ORGANIZAČNÍ ŘÁD - VNITŘNÍ SMĚRNICE

Směrnice k zajištění bezpečnost a ochrany zdraví dětí a žáků školy

č.j. 262/2006, aktualizace září 2012 

(platnost od 1. 9. 2012)

Přílohy

 • Osnovy ke školení žáků
 • Tiskopis pro oblast Poučení žáků školy
 • Konání školních výletů, kurzů, exkurzí a dalších výchovně vzdělávacích akcí i mimo školu, organizovaných sloužící k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků

 

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí a žáků ve škole při výchově a vyučování a při organizování školních i mimoškolních akcí

(vnitřní směrnice školy, součást organizačního řádu školy)

 

V Lounech dne 28. února 2006 (doplněk září 2012) Č.j.: 262/2006/RŠ

Úvodní ustanovení

Tato vnitřní směrnice stanoví postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na Základní škole Louny, Školní 2426, příspěvková organizace a je součástí organizačního řádu školy. Ke změnám dochází z důvodu aktualizace v legislativní oblasti.

1) Základní aspekty výchovného vlivu

2) Povinnosti žáků

3) Zdravotní předpoklady

4) Uvolňování žáků z vyučování

5) Dohled nad žáky

6) Poučení žáků (obecné zásady)

7) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání (školský zákon), § 29 – Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách

8) Řády odborných učeben, místností a prostor

9) Opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při výuce tělesné výchovy na škole

10 První pomoc a ošetření

11) Plavecký výcvik a plavání v hodině TV

12) Lyžařský výcvik (LVVZ) a zimní ozdravný pobyt

13) Bruslení (v běžných hodinách tělesné výchovy)

14) Školní výlety, školy v přírodě a jiné projektové akce školy

15) Bezpečnost při laboratorních projektech

16) Školní družina, školní klub

17) Školní jídelna

18) Úrazy žáků

19) Kontrolní činnost

20) Legislativní předpisy

článek 1

Základní aspekty výchovného vlivu 

            Orgány, organizace a škola, které zabezpečují výchovu a vzdělávání, jsou ze zákona zavázány také k tomu, aby péči o zdárný vývoj mladé generace spojovaly s ochranou mladých lidí při všech činnostech a aktivitách, souvisejících s výchovně vzdělávacím procesem. Při rozvíjení osobnosti mladého člověka škola usiluje nejen o získání vysoké úrovně znalostí, nýbrž i o prohlubování potřebných charakterových vlastností, k jakým patří smysl pro pořádek, uvědomělé dodržování bezpečnostních zásad, hygienických a zdravotních požadavků. To je ovšem i základní povinností rodičů (v jejichž zastoupení je škole svěřen nad žáky náležitý dohled), aby s obdobnými cíli co nejhojněji využívali svého práva daného Listinou základních práv a svobod – tj. svědomitě pečovat o děti a vychovávat je.

            Výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví předpokládá dostatečně odborně způsobilého pedagogického pracovníka, jak požaduje zejména školský zákon i pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení a rovněž zákoník práce. Pedagogy s dostatečnou autoritou ve svém okolí, vybudovanou vlastními zásadovými přístupy a kázní na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví.

Níže uvedený stručný výčet vypovídá o značné odpovědnosti pedagogických pracovníků (ale i nepedagogických pracovníků) za plnění povinností v péči o bezpečnost a ochranu zdraví žáků (označené úseky BOZP):

 • rizika spojená s kouřením, používání alkoholu a jiných návykových látek,
 • dopravní bezpečnost, požární bezpečnost,
 • bezpečnost a ochrana zdraví ve školní dílně a laboratoři,
 • bezpečnost a ochrana zdraví při tělesné výchově, sportu, při plaveckém a lyžařském výcviku, exkurzích, školních výletech, na školách v přírodě apod.,
 • hygiena a ochrana před infekčními chorobami,
 • poskytování první pomoci,
 • ochrana před trestnou činností dětí, žáků a mladých lidí. 

článek 2

Povinnosti žáků

Žáci jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména

 1. a) dodržovat školní řád, provozní řád a další předpisy a směrnice školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámení a o kterých byli poučeni (blíže článek 6),
 2. b) plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s bodem a.

článek 3

Zdravotní předpoklady 

Škola se legislativou, týkají se zjišťování a zajišťování zdravotního stavu žáků.

 1. a) Pro účast na některých vzdělávacích činnostech školy (např. na škole v přírodě, výuce plavání, lyžařském výcviku či sportovních akcích školy), se vyžaduje zdravotní způsobilost žáka (příloha č. 1), kterou posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost.
 2. b) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, závažných zdravotních  obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo na účast na akcích pořádaných školou.
 3. c) Změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a které mohou mít vliv na zapojení žáka do prováděných činností, oznamují žáci okamžitě příslušnému pedagogickému pracovníkovi (součást poučení žáků).

článek 4

Uvolňování žáků z vyučování

 

1) Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu (většinou se jedná právě o předmět tělesná výchova a plavecký výcvik). Žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z některých předmětů zcela a z těchto předmětů nebude žák hodnocen. Konkrétní podmínky stanovuje i školní řád a jeho přílohy.

2) Ředitel školy uvolňuje žáka z nějakého předmětu na základě žádosti zákonného zástupce žáka (příloha), ke které ředitel požaduje i písemné vyjádření praktického lékaře žáka, kde je většinou uvedeno i doporučení např. pro účast na ZVT nebo z předmětu zcela uvolnit. Pokud jsou splněny všechny požadavky, včetně vyjádření třídního učitele a vyučujícího konkrétního předmětu (jejich vyjádření má spíše administrativní charakter), vydá ředitel jakési rozhodnutí (souhlas) o uvolnění žáka zcela či zčásti.

článek 5

Dohled nad žáky 

1) Pedagogický dohled nad žáky představuje zásadní prvek v činnosti dětí a žáků. Vysokou míru odpovědnosti při výkonu pedagogického dohledu zdůrazňuje především Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení, který s odkazem na Občanský zákoník stanoví vedle výchovných i bezpečnostní a preventivní hlediska pedagogického dohledu nad žáky.

            Pedagogický pracovník koná dohled nad žáky ve škole před vyučováním, po vyučování, o přestávkách, při přechodu žáků z jednotlivých budov školy do druhé, při přechodu z výuky do školní družiny, školního klubu nebo do školní jídelny. Při zajišťování dohledu nad žáky se postupuje podle rozvrhu pedagogického dohledu, který schvaluje ředitel školy a je umístěn na viditelném místě ve škole. Pedagogický dohled nad žáky začíná 15 minut před začátkem dopoledního nebo odpoledního vyučování a končí odchodem žáků (po skončení výuky) v prostorách šaten, kde se učitel přesvědčí, zda žáci skutečně opustili bezpečně školu nebo přešel do jiné části budovy (např. školní klub).

2) Podle rozhodnutí ředitele školy mohou dohled ve výjimečných případech konat vedle PP jiné odpovědné osoby (NP), ale to jen pokud to s nimi zaměstnavatel dohodne (dohoda o pracovní činnosti). Tyto osoby musí být řádně poučeny o povinnostech dohledu.

