Školní řád Základní školy Louny, Školní 2426

ŠKOLNÍ ŘÁD

čj. 296/2016/ZŠ

 Na základě ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tento školní řad a jeho přílohy.

 1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými i provozními zaměstnanci školy
 2. Žáci mají právo
 3. a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,
 4. b) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání,
 5. c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo na školskou radu s tím, že ředitel školy a členové školské rady jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů žáků zabývat,
 6. d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje v souladu s Úmluvou o právech dítěte,
 7. e) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání, dále na prevenci školní neúspěšnosti, primární prevenci sociálně patologických jevů, na kariérové poradenství atd.),
 8. f) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na dodržování základních psychohygienických podmínek,
 9. g) právo být seznámen se všemi předpisy, které se vztahují k jeho pobytu a činnosti ve škole.
 10. Rodiče (zákonní zástupci) mají právo zejména na
 11. a) svobodnou volbu školy pro své dítě,
 12. b) informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole,
 13. c) informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 14. d) nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,
 15. e) právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 školského zákona,
 16. f) informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona,
 17. g) u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení,
 18. h) volit a být voleni do školské rady,
 19. i) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka,
 20. j) požádat o přezkoumání výsledků hodnocení.
 21. Žáci jsou povinni
 22. a) řádné docházet do školy a řádně se vzdělávat,
 23. b) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy v oblasti výchovy a vzdělávání.
 24. c) dodržovat školní řád a vnitřní řády školy, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž se řádně seznámili (všechny předpisy, pokyny a vnitřní směrnice se mohou vztahovat pouze k činnosti dané školy, k samotnému poskytování výchovy a vzdělávání v souladu se školním vzdělávacím programem a činnostem přímo souvisejících, které se odehrávají v rámci vyučování, popřípadě na dalších akcích pořádaných školou, které vyplývají z konkrétního vzdělávacího programu školy),
 25. Základní pravidla chování ve škole
 26. a) ve škole se chovají slušně k dospělým, ke všem pracovníkům školy i k jiným žákům školy, dbají pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržují školní řád školy, řády odborných učeben a další vnitřní řády školy,
 27. b) do školy chodí pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a zúčastňují se činností organizovaných školou, účast na vyučování nepovinných předmětů je pro přihlášené žáky povinná, odhlásit se může vždy ke konci pololetí na základě písemné odhlášky,
 28. c) do školy chodí vhodně a čistě upraveni a oblečeni,
 29. d) zacházejí s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržují své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů pedagogů,
 30. e) před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících, v době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem,
 31. f) chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek v celém areálu školy během výuky a pobytu ve škole),
 32. g) každý úraz nebo vznik škody, ke kterým došlo v souvislosti s činností školy, hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy, nalezené věci odevzdávají zaměstnanci školy nebo do kanceláře školy,
 33. h) do školy nenosí předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob, cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládají žáci pouze na místa k tomu určená, případně na pokyn vyučujících,
 34. i) ve škole nemohou žáci používat pokrývku hlavy, vyjma případů, kdy je pokrývka hlavy projevem náboženského přesvědčení či víry, ke které se žák hlásí, nebo kdy je odůvodněna zdravotním stavem žáka. Žák se musí ale vždy řídit pokyny ředitele školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve vztahu k vykonávaným činnostem ve škole.
 35. j) zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáků či žáka vůči zaměstnancům školy se vždy považují za závažně hrubé porušení povinností stanovených školním řádem,
 36. k) při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:
 37. a) napomenutí třídního učitele,
 38. b) důtku třídního učitele,
 39. c) důtku ředitele školy,
 40. d) sníženou známku z chování.

Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. Škola neprodleně a prokazatelným způsobem oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.

Sníženou známku z chování nelze uložit jako důtku. Důtku lze uložit kdykoli během klasifikačního období, snížená známka z chování je hodnocením za celé klasifikační období až na jeho konci.

 1. Povinností zákonných zástupců nezletilého žáka
 2. a) zajistit, aby dítě (žák) docházelo řádně do školy,
 3. b) osobně se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte na vyzvání ředitele školy,
 4. c) rodičovská odpovědnost náleží zákonným zástupcům i při pobytu dítěte ve škole, mají se školou spolupracovat a řešit případně problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou,
 5. d) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti či zdravotních obtížích dítěte (žáka) nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 6. e) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování podle podmínek stanovených školním řádem,
 7. d) oznamovat školeúdaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.
 8. Provoz a vnitřní režim školy
 9. Hlavní a boční vchody
 10. Pro vstup do budovy a k odchodu z budovy školy používají žáci a další „cizí osoby“ od7. 35 do 16. 00 hodinpouze hlavní vchod, výjimku tvoří nulté hodiny na II. stupni, zahajované v 7. 00 hodin, kdy žáky do školy vpustí příslušný pedagog, který také zajistí dohled nad žáky.
 11. Dojíždějící žáci mohou být v době silně nepříznivého počasí vpuštěni do prostoru školy (vestibulu) dříve než bude otevřená hlavní budova tj. 7. 35 hodin pro běžnou výuku. Dohled bude zajišťovat nepedagogický pracovník, který bude o výkonu dohledu řádně poučen.
 12. Boční vchod do učebnového pavilonu s bezbariérovým přístupem v přízemí používají pouze handicapovaní žáci v doprovodu dospělé osoby, včetně používání výtahu, který obsluhuje zaškolená osoba. Ostatním žákům je používání výtahu zakázáno.
 13. Boční vchod branou do prostranství školy (dvora) slouží hlavně zaměstnancům školy,

nájemcům a vozům pro zásobování, zaměstnanci školy mají své vlastní klíče, ostatní v případě potřeby zvoní na vrátnou, která je ve výjimečných případech těmito dveřmi pustí do školy (v době od 8.00 do 16. 00 hod.). Pro odchod tímto bočním vchodem funguje elektronický vrátný.

