Ředitelka Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších úprav, § 30 vnitřní řád školní družiny.

Obsah

 1. Charakteristika školního klubu
 2. Cíle výchovy a vzdělávací obsah
 3. Formy vzdělávání
 4. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 5. Délka a časový plán
 6. Charakteristika provozu školního klubu (organizace)
 7. Popis ekonomických podmínek
 8. Popis podmínek pro přijímání uchazečů do školního klubu
 9. Popis podmínek pro ukončení zájmového vzdělávání
 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

účastníků a jejich ochrana před patologickými jevy

 1. Podmínky personální
 2. Podmínky materiální
 3. Pedagogická dokumentace

Příloha – Vnitřní řád školního klubu

Příloha – Roční plán školního klubu

 1. Charakteristika školního klubu

Školní klub je součástí Základní školy Školní 2426, Louny, příspěvková organizace. Školní klub je školské zařízení výchovy pro zájmové vzdělávání. Je určen pro volný čas žáků prvního, ale zejména žáků druhého stupně.

Jeho činnost se uskutečňuje v prostorách určených pro školní klub, podle celoročního plánu.

Nenásilně navazuje a doplňuje školní vzdělávací program školy především v oblasti průřezových témat.

 1. Cíle zájmového vzdělávání

Školní klub plní především funkci výchovnou, sociální a zdravotní. Prostřednictvím zejména tělovýchovných a kreativních činností jsou zde žáci motivováni ke kvalitnímu využívání volného času. K získávání nových dovedností, návyků a jejich využití po praktické stránce.

Pomáhá k rozvoji poznávacích procesů, upevňování znalostí a přispívá tak k celoživotnímu vzdělávání. Tyto prvky vytvářejí odpovídající kompetence.

Úspěchy v zájmových kroužcích přinášejí pocit uspokojení, k seberealizaci a sebehodnocení, také ke kompenzaci neúspěchů v jiných oblastech, což přispívá ke zdravé sebereflexi.

Práce pedagogů ve školním klubu se podílí na utváření žádoucích sociálních vztahů a přátelském prostředí. Další složkou práce ve školním klubu je psychohygiena. Tedy kompenzace dlouhého sezení při vyučování, sportovními aktivitami a spontánními činnostmi.

 1. Formy a obsah vzdělávání

Hlavním posláním školního klubu je prevence negativních sociálních jevů, tedy učit žáky kvalitně využít volný čas. Zabezpečit zájmové činnosti, možnost odpočinku, upevňovat základy kulturního chování a mezilidských vztahů, poskytovat aktivní odpočinek formou odpočinkové a rekreační činnosti.

Je tedy místem pro rozvoj dovedností, upevňování vědomostí, pohybových aktivit, rozvoj osobnosti, pro zájmové vzdělávání, odpočinek, relaxaci a zázemí.

Školní klub své cíle výchovy plní zájmovým vzděláváním, které se uskutečňuje formami:

 1. Formou pravidelnou zájmovou– zařazování esteticko výchovné, pracovně technické, sportovní, přírodovědné a společensko vědní činnosti.
 2. Formou příležitostnou výchovnou– zahrnuje vzdělávací, zájmovou, rekreační, turistickou činnost.
 3. Formou osvětovou– poskytování informací pro žáky a vedení k prevenci sociálně patologických jevů.
 4. Formou individuální práce– vytváří podmínky pro rozvoj nadání žáků.
 5. Formou táborovou– činnost spojená s pobytem mimo místo školského zařízení.

Každá tato forma zájmového vzdělávání využívá klíčových kompetencí, které jsou významné pro celoživotní vzdělávání, zlepšující kvalitu tvořící se osobnosti, které představují souhrn dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění ve společnosti a plní tak cíl výchovy tohoto školního zařízení.

Vzdělávací oblasti:

Člověk a jeho svět                  Člověk a příroda                    Člověk a zdraví

Člověk a svět práce                Umění a kultura          Informační a komunikační technologie

Propojení vzdělávacích obsahů a oborů přispívá ke komplexnosti vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňuje proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.

Kompetence k učení (KU)

Kompetence k řešení problémů (KP)

Kompetence komunikativní (KK)

Kompetence sociální a personální (KS)

Kompetence občanské, činnostní a pracovní (KO)

Kompetence k naplnění volného času (KVČ)

příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností

pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností

osvětovou činností

individuální prací

využití otevřené nabídky spontánních činností 

Školní klub svojí činností také plní v oblasti průřezových témat. Jejich oblasti jsou důležitým prvkem vzdělávání. Tyto oblasti se velmi dobře uplatňují ve výchovné činnosti školního klubu.

