Obecná ustanovení

 

Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 § 165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a na základě odstavce 2) §7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění vydává ředitel jako statutární orgán školy provozní řád.

Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti žáků, podmínky jejich pohybové výchovy, režim stravování včetně pitného režimu.

 

I. Základní informace o organizaci

 

Název: Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace

Adresa: Základní škola, Školní 2426, 440 01 Louny

Od 1. 10. 2009 – Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace

IČO: 49 12 38 58

www stránky školy: www@8zs.ln.cz

datové stránky školy: 6abwx6n

ředitel: Mgr. Věra Benešová (e mail: reditel@8zs.ln.cz)

zástupce ředitele školy: Mgr. Lenka Cvešprová (e mail: zastupce@8zs.ln.cz).

 

Druhy a typy škol a školských zařízení, jejichž činnost příspěvková organizace vykonává.

Základní škola – uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s cíli základního vzdělávání uvedenými v § 44 podle vzdělávacích programů uvedených v § 3, § 4 a § 5 zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středních, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v aktuálním znění.

Školní družina a školní klub – školská zařízení pro zájmové vzdělávání uskutečňují zájmové vzdělávání podle § 111 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 5 školského zákona.

Školní jídelna – poskytuje školské služby podle § 119 školského zákona. Školní jídelna zajišťuje vedle stravování dětí a žáků také stravování zaměstnanců příspěvkové organizace.

Zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní vyžití: škola poskytuje podle platné legislativy (školský zákona a prováděcí vyhlášky) základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanismu a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků.

Dále poskytuje a zajišťuje rozvoj zájmových činností v souladu s výchovou a vzděláním. Sportovní vyžití je organizováno v souladu s výchovně vzdělávacím procesem ve škole a v souladu s volnočasovými aktivitami žáků. Ve školním roce škola v plné míře plně využívá víceúčelové hřiště ve škole.

 

Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity: školní budova (celkem 4 pavilony) se využívá pouze pro potřeby výchovy a vzdělávání (výuka žáků, stravování, volný čas, sportovní vyžití) a pouze v omezené míře doplňková činnost dle zřizovací listiny.

 

Okruhy doplňkové činnosti – vymezuje zřizovací listina Základní školy Louny, Školní 2426, kdy podle § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění je organizace oprávněna k doplňkové činnosti, která je vymezená takto:

 1. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
 2. pronájem strojů a zařízení,
 3. hostinská činnost,
 4. reklamní činnost a marketing,
 5. provozování produkcí zábavy a provozování zařízení sloužících zábavě,
 6. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti.

 

Dodatkem č. 1 došlo ke změně zřizovací listiny vydané a schválené usnesením zastupitelstva č. 8/2006 ze dne 13. 2. 2006, kterou byla měněna zřizovací listina vydaná a schválená městským zastupitelstvem dne 16. 12. 1993 usnesením č. 97/93, včetně dosud vydaných změn a dodatků. Tímto dodatkem č. 1 se doplnila zřizovací listina v odstavci VIII. Okruhy doplňkové činnosti

 1. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici.

 

II. Provozní řád

je zpracován podle prováděcí vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních, aktuální znění 14. 1. 2017.

 

II/A Prostorové a pracovní podmínky (§ 3, 4, 4a, 4b, 5, 6, 7 vyhlášky č. 410/2005 Sb.)

1) Ve škole není žádné rizikové pracoviště.

 

2) Škola má zpracovanou vnitřní směrnici pro Osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou vydávány určenému okruhu pedagogických a nepedagogických zaměstnanců. Seznam je každoročně kontrolován, případně doplňován, přehled je veden na osobních kartách každého zaměstnance. Agendou je v rámci pracovní náplně pověřena školnice (pro provozní úsek škola), a vedoucí školní jídelny pro úsek školního stravování. O kontrolách vedou záznamy.

 

3) Pro výuku jsou používány místnosti, které splňují požadavky na osvětlení, vybavení, větrání a velikost. V žádné z učeben není překročen maximální počet žáků, daný plošnou výměrou místnosti ve smyslu vyhlášky č. 410/2005 Sb.

 

4) Ve třídách zajišťují vyučující vhodné podmínky pro výuku zejména sledováním teploty v

učebně, dostatečným větráním, pobytem žáků o přestávkách mimo učebnu, dodržováním délky vyučovacích hodin a přestávek, zařazováním relaxačních chvilek, umožňují žákům dodržovat pitný režim během celého dne, žaluzie v oknech minimalizují osvětlení třídy současně denním i umělým osvětlením. Žáci jsou vedeni k otužování a používání přiměřeně teplého oblečení. Zaměstnanci sledují přiměřenost velikosti lavic a židlí pro žáky a ve spolupráci s provozními zaměstnanci zajišťují potřebné nastavení odpovídající velikosti u jednotlivých lavic. Při výuce je třeba dbát na prevenci jednostranné statické zátěže vybraných svalových skupin výchovou žáků ke správnému sezení a držení těla.

 

5) Pravidelné střídání zasedacího pořádku v lavicích mění umístění žáků ve třídě tak, aby se pro žáky měnil úhel pohledu na tabuli. Také vedením žáků ke správnému sezení a držení těla přispívá k prevenci jednostranné statické zátěže určitých svalových skupin.

6) V počítačové učebně či jiných kancelářích musí být při trvalé práci oddělena o klávesnice obrazovky, aby žákovi i zaměstnanci umožnila zvolit nejvhodnější pracovní polohu. Volná plocha mezi předním okrajem desky stolu a spodní hranou klávesnice musí umožňovat opření rukou i zápěstí. Povrch klávesnice musí být matný, aby na něm nevznikaly reflexy. Písmena, číslice a symboly na tlačítkách musí být dobře čitelné a kontrastní proti pozadí. Rozměry desky stolu musí být zvoleny tak, aby bylo možné proměnlivé uspořádání obrazovky, klávesnice a dalšího zařízení.

 

II/B Vybavování školy nábytkem a rozsazování žáků (§ 11 vyhlášky č. 410/2005 Sb.)

1) Při vybavování školy školním nábytkem (např. nastavitelné stoly, židle) jsou od dodavatelů vyžadována osvědčení o hygienické nezávadnosti nábytku, vydané Státním zkušebním ústavem. Osvědčení musí obsahovat údaj o tom, že uvedený výrobek je státní zkušebnou schválen, splňuje požadavek hygienického předpisu a údaj o naměřené koncentraci formaldehydu, který musí být nižší než maximálně povolená hodnota.

 

2) Kmenové třídy a odborné učebny jsou vybavovány nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou úroveň žáků různých věkových kategorií. Velikostní typy školního nábytku a ergonomické zásady práce žáků vsedě odpovídají příloze č. 2 vyhlášky č. 410/2005 Sb., v aktuálním znění.

 

Při používání tabule je dodržen zrakový úhel maximálně 30 stupňů od zadní hrany pracovní plochy prvního stolu žáka před tabulí.

Rozsazení žáků v učebně se řídí podle jejich tělesné výšky; dále se přihlíží ke speciálním vzdělávacím potřebám, případným zrakovým a sluchovým vadám a jinému zdravotnímu postižení žáka. Při jiném než obvyklém uspořádání lavic, pedagog dbá na to, aby u žáků nedocházelo k jednostrannému zatížení svalových skupin, a aby byly dodrženy požadavky na úroveň osvětlení.

 

II/C Osvětlení (§ 12 vyhlášky č. 410/2005 Sb.)

1) Všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr osvětlení je zpravidla zleva a shora. Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody jsou okna v  odborných učebnách a kmenových třídách opatřena okenními žaluziemi. Umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové osvětlení učebny a zvlášť tabule. V učebnách, tělocvičně, školní jídelně je použito zářivkové osvětlení. Zářivková osvětlovací tělesa jsou opatřena kryty. Umělé osvětlení lze použít jako doplňující pro denní světlo.

 

2) Úroveň denního i umělého osvětlení prostorů se zobrazovacími jednotkami je v souladu s normovými hodnotami a požadavky. Regulace denního osvětlení, rozložení světla a zábrana oslnění je řešena v souladu s normovými požadavky.

 

3) Pro většinu zrakových činností ve škole je směr osvětlení zleva a shora, umístění řad svítidel u umělých osvětlovacích soustav rovnoběžně s okenní stěnou nad levý okraj lavic.

 

4) Osvětlení tabule odpovídá normovým hodnotám. Tabule mají matný povrch, kromě tabulí, na které se nepíše křídou, kterým je ve škole zatím málo.