 1. Vstupní brána je otevřená v době provozu školy od 6. 00 do 8. 00 hodin, kdy se brána uzavírá, potom je otevřená přibližně od 13. 00 až 16. 00 hod., kdy se uzamyká. Zaměstnanci školy řeší individuálně s vedením školy přidělení klíčů od této brány. Nepovolaným osobám je vstup na školní dvůr zakázán, hlavně z důvodu bezpečnosti žáků školy a účastníků školní družiny, kteří se zde v odpoledních hodinách pohybují na hřišti a na dvoře.
 2. Malá vstupní branka do dvora je trvale otevřená, uzamyká se pouze na dny, kdy neprobíhá ve škole výuka ani provoz.
 3. Boční vchod do dvora je pro účastníky školní družiny a jejich zákonné zástupce či jiné osoby zapsané na zápisovém lístku určen v době od 6. 00 hod. do 7. 15 hod. v běžné provozní dny, kdy je k dispozici elektronický vrátný a telefon, kde se účastník ohlásí a vychovatelka, která je přítomná v ranní družině, účastníka a jeho doprovod pustí do školy. Při odchodu doprovodu opět odchází pouze těmito bočními dveřmi.
 4. Boční vchod do dvora je pro účastníky školní družiny a jejich zákonné zástupce či jiné osoby zapsané na zápisovém lístku určen k používání v době od 16. 00 hod. do 17. 00 hod. v běžné provozní dny, kdy je k dispozici elektronický vrátný a telefon, kdy se vyzvedávající osoba ohlásí a vychovatelka, která je přítomná v odpolední družině, je pustí do školy a předá účastníka zákonnému zástupci či osobě zapsané na zápisovém lístku. Při odchodu tyto osoby odchází pouze těmito bočními dveřmi (podrobnosti řeší vnitřní řád školní družiny).
 5. Tento boční vchod používají po 16. 00 hod. i všichni žáci školy, kteří odcházejí ze školního klubu nebo žáci, kteří odcházejí ze zájmového útvaru, který probíhal ve škole.
 6. Výjimka pro odchod ze školy je pouze v době konání třídních schůzek, dnů otevřených dveří nebo jiné mimořádné akce ve škole, kdy jsou i po 16. 00 hodině otevřené hlavní dveře, které po skončení uzavírá vrátná.
 7. Školní budova
 8. Školní budovase pro žáky otevírá v 7. 35 hod. tj.20 minut před začátkem dopoledního vyučování a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování.
 9. Vyučování začíná v 7.55 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, které je přílohou tohoto řádu. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách.
 10. Vyučování končí nejpozději v 15.15 hodin po 8. vyučovací hodině. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování předem oznámena zákonnému zástupci žáka.
 11. Školní budova je přístupná pouze v době, kdy je zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob; při odchodu žáků z budovy dozorují pedagogové podle plánu dohledů.
 12. Během provozu školy jsou všechny vchody do budovy trvale uzavřeny s tím, že únikové východy jsou zevnitř volně otevíratelné. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá.
 13. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli (při uvolnění na více hodin).
 14. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí pedagogů. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením pedagoga a pod jejich dohledem.
 15. Žákovské šatny
 16. Při příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v určených šatnách ve vestibulu školy a odcházejí ve školní obuvi do školního pavilonu nebo do pavilonu MVD, kde probíhá výuka podle stanoveného rozvrhu jednotlivých tříd.
 17. Všechny žákovské šatny se uzamykají a přítomná vrátná je vždy na požádání žáka otevře (např. pozdní příchod do školy, odchod k lékaři během výuky) a opět uzamkne.
 18. V průběhu vyučování je žákům vstup do prostor šaten povolen pouze se svolením vyučujícího nebo učitele, který koná v době přestávek dohled. Šatny s odloženými svršky žáků musí být neustále uzamčené. V 8. 00 hodin kontroluje uzamčení všech šaten vrátná a neuzamčené šatny uzamyká.
 19. Třídní učitel určí třídní službu a její třídní pravidla tak, aby bylo možné tato opatření dodržovat pro  konkrétní třídu, a to během celého vyučovacího procesu, během dělené a odpolední výuky.
 20. Rozpis přestávek, časové rozvržení vyučovacích hodin a pobyt ve škole v době výuky
 21. Vyučování začíná v 7. 55 hodin, ostatní časové rozvržení vyučovacích hodin a rozpis přestávek je uveden v příloze tohoto školního řadu, kdy malé přestávky jsou 10 minutové, velká přestávka trvá 20 minut, odpolední vyučování je ukončeno nejpozději 8. vyučovací hodinu tj. v 15. 15 hodin (příloha č. 1).
 22. Přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním jsou 55 minutové.
 23. O velké přestávce se žáci mohou volně pohybovat ve vnitřním prostoru školní budovy. Žáci zbytečně nepřechází do jiných pavilonů, pokud to nevyžaduje nějaká jeho povinnost. Do jiných kmenových tříd žáci, z důvodu bezpečnosti, nevstupují. Vstup do některých odborných učeben je povolen pouze za přítomnosti pedagoga, který učebnu odemyká a všichni se připravují na hodinu (např. v interaktivní učebně, učebně výpočetní techniky, učebně přírodopisu, ve cvičné kuchyňce, v tělocvičně, v učebně hudební výchovy).
 24. V době velké přestávky žáci svačí, odpočívají, mohou si zakoupit svačinu v automatech, které jsou umístěné ve vestibulu školy. Do školní jídelny přicházejí žáci I. stupně pouze pro školní svačinu, která je žákům předávána v rámci projektu Zelenina a ovoce do školy.
 25. Během vyučování žáci neopouští školu, pokud nemají písemnou omluvenku pro opuštění budovy nebo si je přímo ze školy nevyzvedne jejich zákonný zástupce.
 26. Po zvonění na přípravu (před 1. vyučovací hodinou a po velké přestávce) mají být žáci již ve své určené učebně, připravují se na další hodinu neboaž nynípřechází do jiných určené učebny na další výuku. Pořádková služba při odchodu z jiné učebny umyje tabuli, vezme třídní knihu, překontroluje okna a světla. Žák opouští třídu s tím, že si řádně uklidí své pracovní místo, překontroluje všechny své osobní věci.