Osobnostní a sociální výchova – přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů, utváří dovednosti pro spolupráci, vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů a napomáhá prevenci škodlivých způsobů chování.

Výchova demokratického občana – vede k empatii, naslouchání, respektování a pochopení pravidel pro fungování společnosti, přispívá k ohleduplnosti a ochotě pomáhat

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – vede k toleranci a respektu k odlišným sociokulturním skupinám, prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení souvislostí evropských kořenů.

Environmentální výchova – podněcuje aktivitu, tvořivost ve vztahu k prostředí, přispívá k utváření zdravého životního stylu, vnímavému a citlivému přístupu k přírodě, estetickým hodnotám a přírodnímu a kulturnímu dědictví.

Multikulturní výchova – rozvíjí schopnost odpovědnosti za možné dopady svého jednání a chování, napomáhá prevenci xenofobie, učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy

i povinnostmi.

Mediální výchova – učí využívat tento potenciál především jako zdroj informací a v omezené míře jako zdroj zábavy s ohledem kvalitně naplnit volný čas.

Forma příležitostná
charakteristika Časově omezená, organizovaná, výchovně vzdělávací činnost, rekreačního charakteru
Metody a formy Setkání členů klubu

Turnaje, výlety, besedy, vystoupení, sportovní dny

Forma pravidelná
charakteristika Zájmová činnost, která rozvíjí zájem a nadání žáků
Metody a formy Kroužky s různým zaměřením, pravidelná činnost dle plánu, programu
Forma osvětová
Charakteristika Poskytování informací pro žáky v oblasti prevence sociálně – patologických jevů.
Metody a formy Forma poradenská, besedy, přednášky, využití v různých oblastech zájmové činnosti
Forma individuální práce
Charakteristika Vytváří podmínky pro rozvoj nadání žáků.
Metody a formy Konzultace, řešení tématických úkolů, organizace soutěží
Forma nabídky spontánních činností
Charakteristika Průběžná aktivita pro neorganizované účastníky
Metody a formy Rekreace, odpočinek, podpora neformální kamarádské komunikace
Forma táborové činnosti
charakteristika Činnost spojená s pobytem mimo vzdělávací zařízení
Metody a formy Pobytové vzdělávání, vícedenní výlety, expedice
 1. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

U žáků vyžadujících speciální vzdělávací potřeby je postupováno v souladu s doporučením lékařů a školských poradenských zařízení. Ve spolupráci s výchovným poradcem jsou připravovány dílčí činnosti pro dané žáky.

Materiální vybavení: školní klub má možnost pracovat s učebními kompenzačními pomůckami, které jsou dostupné pro výuku- didaktické hry.

Organizační zajištění: žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou plně integrováni do kroužků školního klubu.

Pro poradenskou činnost je využívána spolupráce s třídním učitelem a výchovným poradcem.

 

 1. Délka a časový plán

Časový plán je sestaven na dobu jednoročního vzdělávacího cyklu. Tento roční plán je rozpracován na týdenní plány. Akce jsou naplánovány v daných měsících ročního plánu školního klubu.

Průběžné každodenní působení vychovatelky zahrnuje:

–          řízená odpolední činnost – dle týdenních plánů (organizovaná, rekreační, odpočinková, spontánní)

–          příležitostná – akce

–          pravidelná – dle rozpisu jednotlivých kroužků

 

 1. Charakteristika provozu školního klubu

Školní klub je určen především pro žáky od 6. – 9. ročníků. Třída školního klubu je zároveň oddělení školní družiny. Provoz školního klubu je upraven podle zájmu a možnostem školy vždy aktuálně pro daný školní rok. Účastníci jsou vždy prokazatelně s touto provozní dobou seznámeni pro potřeby aktivního využívání.

V rámci školního klubu si účastníci mohou vybírat ze zájmových útvarů.

Každý přihlášený účastník je seznámen s vnitřním řádem školního klubu. Vnitřní řád školního klubu, je vyvěšen spolu s ročním plánem na hlavní chodbě na nástěnce školního klubu u šaten. Docházka účastníků je dobrovolná. Každý účastník svou účast ve školním klubu je povinen evidovat v knize příchodů a odchodů.

 1. Popis ekonomických podmínek

Pobyt ve školním klubu se hradí pouze, pokud účastník navštěvuje kroužek ŠK, celoroční platbou 150,- Kč. Splatnost stanovuje ředitel školy místní vyhláškou, která je obsažena v klubovém řádu.

Za pobyt ve školním klubu v čase mezi vyučováním a po vyučování se nevybírá žádná úplata.