 

II/D Mikroklimatické podmínky (§ 17 a 18 vyhlášky č. 410/2005 Sb.)

1) Prostory zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání určených k pobytu musí být přímo větratelné. Požadavky na větrání čerstvým vzduchem (výměna vzduchu) v době využití interiéru jsou upraveny v příloze č. 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb. Požadavky na větrání a parametry mikroklimatických podmínek, tabulka č. 2: Průměrné hodnoty výsledných teplot, rychlostí proudění a relativní vlhkosti vzduchu:

 

2) Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18 oC, ne však méně než 16 oC, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 oC musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání zastaven.

 

3) Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30 oC nebo kdy je výsledná teplota kulového teploměru tg max vyšší než 31 oC, musí být přerušeno vyučování a zajištěno jiné náhradní opatření pro děti a žáky s možností pobytu mimo budovu včetně zajištění pitného režimu.

 

4) Pokud venkovní stav prostředí neumožňuje využít přirozené větrání pro překročení přípustných hodnot škodlivin ve venkovním prostředí, musí být mikroklimatické podmínky a větrání čerstvým vzduchem zajištěny vzduchotechnickým zařízením.

 

5) Centrální šatny dětí a žáků bez přirozeného větrání musí být větrány nuceně podtlakově s výměnou vzduchu v souladu s požadavky upravenými v příloze č. 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb. Požadavky na větrání a parametry mikroklimatických podmínek, tabulka č. 1: Množství přiváděného čerstvého vzduchu v učebnách, tělocvičnách, šatnách a hygienických zařízeních v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání.

 

II/E Zásobování vodou, pitný režim (§ 20 vyhlášky č. 410/2005 Sb )

1) Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů provádí správce veřejného vodovodu. Ve škole je instalován nápojový automat pro chlazené nápoje.

Poslední rozbor pitné vody byl proveden Střediskem laboratoří Most ke dni 01. 09. 2019

(viz Protokol o zkoušce č. 2781/08/17 na základě žádosti školy) a podle platné vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v aktuálním znění, vyhovuje všem limitům.

 

2) Z kapacitních hledisek dodávka vody splňuje požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních, v platném znění

a) na 1 žáka školy musí být k dispozici nejméně 25 l vody na den.

 

Bazén

1) Ve zřizovací listině Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace a v rejstříku škol MŠMT ČR nemá tato škola jako součást školy bazén. V rámci výuky podle školního vzdělávacího programu školy organizuje plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. ročníků v Plaveckém bazénu v Libochovicích. Jinak bazén se žáky v rámci výuky nevyužíváme.

 

Hluk

1) Škola neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. Pokud jsou ve škole prováděny opravy apod., s dodavateli bývá smluvně ujednáno, že hlučné práce budou prováděny zásadně v době mimo výuku či v době volných dnů a o prázdninách.

 

II/F Provozní podmínky (§ 21 vyhlášky č. 410/2005 Sb.)

1) Časové rozvržení učiva, sestava rozvrhu a režim dne vychází zejména z ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění, vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání, v aktuálním znění a ze zásad stanovených ve školním vzdělávacím programu, je stanoveno s ohledem na věkové zvláštnosti dětí i žáků, jejich biorytmus a náročnost předmětu.

 

2) Pro každou akci je pověřen pedagog školy jako vedením akce, který zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce v souladu s platnou legislativou a vnitřními normami školy). Zpracuje požadované záznamy o předepsaných náležitostech (např. souhlas rodičů s účastí dítěte, o aktuálním zdravotním stavu, eviduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a osob zúčastňujících se akce, provede poučení žáků o BOZP).

 

II/G Úklid školy (§ 22 a 23 vyhlášky č. 410/2005 Sb.)

1) Pro úklid školy jsou stanovené postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních provozních zaměstnanců, jsou zpracovány normy přidělování čisticích prostředků včetně dezinfekčních prostředků. Přehled o nákupu a výdeji vede vedoucí školní jídelny na skladových kartách a školnice, obě pravidelně provádí kontrolu jejich účelného používání na svěřeném úseku tj. ve školní jídelně a ve škole.

 

A/ Úklid je prováděn rozsahu, odpovídající vyhlášce č. 410/2005 Sb.:

a) denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem

b) denně vynášením odpadků

c) denně použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem na umytí umývadel, pisoárových mušlí a záchodů,

d) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů

e) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel (sundání krytů)

f) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor

g) malování je plánováno s ohledem na probíhající stavební práce ve škole, během prázdnin probíhají pravidelné malířské práce na potřebných místech (WC, chodby, třídy, školní kuchyně, ale i šaten, skladových prostor a další).

 

B/ Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce a deratizace ve smyslu zákona

č. 258/2000 Sb., § 55 písm. b, jako prevence vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých živočichů. Při výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole je proveden speciální ochranný zásah odbornou firmou podle potřeby, většinou 1x ročně.

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2005 Sb., v aktuálním znění

Požadavky na hygienická zařízení a šatny

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2005 Sb., v aktuálním znění

Zásady pro práci žáků vsedě a ergonomické parametry školního nábytku

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 410/2005 Sb., v aktuální znění

Požadavky na větrání a parametry mikroklimatických podmínek

Tabulka č. 1: Množství přiváděného čerstvého vzduchu v učebnách, tělocvičnách, šatnách a hygienických zařízeních v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání:

Tabulka č. 2: Průměrné hodnoty výsledných teplot, rychlostí proudění a relativní vlhkosti vzduchu.

 

III. Vybavení školy

1) Tělesa ústředního topení ve školních prostorách jsou zabezpečena kryty topení.

 

2) Stěny na chodbách, v jídelny a tělocvičně a nosné sloupy v těchto prostorách jsou pro zamezení úrazů opatřeny dřevěným obložením nebo nátěrem.

 

3) V tělocvičně jsou okna a svítidla zajištěna kryty a sítěmi proti rozbití. Otevírání ventilačních oken je zajištěno a povoleno. Podlaha je natřena protiskluzovým nátěrem. K tělocvičně patří nářaďovna, dvě šatny, dva WC oddělené pro hochy a dívky, umývárna přístupná z šatny se 4 umyvadly a 6 sprchami. Šatny jsou vybaveny věšáky a lavicemi.

 

4) Ve škole se nevyskytují dveře kývavé nebo turniketové. Zasklená dveřní křídla a některé skleněné plochy v úrovni dveří jsou opatřeny bezpečnostním sklem a ve výšce 1 metru jsou opatřeny výstražným barevným označením.

 

5) Ve všech výukových prostorách je umístěno aspoň jedno umývadlo s výtokem pitné vody, všude je studená i teplá voda.

 

6) Centrální lékárnička je umístěna v kanceláři školy, další lékárničky jsou umístěny ve sborovně, dílně, učebně fyziky a chemie a tělesné výchovy, ve školní družině. U lékárniček je umístěn traumatologický plán a seznam obsahu lékárniček. Obsah doplňuje pověřený pracovník k zahájení školního roku a pak průběžně podle výsledků kontrol a požadavků vyučujících a provozu.

 

7) V některých učebnách a ve školní družině jsou vytvořeny relaxační koutky s vybavením umístěným mimo prostor lavic.

 

8) Při volbě rostlin a dřevin vysazovaných na pozemky určené pro zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání, má být zohledněna ochrana zdraví dětí a žáků a jejich rozumové schopnosti. Nově vysazované dřeviny nesmí snižovat požadované parametry denního osvětlení ve vnitřních prostorách okolních budov. Vzdálenost sázené dřeviny od obvodové zdi budov by měla být stejná, jako je její předpokládaná maximální výška. Vysazené rostliny, travnaté plochy a dřeviny musí být řádně udržovány. Pro venkovní hrací plochy musí být zabezpečen přívod vody ke kropení a čištění v kvalitě závlahové vody I. třídy jakosti odpovídající normovým hodnotám.

 

III/B Nebezpečné chemické látky

1) Jedovaté látky nejsou ve škole používány, všechny látky tohoto charakteru byly ze skladu chemických látek vyřazeny. Nebezpečné látky jsou skladovány v uzamykatelných místnostech, do kterých nemají žáci školy přístup. Skladování a evidence látek v kabinetu chemie podléhá zvláštnímu režimu. Vyučující chemie absolvovala příslušná školení a je odborně způsobilá k práci s těmito látkami.

 

2) Uživatelé venkovních hracích ploch určených pro hry a sport, tj. zejména vyučující TV, vyučující přípravné třídy, vyučující tříd I. stupně, vychovatelky ŠD, ŠK kontrolují čistotu těchto ploch, případné znečištění nebo výskyt injekčních stříkaček či jehel hlásí školníkovi, který zajistí odstranění závad.