 27. Do tělocvičny, dřevodílny, cvičné kuchyňky, počítačové učebny, jazykové učebny a odborných učeben pro výuku, odcházejí žáci organizovaně a čekají před učebnou či na jiném určeném místě na vyučujícího. Pokud se vyučující do 5 – ti minut po zvonění nedostaví, zástupce třídy jde ohlásit jeho nepřítomnost vedení školy.
 28. O organizaci těchto přechodů jsou žáci vždy na začátku školního roku řádně poučení a konkrétní pedagog domluví s konkrétní třídou postup (kde budou čekat, zda přecházejí a další).
 29. Během malých přestávek žáci zůstávají ve svých třídách, pokud se nestěhují do jiné odborné učebny, pokud potřebují opustit třídu, informují vždy pedagoga konající dohled.
 30. Žáci nevstupují do sborovny, kabinetů a ostatních místností vyčleněných pro zaměstnance školy, nebo do provozních míst, pokud vstupují, pouze na vyzvání.
 31. Ukončení vyučování, odpolední vyučování
 32. Žáci, kteří po skončení vyučování nejdou na oběd do školní jídelny, se zbytečně a bezdůvodně nezdržují v šatnách a prostor školy opouštějí hlavním vchodem.
 33. Strávníci do školní jídelny vstupují ve školní obuvi, tašky si odkládají do třídní šatny, kterou po dobu oběda hlídá třídní šatnář, pokud jde na oběd i šatnář, šatnu zamkne. Žáci se ve školní jídelně řídí pokyny pedagogických pracovníků, dále se řídí vnitřním řádem školní jídelny, vyvěšeném na viditelném místě. Ve frontě na oběd je zakázáno předbíhat, v době oběda má žák nastavený mobilní telefon na tichý chod, aby nerušil ostatní při obědu.
 34. Po skončení oběda ve školní jídelně odcházejí žáci do šaten a opouští budovu školy.
 35. Nástup na odpolední vyučování je pro žáky stanoven až po zvonění oznamující ukončení předcházející hodiny a začátek přestávky. Žákům je umožněn vstup a pobyt v budově školy (pouze vestibul) nejméně 20 minut před zahájením odpoledního vyučování. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v určených šatnách ve vestibulu školy a po zvonění na přestávku odcházejí ve školní obuvi do školního pavilonu nebo do pavilonu MVD, kde probíhá výuka podle stanoveného rozvrhu jednotlivých tříd.
 36. V této době je zajištěn dohled, který vykonávají pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy. Tito žáci v případě potřeby používají sociální zařízení ve stravovacím pavilonu. Těmto žákům není v této době umožněn volný pohyb po škole, protože zde probíhá výuka a není zajištěn výkon řádného dohledu.
 37. Po skončení odpoledního vyučování odcházejí žáci s doprovodem vyučujícího do šaten a potom hlavním vchodem ze školy. Zde je nutné ještě rozlišovat žáky, kteří odcházejí do školní družiny, do školního klubu, na zájmový kroužek nebo si je ve vestibulu vyzvedávají zákonní zástupci. Po celou dobu je v prostorách šaten a vestibulu zajištěn dohled.
 38. Vstup „cizích osob“ do budovy školy v průběhu i mimo vyučování
 39. Do budovy školy vstupují „cizí osoby“ vždy hlavním vchodem, po zazvonění na vrátnou školy, která s nimi komunikuje přes videotelefon, po otevření vstupují do budovy a oznamují důvod své návštěvy. Někdy může být dostačující pouze komunikace přes videotelefon, vrátná zodpoví dotaz a cizí osoba nemusí vůbec vstupovat do budovy.
 40. V žádném případě se nemusí cizí osoba legitimovat občanským průkazem, ale musí nahlásit své jméno, důvod návštěvy, jméno osoby, se kterou si přejí mluvit nebo jméno dítěte, které bude vyzvedávat. Tyto údaje zapisuje vrátná do sešitu, dále se připisuje čas příchodu do školy a později čas odchodu ze školy.
 41. Výjimku tvoří zákonní zástupci účastníků ve školní družině, kteří si pro své děti chodí pravidelně, ti se nezapisují, pouze osobně sdělí vrátné důvod svého příchodu a jméno dítěte. Namátkově může vrátná cizí osobu zkontrolovat, i když chodí do školy pravidelně.
 42. Vrátná je viditelně označená cedulkou „VRÁTNÁ“ a je stále přítomná ve vestibulu školy, v šatnách, na vrátnici nebo ve spojovacích chodbách. Všechny tyto prostory jsou sledovány kamerovým systémem.
 43. Osoby, které vstupují do prostoru školy (vestibulu, šaten) a pouze do školy své dítě doprovázejí nebo na své dítě čekají před ukončením vyučování, zůstávají pouze ve vestibulu. Žáka přivádí pedagog a zákonný zástupce či jiná kompetentní osoba si dítě přebírá.
 44. Osoba, která vstupuje do prostoru školy a potřebuje zde jednat, nahlásí všechny uváděné údaje (viz výše). Pokud jde o cizí osobu, která nezná školu, tu odvede vrátná za kompetentní osobou např. k řediteli školy osobně, kde osobu nahlásí. Pokud osoba školu zná, a ví, kde se pedagog či žák nachází, pokračuje do školy samostatně. Toto se např. vztahuje na osoby, které přišly do školy vyzvednout nemocnému žákovi oběd ze školní jídelny (pouze 1 den nemoci).
 45. Pokud má vedení školy, třídní učitel nahlášenou návštěvu, měl by tuto skutečnost předem nahlásit vrátné. Žádná cizí osoba by se neměla v prostorách školy pohybovat samostatně, po skončení návštěvy by měla být navštívenou osobou dovedena k hlavnímu vchodu, kde si vrátná zapíše dobu odchodu.
 46. Pokud se dostaví do školy zákonný zástupce, který potřebuje svému dítěti předat nějakou věc, zapomenutou pomůcku atd. bude tato osoba puštěna do školy až v době přestávky, aby nedocházelo k narušování výuky.
 47. Cizí osoba se může na vedení školy ohlásit přes elektronickou kameru, kde jí může ředitel školy, zástupkyně ředitele školy, hlavní účetní, pracovnice PAM přímo do budovy školy vpustit, ale toto se děje většinou, když přijde žák školy pozdě, nebo přicházejí žáci se svým pedagogem, nebo účastnící školní družiny s vychovatelkou z nějaké akce, jinak je cizí osoba vždy odkazovaná na zvonek pro vrátnou.
 48. Boční vchod ze dvora
 49. Vstup do budovy tímto vchodem slouží v době od 8. 00 hod. do 16. 00 hod. pouze k logistickému zabezpečení školy (dodávka zboží, služba, provozních potřeba školy). S těmito osobami, po zazvonění, také jedná vrátná. Buď osobu po jednání ve škole do budovy pustí, nebo se domluví na vstup hlavním vchodem. Tyto osoby se také zapisují.