3) Pedagogičtí pracovníci vykonávají dohled nad žáky i mimo školu při praktickém vyučování, při kurzech, exkurzích, výletech a jiné činnosti předepsané školním vzdělávacím programem školy (při účasti na soutěžích a při jiných akcích organizovaných školou). Dále jsou pedagogičtí pracovníci povinni ve školních jídelnách dohlížet na společné chování žáků a to podle pokynů ředitele školy po dohodě s vedoucí školní jídelny (vnitřní řád školní jídelny).

4) Základní škola – třídy se naplňují do počtu 30 žáků (výjimka povolená zřizovatelem do 34 žáků). Ředitel školy stanoví s přihlédnutím k pedagogickým, hygienickým, ekonomickým a prostorovým podmínkám počty žáků v jednotlivých třídách. Ředitel může v souladu se ŠVP dělit třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině určí podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků a pedagogického pracovníka.

            Při akcích organizovaných mimo sídlo školy vykonává dohled do počtu 25 žáků jeden pedagogický pracovník. Při větším počtu žáků zajistí ředitel školy (pokud to vyžadují okolnosti) účast další zletilé osoby. Případnou nutnost doprovodu další zletilé osoby je nutné předem projednat a požádat (včetně doložení nutnosti požadavku) o posílení dohledu. Vždy zapisovat do knihy (sborovna) počty žáků při odchodu.

5) Dohled při akcích školy mimo školu – při akcích konaných mimo školu, kdy místem shromáždění žáků není škola, začíná 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě. Po skončení akce dohled končí na předem určeném místě a v předem stanoveném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí učitel nejméně dva dny před konáním akce zákonným zástupcům žáka (písemně do ŽK nebo na lístečku).

6) Školní družina a školní klub – za bezpečnost žáků v družině nebo klubu odpovídají pedagogičtí pracovníci ŠD, ŠK, a to od příchodu žáka do odchodu žáka z družiny nebo klubu. Podrobná pravidla jsou stanovená ve vnitřním řádu školní družiny a ve vnitřním řádu školního klubu (podrobněji článek č. 16).

Zde je nutné se vždy předem domluvit, zda si vychovatelky ŠD přebírají žáky přímo v kmenové třídě nebo jejich přechod zajistí učitel. Stejná pravidla platí i při organizování činnosti zájmových kroužků, kdy si vedoucí kroužku buď přebírá děti přímo ve školní družině, nebo je vychovatelka doprovodí do určené místnosti (tělocvična, hudebna), kde je předá vedoucímu kroužku.

            Při akcích organizovaných mimo sídlo školy vykonává dohled do počtu 30 žáků jeden pedagogický pracovník. Při větším počtu žáků zajistí ředitel školy účast další zletilé osoby. Případnou nutnost doprovodu další zletilé osoby je nutné předem projednat s ředitelem školy a požádat (včetně doložení nutnosti požadavku) o posílení dohledu.

7) Přípravní třída základní školy – u žáků zapsaných do přípravné třídy se jedná o nepřetržitý tzv. stálý dohled, kdy se vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené vedením přípravné třídy (pedagogický pracovník). Jedná se o časové období 8. 00 – 11. 30 hodin od pondělí do pátku (dle organizace školního roku). V případě nějakého zásahu (změny, zdravotní důvody atd.) řeší situaci operativně vedení školy.

8) Dohled nad žáky – pedagog je povinen po dobu vyučovací hodiny zabezpečit kázeň ve třídě a zabránit případnému ohrožení zdraví či života ostatních žáků či žáka samotného. Současně musí být učiněna taková organizační opatření, aby ani v průběhu přestávek a příchodu či odchodu žáků nedocházelo k úrazům či ohrožení bezpečnosti žáků.

            O průběhu a zajišťování pedagogického dohledu při některých dalších akcích organizovaných školou (plavecký výcvik, LVVZ, ozdravné pobyty, školní výlety, exkurze) je zmíněno v dalších kapitolách této vnitřní směrnice ředitele školy o BOZP.

9) V rámci bezpečnosti žáků se učitel nesmí vzdalovat během hodiny ze třídy. Vzdalovat se může pouze v případě, kdy je zajištěn náhradní dohled jiným učitelem či dospělou osobu (zdravotní důvody). Uvolňování žáků na WC řeší školní řád.

            Rozhodně nelze z kázeňských důvodů vykázat žáka ze dveří, kde by byl bez dohledu. I tzv. nechávání žáků „poškole“ (i po škole) je velice nebezpečné a učitel si musí vždy své kroky pečlivě promyslet. O této skutečnosti musí být předem (podle vyhlášky o základní škole 2 dny předem) informován zákonný zástupce žáka. To z toho důvodu, že by se jednalo u žáka např. o prodloužení délky výuky, změnu rozvrhu. A to legislativa nepřipouští. Pokud je to nevyhnutelné a nejde toto opatření předem rodičům sdělit, je nutné je alespoň kontaktovat ten den telefonicky a vše projednat i s vedením školy. Doporučuji raději tyto kroky nepodnikat.

10) Náležitým dohledem není možno rozumět nepřetržité sledování, ale dohled, který je přiměřený okolnostem, zejména věku, zdravotnímu stavu, vlastnostem a chování nezletilého žáka, v neposlední řadě i místem pobytu (ve škole, na chodbě, venku, na hřišti, na horách atd.). 

Veškerá tato činnost směřuje k jednomu cíli – předcházet škodám a to nejen na zdraví, ale i na majetku. Dojde – li totiž ke škodě, pak se především zkoumá, zda osoby, které jsou povinny dohledem, tento náležitý dohled nezanedbaly a řádně plnily.

článek 6

Poučení žáků (obecné zásady)

1) Poučení žáků o pravidlech bezpečného chování se provádí každoročně podle potřeby i opakovaně – několikrát během školního roku. Zápis o poučení žáků je proveden do třídní knihy. Současně zaměstnavatel vydal školní řád, provozní řád a řády odborných učeben a jednotlivých pracovišť (školní družina, školní klub, školní jídelna), v nichž jsou stanovená pravidla bezpečného chování žáků, včetně jejich povinnosti chránit své zdraví a zdraví spolužáků.

2) Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel (třídnické hodiny), který žáky seznámí zejména s těmi řády, pokyny a instrukcemi ředitele školy vztahující se  k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole:

Ø  se školním řádem a jeho přílohami,

Ø  se zásadami bezpečného chování ve třídách, na chodbách, schodech a schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy, při pobytu ve školní jídelně,

Ø  se zákazem nošení nevhodných, nebezpečných a jiných předmětů, které nesouvisí s vyučováním,

Ø  s postupem při úrazech a poskytování první pomoci,

Ø  s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru (protipožární zásady).

3)  Dokladem o provedeném poučení je záznam poučení (třídní kniha, zvláštní příloha/vnitřní dokument školy), součástí je vždy osnova poučení(body). Pokud to vyžaduje situace k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků, nebo je – li to odůvodněno rizikem činnosti, jsou znalosti žáků ověřeny. Součástí zápisu je datum poučení a podpis příslušného učitele, který poučení prováděl, nebo bude vykonávat dohled na akci (viz pověření).

4)  Poučení na počátku první vyučovací hodiny přichází v úvahu pouze u některých předmětů (fyzika, chemie, tělesná výchova, pracovní vyučování) nebo před výukou ve školní dílně, odborných učebnách, počítačové učebně, multimediální učebně. Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví či majetku.

O tomto postupu jsou vedeny písemné záznamy, uloženy na vedení školy.