 

3) Rostliny a dřeviny vysazené v areálu školy odpovídají projektu školy, nejsou zde jedovaté rostliny, ani alergizující dřeviny. Pokos trávy provádí částečně údržbář, částečně dodavatelská firma. Pokos je prováděn v intervalech, které zamezují výskytu kvetoucích trav. Ve škole je občas v týdenním plánu školy zveřejňována informace o výskytu pylů a alergenů.

 

III/C Psychohygienická opatření

 

Ochrana žáka před přetěžováním a stresovými situacemi

a) Při výchovně vzdělávacím procesu volí pedagog vhodné věku přiměřené postupy, které posilují žákovu kladnou motivaci k výchově a vzdělávání. Při prověřování a hodnocení přihlíží pedagog k možnostem žáka připravit se k výkonu.

b) Pedagog objektivně seznamuje rodiče se schopnostmi žáka, snaží se usměrňovat rodiče i při volbě povolání (individuální konzultace, profi testy ve školském poradenském zařízení).

c) Pedagog dodržuje délku hodin i přestávek, členění hodin na zátěžové a klidové části.

 

Výchova ke zdraví

a) Pedagog dbá na průběžné větrání učeben (o přestávkách, během výuky), sleduje přiměřené oblečení žáků (málo nebo hodně oblečen).

b) Žáky s příznaky infekčních onemocnění pedagog (škola, ŠD, ŠK) neprodleně izolují a předají osobně zákonným zástupců žáka v prostorách školy.

c) V období zvýšeného počtu infekcí nebudou sjednávány akce, při kterých se shromažďují žáci z více tříd či škol.

d) Žákům se zdravotním postižením či jinak tělesně handicapováni, škola umožní, na doporučení lékaře, užívat dvoje učebnice (1x ve škole,1x domácí příprava).

e) Pedagog vede žáky k pravidelnému a dostatečnému pitnému režimu, využívání projektu Ovoce do škol a Školní mléko.

 

Výchova k pohybu

1) Pedagog informuje rodiče o významu dodržování režimu dne (pohyb na čerstvém vzduchu, dostatečný spánek, zdravá výživa, volnočasové aktivity, pitný režim).

2) Mimořádnou pozornost věnuje pedagog nejen tělesné výchovy, ale i posilování kladného vztahu k pohybu a zvyšování tělesné zdatnosti a odolnosti každého žáka.

3) Činnost ve ŠD budou vychovatelky směřovat do přírody, hřišť, parků (dle počasí).

4) Ve spolupráci s rodiči usměrňuje pedagog žáky k výběru mimoškolní činnosti s tělovýchovným zaměřením, dle zájmu žáků, jejich věku, zálibám i nadání.

5) Škola je zapojena do projektu MŠMT „Hodina pohybu navíc“ (3 skupiny), do projektu Olympijský víceboj (pro žáky školy).

 

IV. Provoz a vnitřní režim školy

 

IV/A Hlavní a boční vchody

1) Pro vstup do budovy a k odchodu z budovy školy používají žáci, účastníci, členové zájmových kroužků a další „cizí osoby“ od 6.00 do 17. 00 hodin pouze hlavní vchod.

 

2) Dojíždějící žáci mohou být v době silně nepříznivého počasí vpuštěni do prostoru školy (vestibulu) dříve než bude otevřena hlavní budova tj. 7. 35 hodin pro běžnou výuku, dohled bude zajišťovat nepedagogický pracovník, který bude o výkonu dohledu řádně poučen.

 

3) Boční vchod do učebnového pavilonu s bezbariérovým přístupem v přízemí používají pouze handicapovaní žáci v doprovodu dospělé osoby, včetně používání výtahové plošiny, kterou obsluhuje zaškolená osoba. Ostatním žákům je používání výtahové plošiny zakázáno.

 

4) Boční vchod branou do prostranství školy (dvora) slouží pouze zaměstnancům školy, vozům pro zásobování, zaměstnanci školy mají své vlastní klíče, ostatní v případě potřeby zvoní na vrátného, který je ve výjimečných případech těmito dveřmi pustí do školy.

 

5) Vstupní brána je otevřená v době provozu školy od 6. 00 do 17. 00 hodin, kdy se brána uzavírá. Zaměstnanci školy řeší individuálně s vedením školy přidělení klíčů od této brány. Nepovolaným osobám je vjezd na školní dvůr zakázán, z důvodu bezpečnosti žáků školy a účastníků školní družiny, kteří se zde v odpoledních hodinách pohybují na hřišti a na dvoře.

 

IV/B Školní budova

1) Školní budova se pro žáky otevírá v 7. 35 hod. tj. 20 minut před začátkem dopoledního vyučování a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování.

 

2) Vyučování začíná v 7.55 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7. 00 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách.

 

3) Vyučování končí nejpozději v 15.15 hodin po 8. vyučovací hodině. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování předem oznámena zákonnému zástupci žáka.

 

4) Školní budova je přístupná pouze v době, kdy je zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob; při odchodu žáků z budovy dozorují pedagogové podle plánu dohledů.

 

5) Během provozu školy jsou všechny vchody do budovy trvale uzavřeny, únikové východy jsou zevnitř volně otevíratelné. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehledy dohledů jsou vyvěšeny na všech úsecích, kde dohled probíhá.

 

IV/C Žákovské šatny

1) Při příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v určených šatnách ve vestibulu školy a odcházejí ve školní obuvi do školního pavilonu nebo do pavilonu MVD, kde probíhá výuka podle stanoveného rozvrhu jednotlivých tříd.

 

2) Všechny žákovské šatny se uzamykají a přítomný vrátný je vždy na požádání žáka otevře (např. pozdní příchod do školy, odchod k lékaři během výuky) a opět uzamkne.

 

3) V průběhu vyučování je žákům vstup do prostor šaten povolen pouze se svolením vyučujícího nebo pedagoga, který koná v době přestávek dohled. Šatny s odloženými svršky žáků musí být neustále uzamčené. V 8. 00 hodin kontroluje uzamčení všech šaten vrátný.

 

4) Třídní učitel určí třídní službu a její třídní pravidla tak, aby bylo možné tato opatření dodržovat pro  konkrétní třídu, a to během celého vyučovacího procesu, během dělené a odpolední výuky.

 

IV/D Vstup „cizích osob“ do budovy školy v průběhu i mimo vyučování

1) Do budovy školy vstupují „cizí osoby“ vždy hlavním vchodem, po zazvonění na vrátného školy, který s nimi komunikuje přes videotelefon, po otevření vstupují do budovy a oznamují důvod své návštěvy. Někdy může být dostačující pouze komunikace přes videotelefon, vrátný zodpoví dotaz a cizí osoba nemusí vůbec vstupovat do budovy.

 

2) V žádném případě se nemusí cizí osoba legitimovat občanským průkazem, ale musí nahlásit své jméno, důvod návštěvy, jméno osoby, se kterou si přejí mluvit nebo jméno dítěte, které bude vyzvedávat. Tyto údaje zapisuje vrátný do sešitu, dále se připisuje čas příchodu do školy a později čas odchodu ze školy.

 

3) Výjimku tvoří zákonní zástupci účastníků ve školní družině, kteří si pro své děti chodí pravidelně, ti se nezapisují, pouze osobně sdělí vrátnému důvod svého příchodu a jméno dítěte. Namátkově může vrátný cizí osobu zkontrolovat, i když chodí do školy pravidelně.

 

4) Vrátný je viditelně označen cedulkou „VRÁTNÝ“ a je stále přítomný ve vestibulu školy, v šatnách, na vrátnici nebo ve spojovacích chodbách.

 

5) Osoby, které vstupují do prostoru školy (vestibulu, šaten) a pouze do školy své dítě doprovázejí nebo na své dítě čekají před ukončením vyučování, zůstávají pouze ve vestibulu. Žáka přivádí pedagog a zákonný zástupce či jiná kompetentní osoba si dítě přebírá.

 

6) Osoba, která vstupuje do prostoru školy a potřebuje zde jednat, nahlásí všechny uváděné údaje (viz výše). Pokud jde o cizí osobu, která nezná školu, tu odvede vrátný za kompetentní osobou např. k řediteli školy osobně, kde osobu nahlásí. Pokud osoba školu zná, a ví, kde se pedagog či žák nachází, pokračuje do školy samostatně. Toto se např. vztahuje na osoby, které přišly do školy vyzvednout nemocnému žákovi oběd ze školní jídelny (pouze 1 den nemoci).