III. Organizace vzdělávání mimo budovu školy 

 1. Režim při akcích mimo školu
 2. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.
 3. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, kteří se akce zúčastňují.
 4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti pouze ředitel školy.
 5. Škola má pro plánování takovýchto akcí stanovená pravidla, kdy každou plánovanou akci mimo budovu školy musí předem projednat organizující pedagog s vedením školy. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob a bližší informace k organizaci pro žáky i zákonné zástupce.
 6. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí dohled nad žáky na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagognejméně 2 dny předemzákonným zástupcům žáků, a to zápisem do žákovské knížky či jinou písemnou informací (informační lístečky). Podpisem bere zákonný zástupce na vědomí, že byl o určité změně informován.
 7. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázející osoby. Před takovými to akcemi doprovázející pedagog žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti podle osnovy poučení podle zaměření a charakteru akce (škola má vlastní tiskopisy).
 8. Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví žáků „Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků školy, včetně příloh“. Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je písemně pověřen ředitelem školy. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, kdy zákonní zástupci dodají škole písemné lékařské potvrzení, ne starší jednoho roku.
 9. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor akce. U sportovních, uměleckých a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje, a je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.

III. Docházka do školy a omlouvání nepřítomnosti

 1. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád následovně.
 2. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody žáka ve vyučování nejpozději

do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka ve škole, buď telefonicky, osobně, písemně nebo jinou předem dohodnutou formou s třídním učitelem.