 1. Popis podmínek pro příjímání uchazečů do školního klubu

Školní klub navštěvují žáci 5. – 9. ročníků naší školy. Přihlašují se na základě vyplněné a odevzdané přihlášky, která obsahuje základní osobní údaje a kontakt na zákonné zástupce.

Žák je do školního klubu zařazen rozhodnutím ředitele školy na základě řádně vyplněné a rodiči podepsané přihlášky.

 1. Popis podmínek pro ukončování zájmového vzdělávání

Ukončení vzděláváním ve školním klubu je vždy k 30. červnu příslušného roku.

Pokud žák soustavně porušuje kázeň a nerespektuje vnitřní řád školního klubu, může být na základě písemného návrhu vychovatelky ve školním klubu (písemné vyhodnocení chování účastníka). S tímto písemným návrhem musí být vždy předem seznámen zákonný zástupce žáka, potom následuje vyjádření a rozhodnutí ředitele školy o vyloučení ze školního klubu.

 

 1. Popis podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany účastníků a jejich ochrana před patologickými vjemy

Podmínky bezpečnostní a hygienické: 

Žáci jsou pravidelně poučováni o kázni a bezpečnosti, o nebezpečí úrazů, zvláště při pohybu na schodech a pobytu venku. Též na chodbě, kde je umístěn stůl na stolní tenis a v dílně určené pro kreativní činnost. Poučení o chování a bezpečnosti se zapisuje do třídní knihy i do pomocných třídnic kroužků, poučení jsou provázána s každodenní činností ve školním klubu.

Žáci nesmí manipulovat bez dozoru s jakýmikoliv ostrými či jinak nebezpečnými předměty,

Manipulovat s okny na WC.

Je kladen důraz na dodržování školního řádu, řádu školního klubu, řádů odborných učeben.

Pitný režim je zajištěn díky propojení se školní družinou či prostřednictvím nápojového automatu. Prostředí užívaných prostor vyhovuje hygienickým normám.

Podmínky psychosociální

Žáci jsou vedeni ke vzájemné úctě a toleranci, k empatii, spolupráci a pomoci druhému. Tím se vytváří přátelské sociální klima, které vede ke vzájemné komunikaci, otevřenosti a přátelství.

Činnosti ve školním klubu obsahují činnosti zaměřené na problematiku ochrany před násilím, šikanou dalšími patologickými jevy (článek: 2. Cíle zájmového vzdělávání).

 1. Popis personálních podmínek

Ve školním klubu pracuje vychovatelka (pedagogický pracovník školy). Pracuje s účastníky podle ročního plánu školního klubu, v němž se odráží odbornost pedagogických pracovnic i přání účastníků.

Roční plán je rozpracován na týdenní plány, které jsou každý týden vyvěšeny na webových stránkách školy a nástěnce ŠK. V rámci školního klubu mají účastníci možnost navštěvovat zájmové útvary.

 1. Popis materiálních podmínek

Školní klub pro svou činnost využívá kmenovou třídu, dílnu a studovnu, které slouží k odpočinku, přípravě do školy, četbě, studiu a zájmové činnosti. Dále využívá prostor chodby, kde je pro účastníky k dispozici pingpongový stůl, tělocvična, cvičná kuchyňka, školní dvůr a školní hřiště. Ve třídě školního klubu mají žáci k dispozici malou knihovnu, sedací soupravu s kobercem k odpočinku, ve studovně psací stoly pro přípravu do školy nebo pro stolní hry a též malou sedačku. Pomůcky, hry, sportovní potřeby sloužící pro činnost jednotlivých útvarů jsou aktuálně doplňovány.

 1. Pedagogická dokumentace

Přehled výchovně vzdělávací práce (třídní kniha ŠK, pomocné třídnice)

Docházkový sešit

Zápisní lístky – přihlášky

Příloha: vnitřní řád školního klubu obsahuje údaje spojené s provozem ŠK 

–          podmínky členství, přijetí, případně vyloučení účastníka

–          provozní dobu ŠK

–          měsíční poplatky

–          evidenci žáků

–          spolupráce s rodiči

–          organizace zájmového vzdělávání (příležitostná, pravidelná, spontánní)

–          zabezpečení pitného režimu

–          bezpečnost žáků při činnostech a pobytu ve školním klubu, prostorách školy a společném pobytu na školním dvoře a hřišti.

Příloha: vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v aktuálním znění.

 

zpracovala: Irena Linajová
Účinnost od 1. 9. 2016

podpis_benesova

Louny,
srpen 2016

Mgr. Věra Benešová
ředitelka školy