 

7) Pokud má vedení školy, třídní učitel nahlášenou návštěvu, měl by tuto skutečnost předem nahlásit vrátnému. Žádná cizí osoba by se neměla v prostorách školy pohybovat samostatně, po skončení návštěvy by měla být navštívenou osobou dovedena k hlavnímu vchodu, kde si vrátný zapíše dobu odchodu.

 

8) Pokud se dostaví do školy zákonný zástupce, který potřebuje svému dítěti předat nějakou věc, zapomenutou pomůcku atd. bude tato osoba puštěna do školy až v době přestávky, aby nedocházelo k narušování výuky.

 

9) Cizí osoba se může na vedení školy ohlásit přes elektronickou kameru, kde jí může ředitel školy, zástupkyně ředitele školy, hlavní účetní, pracovnice PAM přímo do budovy školy vpustit, ale toto se děje většinou, když přijde žák školy pozdě, nebo přicházejí žáci se svým pedagogem, nebo účastnící školní družiny s vychovatelkou z nějaké akce, jinak je cizí osoba vždy odkazovaná na zvonek u hlavního vchodu.

 

10) Vrátný je přítomen v pracovní dny denně od 6. 00 hod. do 17. 00 hodin v pracovní dny. Od 17. 00 hodin je k dispozici pro zájmové útvary a složky až do doby jejich odchodu v souladu se smlouvou.

 

V. Provoz školy

1) Provoz školy je v pracovní dny od 6. 00 do 17. 00 hod.

Dojíždění žáků: v tomto školním roce dojíždí přibližně 40% žáků okolních vesnic i městysů

(Blšany, Brodec, Cítoliby, Dobroměřice, Domoušice, Hřivice, Chlumčany, Chraberce, Jimlín, Koštice, Lenešice, Libčeves, Líšťany, Obora, Panenský Týnec, Peruc, Pnětluky, Raná, Ročov, Smolnice, Třeboc, Veltěže, Vinařice, Vrbno, Zbrašín).

Druh dopravy: autobus, vlak, kolo, často rodiče dopravují děti osobními auty.

Čas prvního příjezdu žáků: žáci většinou přijíždějí okolo 7. 15 hodin (s ranním příjezdem nejsou problémy).

Čas posledního odjezdu žáků: okolo 16. 30 hodin. Na škole funguje školní klub, tito žáci mohou využívat jeho služby např. i v době čekání na spoje. V tomto roce provoz omezen.

 

V/A Školní družina

Využití: školní družina (kapacita k 1. 9. 2013 zvýšena na 150 žáků) a dle seznamu zapsaných žáků je v tomto školním roce na 100% pokryta kapacita (žáci 1. až 5. ročníků).

Ranní družina: provoz ranní družiny je zahajován každý den v 6. 00 hod. do 7. 35 hodin

(do 7.15 hodin je doba povoleného příchodu žáků do školní družiny), počet těchto žáků se pohybuje okolo 37 přítomných. První žák přichází do ŠD okolo 6.05 hod.

Odpolední družina: provoz školní družiny na škole je každý den do 17. 00 hodin.

Pobyt venku: vychovatelky a žáci ŠD se v některých měsících (podle počasí) pohybují venku od 13. 30 do 15. 00 hodin. Jedná se o teplé měsíce, kdy mohou pobývat žáci venku delší dobu za účelem aktivního odpočinku. Venku hrají různé hry, odpočívají a využívají dostupný zahradní nábytek. Škola potřebuje v této oblasti zmodernizovat zahradní nábytek. Je plánováno podle dostupnosti finančních prostředků školy.

Roční plán činnosti a měsíční plány jsou zpracovávány v souladu se ŠVP pro školní družinu.

 

V/B Školní klub

Využití: počet žáků se pohybuje okolo 20 stálých členů, ostatní žáci se objevují nahodile, spíše za určitou činností. Služeb školního klubu využívají hlavně žáci 5. až 8. tříd školy. Roční plán činnosti a měsíční plány jsou zpracovávány v souladu se ŠVP pro školní klub.

Ve školním klubu je stanovena provozní doba (přibližně 3 hodiny denně), ale pro některé žáky je to málo, pro příští školní rok musí vedení školy přijmout další provozní opatření a rozšířit provozní dobu dle kapacitních možností školy.

 

VI. Výchovně vzdělávací proces – výuka, rozvrhy hodin, dělení tříd a další

 

VI/A Časový rozsah výuky ve škole

 

Začátek vyučování: výuka začíná každý den 7. 55 hodin.

Ukončení vyučování: výuka končí nejpozději v 15. 15 hodin (dle rozvrhu tříd – PO, ÚT, ČT)

Vyučovací hodina: délka 45 minut a způsob výuky tradiční (viz platná legislativa).

 

VI/B Frekvence střídání pracovních míst při výuce

I. stupeň

Na I. stupni je frekvence střídání míst při výuce daleko menší než na II. stupni, protože žáky učí většinou jedna třídní učitelka a žáci mají stanovený stálý zasedací pořádek v kmenové třídě. Zde dbát na postavení lavic v kmenových třídách během školního roku.

Ke změně tříd dochází např. při výuce anglického jazyka, kdy se třídy dělí na skupiny a jedna skupina přechází na výuku do jiné učebny, také na výuku hudební výchovy. Dále

také v rámci výuky využívají počítačovou učebnu, tabletovou učebnu, cvičnou kuchyňku, multimediální učebnu a další odborné učebny (nepravidelně).

Pravidelně využívají při výuce tělesné výchovy tělocvičnu a v letních měsících i víceúčelové venkovní hřiště.

 

II. stupeň

Na II. stupni je situace složitější a pracovní místa žáci mění hodně často. Na počátku roku stanoví třídní učitel zasedací pořádek. Vedení školy při přípravě rozvrhu dbá na řádné využívání odborných učeben pro kvalitní výuku (dochází ke změně nejen tříd, ale i pracovních míst). Jedná se o hlavně o předměty: český jazyk, dějepis, matematika, zeměpis, fyzika, přírodopis, chemie, výtvarná a hudební výchova, pracovní vyučování, informatika, tělesná výchova, cizí jazyky a volitelné předměty.

Třídní učitelé jsou také upozorňováni na záměrné střídání pracovních míst v lavicích (v návaznosti na dopad světla, úhel pohledu žáka na tabuli, větrání, zdravotní omezení, výšku žáka a další okolnosti, které vyžadují změnu místa i během školního roku). Třídy jsou vybaveny nastavitelným nábytkem (stoly, židle).

 

VI/C Rozmístění tříd v rámci výuky

Označení Umístění Označení
U1 Třída 3. A /školní pavilon – přízemí (p. Cupalová) č. 4
U2 Třída 1. A/školní pavilon – přízemí (p. Rambousková) č. 5
U3 Třída 1. B/školní pavilon – přízemí (p. Krtičková) č. 6
U4 Třída 2. A/školní pavilon – přízemí ((p. Korfová) č. 7
U5 Třída 2. B/školní pavilon – přízemí (p. Charvátová) č. 155
U6 Třída 3. B/školní pavilon – přízemí (p. Bouzová) č. 153
U7 Třída 7. A/školní pavilon – 1. patro (p. Beneš) č. 21
U8 Třída 6. /školní pavilon – 1. patro (p. Zoulová Ivana) č. 22
U9 Třída 9. B/školní pavilon – 2. patro (p. Bušáková) č. 35
U10 Třída 6. A/školní pavilon – 2. patro (p. Apeltauer) č. 39
U11 Třída 4. A/školní pavilon – 2. patro (p. Brethová) č. 40
U12 Třída 5. B/pavilon MVD – 1. patro (p. Zoulová Jana) č. 90
U13 Třída 4. B/pavilon MVD – 1. patro (p. Honková) č. 98
U14 Třída 5. A/pavilon MVD – 1. patro (p. Nipauerová) č. 97
U15 Třída 4. C/školní pavilon – 1. patro (p. Smetanová) č. 17
ICT Počítačová učebna/školní pavilon – přízemí č. 2
Cv. kuch. Cvičná kuchyňka/školní pavilon – přízemí č. 14
Tablet. Tabletová učebna/školní pavilon – 1. patro č. 19
Jaz. 1 Jazyková učebna/školní pavilon – 1. patro – 8. A č 20
F, Ch Učebna F, CH/školní pavilon – 1. patro č. 30
Int. uč. Interaktivní učebna/školní pavilon – 1. patro – 9. A č. 34
Ze Zeměpisná učebna/školní pavilon – 2. patro č. 37
VV Výtvarná učebna /školní pavilon – 2. patro č. 38
Přírodopisná učebna/školní pavilon – 2. patro – 8. B č. 50
Těl. Tělocvična/pavilon MVD – přízemí č. 82
Dřev. díl. Odborná dílna/pavilon MVD – přízemí č. 79
Hudeb. Hudebna/pavilon centrálních funkcí – 1. patro č. 116
Hala Sportovní hala v Lounech

 

VI/D Počet vyučovacích hodin

V této oblasti postupuje vedení školy v souladu s platnou legislativou (rozvrhy jednot. tříd):

1.stupeň: 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 4. C, 5. A, 5. B.