 1. Nepřítomnost žáka ve výuce omlouvá zákonný zástupce žáka. Ve výjimečných a odůvodněných případech (například při příliš častých absencích nebo považuje-li to škola za nezbytné z důvodů podezření na záškoláctví žáka nebo zanedbávání plnění povinné školní docházky) bude vedení školy požadovat také potvrzení od ošetřujícího lékaře žáka.

Tato forma bude vždy se zákonným zástupcem žáka projednána a po udělení souhlasu bude třídní učitel vždy potvrzení při omluvě požadovat. Je informován i ošetřující lékař dítěte o tomto požadavku školy.

 1. Žák je povinennejpozději do 3 kalendářních dnůpo návratu do školy předložit třídnímu učiteli řádnou omluvenku (vždy písemně v žákovské knížce nebo v notýsku). Nepřinese – li žák omluvenku nebo je – li omluvenka nedostačující (nevěrohodná), pokládají se zameškané hodiny za neomluvené hodiny. Třídní učitel vstupuje hned se zákonným zástupcem v jednání.
 2. V případě zdravotních obtíží (zhoršení zdravotního stavu, náhlá nevolnost, bolesti hlavy, horečka atd.) žáka v průběhu vyučování, kontaktuje vždy zástupce školy zákonného zástupce a informuje ho o momentálním zdravotním stavu dítěte. V žádném případě neodchází tento žák ze školy samostatně. Zástupce školy domluví se zákonným zástupcem další možný postup a žák buď odejde zpět do třídy, kde čeká na příchod rodiče nebo vyžadují – li to okolnosti, zůstává v prostorách školy a čeká na rodiče, kterému je vždy osobně předán.
 3. Při dlouhodobé nepřítomnosti žáka ve škole, po dobu delší než 3 týdny, je povinen zákonný zástupce jednat osobně s vedením školy a projednat individuální plán žáka po dobu nemoci a jejím skončení.
 4. V případech, kdy požaduje zákonný zástupce uvolnění dítěte během výuky (žák má školu opustit samostatně), postupuje zákonný zástupce následovně: svoji žádost napíše na zvláštní tiskopis „Žádost o uvolnění z výuky“, kterou žák předloží vyučujícímu (při uvolnění na jednu vyučovací hodinu), nebo třídnímu učiteli (při uvolnění na více vyučovacích hodin ten den). Tuto přílohu si rodič může stáhnout z www stránek školy nebo si ji vyzvedne žák u třídního učitele. U žáků I. stupně doporučujeme i nadále si dítě vyzvedávat v prostorách školy osobně.
 5. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu, zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.

Žádost zákonného zástupce žáka o uvolnění z tělesné výchovy musí být podána řediteli školy na tiskopisu školy (vnitřní dokument), kdy přílohou bude lékařský posudek o tom, že žák má být uvolněn z tělesné výchovy zcela (na celý školní rok, na jedno pololetí, na určitou dobu), nebo zčásti tj. na některé disciplíny či druhy cvičení. Teprve po podání této žádosti s požadovanou přílohou, bude žák uvolněn, není možné vyžadovat uvolnění zpětně.

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace nebo násilí
 2. Obecné poučení
 3. Pedagogický i nepedagogický pracovník školy věnuje dostatečný prostor a pozornost prevenci při ochraně zdraví dětí, žáků a účastníků ve škole i mimo školu (mimoškolní akce).
 4. Žák je po celou dobu pobytu ve škole přezutý do školní obuvi, která splňuje všechna bezpečnostní pravidla, žák tím dbá i na svoji osobní hygienu.
 5. Vhodnou obuv a oblečení používá žák i při výuce tělesné výchovy, ať již probíhá v tělocvičně nebo na venkovních prostorách (venkovní hřiště, stadion, sportovní hala a jiné).
 6. Na svoji bezpečnost a ochranu zdraví dbá žák i při pobytu mimo školu tj. při konání mimoškolních aktivit, které organizuje škola v rámci vyučování (vhodné chování, vhodná obuv a oblečení, respektování příkazu pedagoga, který vede vyučování nebo vykonává dohled).
 7. Žák má při pobytu ve škole i mimo školu chránit zdraví své, ale i svých spolužáků a dalších osob a svým jednáním neohrožovat zdraví své i svých spolužáků (např. praktické a pracovní vyučování, laboratorní projekty, projektové dny, sportovní aktivity).
 8. Žák je prokazatelně poučen o bezpečnostních předpisech před konáním dalších mimoškolních aktivit, vycházejících ze školního vzdělávacího programu školy např. ozdravný pobyt, škola v přírodě, plavecký výcvik, lyžařský výcvik, sportovní akce školy, odborné exkurze, projektové dny, školní výlety).
 9. Při výuce, která probíhá v tělocvičně, na venkovním hřišti, v odborných učebnách chemie, fyziky, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, zeměpisu, pracovních a praktických činnostech, v počítačové učebně, v tabletové učebně, ve cvičné kuchyňce, dřevodílně a dalších učebnách, je žák prokazatelně poučen o zásadách chování v těchto učebnách a místnostech v době vyučování.
 10. Zvýšená pozornost je věnovaná podmínkám a požadavkům na bezpečnost žáků při hodinách tělesné výchovy, při dalších sportovních aktivitách ve škole i při mimoškolních akcích, sportovních kurzech a sportovních projektech.
 11. Školní úrazy
 12. Každý školní úraz je žák povinen okamžitě nahlásit osobě, která vykonává ve škole dohled (dohled může vykonávat pedagogický nebo nepedagogický pracovník školy).
 13. Do Knihy úrazů (škola vede jednu knih) se zapisují všechny školní úrazy, tj. ještě ten den, kdy k úrazu došlo.Úraz zapisuje ten zaměstnanec, který v té době vykonával dohled.
 14. Po oznámení školního úrazu, je okamžitě a vždy vyrozuměn zákonný zástupce zraněného žáka, kterého škola informuje o rozsahu zranění, o zvoleném postupu ošetření, a domluví se na dalším postupu, kdy tento domluvený postup bude škola respektovat.
 15. Pouze v případě, že půjde o bezprostřední ohrožení života dítěte, žáka, účastníka, zavolá škola rychlou záchrannou službu a současné informuje zákonného zástupce žáka (v tomto případě toto vykonává ředitele školy nebo osoba, kterou osobně pověří). Každému zraněnému je vždy poskytnutá okamžitá první pomoc, nejlépe osobou, která je řádně vyškolená, pokud není možné tuto osobu přivolat, první pomoc poskytuje přítomný pedagog či přivolaný kolega. Do Knihy úrazů se vždy zapisuje nejen postup o vyrozumění zákonného zástupce, ale i rozsah poskytnutí první pomoci.
 16. Škola má také povinnost dítě nebo žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění (vysoká horečka, zvracení, nevolnost, průjem) oddělit od ostatních dětí či žáků, zajistit dohled a okamžitě informovat o zdravotním stavu zákonného zástupce žáka (v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů).
 17. Postup školy při výskytu podezřelé látky a po podezření na užití omamné látky
 18. Identifikace a ukládání látek. Zajistí-li pedagog podezřelou látku a je podezření, že se jedná o drogu či jinou škodlivou látku, a je nutné v přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru uložit tuto látku do obálky. Na obálku napíše datum, čas a místo zajištění látky. Obálku přelepí a opatří razítkem školy a uschová do školního trezoru. Poté je nutno bezodkladně vyrozumět policii.

