ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

ŠKOLNÍ DRUŽINY

  

Motto: Okamžik je jedna část života, kterou bychom měli prožít nejlépe, jak jen to půjde.

Obsah

 1. Identifikační údaje
 2. Obecná charakteristika
 3. Konkrétní cíle vzdělávání
 4. Formy vzdělávání
 5. Podmínky přijímání a průběhu zájmového vzdělávání
 6. Podmínky ukončování zájmového vzdělávání
 7. Délka a časový plán zájmového vzdělávání
 8. Podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 9. Obsah vzdělávání
 10. Materiální podmínky
 11. Ekonomické podmínky
 12. Personální podmínky
 13. Podmínky BOZP
 14. Klíčové kompetence
 15. Legislativa v ŠD
 16. Přílohy: Vnitřní řád ŠD

                  Roční plán činností ŠD

 1. Identifikační údaje:

Školní družina na Základní škole Louny, Školní 2426, příspěvková organizace

Školní 2426, 44001 Louny

Tel. 415 652 310, mobilní tel. 603464869

 1. Obecná charakteristika

Hlavním posláním školní družiny (dále i ŠD) je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace. Družina plní funkci relaxační, kompenzační a výchovně-vzdělávací. Mimo činnost výchovně vzdělávací plní částečně také funkci sociální, to znamená dohled nad účastníky zájmového vzdělávání po určitou dobu před nebo po skončení školního vyučování. Umožňuje účastníkům společnou činnost v době mimo vyučování v nestresujícím funkčním prostředí, které splňuje podmínky podnětnosti, navozuje kreativitu a odpovídající seberealizaci.

 1. Konkrétní cíle vzdělávání

ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, navazuje na, výchovně

 vzdělávací plán školy, tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a v rodině.

 Vhodnou skladbou činností usilujeme o plnění těchto cílů:

  – umožnit osvojení si strategii učení a motivovat pro celoživotní učení

  – podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů

  – vést k všestranné, účinné a otevřené komunikaci

  – rozvíjet schopnosti spolupráce a respektování práce a úspěchů vlastních i druhých

  – připravovat účastníky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné

    osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti

  – vytvářet potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních

    situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě

  – učit aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný

  – vést k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem jejich kulturám a duchovním hodnotám,

    učit je k společnému soužití

 1. Formy vzdělávání 

Podle vyhlášky MŠMT o zájmovém vzdělávání jsme stanovili následující formy vzdělávání:

 Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost

 Zahrnuje pravidelnou činnost přihlášených účastníků dle programu ŠVP ŠD, každodenní činnost v odděleních ŠD, režim ranní a odpolední družiny a zájmové činnosti – kroužky při ŠD

 Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost v prostorách ŠD i mimo ně

 Zahrnuje všechny mimořádné akce – návštěvy divadelních a filmových představení, besedy, exkurze, sportovní akce, celodružinové akce, projektové dny atd.

Nabídka spontánních činností

Spontánní aktivita je praktikována za dozoru vychovatelky tak, aby se účastník mohl samostatně projevit a rozhodnout o své činnosti. Vychovatelka zde funguje jako rádce a dozor. Tato činnost je provozována zejména po obědě, v ranní a odpolední družině či pobytu venku.

Příprava na vyučování

Činnosti související s přípravou na vyučování, didaktické hry upevňující školní poznatky, práce s encyklopediemi a časopisy.

 1. Podmínky přijímání a průběhu zájmového vzdělávání

 Do ŠD se přijímají žáci naší školy do počtu 150 účastníků. Přednost při přijímání žáků do ŠD mají žáci 1. – 4. ročníků, u účastníků z pátých tříd upřednostňujeme dojíždějící a účastníky navštěvující zájmové kroužky pořádané školou.

O přijetí účastníka do ŠD rozhoduje ředitel školy. Účastník je do ŠD přihlášen na základě řádně vyplněného zápisního lístku, který obsahuje platné kontaktní údaje, časy a způsoby odchodů účastníků ze ŠD.

Na škole fungují zájmové kroužky, jejichž činnost se prolíná s činností ŠD a je na ně brán ohled při plánování činností ŠD.

 1. Podmínky ukončování zájmového vzdělávání

 

Zákonní zástupci mohou účastníka z družiny odhlásit vždy, dle jejich potřeby, a to písemnou formou.

O ukončení zájmového vzdělávání  může rozhodnou ředitelka školy při porušování vnitřního řádu školní družiny, nebo při opakovaném nezaplacení úplaty za ŠD.