Rozvrhy jednotlivých tříd I. stupně ZŠ – školní rok 2019/2020

 

1.A (Mgr. Marie Rambousková) – 20 hodin

ROZVRH 1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
PO výuka výuka výuka výuka ukončení výuky

dle rozvrhu třídy

ÚT výuka výuka výuka výuka
ST výuka výuka výuka výuka
ČT výuka výuka výuka výuka
výuka výuka výuka výuka

 

1.B (Mgr. Kateřina Krtičková) – 20 hodin

ROZVRH 1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
PO výuka výuka výuka výuka ukončení výuky

dle rozvrhu třídy

ÚT výuka výuka výuka výuka
ST výuka výuka výuka výuka
ČT výuka výuka výuka výuka
výuka výuka výuka výuka

 

2.A (Mgr. Milana Korfová) – 22 hodin

ROZVRH 1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod. 6. hod. 7. hod. 8. hod.
PO výuka výuka výuka výuka ukončení
ÚT výuka výuka výuka výuka výuka ukončení

výuky

ST výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky
ČT výuka výuka výuka výuka ukončení
výuka výuka výuka výuka ukončení

 

2.B (Mgr. Radka Charvátová) – 22 hodin

ROZVRH 1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod. 6. hod. 7. hod. 8. hod.
PO výuka výuka výuka výuka ukončení
ÚT výuka výuka výuka výuka přerušení výuky výuka výuka ukončení výuky
ST výuka výuka výuka výuka ukončení
ČT výuka výuka výuka výuka ukončení
výuka výuka výuka výuka ukončení

 

3.A (Mgr. Daša Cupalová) – 24 hodin

ROZVRH 1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod. 6. hod. 7. hod. 8. hod.
PO výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky
ÚT výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky
ST výuka výuka výuka výuka ukončení

výuky

ČT výuka výuka výuka výuka přerušení výuky výuka výuka
výuka výuka výuka výuka ukončení

výuky

 

3.B (Mgr. Zdeňka Bouzová) – 24 hodin

ROZVRH 1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod. 6. hod. 7. hod. 8. hod.
PO výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuka
ÚT výuka výuka výuka výuka přerušení výuky výuka výuka ukončení výuky
ST výuka výuka výuka výuka ukončení

výuky

ukončení výuky
ČT výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky
výuka výuka výuka výuka ukončení

výuky

 

4.A (Mgr. Petra Brethová) – 26 hodin

ROZVRH 1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod. 6. hod. 7. hod. 8. hod.
PO výuka výuka výuka výuka výuka ukončení

výuky

ÚT výuka výuka výuka výuka přerušení výuky výuka výuka ukončení

výuky

ST výuka výuka výuka výuka výuka ukončení

výuky

ČT výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky
výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky

 

4.B (Mgr. Natálie Honková) – 26 hodin

ROZVRH 1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod. 6. hod. 7. hod. 8. hod.
PO výuka výuka výuka výuka výuka ukončení

výuky

ÚT výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky
ST výuka výuka výuka výuka výuka ukončení

výuky

ČT výuka výuka výuka výuka přerušení

výuky

výuka výuka ukončení

výuky

výuka výuka výuka výuka výuka ukončení

výuky

 

4.C (Ludmila Smetanová) – 26 hodin

ROZVRH 1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod. 6. hod. 7. hod. 8. hod.
PO výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky
ÚT výuka výuka výuka výuka přerušení výuky výuka výuka ukončení výuky
ST výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky
ČT výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky
výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky

 

5.A (Mgr. Jiřina Nipauerová) – 26 hodin

ROZVRH 1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod. 6. hod. 7. hod. 8. hod.
PO výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky
ÚT výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky
ST výuka výuka výuka výuka výuka výuka ½

ukončení v.

ukončení

výuky

ČT výuka výuka výuka výuka výuka ukončení v.
výuka výuka výuka výuka výuka výuka ½

ukončení v.

ukončení výuky

 

5.B (Jana Zoulová Dis.) – 26 hodin

ROZVRH 1.hod. 2.hod. 3.hod. 4.hod. 5. hod. 6. hod. 7. hod. 8 hod.
PO výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky
ÚT výuka výuka výuka výuka přerušení výuky výuka výuka ukončení výuky
ST výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky
ČT výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky
výuka výuka výuka výuka výuka ukončení

výuky

 

II.stupeň: 6. A, 6. B, 7. A, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B/rozvrhy II. stupně ZŠ/2019/2020)

 

6.A (Petr Apeltauer) – 28 hodin

ROZVRH 1. h. 2. h.. 3. h.. 4. h. 5. h.. 6. h. 7. h.. 8 hod.
PO výuka Výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky
ÚT výuka výuka výuka výuka přerušení výuky výuka výuka ukončení

výuky

ST výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky
ČT výuka výuka výuka výuka výuka ½

ukončení

výuka ½ ukončení výuky
výuka výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky

 

6.B (Ivana Zoulová) – 28 hodin

ROZVRH 1. h. 2. h. 3. h. 4. h.. 5. h. 6. h. 7. h. 8 hod.
PO výuka výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky
ÚT výuka výuka výuka výuka přerušení výuky výuka výuka ukončení výuky
ST výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky
ČT výuka výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky
výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky

 

7.A (Ing. Karel Beneš) – 30 hodin

ROZVRH 1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod. 6. hod. 7. hod. 8. hod.
PO výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky
ÚT výuka výuka výuka výuka výuka přerušení výuky výuka výuka
ST výuka výuka výuka výuka výuka výuka přerušení výuky
ČT výuka výuka výuka výuka výuka přerušení výuky výuka výuka
výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky

 

8.A (Mgr. Alena Zákutná) – 32 hodin

ROZVRH 1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod. 6. hod. 7. hod. 8. hod.
PO výuka výuka výuka výuka výuka přerušení výuky výuka výuka
ÚT výuka výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky
ST výuka výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky
ČT výuka výuka výuka výuka výuka výuka přerušení výuky výuka
výuka výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky

 

8.B (PaedDr. Pavel Kotek) – 32 hodin

ROZVRH 1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod. 6. hod. 7. hod. 8. hod.
PO výuka výuka výuka výuka výuka přerušení výuky výuka výuka
ÚT výuka výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky
ST výuka výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky
ČT výuka výuka výuka výuka výuka přerušení

výuky

výuka výuka
výuka výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky

 

9.A (Ing. Romana Černá) – 32 hodin

ROZVRH 1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod. 6. hod. 7. hod. 8. hod.
PO výuka výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky
ÚT výuka výuka výuka výuka výuka výuka přerušení výuky výuka
ST výuka výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky
ČT výuka výuka výuka výuka výuka přerušení výuky výuka výuka
výuka výuka výuka výuka výuka výuka ukončení

výuky

 

9.B (Ing. Markéta Bušáková) – 32 hodin

ROZVRH 1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod. 6. hod. 7. hod. 8. hod.
PO výuka výuka výuka výuka výuka výuka přerušení výuky
ÚT výuka výuka výuka výuka výuka výuka přerušení výuky výuka
ST výuka výuka výuka výuka výuka výuka ukončení

výuky

ČT výuka výuka výuka výuka výuka přerušení výuky výuka výuka
výuka výuka výuka výuka výuka výuka ukončení výuky

 

K 1. 9. 2019 vstoupila v platnost novela vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky – vyučování probíhá v jednotlivých kmenových třídách podle stanoveného rozvrhu v souladu se školním vzdělávacím programem školy „Škola 21. století tradičně i nově“ vydaný pod čj. 300/2016/ZŠ s účinností k 1. 9. 2016 a v souladu s další platnou legislativou.