Identifikaci provede vždy policie, nikoli zaměstnanec školy. Pokud je zajištěna podezřelá látka u žáka, který jeví známky otravy, předá se látka stejným způsobem uložená přivolanému lékaři. Usnadní to lékařskou intervenci žáka.

 1. V případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na požití omamné látky se postupuje tak, jako když žák přijde do školy s horečkou. Dítě jevící příznaky užití omamné látky je odvedeno ze třídy do místnosti, musí být ale zajištěn dohled dospělé osoby, kde zůstane po dobu, než si pro něj přijdou zákonní zástupci nebo lékařská služba. Škola kontaktuje bezodkladně zákonné zástupce žáka o blíže nespecifikovaných zdravotních potížích žáka, rodiče jsou vyzváni k tomu, aby si dítě co nejdříve vyzvedli ze školy, neboť je nutné lékařské vyšetření žáka.
 2. Pokud si rodič přijde do školy pro dítě, je seznámen se zdravotními potížemi (např.: zúžené zornice, návaly horka, potíže s dýcháním). Po užití stimulačních či kanabinoidních látek (jsou např. zornice rozšířené) škola apeluje na rodiče, aby s dítětem navštívil lékaře, a nabídne možnosti, kde se může poradit o výchovných postupech. Pedagog odkáže rodiče na odborníky na specializovaných pracovištích.
 3. Pokud si rodič do školy pro dítě nepřijde, škola přehodnotí zdravotní stav žáka a je v kompetenci školy přivolat lékařskou službu (může jít o předávkování návykovou látkou), rodič je o postupu školy předem informován. Škola vyhotoví zápis průběhu celého případu a stanoví postup, jak zamezí případnému výskytu žáka pod vlivem omamné látky nebo výskytu podezřelé látky ve škole.
 4. Žák, který prokazatelně zneužíval omamnou látku v areálu školy, a tím porušil řád školy, bude kázeňsky potrestán dle školního řádu. Škola pozve nejrychlejší cestou rodiče tohoto žáka k jednání se školou. Rodiče jsou seznámeni se všemi skutečnostmi případu, porušením řádu školy, návrhem výchovného opatření. Škola doporučí zákonným zástupcům žáka specializovanou pomoc odborníků, škola vyhotoví dva zápisy z jednání, jeden obdrží rodiče, druhý zůstane uložen ve škole.
 5. Osobní majetek žáka
 6. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce a osobnímu používání.
 7. Žákům se nedoporučuje nosit do školy větší obnos peněz, šperky, drahé hodinky, jakož i hračky a předměty, které s výukou nesouvisí.
 8. Dražší věci, větší obnos peníze, klíče, mobilní telefony nenechávají žáci v prostoru školy odložené v oděvu, ani v odložených aktovkách či na jiných místech, nosí je stále při sobě.
 9. Soukromý mobilní telefon se žákovi nezabavuje, pouze ho musí mít žák v době výuky tj. ve vyučovací hodině vypnutý nebo ztišené vyzvánění, aby nerušil při výuce.
 10. Do školy žáci nesmí nosit předměty a věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu ostatních spolužáků a zaměstnanců školy.
 11. Z hygienických a společenských důvodů (včetně ochrany majetku školy) je zakázáno ve všech prostorech školy používat žvýkačky a vyhazovat odpadky mimo určená místa, kterými jsou odpadkové koše a nádoby na tříděný odpad.
 12. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a žáků
 13. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy, tříd, školní jídelny a ty, které mu byly svěřeny do osobního užívání pro výuku.
 14. Žáci 1. ročníku a děti přípravné třídy získávají učebnice do svého vlastnictví, žáci ostatních ročníků získávají učebnice po vymezenou dobu (školní rok) „pouze“ do bezplatného užívání. Jde tak o určitou formu výpůjčky vyplývající přímo ze školského zákona.