5) Poučení žáků bude také probíhat před činnostmi, které jsou prováděny mimo školní budovu. Jde o činnosti (projektové dny, vycházky, exkurze, výlety, lyžařské výcviky, plavecký výcvik, sportovní akce, školy v přírodě, bruslení, plavání atd.).

6) Žáky, kteří nebyli v době poučení přítomni (na počátku školního roku, na třídnické hodině, v odborné učebně atd.) je třeba v nejbližším vhodném termínu poučit a prokazatelně doložit. Ve složitějších případech, při seznamování s obsahem důležitých předpisů, pokynů, norem, se vždy pořizuje zápis podepsaný žákem, z něhož lze podle potřeby zjistit konkrétní obsah provedeného poučení. Podrobněji o této příloze v článku č.11, 12, 14.

7) Poučení o bezpečnosti a zdraví žáků  bude také probíhat:

Ø  před prázdninami (dle vyhlášky o organizaci školního roku),

Ø  před mimoškolními akcemi (ŠVP, LVVZ, plavecký výcvik, hodiny TV v terénu,

v plavecké hale, na jiném sportovním zařízení, před exkurzemi, výlety atd.

Ø  před hodinou tělesné výchovy (v tělocvičně, v plenéru).

Vyučující vychází z časového období poučení (např. před zimními či jarními prázdninami), z věku žáků a jejich zkušeností (I. st. II. st. ŠD, ŠK ) a z povahy akce (např. LVVZ, školní výlet, plavecký výcvik atd.).

Nutné je zmínit poučení o škodlivosti a zákazu kouření, používání alkoholu, drog a seznámení s ostatními škodlivými vlivy (sociálně patologické jevy), včetně nebezpečí seznamování se s neznámými osobami. Měli by být upozorněni na nebezpečí nálezu nevybuchlé munice, odložených předmětů apod. Důrazně by měla být připomenuta dopravní disciplína chodců, jako účastníku silničního provozu, chování na veřejných komunikacích a nutnost dodržování dopravních předpisů při jízdě na kole. Upozornění na nebezpečí koupání v neznámých místech, rozdělávání ohňů a zdržování se v nebezpečných prostorách, by mělo být obsahem poučení před školními výlety a hlavními prázdninami.

článek 7

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

 • 29  – Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních

1) Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

2) Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

3) Školy a školská zařízení jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2, vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím (vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v aktuálním znění).

článek 8

Řády odborných učeben

Součástí organizačního řádu školy jsou i řády jednotlivých odborných učeben. Tyto řády jsou přizpůsobeny podmínkám školy. Učitel odborného předmětu s nimi seznamuje žáky před zahájením vyučování na začátku roku, v případě nutnosti opakovaně i během školního roku (v případě většího výskytu úrazů, ničení majetku či pomůcek v odborné učebně, nástupu nového žáka do třídy, nástupu nového vyučujícího atd.).

Řády jednotlivých odborných učeben jsou aktualizovány (většinou na počátku nového školního roku), v návaznosti na modernizaci techniky, nábytku, pomůcek, změny vyučujícího.

Jsou vždy vyvěšeny na viditelném místě v jednotlivých odborných učebnách či úsecích:

Ø  řád odborné učebny pro výuku hudební výchovy  (a dalších odborných předmětů),

Ø  řád školních šaten,

Ø  řád tělocvičny, řád školního hřiště,

Ø  řád odborné učebny pro výuku pracovních činností – dílna,

Ø  řád odborné učebny pro výuku praktických činností/cvičná kuchyňka,

Ø  řád odborné učebny výpočetní techniky, multimediální učebny,

Ø  řád odborné učebny pro výuku přírodopisu (a dalších odborných předmětů),

Ø  řád odborné učebny zeměpisu,

Ø  řád odborné učebny pro výuku fyziky, chemie (a dalších odborných předmětů),

Ø  řád odborné učebny pro výuku výtvarné výchovy (a dalších odborných předmětů)

Ø  řád učebny hudební výchovy a jiných předmětu nebo organizace přednášek.

článek 9

Opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při výuce tělesné výchovy na škole 

Při výuce tělesné výchovy a souvisejících předmětů (sportovní hry, zdravotní tělesná výchova, nepovinné předměty) postupuje škola podle svého školního vzdělávacího programu. Bezpečnost žáků při tělesné výchově zajišťuje pedagogický pracovník po celou dobu vyučování.

1) Organizace vyučovací hodiny

 1. a) Učitel v úvodní hodině na začátku školního roku poučí žáky o možnostech úrazu v TV. Seznámí je se zásadami prevence a s požadavky na dodržování kázně (viz článek 6). O tomto poučení provede zápis v třídní knize. V dalších hodinách upozorní na nejčastější příčiny úrazů, hlavně před zahájením nového tématického celku.

Kladu na tento bod velký důraz právě proto, že hodiny tělesné výchovy jsou předmětem, při kterých jsou žáci vystaveny zvýšenému riziku možnosti úrazu. 

 1. b) Každá vyučovací hodina začíná organizovaným nástupem žáků, při němž se provede zjištění přesného počtu svěřenců, stanovení cíle (výstupu) vyučovací hodiny a způsob jejího vedení (zvolené vyučovací metody). Vyučovací hodina končí opět organizovaným nástupem, opakovanou kontrolou počtu cvičenců, hodnocení a rozchodem.
 2. c) Vyučovací hodina probíhá v celém rozsahu pod odborným vedením vyučujícího, který je přítomen po celou dobu vyučování. Pokud se ve výjimečném a nezbytném případě musí dočasné vzdálit, cvičení přeruší a zajistí dohled jinou vhodnou osobou po dobu své přechodné nepřítomnosti. Do objektu (tělocvičny) vchází první, odchází poslední.
 3. d) Vyučující  vydá před začátkem vyučovací hodiny jasné a srozumitelné organizační pokyny. Kontroluje bezpečnost a funkčnost tělocvičného nářadí a náčiní před zahájením cvičení. Přihlíží zejména k fyzické vyspělosti žáků, k jejich věku a předchozím zkušenostem. Učitel také zajišťuje výcvik v dopomoci a v záchraně u všech druhů cvičení. Při cvičení na stanovištích věnuje pozornost zejména nácviku a cvičení obtížných prvků. Určí přesně vedoucího družstva a sám působí zpravidla na nejvíce exponovaném místě.
 4. e) Učitel vyžaduje dodržování platných pravidel jednotlivých druhů sportů a zamezí každému projevu směřujícímu k hrubosti, jako jsou vulgární výrazy, nevhodné chování, bezohledná hra, ohrožování spolužáků, záměrné porušování pravidel apod.

2) Chování žáků

Učitel zdůrazňuje nutnost ukázněného chování a vydá pokyny, jimiž zejména uloží žákovi:

 1. a) provádět tělesná cvičení ukázněně a řídit se pokyny učitele,
 2. b) necvičit svévolně na jiném než určeném nářadí a nevykonávat jinou činnost než tu, která vyplývá z úkolu stanoveného učitelem,
 3. c) nevzdalovat se bez dovolení učitele z místa cvičení (tělocvičny, hřiště atd.),
 4. d) žák, který se před nebo během cvičení necítí zdráv nebo má jiné zdravotní potíže, upozorní učitele, který přihlédne k okolnostem a rozhodne o jeho další účasti na cvičení.