 Zájmové vzdělávání ve ŠD je zakončováno předáváním družinového vysvědčení, formou motivačních razítek u prvňáčků, odměnami a diplomy za účast na zájmových kroužcích.  V závěru školního roku je pořádána celodružinová akce s odměnami a drobnými dárky za celoroční družinové hraní.

 1. Délka a časový plán zájmového vzdělávání

Zájmové vzdělávání ve ŠD je poskytováno po dobu trvání jednoho školního roku.

Nabídka konkrétních zájmových činností je zpracována měsíčně.

 Školní družina nepřerušuje provoz v době podzimních, vánočních, pololetních a jarních prázdnin, pouze je upravena doba pobytu účastníků ve ŠD. O provozu školní družiny v době prázdnin rozhoduje ředitelka školy.

 Provoz školní družiny a podmínky pro příchod a odchod ze školní družiny jsou uvedeny vnitřním řádu školní družiny.

 1. Podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Respektujeme individualitu každého žáka a vytváříme přiměřené prostředí pro jeho všestranný rozvoj.

Na podmínkách pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami spolupracujeme adekvátně s přihlédnutím k jejich handicapu s rodiči, třídní učitelkou, výchovnou poradkyní a ředitelkou školy.

Dle stupně a charakteru jejich handicapu umožňujeme začleňování do volnočasových aktivit a zajišťujeme podmínky vhodné k rozvoji jejich osobnosti.

Při výběru činností ve ŠD, při motivování a hodnocení žáků bereme ohled na integraci těch, kteří mají speciální vzdělávací potřeby. Ve spolupráci se školou můžeme využít pomoci pedagogických asistentů.

Pro rozvoj talentovaných jedinců družina nabízí doplňkové aktivity v oblasti jejich zájmu, navštěvování  zájmových kroužků.

 1. Obsah vzdělávání

 

Konkrétní obsah činnosti obsahuje příloha tohoto ŠVP , roční plán, který naznačuje konkrétní témata na daný měsíc. Každá vychovatelka pracuje s tématy a vybírá konkrétní činnosti pro oddělení s přihlédnutím na věk a schopností účastníků v oddělení.

Obsah ŠVP školní družiny je strukturován podle vzdělávacích oblastí základního vzdělávání

  – Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitosti přírody;

                                Člověk a jeho zdraví)

  – Jazyk a jazyková komunikace

  – Informační a komunikační technologie

  – Člověk a společnosti

  – Člověk a příroda

  – Umění a kultura

  – Člověk a zdraví

  – Člověk a svět práce

Zároveň se snažíme naplňovat také průřezová témata základního vzdělávání

– Osobností a sociální výchova

– Výchova demokratického občana

– Multikulturní výchova

– Environmentální výchova

– Mediální výchova

 1. Materiální podmínky

Školní družina se nachází v pavilonu mimoškolního vzdělávání, jedno oddělení je umístěno v učebním pavilonu, v oddělení školní knihovny. Všechna oddělení mají svojí kmenovou třídu s odpovídajícím materiálním vybavením. Každé oddělení je postupně vybavováno moderním nábytkem. Kmenové třídy mají svůj prostor pro odpočinek, rekreaci a tvoření.

Družina ke své činnosti využívá také společnou hernu.

Pro sportovní a celodružinové akce využíváme tělocvičnu a školní hřiště. V odpoledních hodinách též využíváme školní zahradu s houpačkou a prolézačkou, vždy s poučením o bezpečnosti na školním dvoře.

 K zájmovým činnostem máme k dispozici odborné učebny – kuchyňku, počítačovou učebnu.

 V prostoru ŠD je šatna, která slouží účastníkům ranní a odpolední družiny. Hlavní šatna a sociální zařízení je společné se školou.

 

 1. Ekonomické podmínky

Úplata za zájmové vzdělávání činí měsíčně 150,- Kč. Účastníci navštěvující ŠD mezi odpoledním vyučováním nebo účastníci pouze ranní ŠD platí 100,- Kč měsíčně. Částka je splatná na konci měsíce na nastávající měsíc. Platbu je možno uhradit bezhotovostně na účet školy nebo hotovostně u vychovatelek ŠD. Celkové měsíční vyúčtování provádí vedoucí vychovatelka v pokladně školy. Při zpožděných platbách si družina účtuje pokutu za pozdní platbu ve výši 25% měsíční úplaty. (viz. Úplata za ŠD, součástí Vnitřního řádu ŠD).

 Na úplatu za zájmové vzdělávání může být poskytnuta sleva či úplné prominutí při pěstounské péči nebo v sociální nouzi. Rodiče si podají žádost na ředitelství školy a donesou doklad pro uznání výjimky ze sociálního úřadu.