Vypůjčitel (žák) je povinen chránit věci před poškozením, ztrátou nebo zničením a bude požadována náhrada. Tímto je dána škole možnost požadovat náhradu škody či smluvní pokutu (je-li sjednáno) za poškození bezplatně poskytovaných učebnic.

 1. Zjistí – li žák poškození nebo odcizení nějakého majetku školy, nebo toto poškození sám provedl, je povinen okamžitě vše ohlásit zaměstnanci školy (např. pedagogovi konající dohled, školnici, nebo vedení školy). Pokud dojde v souvislosti s poškozením majetku i ke zranění, musí být okamžitě poskytnuta první pomoc a musí dojít k zapsání úrazu.
 2. Prokázané svévolné poškození nebo odcizení majetku školy (lavice, židle, nábytek, dveře, výpočetní technika, tabule, skla, sociální zařízení, elektronický vrátný, kamery, zámky, bezpečnostní značky), učebních pomůcek, tělocvičného nářadí či náčiní a dalšího zařízení ve škole způsobené žákem, vstoupí vedení školy do jednání se zákonným zástupcem, pokud se bude jednat o způsobenou škodu většího rozsahu, a bude vymáhat náhradu škody.
 3. Žák (popř. zákonní zástupci nezletilého žáka) odpovídají za škodu podle obecné úpravy občanského zákoníku či podle zvláštní úpravy § 391 zákoníku práce.
 4. Pro žáky platí zákaz manipulace s okenními žaluziemi a otevírání horních dílů všech oken v celém areálu školy, toto provádí pouze zaměstnanec školy v případě potřeby.
 5. Pro žáky platí zákaz manipulace s plošinou pro žáky se zdravotním postižením, s hasicími přístroji a hydranty, s uzavíratelnými kohouty pro uzavírání vody, s elektrickými přívody v celém areálu školy.
 6. Pro žáky platí přísný zákaz vstupovat do míst, která jsou označena výstražnými bezpečnostními tabulkami s možností vzniku nebezpečí.
 7. Žáci chrání majetek školy i před poškozením a ztrátou a brání tomu, aby byl ničen nebo znehodnocován jinými osobami.
 8. Žáci jsou prokazatelně několikrát během školního roku poučeni pedagogickým pracovníkem o odpovědnosti za škodu, o chování k cizímu či svěřenému majetku ve škole, ale také o chování na akcích, konaných mimo školu (exkurze, návštěva divadel, muzeí, galérií, v dopravních prostředcích při školních výletech).
 9. Podmínky ukládání výchovných opatření při porušování školního řádu

Konkrétní příklady porušování povinností stanovených školním řádem a žákovi lze uložit napomenutí, důtku či sníženou známku z chování.

1) Porušení školního řádu – nekázeň žáka v prostorách školy, neuposlechnutí pokynu či příkazu vyučujícího či jiného zaměstnance školy, vulgární projevy či nevhodné chování žáka při vyučování nebo na ostatních akcích pořádaných školou mimo prostory školy, nevhodné chování o přestávkách, na WC, ve školní jídelně a o volných hodinách.

2) Porušení školního řádu – nevhodné chování vůči zaměstnancům školy, odmlouvání vyučujícímu, nevhodné poznámky, slovní útoky hraničící s drzostí a tzv. „diskuse nad rozhodnutím“ vyučujícího, doplněné komentováním, nerespektování autority dospělé osoby.

3) Porušení školního řádu – nevhodné až vulgární chování ke spolužákům své kmenové třídy, ale i k mladším spolužákům (posměch, ponižování, úmyslné ubližování), ničení soukromého majetku spolužáků.

4) Porušení školního řádu – v případě prokázaného soustavného ubližování či spoluúčasti nebo krytí jiné formy rizikového chování ke spolužákům.

5) Porušení školního řádu – úmyslné rušení ze strany žáka přímo ve výuce různými možnými způsoby: výkřiky, hlasitými poznámkami, nedovoleným mluvením, nerespektováním pokynů vyučujícího, soustavně špatná pracovní morálka.

6) Porušení školního řádu – zapomínání požadovaných školních pomůcek potřebných na výuku (učebnice, sešity, psací a rýsovací pomůcky, pomůcky na výchovy). Pokud žák nemá tyto potřebné pomůcky, nemůže se řádně zapojovat do výuky, komplikuje situaci sobě i vyučujícímu, není řádně připraven na výuku.