3) Učitel dbá na to, aby žák:

 1. a) měl odpovídající cvičební úbor  a sportovní obuv. Při cvičení na hřišti, v přírodě a jinde (ve vodě, v bazénu, na horách atd.) má výstroj podle druhu vykonávané činnosti a podle dispozic učitel (vedoucího akce),
 2. b) při cvičení žák nenosí hodinky, prstýnky, náramky, výrazné náušnice, ozdoby apod.
 3. c) žák by také neměl mít při cvičení nadměrně dlouhé nehty, neměl by nosit dlouhé a volné vlasy padající do obličeje a zamezující vidění a orientaci.

4) Dodržování vydaných pokynů učitel kontroluje a vyžaduje jejich řádné plnění:

 1. a) u žáků, kteří momentálně v hodině TV necvičí (a mají řádnou omluvu) učitel zajistí, aby tito žáci dodržovali kázeň, bez pokynu učitele se nepřemísťovali z místa na místo, nepobíhali po tělocvičně a nepočínali si způsobem ohrožujícím si vzájemně zdraví,
 2. b) tělocvičnu, hřiště neopouštějí bez vědomí učitele
 3. c) v případě, pokud to vyžadují okolnosti povahy a cíle hodiny či místa výkonu, jedná vyučující s vedením školy o umístění necvičícího žáka v jiné učebně pod odborným dohledem.

5) Cvičení v místnosti, tělocvičně (hale) a cvičení na hřišti, venku

Učitelé i žáci dodržují další pravidla vztahující se k jednotlivým zvláštním činnostem:

 1. a) Učitel zkontroluje před začátkem cvičení stav cvičebního prostoru, používaného nářadí. Závady odstraní nebo dá odstranit, než zahájí vyučování. Příprava i úklid používaného nářadí i náčiní probíhá pod jeho přímým dohledem (dohledem).
 2. b) Učitel při technickém výkladu vysvětlí i způsob záchrany a dopomoci. Žáky osvobozené od cvičení ustanovuje k činnostem odpovídajícím jejich zdravotnímu stavu (pokud nejsou osvobozeni od výuky zcela a běžné výuky TV se nezúčastňují). K vykonávání dopomoci a záchrany je určí jen tehdy, nebude –li hrozit další poškození zdraví.
 3. c) Učitel při cvičení na nářadí činí opatření k omezení možnosti pádu z nářadí, zajistí upravení prostoru kolem nářadí a povrchu, na který žák dopadá (žíněnky, koberce atd.).
 4. d) Při cvičení na hřišti vyžaduje učitel zvýšenou ukázněnost žáků a dodržování přesné organizace (nejen při vlastním cvičení, ale i při přesunu tam i zpět). Sleduje vzdálenost mezi cvičenci při nácviku vrhů a hodů, při kolektivním nácviku dbá na bezpečné rozestupy i na bezpečný způsob vrácení náčiní k vržišti a k místu odhodu. Zvýšenou pozornost věnuje bezpečnosti za nepříznivého počasí (déšť, šero, intenzivní sluneční svit).
 5. e) Při nácviku skoku v tělocvičně a na hřišti nechá učitel odstranit z blízkosti doskočiště všechny předměty, které by mohly způsobit zranění.

článek 10

První pomoc a ošetření 

1) Škola zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci.

Zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni žáci a všichni zaměstnanci školy (školení provedené odborným lékařem, školeným vyučujícím).

Na vhodných místech školy jsou seznamy telefonních čísel zdravotnických zařízení (první pomoci).

Objekt používaný k tělesné výchově je vybaven lékárničkou první pomoci, která je vhodně a dostupně umístěna, obsah se pravidelně 1x ročně kontroluje (v rámci roční prověrky BOZP). O všech opatřeních, která zaměstnavatel provede ve vztahu k bezpečnosti a zdraví žáků, informuje vždy všechny zaměstnance a žáky školy, podle závažnosti i zákonné zástupce.

2) Podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného žáka, případně k dalším okolnostem, zajistí učitel v součinnosti s vedením školy, doprovod žáka do zdravotnického zařízení nebo přivolání lékařské pomoci. O událostech a provedených opatřeních informuje neprodleně škola zákonného zástupce žáka. Doprovodem k lékaři se zraněným žákem může být pouze zletilá osoba, osoba plně způsobilá k právním úkonům a v pracovně právním vztahu ke škole.

3) Opatření k zajištění první pomoci provede pedagogický pracovník školy (vedoucí akce) i při školních akcích konaných mimo školu (viz dále článek č. 11, 12, 13, 14).

4) Ředitel školy podrobně seznamuje na počátku školního roku, ale i během školního roku s vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v aktuálním znění, včetně příloh. Všichni zaměstnanci školy musí respektovat a dodržovat tuto vyhlášku a fundovaně postupovat nejen při poskytování první pomoci, ale i při následných akcích tj. informovat vždy vedení školy (o naprosto všech úrazech ve škole i mimo školu), informovat zákonné zástupce. Zapsat okamžitě úraz do Knihy úrazů (umístěna u ředitele školy) a podílet se na vyplňování dalších potřebných tiskopisů. Všechny údaje musí být vyplňovány vždy pravdivě bez zkreslování skutečnosti.

5) Rozsah vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci při zotavovacích akcích stanovuje zvláštní právní předpis tj. vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů.

článek 11

Plavecký výcvik a plavání v hodině TV

Plavecký výcvik

Vyhláškou č. 256/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, bylo upraveno znění § 2 odst. 3 vyhlášky „Pokud škola zařadí do školního vzdělávacího programu základní plaveckou výuku, uskutečňuje ji v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin celkem během prvního stupně“.

Rozšiřuje se tedy pravomoc školy organizovat zajištění plavecké výuky.

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace má v ŠVP zařazen plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. ročníku. Provoz si hradí žáci, odborný výcvik (smlouva) hradí škola jako objednavatel odborné služby.  

1) Přípravné kroky před vlastním zahájením plaveckého výcviku žáků:

 1. a) ředitel školy písemně pověří konkrétního učitele přípravou, organizací a vlastní přítomností při plaveckém výcviku,
 2. b) pověřený učitel informuje v předstihu zákonné zástupce o organizaci, podmínkách a dalších krocích při plaveckém výcviku,
 3. c) seznam všech žáků přihlášených na plavecký výcvik je opatřen všemi důležitými informacemi a je vedena přesná evidence účasti (v souladu s platnou legislativou).

2) Učitel zodpovídá za bezpečnost žáků až do nástupu do prostor bazénu, kdy žáky přepočítává a předává učitelům (pracovníkům) plavecké školy. Od této chvíle až po nástup při závěru výukové hodiny přebírají veškerou zodpovědnost pracovníci plavecké školy. Ve smlouvě uzavřené ve věci plaveckého výcviku v jiném zařízení, je nutno upravit ve smyslu těchto zásad podrobnosti zaměstnanců zúčastněných stran, týkající se jejich odpovědnosti za bezpečnost výcviku či za vzniklou školu (zdraví, úraz, oblečení).

3) V průběhu vyučování je doprovázející učitel ZŠ ve cvičebním úboru (plavky, tričko, tepláky) a nevzdaluje se po celou dobu z prostoru bazénu(vykonává nepřímou činnost – dohled). Také upozorní učitele plavání na různé zvláštnosti žáků, které učiteli plavání umožní lepší individuální přístup k žákům a významně přispívají ke kvalitě výuky.