Po dobu stanovené polední přestávky (v tabulkách označené jako přerušení výuky) se vyučování ruší. Počet stanovených vyučovacích hodin žáci respektují vyhlášku č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, § 1, v aktuálním znění

 

VI/E Přestávky /zařazení v režimu a délka trvání

Pro školní rok 2019/2020 zůstalo vše beze změny, protože organizačně vyhovuje.

0. hodina 7.00 – 7.45

1. hodina 7.55 – 8.40 (přestávka 10 minut)

2. hodina 8.50 – 9.35 (přestávka 20 minut)

3. hodina 9.55 – 10.40 (přestávka 10 minut)

4. hodina 10.50 – 11.35 přestávka 10 minut)

5. hodina 11.45 – 12.30 (přestávka 10 minut)

6. hodina 12.40 – 13.25 (přestávka 10 minut)

7. hodina 13.35 – 14.20 (přestávka 10 minut)

8. hodina 14.30 – 15.15 (přestávka 10 minut)

9. hodina 15.15 – 16.00 na škole neprobíhá.

 

VI/F Režim práce s počítačem

Ve škole se vyučuje předmět Základy informatiky /ZI) v 5. ročníku (5. A, 5. B), v 6. ročníku (6. A, 6. B) je vyučován předmět Informatika (I) v 1 hodinové dotaci v souladu s novým Školním vzdělávacím programem školy pro základní vzdělávání. Výuka probíhá buď v počítačové učebně, nebo v tabletové učebně, pod vedením pedagoga školy. V této učebně probíhá výuka i dalších předmětů.

 

5. ročník (5. A) – třída se dělí na 2 skupiny

Vyuč. den Hodina Třída Vyučující Třída
Středa

Pátek

6. vyučovací /1 hodina

6. vyučovací/1 hodina

5. A

5. A

Nipauerová Jiřina

Apeltauer Petr

Počítačová učebna

Počítačová učebna

 

5. ročník (5. B) – třída se nedělí na skupiny

Vyuč. den Hodina Třída Vyučující Třída
Středa 5. vyučovací /1 hodina 5. B Zoulová Jana Počítačová učebna

 

6. ročník (6. A) – třída se nedělí na skupiny

Vyuč. den Hodina Třída Vyučující Třída
Pondělí 4. vyučovací /1 hodina 6. A Apeltauer Petr

asistentka PP

Počítačová učebna

 

6. ročník (6. B) – třída se dělí na skupiny

Vyuč. den Hodina Třída Vyučující Třída
Pondělí

Čtvrtek

5. vyučovací /1 hodina

4. vyučovací /1 hodina

6. B

6. B

Apeltauer Petr

Černá Romana

Počítačová učebna

Počítačová učebna

 

VI/G Režim praktického vyučování (I. stupeň) a pracovního vyučování (2. stupeň)

 

Zařazení v rozvrhu: na škole vyučujeme v rámci praktických činností na I. stupni (v 1. až

 1. r.) v 1 hodinovou dotaci týdně zaměřených na různé okruhy činností např. práce s modelovací hmotou, práce s papírem a kartonem, práce s textilem, práce montážní a demontážní, pěstitelské práce.

 

I.stupeň – Praktické činnosti

Třída Jméno vyučujícího Vyuč. den Třída Jméno vyučujícího Vyuč. den
1. A M. Rambousková 3 hod. /ST 1. B K. Krtičková 4 hod./PÁ
2. A M. Korfová 5 hod./ST 2. B R. Charvátová 7 hod./ČT
3. A D. Cupalová 6 hod./ST 3. B Zd. Bouzová 7 hod./ÚT
4. A P. Brethová 5 hod./ČT 4. B N. Honková 5 hod./PÁ
4. C L. Smetanová 7 hod./ÚT
5. A J. Nipauerová 4 hod./ST 5. B J. Zoulová 5 hod./PO

 

Na II. stupni probíhají hodiny výuky pracovních činností od 6., 7, a 9. ročníku vždy po 1 hodině týdně v odborných učebnách, v terénu (projekty, exkurze, výlety, výuka).

 

Příprava pokrmů – 6. A – 2 hodinová dotace týdně (1x za 14 dnů)

Vyuč. den Hodina Třída Vyučující Třída
Čtvrtek 5. vyučovací hodina 6. A ½ M. Rambousková Kuchyňka
Čtvrtek Třída se střídá po týdnu (lichý, sudý), ½ 6 vyuč. hodin, ½ 4 vyuč. hodiny

 

Příprava pokrmů – 6. B – 1 hodinová dotace týdně (dělení třídy na 2 skupiny)

Vyuč. den Hodina Třída Vyučující Třída
Pondělí 5. vyučovací hodina 6. B ½ I. Linajová Kuchyňka
Čtvrtek 4. vyučovací hodina 6. B ½ I. Linajová Kuchyňka

 

II.stupeň/7.ročník /7. A – rozvrh výuky

Provoz a údržba domácnosti – 1 hodinová dotaci týdně (třída se nedělí)

Vyuč. den Hodina Třída Vyučující Třída
Čtvrtek 2. vyučovací hodina * 7. A I. Linajová Třída, plenér

 

Používání OOPP: vyučující nosí na výuku pracovní plášť. Žáci se na výuku nepřevlékají. Žádné OOPP jim nejsou poskytovány. Záleží na vyučujícím, jaká stanoví pro průběh výuky pravidla a požadavky na žáky. Žáci byli na tuto skutečnost upozornění v rámci poučení na počátku roku v oblasti bezpečnosti a ochrana zdraví žáků (viz školní řád).

II.stupeň/9.ročník /9. A, 9. B – rozvrh výuky

Volba povolání – 1 hodinová dotaci týdně (třídy se nedělí)

Vyuč. den Hodina Třída Vyučující Třída
Pátek 1. vyučovací hodina * 9. A P. Kotek Třída, plenér
Úterý 6. vyučovací hodina 9. B P. Kotek Třída, plenér

 

 

VII/A Podmínky pohybové výchovy na škole

1) Počet a kapacita tělocvičen: ve škole je k dispozici jedna velká, prostorná tělocvična.

 

Prostory pro cvičení: tělocvična ve škole – školní pavilon (MVD)

Vybavení tělocvičny: standart (běžné vybavení školní tělocvičny)

Řád školní tělocvičny (vyvěšen na viditelném místě).

 

Hygienické zařízení: WC – muži, ženy, šatny – muži, WC – pro zaměstnance školy, ženy-šatny, muži – šatny, sprch – společné (muži, ženy, dívky, hoši).

Investiční akce: rekonstrukce sociálních zařízení (pavilon MVD, muži, ženy (7, 8/2019).

K vybavení tělocvičny dále patří pedagogický kabinet, nářaďovna, sklad nářadí a pomůcek.

 

Počet a kapacita hřišť: nově zbudované víceúčelové hřiště, možnost rozdělení na velké a malé hřiště (hřiště na fotbal, házenou, tenis, basketbal, vybíjenou a další míčové hry), běžecká dráha, prostor pro skok daleký, vrh koulí. Součástí areálu je i venkovní učebna, pouze pro potřeby školy. Nově zrekonstruované hřiště je školu plně využíváno od školního roku 2013/2014 (hodiny tělesné výchovy, povinně volitelné předměty – sportovní hry a další).

 

VII/B Režim, počet hodin a zařazování výukových hodin tělesné výchova do rozvrhu

 

Učební plán (hodiny tělesné výchova a další sportovních aktivit je pro 1. až 9. ročník realizován podle ŠVP, počet hodin TV – 2 hodiny, doplněný nabídkami na VP (7. – 9. roč.)