 ŠD čerpá finance z části úplaty za ŠD, která činí 50,-Kč na žáka. Tato částka je využita na nákup pomůcek, her, nového nábytku a spotřebního materiálu, rozšiřování kreativní dílny.

 1. Personální podmínky

 V družině pracují plně kvalifikované vychovatelky, které svou pedagogickou praxi rozvíjejí dalším vzděláváním a účastí na kurzech a školeních.  Každé oddělení má svou vychovatelku.

 1. Podmínky BOZP

 ŠD zajišťuje fyzickou, sociální a emocionální bezpečnost.

Vytváříme bezpečné prostředí a zázemí pro rozvoj účastníků. Podporujeme dobré vztahy nejen mezi žáky,

zaměstnanci a rodiči ale i s širokou veřejností.

 Bezpečnost v prostorách využívaných školní družinou je zajištěna: Školním řádem ZŠ, Vnitřním řádem ŠD

Vnitřními řády specializovaných učeben.

S vnitřním řádem školní družiny jsou účastníci a jejich zákonní zástupci seznámeni na začátku školního roku.

V dalších prostorech se žáci řídí pokyny pedagogického pracovníka.

 Kniha úrazů je k dispozici pedagogickým pracovníkům v ředitelně školy.

 1. Klíčové kompetence v ŠD

Kompetence je něčím, co nám umožňuje vykonávat nějakou činnost. Klíčové kompetence pak představují nejen osvojovaní znalostí, ale i potřebný rozvoj schopností, dovedností, získávání postojů a tvorbu hodnot, které jsou pro osobní i profesní život člověka jako jedince nejvýznamnější.

V zájmovém vzdělávání u účastníků rozvíjíme kompetence:

 1. Kompetence k učení

     – vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, je efektivně využívá v praktických i

       tvůrčích činnostech, a praktickém životě

     – získané vědomosti uvádí do souvislostí, propojuje poznatky z různých oblastí a klade si otázky

       a hledá na ně odpovědi

     – samostatně pozoruje a experimentuje

     – učí se s chutí, umí posoudit vlastní výsledky, volí vhodné způsoby k učení, umí zhodnotit své

       výkony a diskutuje o nich

 1. Kompetence k řešení problémů

    – všímá si dění i problémů a tyto mu jsou motivací k řešení dalších problémů a situací

    – při řešení situací užívá logických, matematických a empirických (na základě zkušeností)

      postupů

    – chápe, že vyhýbání se problému nevede k cíli

    – rozlišuje správná a chybná řešení, spontánně vymýšlí nová řešení, započaté činnosti dokončuje

 1. Kompetence komunikativní

    – formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle

      a kultivovaně

    – naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje

      do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

    – rozumí různým textům a záznamům, obrazových materiálům, zvukům a jiným informačním a

      komunikačních prostředkům, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému

      rozvoji

    – využívá informační a komunikační prostředky pro komunikaci s okolním světem

 1. Kompetence sociální a personální

    – účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce

       v družině, dokáže se prosadit i podřídit, přijmout kompromis

    – podílí se na utváření příjemné atmosféry, je ohleduplný k ostatním, vhodným jednáním

       přispívá k upevňování vzájemných vztahů,

    – vnímá nespravedlnost, agresivitu a šikanu, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni

      požádá

 1. Kompetence občanské

    – respektuje přesvědčení druhých lidí, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak

      a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí

    – odhaduje rizika svého jednání ve škole i mimo školu

    – rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc

      a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka

    – respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní

      postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního

      dění a sportovních aktivit

   – chrání své zdraví a životní prostředí

 1. Kompetence pracovní

    – používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla

    – dbá na zdraví při práci

 1. Kompetence k naplnění volného času

    – rozvíjí schopnost aktivního využívání volného času

    – umí vhodně relaxovat

    – rozvíjí své zájmy a záliby

    – umí říci „ne“ na nevhodné aktivity

    – vede k seberealizaci

 1. Legislativa

Dokumentace ŠD:

Přehled výchovně vzdělávací práce, denní záznamy docházky a zájmových činností

Docházkový sešit – slouží pro zápis docházky účastníků do ranní a odpolední ŠD

Sešit odchodů, kam se vylepují lístečky s jiným časem odchodu, než je na zápisním lístku

Roční plán činností – v každém oddělení, s měsíčním hodnocením činností s odhledem na strukturu a věk účastníků v oddělení.

  

 1. Přílohy:

 

Vnitřní řád školní družiny

Roční plán činností školní družiny

zpracovala: Simona Alinčová (vedoucí vychovatelka školní družiny, školního klubu)

Příloha: vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v aktuálním znění.

 

podpis_benesova

Louny,
1. 9. 2016

Mgr. Věra Benešová
ředitelka školy