 1. a) Během plavecké výuky se učitel základní školy zdržuje v místě vstupu ze šaten na bazén, dohlíží na žáky a doprovází je i na WC (ke dveřím). Je nápomocen při poskytování první pomoci a ošetření drobných poranění. Při eventuálním nutném odborném ošetření  zajistí doprovod při přepravě žáka pracovník plavecké školy. Učitel ZŠ okamžitě informuje vedení školy a zákonné zástupce žáka.
 2. b) Doprovázející učitel je povinen dohlížet na žáky, aby nebyl porušován provozní řád plaveckého areálu. Před vstupem do šaten poučí učitel své žáky o chování v těchto prostorách.

4) Do plavecké výuky mohou být zařazeni pouze ti žáci, kterým lékař plavání nezakázal a kterým rodiče potvrdí svůj souhlas do žákovské knížky. Nemocní nepatří do bazénu, škodí sobě a mohou přenést nemoc na druhé.

 1. a) Na plaveckou výuku budou žáci vybavení ručníkem, plavkami, koupací čepicí a dalšími osobními hygienickými věcmi. Na plaveckou výuku žáci ponechávají doma větší obnos peněz, cenné předměty, prstýnky, náušnice, mobilní telefony a další věci. V zimních měsících se žáci na cestu do plaveckého bazénu vždy teple obléknou a nezapomenou na čepici a šálu.
 2. b) Ještě pro připomenutí (součást poučení žáků) co se NESMÍ:

Ø  znečišťovat vodu v bazénu, křičet v prostorách bazénu, strkat do spolužáků

Ø  běhat a klouzat se po mokrých dlaždicích, svévolně skákat do vody

Ø  opustit skupinu bez povolení vyučujícího.

Pokud v celém průběhu výcviku nemůže být zachován náležitý přehled o všech jeho účastnících, pedagogický pracovník nebo učitel plavání výcvik přeruší.

Plavání během běžné hodiny tělesné výchovy (tělesná výchova, nepovinný předmět)

 1. a) Učitelé při hodině plavání, která je součástí hodiny tělesné výchovy nebo nepovinný předmět plavání, postupují zcela obdobně jako u plaveckého výcviku, pouze s tím rozdílem,že po celou dobupobytu v plaveckém areálu, sociálním zařízení a v samotném bazénu odpovídá za bezpečnost všech žáků kmenový učitel školy.
 2. b) Poučení žáků o chování v bazénu, o ukládání osobních věcí žáků, zákazu nošení cenných věcí, a o plnění pokynů učitele, jsou základní povinnosti před vlastním zahájením hodin plavání v rámci osnov tělesné výchovy na škole ze strany učitele.
 3. c) Učitel musí respektovat doporučení, aby při stanovení počtu žáků ve skupinách při této činnosti vycházel z počtu 10 neplavců a 15 plavců na jednoho cvičitele plavání (učitele).

Před zahájením činnosti vyučující přichází na místo výcviku první, zjišťuje prezenci a odchází poslední. Pokyny vydává tak, aby je slyšeli a brali na vědomí všichni žáci. Při výcviku (hodině) rozdělí žáky podle stupně vyspělosti a volí odpovídající metodický postup. Má na zřeteli zdravotní stav žáků. K vlastnímu výcviku přistupuje po řádném rozcvičení a délku pobytu ve vodě stanoví se zřetelem na trénovanost žáků, teplotu vody a vzduchu.

 1. d) Vyučující má přehled o celém prostoru výcviku a o všech žácích ve vodě i na suchu. Dbá přísně na kázeň a dodržování všech zákazů. Po skončení výcviku (hodiny) překontrolujevždypočet žáků. Zvláštní pozornost věnuje neplavcům. Jejich výcvik (hodinu) provádí odděleně v bazénu s mělkou vodou – cca 1 metr.

Koupání (realizováno hlavně o školních výletech)

Koupání se provádí pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno. 

 1. a) Učitel (vedoucí akce) si osobně předem ověří bezpečnost místa pro koupání, přesně vymezí prostor, kde se žáci mohou pohybovat (plavat) a učiní taková opatření, aby měl přehled o počtu koupajících se žáků ve skupině. Skupina na jednoho učitele je maximálně 10 žáků.
 2. b) Učitel rozdělí žáky na dvojice, které se vzájemně při koupání sledují. Po skončení koupání skupiny žáků učitelvždy překontroluje počet žáků.

článek 12

Lyžařský výcvik (LVVZ) a zimní ozdravný pobyt 

Lyžařský výcvik (dále i kurz)

LVVZ (kurz) se koná na Základní škole Louny, Školní 2426, p.o. každý rok pro žáky 4. až 9. ročníku. Přednostně je nabízen žákům 7. a 8. ročníku. Vybrané objekty pro konání kurzu musí z hlediska zdravotního a bezpečnostního vyhovovat platným obecně závazným právním předpisům a směrnicím. Kurz je zpravidla 5 denní.  

1) Za personální zajištění kurzu kvalifikovanými pracovníky zodpovídá ředitel školy, který písemně pověří přípravou a organizací vedoucího kurzu.

2) Vedoucí odpovídá za řádnou organizační přípravu kurzu, personální zajištění (po dohodě s ŘŠ), dopravu, kontrolu lyžařského vybavení žáků, poučení o předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Zpracovává řád a program kurzu, včetně jeho kulturně výchovné části, odborných přednášek a plánu výcviku (rozdělení do družstev) diferencovaného podle výkonnosti žáků, denní rozkazy/plány.

3) Zpracovává režim dne, aktuální seznamy účastníků (včetně dalších důležitých údajů RČ, bydliště, pojišťovna atd.), potvrzení od zákonných zástupců se souhlasem k výjezdu, které slouží zároveň jako omluvenka ze školy (jedná se většinou o 5 vyučovacích dní), vzor posudku o zdravotní způsobilosti dětí, prohlášení o bezinfekčnosti a další. Program kurzu a všechny další výše uvedené dokumenty schvaluje před vlastním konáním ředitel školy, kterému vše předkládá pověřený vedoucí (nejpozději 2 dny před odjezdem), doplněné o aktuální změny.

4) Při realizaci kurzu řídí vedoucí činnost jednotlivých pracovníků (určuje jednotlivé úkoly a témata), dbá na dodržování stanoveného programu praktické a teoretické části kurzu. Pokud nepřesáhne počet kurzu 60 žáků, vede jedno družstvo i vedoucí kurzu. Na škole ředitel vychází z počtu 12 (až 15) žáků na jedno družstvo a k tomu jeden vedoucí.

Na kurzy (LVVZ či ozdravný pobyt / zimní) vysílá ředitel školy vždy jednu osobu pověřenou funkcí zdravotníka. Podle platných předpisů by měl být přítomen zdravotník (lékař, student lékařské fakulty atd.) při počtu více než 30 žáků.

5) Před vlastním výjezdem (nejméně 15 dní ) zajistí ohlášení příslušnému orgánu veřejného zdraví konání akce/ohlásí termín, místo jejího konání, počet žáků, způsob zajištění stravování.