 

1) Rozvrhy hodin výuky tělesné výchovy na I. stupni

Třída Vyučující Vyučovací den Vyučovací den
1. A M. Rambousková 2. hod./PO (tělocvična) 1 hod./ČT (tělocvična)
1. B K. Krtičková 1. hod. ÚT (tělocvična) 3. hod./ČT (tělocvična)
2. A M. Korfová 4. hod./PO (tělocvična) 3. hod./PÁ (tělocvična)
2. B R. Charvátová 2. hod./ST (tělocvična) 4. hod./PÁ (tělocvična)
3. A D. Cupalová 1. hod./PO (tělocvična) 7. hod./ČT (tělocvična)
3. B Z. Bouzová 5. hod./ PO (tělocvična) 4. hod./ST (tělocvična
4. A P. Brethová 1. hod./ ST (tělocvična) 5. hod./PÁ (tělocvična)
4. B K. Krtičková 3. hod./ ST (tělocvična) 6. hod./ČT (tělocvična)
4. C B. Beckertová 3. hod./ PO (tělocvična 5. hod./ČT (tělocvična)
5. A J. Nipauerová 5. hod./ ÚT (tělocvična) 4. hod./ČT (tělocvična)
5. B J. Zoulová 2. hod./ ÚT (tělocvična) 2. hod./ČT (tělocvična)

  

2) Rozvrh hodin výuky tělesné výchova na II. stupni + VP (sportovní hry)

Den Hodina Třída Vyučující Místo
Pondělí 7. vyučovací/1 hodina

8. vyučovací/1 hodina

TV – 8. A, 8. B/ dívky

TV – 8. A, 8. B/ dívky

Mgr. Beckertová

Mgr. Beckertová

tělocvična

tělocvična

Úterý 3. vyučovací/ 1 hodina

4. vyučovací/ 1 hodina

6. vyučovací /1 hodina

7. vyučovací /1 hodina

8. vyučovací/ 1 hodina

TV – 6. A, 6. B/ hoši

TV – 6. A, 6. B/ hoši

TV – 6. A, 6. B/dívky

TV – 6. A, 6. B/dívky

VP/SH – 7. A

Mgr. Beckertová

Mgr. Beckertová

Mgr. Beckertová

Mgr. Beckertová

Mgr. Beckertová

hala

hala

tělocvična

tělocvična

tělocvična

Středa 6. vyučovací /1 hodina VP/SH – 9. A, 9. B Mgr. Beckertová tělocvična
Čtvrtek 3. vyučovací/1 hodina

4. vyučovací/1 hodina

TV – 8. A, 8. B /hoši

TV – 8. A, 8. B /hoši

Mgr. Beckertová

Mgr. Beckertová

hala

hala

Pátek 1. vyučovací/1 hodina

2. vyučovací/1 hodina

1. vyučovací/1 hodina

2. vyučovací/1 hodina

3. vyučovací/1 hodina

4. vyučovací/1 hodina

3. vyučovací/1 hodina

4. vyučovací/1 hodina

TV – 7. A/ hoši

TV – 7. A/ hoši

TV – 7. A/ dívky

TV – 7. A/ dívky

TV – 9. A, 9. B/hoši

TV – 9. A, 9. B/hoši

TV – 9. A, 9. B/dívky

TV – 9. A, 9. B/dívky

Bc. Charvát M.

Bc. Charvát M.

Mgr. Beckertová

Mgr. Beckertová

Bc. Charvát M.

Bc. Charvát M.

Mgr. Beckertová

Mgr. Beckertová

tělocvična

*hřiště

tělocvična

*hřiště

hala

hala

hala

hala

 

V 1 až 5. ročnících základní školy většinou vyučuje TV třídní učitelka (letos mimo třídy 4. B, kde TV vyučuje Mgr. Krtičková, 4. C – Mgr. Beckertová), výuka probíhá v tělocvičně školy, na školním hřišti, v terénu (např. sportovní areál, plavecká hala, zimní stadion, okolí školy, sportovní aktivity a soutěže mimo areál školy). Letos probíhá výuka 6 hodin TV (úterý, čtvrtek, pátek) i ve Sportovní hale v Lounech, protože došlo k rozšíření počtu tříd na I. stupni a všechny hodiny TV by nemohly probíhat ve škole.

Od 6. roč. výuku zajišťují 2 učitelé, třídy se dělí na skupiny (hoši – dívky).

 

VII/ D Výuka plavání

1) Plavání – vzhledem k provozní problémům s plaveckým bazénem (starý byl zbourán, nový se bude výhledově stavět, má organizace smluvně zajištěnou výuku plavání pro žáky 3. a 4. ročníků s Plaveckou školou PROSEN, který probíhá v Plaveckém bazénu v Libochovicích. Na finanční zajištění dopravy podá ředitelka školy žádost na MŠMT v rámci vypsaného projektu VI. etapa (od 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020).

 

2) Jiné tělesné aktivity: bruslení, lyžařský výcvik pro žáky 5. až 9. tříd, ozdravný pobyt pro žáky, další sportovně pohybové aktivity, nabídka nepovinných předmětů v rámci tělesné výchovy pro žáky I. stupně – pohybové hry), pro žáky II. stupně v rámci volitelných předmětů sportovní hry.

 

3) Tělovýchovné chvilky: jsou většinou zařazovány v rámci výuky pouze na I. stupni.

 

4) Nový projekt – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo projekt v minulých letech projekt „Hodina pohybu navíc“. I v letošním roce bude tento projekt pokračovat pod názvem „Sportuj ve škole“, prostřednictvím Asociace školních sportovních klubů ČR. V tomto roce bude probíhat na naší škole. Je určen žákům v rámci školní družiny (ranní nebo odpolední), probíhá 3x týdně (po dobu 45 minut) a je určen žákům 1. až 5. ročníků. V letošním roce bude tento projekt realizovat paní učitelka Mgr. Blanka Beckertová.

 

VII/A Stravování – obecná ustanovení

 

Ředitelka Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace stanovila s účinností od 1. 9. 2019 stravné v této výši

Strávníci: 3 –  6 let | 20,- Kč

Strávníci: 7 – 10 let | 22,- Kč

Strávníci: 11 – 14 let | 24,- Kč

Strávníci: 15 a více let | 26,- Kč

Zaměstnanci školy | 30,- Kč

 

Stravování:

Způsob zajištění oběda: vlastní školní jídelna v budově školy (kapacita se neuvádí)

Doba výdeje: od 11. 30 hodin do 14. 00 hodin ve školní jídelně.

 

Upozornění:

Odběr jídla do jídlonosičů pro žáka je možné vydat pouze první den nemoci, kdy si nestačí odhlásit oběd, jde k lékaři a je uznán „neschopen docházet do školy na výuku“. Na další dny již musí být oběd odhlášen (v souladu s vyhláškou o školním stravování). Pokud nastupuje žák po nemoci do školy, musí si samostatně oběd přihlásit na ten den, kdy bude přítomen na výuce (toto nezajišťuje vedoucí školní jídelny).

 

Výdej obědů do jídlonošičů je možný pouze 11. 00 – 11. 25 hod. a 13. 45 – 14. 00 hod.

 

Ve školní jídelně se od školního roku 2006/2007 nabízí výběr ze dvou jídel. Od školního roku 2008/2009 je ve školní jídelně nainstalován čipový systém (čipy).

Pro každý týden je sestavován a zveřejňován jídelní lístek, nově je zveřejňován na www stránkách školy, ve školní jídelně, ve ŠJ je nainstalován objednávkový systém z domova.

 

Podle novelizace legislativy škola respektuje a vyznačuje u jednotlivého jídla od 13. 12. 2014 číselnou řadu (1 až 14) alergenů, kdy postupujeme podle seznamu publikovaného ve směrnici 2000/89 ES od 13. 12. 2014 směrnici 1169/2011 EU.

 

VII/B Školní projekty – Školní mléko a Ovoce a zelenina do škol

 

1) Celorepublikový projekt „ŠKOLNÍ MLÉKO“, na základě smlouvy s provozující firmou dochází 4x měsíčně k bezplatnému dovozu neochuceného dotovaného školního mléka /250 ml pro každého žáka I. a II. stupně a PT.

 

2) Celorepublikový projekt „OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL, je vymezený nařízením Rady (ES), kdy úkolem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby OVOCE, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Projekt se vztahuje na žáky I. a II. stupně a děti z přípravné třídy. Produkt dostávají žáci bezplatně každý týden. Součástí projektu jsou i různé doprovodné aktivity, které probíhají ve škole v rámci výuky.

 

3) Pitný režim

Zajištění pitného režimu jednak školní jídelnou (v rámci sestaveného školního jídelníčku), jednak z vlastních zásob žáků a také pomocí pitného automatu. Ve školní družině je také kladen důraz na pitný režim.

 

4) Druh nápojů: mléko, čaj, ovocné nápoje, vitamínové nápoje a hlavně neochucené minerálky/různé druhy, každý den je také k dispozici pitné voda ve skleněné nádobě/ŠJ.

 

Závěrečná ustanovení

 

Provozního řádu je uložen v aplikaci Dm software/výukové zdroje pro potřeby všech pedagogických pracovníků, je zveřejněn na webových stránkách školy a 1 x v tištěné podobě nepedagogickým pracovníkům školy a veřejnosti.

Provozní řád byl projednán na pedagogické radě dne 30. 8. 2019. Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců školy.

Kontrola dodržování jednotlivých ustanovení je součástí každoroční veřejné prověrky BOZP.

Provozní řád je platný pro školní rok 2019/2020 od 1. 9. 2019.

