Barevně odlišené a podtržené položky obsahu jsou hypertextovými odkazy na jednotlivé textové části ŠVP ve formátu pdf (stránkování v pdf je stejné s níže uvedeným obsahem)

Obsah
1. Identifikační údaje str.4
2. Charakteristika školy str.5-7
3. Charakteristika školního vzdělávacího programu str.8-31
4. Učební plán str.32-36
5. Učební osnovy str.37-371
5.A Vzdělávací program přípravné třídy str.37-43
5.B Učební osnovy základní školy – I. stupeň str.44-157
5.B.1 Jazyk a jazyková komunikace (vzdělávací oblast VO) str.4471
5.B.1.1 Český jazyk str.44-63
5.B.1.2 Anglický jazyk str.63-71
5.B.2 Matematika a její aplikace (VO) str.7182
5.B.2.1 Matematika str.71-82
5.B.3 Informační a komunikační technologie (VO) str.8285
5.B.3.1 Základy informatiky str.82-85
5.B.4 Člověk a jeho svět (VO) str.85108
5.B.4.1 Prvouka str.85-95
5.B.4.2 Přírodověda str.95-101
5.B.4.3 Vlastivěda str.101-108
5.B.5 Umění a kultura (VO) str.108122
5.B.5.1 Hudební výchova str.108-114
5.B.5.2 Výtvarná výchova str.115-122
5.B.6 Člověk a zdraví (VO) str.122131
5.B.6.1 Tělesná výchova str.122-131
5.B.7 Člověk a svět práce (VO) str.131138
5.B.7.1 Praktické činnosti str.131-138
5.B.8 Volitelné předměty str.138154
5.B.8.1 Zábavná čeština str.138-146
5.B.8.2 Tvořivá čeština str.146-150
5.B.8.3 Tvůrčí dílna str.150-154
5.B.9 Nepovinné předměty str.155157
5.B.9.1 Zdravotní tělesná výchova
5.B.9.2 Docvičování elementárního učiva
5.B.9.3 Německý jazyk
5.B.9.4 Pohybové hry
5.B.9.5 Plavání
5.B.9.6 Logopedická cvičení
5.C Učební osnovy základní školy – II. stupeň str.158-371
5.C.1 Jazyk a jazyková komunikace (VO) str.158214
5.C.1.1 Český jazyk str.158-184
5.C.1.2 Anglický jazyk str.185-198
5.C.1.3 Ruský jazyk str.198-203
5.C.1.4 Německý jazyk str.203-211
5.C.1.5 Konverzace v anglickém jazyce str.212-214
5.C.2 Matematika a její aplikace (VO) str.214225
5.C.2.1 Matematika str.214-225
5.C.3 Informační a komunikační technologie (VO) str.226228
5.C.3.1 Informatika str.226-228
5.C.4 Člověk a společnost ( VO) str.228257
5.C.4.1 Dějepis str.228-240
5.C.4.2 Výchova k občanství str.240-254
5.C.4.3 Finanční gramotnost str.255-257
5.C.5 Člověk a příroda (VO) str.257296
5.C.5.1 Fyzika str.257-269
5.C.5.2 Chemie str.269-275
5.C.5.3 Přírodopis str.275-283
5.C.5.4 Zeměpis str.283-296
5.C.6 Umění a kultura (VO) str.297314
5.C.6.1 Hudební výchova str.297-305
5.C.6.2 Výtvarná výchova str.306-314
5.C.7 Člověk a zdraví (VO) str.314335
5.C.7.1 Tělesná výchova str.314-327
5.C.7.2 Výchova ke zdraví str.327-335
5.C.8 Člověk a svět práce (VO) str.335344
5.C.8.1 Pracovní činnosti str.335-344
5.C.9 Volitelné předměty str.344369
5.C.9.1 Výtvarný seminář str.344-348
5.C.9.2 Ekologický seminář str.348-351
5.C.9.3 Literární seminář str.351-355
5.C.9.4 Přírodovědné praktikum str.355-359
5.C.9.5 Společenskovědní seminář str.359-363
5.C.9.6 Biologická praktika str.363-365
5.C.9.7 Sportovní hry str.365-369
5.C.10 Nepovinné předměty str.369371
5.C.10.1 Zdravotní tělesná výchova
5.C.10.2 Cvičení z českého jazyka
5.C.10.3 Cvičení z matematiky
5.C.10.4 Německý jazyk
5.C.10.5 Plavání
5.C.10.6 Pohybové hry
6. Hodnocení vzdělávání žáků str. 372 373
Závěr

 

podpis_benesova

S účinností k 1. 9. 2016

Mgr. Věra Benešová
ředitelka školy