6) Vedoucí a ostatní pověření pracovníci zorganizují v prostorách školy vždy před vlastním výjezdem schůzku zákonných zástupců žáků, kteří se kurzu zúčastní a všechny potřebné organizační věci týkající se bezpečnosti a zdraví žáků proberou a zodpoví případné dotazy a nejasnosti na základě zaslaných písemných organizačních pokynů.

Na schůzce jsou předány organizační pokyny, požadavky ze strany školy, požadavky na finanční stránku, včetně vyúčtování, tiskopis pro bezinfekčnost (příloha), vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci – platnost pouze 1 rok a požadavek na potvrzení o odborném seřízení lyží (bezpečnostního vázání).

Doporučuje se, aby si zákonní zástupci nezletilého žáka sjednali i jednorázové úrazové připojištění žáků, i když má škola za všechny žáky sjednanou smlouvu o pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou při výchovně vzdělávacím procesu. 

7) Zákonní zástupci žáka předloží vedoucímu v den odjezdu požadovaná prohlášení a potvrzení, včetně kopie průkazu zdravotní pojišťovny. Před zahájením kurzu zajistí vedoucí řádné poučení žáků o možnostech vzniku úrazu a první pomoci, o vlastním chování v dopravních prostředcích, o chování v objektu (ubytovně, hotelu), o chování v terénu, při výcviku, v době volna, stravovací návyky (viz písemné potvrzení všech žáků, včetně osnovy.

Účastnici kurzu jsou POVINNI dodržovat předpisy a pokyny vedoucího k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví, včetně pravidel bezpečného pohybu na sjezdovkách a běžeckých tratích. U žáků se při lyžařském výcviku na základě zhodnocení rizik POVINNĚ POŽADUJÍ lyžařské ochranné přilby. 

8) Žáci jsou rozděleni do družstev podle své výkonnosti a zdravotního stavu. Při rozřazování do družstev se nevyžaduje od úplných začátečníků předvedení výkonu, který by byl nad jejich síly, ale zařadí se přímo do družstva. Tato hlediska jsou dodržována i v průběhu výcviku, při výběru místa výcviku, za snížené viditelnosti a podobně. Družstvo má nejvýše 12 (až 15 členů).

9) Během pobytu na horách jsou všichni účastníci kurzu povinni dodržovat pokyny příslušné horské služby a respektovat výstražná znamení na nebezpečných místech. Po celou dobu kurzu jsou všichni instruktoři povinni vyžadovat dodržování kázně, denního řádu a životosprávy, nedovolit žákům přeceňovat své síly nebo prokazovat nemístnou odvahu. Výcvik se provádí v terénu, který odpovídá lyžařské vyspělosti členů družstva. Za krajně nepříznivých podmínek (hustá mlha, sněhová bouře, nízká teplota, mráz apod.) se výcvik omezuje nebo nekoná.

10) Lanovky a vleky se používají pro organizovaný výcvik po řádném poučení o všech pravidlech a bezpečnostních předpisech o jízdě na vlecích a lanovkách.

11) Zpravidla třetí den lyžařského kurzu se doporučuje, z hlediska zdravotního, zařadit odpočinkový půlden s aktivním programem a bez lyžařského výcviku.

12) Při výletu (půl či celodenní) jedou žáci ve skupině v pravidelných odstupech, které se při snížené viditelnosti zkracují až na dotek. Skupina se řídí pokyny vedoucího přesunu (určuje vedoucí kurzu), který jede v čele. V závěru jede vždy zkušený lyžař. V průběhu přesunu se pravidelně provádí překontrolování počtu účastníků. Totéž se provádí při jejich zakončování.

O trase a časovém plánu výletu MUSÍ být informován vedoucí kurzu nebo odpovědný zástupce ubytovacího zařízení.

13) Po ukončení kurzu a po návratu do školy informuje vedoucí bezprostředně ředitele školy o celkovém průběhu, organizačních záležitostech, o chování žáků. Úrazy v době kurzu zapisuje do Knihy úrazů.

14) Nejpozději do 5 dnů provede vedoucí kompletní zpracování veškeré  dokumentace, včetně podkladů pro vyúčtování (přehledně pro žáky a jejich rodiče) a zpracuje i krátkou hodnotící zprávu, včetně podkladů pro uveřejnění na www stánkách školy (foto, text atd.).

článek 13

Bruslení (v běžných hodinách tělesné výchovy)

 1. Při bruslení, organizovaném školou, odpovídá za bezpečnost žáků učitel tělesné výchovy. Ten musí vždy před zahájením hodiny posoudit kvalitu plochy a případně i mantinelů. Hodina bruslení probíhá pouze na zimním stadionu, nikdy ne na přírodním ledě.
 2. Žáci bruslící na ledové ploše respektují pokyny vyučujícího, chrání zdraví své a neohrožují zdraví a bezpečnost svých spolužáků např. nevhodným chování, rychlou a nebezpečnou jízdou. Pokud je to možné, jsou žáci vybavení ochrannými prostředky např. chrániče, rukavice i přilba.
 3. Před vlastním zahájením bruslení (většinou se jedná o několik vyučovacích hodin) všechny žáky učitel poučí a provede o tom zápis do třídní knihy a v požadované příloze k BOZP. S sebou nosí vyučující základní pomůcky pro poskytnutí první pomoci (vata, náplast, obvaz).
 4. Nebruslící žáci (zdravotní či organizační důvody)  zůstávají po dobu bruslení (hodiny TV) ve škole, pod odborným dohledem jiného pedagogického pracovníka.

článek 14

Školní výlety, školy v přírodě a jiné projektové akce školy

Vyhláškou č. 256/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, bylo upraveno znění § 2 odst. 3 vyhlášky „Pokud škola zařadí do školního vzdělávacího programu organizování projektových akcí, školních výletů, exkurzí a dalších vzdělávacích aktivit, je možné je realizovat v souladu s platnou legislativou“.

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace organizuje pro žáky školy během roku projektové akce, exkurze, vycházky, výlety, ozdravné pobyty i školy v přírodě.

1) Na všechny akce se vztahuje několik základních povinností pro učitele:

Ø  musí být součástí školního vzdělávacího programu,

Ø  musí být zahrnuty do roční plánu činnosti školy,

Ø  organizaci akce musí předem projednat učitel s ředitelem školy,

Ø  vedoucí akce je vždy písemně ředitelem školy pověřen organizací, při které se postupuje v souladu se ZP a dalšími předpisy,

Ø  požadovaná dokumentace musí být vedoucím akce zpracovaná nejpozději 2 dny před výjezdem a všechny materiály musí být schváleny ředitelem školy,

Ø  na každou akci musí být předem vedení školy předloženo poučení žáků (příloha),

Ø  o průběhu každé akce musí vedoucí (pověřený učitel) po návratu informovat ředitele školy a nejpozději do 5 dnů předat písemnou zprávu o akci, přehled o vyúčtování a doložení všech potřebných dokumentů ke kontrole.

2) Před výjezdem:

 1. a) V požadovaných dokumentech musí být zpracován účel akce (zaměření na vyučovací předmět, spojení teoretických a praktických poznatků v návaznosti na ŠVP), místa akce (přesný název místa, města, lokality, včetně adresy, spojení), požadavek na pedagogický dozor, finanční náročnost pro žáky, časové údaje (místo nástupu, předpokládaný návrat), způsob dopravy, písemné povolení od zákonných zástupců žáka, organizační pokyny,
 2. b) seznamy žáků – jméno žáka, bydliště, rodné číslo, pojišťovna (včetně těch, kteří nejedou),
 3. c) seznam osob vykonávající dohled (schvaluje ředitel školy) – jméno, bydliště, pojišťovna,

na vedoucího telefonické spojení, cestovní příkaz (služební cesta – návaznost na ZP),

 1. d) celková organizace akce – časové údaje, místo, mapy, obrázky, doprovodný materiál,
 2. e) poučení žáků (příloha), včetně zajištění lékárničky první pomoci (s sebou).