Tato situace často nastává při tělesné výchově, kdy žáci často úmyslně zapomínají cvičební úbor. Žák je v hodině přítomen, ale není zapojen do výuky. Vyučující může rozhodnout o jeho náhradním programu ve výuce (přítomnost žáka v tělocvičně, přítomnost žáka v jiné hodině).

7) Porušení školního řádu – zapomínání žákovské knížky (vnitřní materiál školy uložený v třídní knize), vztahuje se i na tzv. zapírání ŽK vyučujícímu v jedné hodině a vydání ŽK vyučujícímu v další hodině). Každý žák školy od 3. do 9. ročníku dostane zdarma 1 kus žákovské knížky. V případě ztráty žákovské knížky si žák zakoupí novou pouze za cenu nové.

8) Porušení školního řádu – přepisování známek v ŽK či další nedovolené zásahy do ŽK ze strany žáka, včetně falšování podpisů vyučujícího či rodiče (vystavování omluvenek).

9) Porušení školního řádu – opakované úmyslně pozdní příchody do školy bez dodání řádné omluvy a důvodu. Toto se nevztahuje na pozdní příchody žáků, kteří dojíždějí do školy z okolních lokalit a zpoždění dopravy nemohou ovlivnit.

10) Porušování školního řádu – žvýkačka v ústech žáka během výuky i celého pobytu ve škole a její následné ukládání na všechny okolní předměty ve škole (lavice, židle, zábradlí, okenní rámy a další jiná nevhodná místa). Vztahuje se i na konzumaci jídla během výuky (pokud není potvrzeno lékařsky). Pitný režim je vždy respektován a žákům není zakazován a respektuje zdravý životní styl žáků.

11) Porušení školního řádu – žák neplní svoji povinnost v případě přezouvání se při vstupu do školy do tzv. školní obuvi, používání jedné stejné obuvi na ven, do školy, školního klubu či tělocvičny (hlavně u starších žáků a žákyň a v době letních měsíců), s tím je spojené úmyslné ničení zařízení školy, hlavně podlahových krytin (černé čáry).

12) Porušení školního řádu – nerespektování zasedacího pořádku určeného třídním učitelem a zapsaného v třídní knize nebo rozmístění žáků určeného vyučujícím v odborné či jiné učebně, kdy pedagog respektuje platnou legislativu.

13) Porušení školního řádu – používání mobilního telefonu během výuky a rušení výuky (psaní a přijímání SMS, MMS, telefonování, hlasité vyzvánění, fotografování a nahrávaní videoklipů), bez svolení vyučujícího. Vztahuje se i na všechna osobní multimediální zařízení.

14) Porušení školního řádu – žák svévolně a bez povolení pedagogického pracovníka opustí během průběhu školního vyučování školní budovu, většinou o přestávce (zde se již jedná o neomluvené hodiny) a žák nerespektuje stanovený třídní rozvrh.

15) Porušení školního řádu – žákovi byla prokázána úmyslná lež, podvod, nepravdivá výpověď či napomáhání tomuto výše uváděnému lhaní v oblasti: vzdělávání, chování a bezpečnosti žáků i zaměstnanců školy. Vztahuje se i na krádeže (účast, spoluúčast).

16) Porušení školního řádu – žáci mají přísný zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví (bodné, sečné a střelné zbraně, omamné látky, alkohol), včetně výslovného zákazu kouření a používání alkoholických nápojů v celém areálu školy, v průběhu výuky a na školních akcích.

VII. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy. 

 1. Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu „Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na Základní škole Louny, Školní 2426, příspěvková organizace“ (příloha č. 2).

Přílohy školního řádu 

Organizace vyučovacích hodin a přestávek (příloha č. 1)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na Základní škole Louny, Školní 2426, příspěvková organizace (příloha č. 2)

Morální kodex žáka (příloha č. 3)

Řády odborných učeben a ostatních místností (příloha č. 4)

Provozní řád Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace (příloha č. 5)

Vnitřní řád školní družiny (příloha č. 6)

Vnitřní řád školního klubu (příloha č. 7)

Vnitřní řád školní jídelny (příloha č. 8)

 Školní řád Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace a jeho přílohy projednala pedagogická rada a byli s ním seznámení zaměstnanci na Základní škole Louny, Školní 2426, příspěvková organizace v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 30, ve znění pozdějších úprav (školský zákon) dne 29. 8. 2016. 

Školní řád Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace a jeho přílohy schválila Školská rada na Základní škole Louny, Školní 2426, příspěvková organizace

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 168, ve znění pozdějších úprav (školský zákon)

dne 29. 8. 2016.

Se školním řádem Základní škole Louny, Školní 2426, příspěvková organizace budou prokazatelným způsobem seznámeni žáci školy a informováni o jeho vydání a obsahu zákonní zástupci nezletilých žáků školy. Také bude zveřejněn ve škole (ve vestibulu školy) a na www stránkách školy.

Ruším Školní řád ze dne 29. 8. 2012 a jeho přílohy.

Školní řád a jeho přílohy vydaný pod čj. 296/2016 nabývá účinnosti dnem 1. září 2016.

podpis_benesova

Louny,
22. 8. 2016

Mgr. Věra Benešová
ředitelka školy