 

Mgr. Věra Benešová

ředitelka školy

 

 

Přílohy: č. 1, č. 2., č. 3

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2005 Sb., v aktuálním znění

Požadavky na hygienická zařízení a šatny

 

 1. Počet hygienických zařízení ve školách a školských zařízeních se stanoví takto

 

a) v předsíňkách záchodů 1 umyvadlo na 20 žáků,

b) 1 záchod na 20 dívek,

c) 1 pisoár na 20 chlapců,

d) 1 záchod na 80 chlapců,

e) 1 hygienická kabina na 80 dívek.

 

 1. Počet hygienických zařízení ve školách uskutečňujících vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, a to pro těžké či hluboké postižení, se stanoví takto:

 

a) v předsíňkách záchodů 1 umyvadlo na prvních 10 žáků a každých dalších 20 žáků,

b) 1 záchod na prvních 10 dívek a každých dalších 20 dívek,

c) 1 pisoár na prvních 10 chlapců a každých dalších 20 chlapců,

d) 1 záchod na prvních 20 chlapců a každých dalších 80 chlapců,

e) 1 hygienická kabina na 60 dívek starších 12 let,

f) 1 sprcha (pohotovostní).

 

 1. Počty hygienických zařízení v provozovnách pro výchovu a vzdělávání, vyjma provozoven živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu:

 

a) v předsíňkách záchodů 1 umyvadlo na 20 žáků,

b) 1 záchod na 20 dívek,

c) 1 pisoár na 20 chlapců,

d) 1 záchod na 80 chlapců,

e) 1 hygienická kabina na 80 dívek.

 

 1. Počty hygienických zařízení v provozovnách živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu se stanoví takto: záchody a umývárny u těchto zařízení se nedělí podle pohlaví a na 5 dětí musí připadat 1 dětská mísa a 1 umyvadlo. Počet dětských mis lze z jedné třetiny nahradit dětskými nočníky. Umývárna se dále vybavuje podle věku dětí dětskou vaničkou se sprchou a sprchovým boxem a přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody. Umyvadla se osazují tak, aby výška horní hrany nepřekročila 43 cm nad podlahou. Umyvadla a sprcha musí být opatřena pouze jedním výtokem vody napojeným na centrální mísící baterii umístěnou mimo dosah dětí. Umývárna se dále vybavuje přebalovacím stolem a krytým nášlapným odpadkovým košem.

 

 1. Počty hygienických zařízení v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a v provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti předškolního věku se stanoví takto: pro 5 dětí musí být zřízena jedna dětská mísa a umyvadlo. Maximálně místo 2 WC mís lze instalovat dětské pisoáry, které se umísťují zpravidla ve výši 40 cm. Umyvadla se umisťují zpravidla ve výši 50 cm, výtokový ventil ve výši 60 cm nad podlahou. Umyvadla musí být napojena na společnou mísící baterii, osazenou mimo dosah dětí. Každé umyvadlo se opatří pouze 1 výtokovým ventilem. Umývárna se vybavuje 1 až 2 sprchami řešenými tak, aby děti mohly vstupovat do sprch bez cizí pomoci.

 

 1. V ubytovacím zařízení se hygienická zařízení zřizují bud‘ jako, součást ubytovací jednotky, přičemž se zřizuje pro 2 třílůžkové pokoje 1 záchod, 1 sprcha, 2 umyvadla, nebo jako centrální hygienické zařízení v rozsahu 1 sprcha pro 6 ubytovaných, 1 záchod pro 6 dívek, 1 záchod pro 6 chlapců, 1 umyvadlo pro 4 ubytované a 1 hygienická kabina pro 40 dívek.

 

 1. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a v provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí být aspoň v jednom podlaží odvětraná úklidová komora s omyvatelnými stěnami, vybavena výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody a na každém dalším podlaží prostor s výlevkou a přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody a odvětraným prostorem pro ukládání úklidových prostředků a pomůcek.

 

 1. Všechna hygienická zařízení v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí být vybavena umyvadly a tekoucí pitnou studenou a teplou vodou.

Vybavena musí být mýdlem v dávkovači a musí být zajištěna možnost osušení rukou ručníky na jedno použití nebo vysoušečem rukou. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti předškolního věku, pokud není řešeno osoušení ručníky na jedno použití, má každé dítě vlastní ručník umístěný tak, aby se vzájemně ručníky nedotýkaly.  Ve všech hygienických zařízeních musí být vždy k dispozici toaletní papír, na WC dívek musí být krytý nášlapný odpadkový koš. Stěny a podlahy každého hygienického zařízení musí být omyvatelné a čistitelné do výše nejméně 1,5 m a snadno dezinfikovatelné. Pokud jsou součástí hygienického zařízení sprchy, musí být zajištěn přívod tekoucí pitné studené a teplé vody.

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2005 Sb., v aktuálním znění

Zásady pro práci žáků vsedě a ergonometrické parametry školního nábytku

 1. Funkční rozměry nábytku pro dodržení fyziologického sedu a správné postavení páteře a pánve:

a) Výška sedadla je rovna délce bérce, zvětšené o výšku nízkého podpatku (1 – 2 cm), tj. chodidla jsou při zadním sezení celou plochou v pevném kontaktu s podlahou tak, aby bylo možno se o ně pevně opřít.

b) Efektivní hloubka sedadla podepírá nejméně 2/3 délky stehna. Přední hrana sedadla nesmí zasahovat do podkolenní jamky a musí být zaoblená.

c) Opěradlo slouží především jako opora beder, nikoli hrudní páteře. Pro volný pohyb horních končetin nemá sahat výš, než k dolnímu úhlu lopatek.

d) Výška pracovní plochy stolu je umísťována ve výšce loktů volně spuštěných paží sedícího žáka.

e) Vhodný je snadno nastavitelný náklon desky stolu. Stupeň nastavení pro psaní je 10 – 16 stupňů, pro čtení až 35 stupňů.

 

2. Židle a stoly v kontaktu s podlahou musí být stabilní. Pro dynamický sed je vhodný kyv sedáku v předozadní rovině od – 5 do + 5 stupňů.

3. Nejméně namáhavý sed, jak pro svalovou aktivitu, tak pro tlak na meziobratlové ploténky, je v mírném záklonu s podepřenou páteří (relaxační sed).

4. Z důvodu snižování statického přetěžování svalových skupin pohybového aparátu je důležité funkční střídání poloh. Vhodné je krátkodobé zařazování alternativních poloh mimo lavici (například klek, leh) a používání pomůcek pro dynamický sed (například balanční míče, overball, balanční podložky).

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 410/2005 Sb., v aktuálním znění

Požadavky na větrání a parametry mikroklimatických podmínek

 

Tabulka č: Množství přiváděného čerstvého vzduchu v učebnách, tělocvičnách, šatnách a hygienických zařízeních, v zařízeních pro výchovu a vzdělávání.

Typ prostoru Výměna vzduchu m3.hod-1

 

Učebny 20 – 30 na 1 žáka
Tělocvičny 20 – 90 na 1 žáka*
Šatny 20 na 1 žáka
Umývárny 30 na 1 umyvadlo
Sprchy 150 – 200 na 1 sprchu
Záchody 50 na kabinu

25 na pisoár

* s ohledem na konkrétní využití (dle druhu prováděného cvičení) a kapacitu tělocvičny

 

Celoročně přípustné parametry mikroklimatických podmínek:

Tabulka č. 2:

Průměrné hodnoty výsledných teplot, rychlost proudění a relativní vlhkosti vzduchu:

Typ prostoru Výsledná teplota Rychlost proudění Relativní vlhkost
tg min (°C) tg opt (°C) tg max (°C) va  (m.s-1) rh (%)
Učebny, pracovny, místnosti 20 22 ±2 28 0,1 – 0,2 30 – 65
Tělocvičny 18 20 ±2 28 0,1 – 0,2 30 – 65
Šatny 20 22 ±2 28 0,1 – 0,2 30 – 65
Sprchy 24
Záchody 18 0,1 – 0,2 30 – 65
Chodby 18 0,1 – 0,2 30 – 65

 

Rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší než 3°C.

 

Tam, kde je rozdíl mezi výslednou teplotou kulového teploměru tg a teplotou vzduchu ta menší než 1°C, lze jako výslednou hodnotu teploty použít hodnotu ta (°C) naměřenou suchým teploměrem.

Orientační kontrolu teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem lze zabezpečit pomocí nástěnných teploměrů. Teploměry se nesmí umísťovat na stěny s okny a stěny vystavené přímému dopadu slunečního záření.