svých možnosti pomohou či poradí,
 • že vyslechnou mé oprávněné námitky a připustí rozumnou diskusi.

Vím:

 • jak se mám chovat jako žák/žákyně Základní školy Louny, Školní 2426 příspěvková organizace.

Louny,
srpen 2016