PLATNOST OD 1. 9. 2016 pod čj. 300/2016/ZŠ

1. Identifikační údaje 4
2. Charakteristika školy 5 – 8
3. Charakteristika školního

vzdělávacího programu

9 – 31
4. Učební plán 32 – 36
5. Učební osnovy 37 – 410
5.A Vzdělávací program přípravné třídy 37 – 43
5.B Učební osnovy základní školy – I. stupeň 44 – 174
5.B.1 Jazyk a jazyková komunikace (vzdělávací oblast VO) 44 – 74
5.B.1.1 Český jazyk 44 – 65
5.B.1.2 Anglický jazyk 65 – 74
5.B.2 Matematika a její aplikace (VO) 75 – 91
5.B.2.1 Matematika 75 – 87
5.B.3 Informační a komunikační technologie (VO) 88 – 91
5.B.3.1 Základy informatiky 88 – 91
5.B.4 Člověk a jeho svět (VO) 91 – 118
5.B.4.1 Prvouka 91 – 102
5.B.4.2 Přírodověda 102 – 109
5.B.4.3 Vlastivěda 109 – 118
5.B.5 Umění a kultura (VO) 118 – 153
5.B.5.1 Hudební výchova 118 – 125
5.B.5.2 Výtvarná výchova 126 – 134
5.B.6 Člověk a zdraví (VO) 134 – 144
5.B.6.1 Tělesná výchova 134 – 144
5.B.7 Člověk a svět práce (VO) 144 – 153
5.B.7.1 Praktické činnosti 144 – 153
5.B.8 Volitelné předměty 154 – 170
5.B.8.1 Zábavná čeština 154 – 161
5.B.8.2 Tvořivá čeština 162 – 166
5.B.8.3 Tvůrčí dílna 166 – 170
5.B.9 Nepovinné předměty 171 – 173
5.B.9.1 Zdravotní tělesná výchova
5.B.9.2 Docvičování elementárního učiva
5.B.9.3 Německý jazyk
5.B.9.4 Pohybové hry
5.B.9.5 Plavání
5.B.9.6 Logopedická cvičení
5.C Učební osnovy základní školy – II. stupeň 174 – 410
5.C.1 Jazyk a jazyková komunikace (VO) 174 – 234
5.C.1.1 Český jazyk 174 – 202
5.C.1.2 Anglický jazyk 202 – 216
5.C.1.3 Ruský jazyk 216 – 222
5.C.1.4 Německý jazyk 222 – 231
5.C.1.5 Konverzace v anglickém jazyce 231 – 234
5.C.2 Matematika a její aplikace (VO) 234 – 249
5.C.2.1 Matematika 234 – 246
5.C.3 Informační a komunikační technologie (VO) 247 – 249
5.C.3.1 Informatika 247 – 249
5.C.4 Člověk a společnost ( VO) 250 – 283
5.C.4.1 Dějepis 250 – 263
5.C.4.2 Výchova k občanství 263 – 280
5.C.4.3 Finanční gramotnost 280 – 283
5.C.5 Člověk a příroda (VO) 283 – 330
5.C.5.1 Fyzika 283 – 297
5.C.5.2 Chemie 297 – 304
5.C.5.3 Přírodopis 305 – 315
5.C.5.4 Zeměpis 315 – 330
5.C.6 Umění a kultura (VO) 330 – 348
5.C.6.1 Hudební výchova 330 – 339
5.C.6.2 Výtvarná výchova 340 – 348
5.C.7 Člověk a zdraví (VO) 348 – 372
5.C.7.1 Tělesná výchova 348 – 363
5.C.7.2 Výchova ke zdraví 363 – 372
5.C.8 Člověk a svět práce (VO) 372 – 383
5.C.8.1 Pracovní činnosti 372 – 383
5.C.9 Volitelné předměty 383 – 408
5.C.9.1 Výtvarný seminář 383 – 387
5.C.9.2 Ekologický seminář 387 – 390
5.C.9.3 Literární seminář 390 – 394
5.C.9.4 Přírodovědné praktikum 394 – 398
5.C.9.5 Společenskovědní seminář 398 – 402
5.C.9.6 Biologická praktika 402 – 404
5.C.9.7 Sportovní hry 404 – 408
5.C.10 Nepovinné předměty 408 – 410
5.C.10.1 Zdravotní tělesná výchova
5.C.10.2 Cvičení z českého jazyka
5.C.10.3 Cvičení z matematiky
5.C.10.4 Německý jazyk
5.C.10.5 Plavání
5.C.10.6 Pohybové hry
6. Hodnocení vzdělávání žáků 411 – 412
7. Závěr 412