3) Po návratu:

 1. a) poskytnutí nejdůležitějších informací (zpráva) o celkovém průběhu akce vedení školy,
 2. b) celkové finanční vypořádání (pro žáky, pro rodiče) na požadovaném tiskopisu (příloha),
 3. c) zhodnocení akce (hodnocení i žáků, obrázky s textem na www stránky školy),
 4. d) vypořádání cestovních náhrad (pracovně právní vztahy).

4 Vícedenní akce, výlety, ozdravné pobyty

 1. a) Základní obsah akce může tvořit turistika, sporty v přírodě, pobyt v přírodě a další rekreační činnosti. Turistiku pěší, horskou, vodní, lyžařskou, cykloturistiku a další formy je možné kombinovat podle věku žáků, délky pobytu a zaměření akce, výletu, kurzu.
 2. b) Vlastní turistická činnost se vhodně doplňuje podle možností materiálních, personálních a místních o další pohybové aktivity v přírodě (např. cvičení v přírodě, orientační běh, míčové hry, různé formy cvičení s hudbou atd.). Nedílnou součástí těchto akcí (většinou v závěru školního roku) je kulturně poznávací činnost.
 3. c) Obsah akce, výletu, kurzu doplňují teoretická a praktická témata zvolené formy turistiky (technika na kole nebo na lodi, údržba a drobné úpravy, péče o turistickou výzbroj a výstroj), dále procvičování a upevňování dovedností z poskytování první pomoc, upevňování ekologických zásad při pobytu v přírodě, používání tábornických dovedností, orientace v terénu a další topografické dovednosti (viz zaměření a cíl akce).
 4. d) Před vlastním výjezdem předloží pověřený vedoucí akce řediteli školy návrh plánu akce, včetně materiálního zajištění, tematického a časového rozvrhu, finančního zajištění. Plán akce schvaluje vždy ředitel školy.
 5. e) Vedoucí akce odpovídá za jeho řádnou organizační přípravu (např. s předstihem projedná celou akci nejen se žáky, ale i s jejich zákonnými zástupci), dále zajišťuje vhodný objekt, který musí vyhovovat z hlediska zdravotního obecně závazným právním předpisům, dopravu (objednávku povoluje a podepisuje ředitel školy).
 6. f) Při vlastní realizaci akce vedoucí (písemně pověřený) upřesňuje denní program, řídí činnost jednotlivých osob doprovodu, dbá na dodržování stanoveného programu praktické i teoretické oblasti a odpovídá za hospodaření. Dále vedoucí či instruktoři jednotlivých družstev odpovídají za plnění výchovného a výcvikového programu svého družstva, za zdraví a bezpečnost jeho členů.
 7. g) Péči o zdraví žáků je povinen zajistit vedoucí akce, výletu, kurzu a při počtu více než 30 žáků, musí být ustanoven zdravotník.

4) Bezpečnost a ochrana zdraví

 1. a) Zákonní zástupci žáka předloží před odjezdem prohlášení o tom, že je žák zdravý a nebylo mu nařízeno karanténní opatření a ani jim není nic známo o eventuálním styku žáka s nakažlivou chorobou.
 2. b) Vedoucí akce zajistí a písemně předloží doklad o řádném a průkazném poučení všech žáků (v souladu s touto směrnicí).
 3. c) Vedoucí akce a jeho doprovod jsou povinni dbát na úroveň pohybové vyspělosti, předchozí výcvik, výkonnost a zdravotní stav žáků. Trasu přesunu volí vedoucí podle technické vyspělosti a celkové zdatnosti žáků. Ohled je třeba brát zejména na frekvenci dopravy na komunikaci, na skutečný vodní stav sjížděné řeky a na další možné objektivní příčiny případného zdravotního poškození žáka.
 4. d) Vedoucí akce je povinen se přesvědčit vhodným způsobem před zahájením cyklistické trasy (organizováno v rámci výchovného cíle) o úrovni znalosti žáka z pravidel silničního provozu. Doporučuji si též uspořádat s dostatečným předstihem cvičnou vyjížďku.

V silničním provozu má družstvo maximálně 10 cyklistů, za které odpovídá vedoucí družstva.

 1. e) Před akcí, výletem, kurzem, kde je obsahem i vodní turistika, je vedoucí povinen seprakticky přesvědčito stupni plavecké vyspělosti žáka (spolupracuje s učitelem TV).

Zde provede vedoucí vhodné poučení o výstroji a chování na vodě. Při vodní turistice odpovídá vedoucí (i instruktor) nejvíce za 5 kanoí nebo kajaků nebo za 2 pramice. Výjezd do obtížnějších podmínek se žákům v rámci akcí školy (základní) zakazuje. Žáci jsou vybaveni VŽDY při jízdě plovací vestou (i přilbou).

Pokud se v průběhu jízdy na divoké řece podmínky zhorší nebo se zvýší riziko, vedoucí kurzu jízdu přeruší nebo sjíždění ukončí.

 1. f) Při horských túrách musí být vedoucí (instruktor) seznámen s nebezpečím hrozícím v horách a musí důsledně respektovat aktuální podmínky, zejména povětrnostní, a také musí důsledně respektovat momentální zdravotní stav žáků, značení a pokyny.

Vedoucí je povinen řídit se pokyny horské služby, oznamovat směr a cíl túry a včas hlásit eventuální zdržení.

Na horskou túru doprovázejí skupinu žáků vždy nejméně dvě dospělé osoby/dozor.

Je zcela  zakázáno s těmito žáky (základní školy) provádět horolezecký výcvik.

článek 15

Bezpečnost při laboratorních projektech

1) Obsah laboratorních projektů v předmětech chemie, fyzika a přírodopis bude souviset s obsahem jednotlivých oblastí a oborů.

2) Konkrétní úkoly pro laboratorní projekt zvolí vyučující v souladu s tématickým plánem, vyučovací metodou, vybavením školy a s ohledem na zručnost a hlavně bezpečnost žáků. Před vlastním laboratorním projektem prokazatelně učitel žáky poučí o jejich chování, přístupu k pomůckám, materiálům, chemikáliím, vymezí postup prací a poučí žáky o rozdílu mezi teoretickými a praktickými úkoly a postupy.

3) Při vlastním laboratorním projektu rozdělí učitel žáky na tak velké skupiny, aby měl bezpečný přehled o práci každého žáka a měl možnost zajistit jejich bezpečnost a zdraví.

4) O organizačním krocích v rámci realizace laboratorních projektů informuje učitel s předstihem (nejméně 2 dny ) zákonné zástupce žáka (místo, čas, hodina, téma, případě nutné pracovní ochranné pomůcky pro vlastní práci v hodině).

článek 16

Školní družina, školní klub  

Podle školského zákona (§ 111) platí, že ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (školní družina, školní klub) se uskutečňuje zájmové vzdělávání, které poskytuje dětem a žákům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti.

Školní družina (ŠD) a školní klub (ŠK) určitě není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která se odlišují od školního vyučování a z tohoto hlediska je nutné postupovat při hodnocení její činnosti a při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, kteří ŠD a ŠK navštěvují.

1) Na školní družinu a školní klub jako na školské zařízení je třeba aplikovat také základní ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků a studentů dle § 29 školského zákona. Platí pro ni tedy obdobně jako pro školu, že při své činnosti je povinna (pedagogičtí pracovníci) přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí i žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Zároveň musí zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků a poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

2) Ředitel školy stanovil přesné pokyny a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve vnitřním řádu školní družiny a ve vnitřním řádu školního klubu (dle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů), které jsou zveřejněny na přístupném místě ve škole, a jsou s ním seznamováni všichni žáci a jejich zákonní zástupci, kteří školní družinu a školní klub navštěvují (součást organizačního řádu školy).

3) Školní družinu a školní klub (školská zařízení) plně respektuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění, § 29 o bezpečnosti a ochraně zdraví dětí a žáků a vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů (v aktuálním znění).

článek 17

Školní jídelna

1) Školní jídelna je z pohledu školských předpisů školským zařízením, tudíž se na ně vztahuje i ustanovení § 29 školského zákona. Ředitel školy vydal vnitřní řád školní jídelny, ve kterém jsou stanoveny i podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků při školním stravování, ale také jsou zde žákům zdůrazněny zásady slušného a bezpečného chování při stravování a další práva i povinnosti strávníků.

2) Vnitřní řád školní jídelny je zveřejněn na viditelném místě ve škole, ale i v prostorách školní jídelny, včetně zveřejnění dohledů ze strany pedagogických pracovníků v době stravování dětí a žáků (zveřejněn i na www školy).

článek 18

Úrazy žáků

1) Školním úrazem je úraz, který se stal žákům při výchově a vzdělávání na škole a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Jedná se také o úrazy žáků na vycházkách, výletech, exkurzích, sportovních akcích, při plaveckém a lyžařském výcviku, při účasti na soutěžích a přehlídkách.

2) Úrazem žáka není úraz, který se žákovi stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestu zpět, jež bylo určeno jako shromáždiště mimo prostory školy při akcích konaných mimo areál školy, při akcích konaných mimo školu.

3) Ve smlouvách, které uzavírá ředitele školy (např. o výuce plavání, lyžařském výcviku) si škola dohodne všechny podmínky, za kterých bude toto poskytování školské služby probíhat. Ředitele školy ale zajistí, aby byla vedena evidence případných úrazů. Jedna se totiž o školní úraz smluvní školy. Za škodu, která vznikne žákovi základní školy při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy podle

 • 391 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

článek 19

Kontrolní činnost 

1) Dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků kontrolují průběžně všichni vedoucí pracovníci školy v rámci své působnosti a plnění úkolů v oblasti prevence rizik a v rámci své kontrolní činnosti (ředitel školy, zástupkyně ředitele školy, vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK, školnice, vedoucí školní jídelny).

2) Pedagogičtí pracovníci kontrolují a vyžadují dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků, (Organizační řád Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace a jeho přílohy, Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení v platném znění).

3) Nepedagogičtí pracovníci kontrolují a vyžadují dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků, (Organizační řád Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace a jeho přílohy, Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení v platném znění).

Prověrka bezpečnosti

            Do programu prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech organizovaných školu nejméně jednou ročně zahrnuje škola také kontrolu školní dílny, tělocvičny, hřiště, tělocvičného nářadí a náčiní a dalších míst a pracovišť užívaných žáky, včetně jejich vybavení. U tělocvičného nářadí a ostatního náčiní se kromě jeho běžných kontrol v hodinách

tělesné výchovy a v rámci prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provádějí i odborné technické kontroly. Součástí prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech organizovaných školou je rovněž kontrola vybavení školy prostředky pro poskytnutí první pomoci, z hlediska obsahu, tak i jejich lhůt použitelnosti. Dále je v rámci prověrky kontrolováno používání osobních ochranných osobních pomůcek, stav žebříků a dalším pracovních pomůcek, načiní a nářadí.

článek č. 20

Legislativní předpisy

Organizační řád Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace a jeho přílohy

Školní řád Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace a jeho přílohy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění

Zákon č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších úprav

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších úprav

Vyhláška č. 256/2012 Sb., kterou mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění

Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení, v platném znění

MP MŠMT ČR k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních pod čj. 37 014/2005 – 25.

Toto vnitřní směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2012

Mgr. Věra Benešová

    ředitelka školy

Přílohy:

Osnovy školení pro žáky, před prázdninami, při vykonávání dohledu

Poučení žáka školy (vnitřní dokument školy pro oblast bezpečnosti dětí a žáků školy)

Školní výlety, kurzy, exkurze a další výchovně vzdělávací akce

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace

příloha k BOZP

Konání školních výletů, kurzů, exkurzí a dalších výchovně vzdělávacích akcí i mimo školu, organizovaných Základní školou Louny, Školní 2426, příspěvková organizace

pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků (příloha ke směrnici)

příloha k Bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve škole při výchově a vyučování a při organizování školních i mimoškolních akcí – vnitřní směrnice školy, součást organ.řádu)

Ředitelka školy stanovuje následující pravidla:

 1. a) pro žáky 1. až 7. tříd školní výlet v trvání 1 pracovní (vyučovací) den
 2. b) pro žáky 8. a 9. tříd školní výlet v trvání 2 pracovní (vyučovací) dny.

Případné odůvodněné výjimky v časovém rozsahu těchto školních výletu musí být s ředitelem školy předem projednány a povoleny.

 1. c) Zaměření školní akce, kurzu, výletumusívycházet ze školního vzdělávacího programu školy, musí respektovat pevné osvojení podstatných poznatků v jejich těsném spojení s funkčními dovednostmi a schopnostmi ověřovanými v praxi. Musí vycházet z propojení mezipředmětových vztahů napříč předměty. Dále bude plně podporovat plnění klíčových kompetencí a průřezových témat při konání cíleně zaměřených projektových akcí.
 2. d) Vedoucího projektu, kurzu, výletu musí být vždy písemně pověřen ředitelem školy.
 3. e) Vedoucí bude postupovat v souladu s vnitřní směrnicí ředitele školy: Bezpečnost a ochrana zdraví dětí a žáků ve škole při výchově a vyučování a při organizování školních i mimoškolních akcí, vydanou ke dni 1. 9. 2012 (aktualizace).
 4. f) Ředitelka školy v ročním plánu vždy stanoví časové období pro konání těchto závěrečných školních akcí (hlavně výletů) a všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni toto časové rozmezí respektovat při přípravě svých akcí. Výjimky povoluje ředitelka školy.
 5. g) Stejný postup bude respektován při organizaci ostatních akcí během školního roku (např. exkurze, vycházky).
 6. h) Na všechny konané  akce (pokud budou povoleny zaměstnavatelem) se vztahuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a další vnitřní normy školy např.

o cestovních náhradách nebo vnitřní platový předpis.

Tímto ruším Vnitřní předpis pro konání školních výletů, vydaný dne 28. 2. 2006.

podpis_benesova

Louny,
dne 28. 8. 2012

Mgr. Věra Benešová
ředitelka školy