Úplata za zájmové vzdělávání ve školském zařízení – školní družině a školním klubu na Základní škole Louny, Školní 2426, příspěvková organizace čj.  299/2016/ZŠ

Ředitelka Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává obecně závazný předpis o podmínkách úplaty za zájmové vzdělávání v souladu s § 123 zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění a v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, v aktuálním znění.

článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Příspěvek na částečnou úplatu neinvestičních výdajů školní družiny (dále jen družina) a školního klubu (dále jen klub) na Základní škole Louny, Školní 2426, kterou zřizuje město Louny, hradí zákonný zástupce účastníka, kterého přihlašuje do družiny nebo klubu k zájmovému vzdělávání.
 2. Úplaty v družině je stanovena tak, aby jeho výše nepřekročila 120% průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné činnosti.
 3. Úplaty v klubu je stanovena tak, aby jeho výše nepřekročila 150% průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné činnosti.
 4. Ředitel příspěvkové organizace může 1x ročně přehodnotit konkrétní výše příspěvků.

článek 2

Výše úplaty ve družině a klubu

 1. Výše úplaty ve družině na Základní škole Louny, Školní 2426, příspěvková organizace činí jednotnou částku 150,-Kč /měsíčně za každého řádně přihlášeného účastníka zájmového vzdělávání (bez ohledu na délku pobytu v provozní době).
 2. Výše úplaty v klubu na Základní škole Louny, Školní 2426, příspěvková organizace činí jednotnou částku 15,-Kč/měsíčně (350,- Kč na rok) za každého řádně přihlášeného účastníka zájmového vzdělávání (bez ohledu na počet navštěvovaných akcí či zájmových kroužků na škole).

článek 3

Splatnost úplaty

 1. Úplata ve družině a v klubu je splatná nejpozději do posledního dne předcházejícího kalendářního měsíce. Měsíční úplata se nerozděluje do více splátek.
 2. Pokud nebude úplata uhrazena ve stanoveném termínu, plátce zaplatí penále ve výši 25% dlužné částky. Penále je splatné do 15. dne běžného měsíce.

článek 4

Osvobození od úplaty

 1. Výši úplaty může ředitele základní školy snížit nebo od úplaty osvobodit podle § 11 Podmínky úplaty vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v aktuálním znění.
 2. Žadatel předloží řediteli školy písemnou žádost s odůvodněním či doložením požadovaných příloh. Na základě posouzení podkladů, rozhodne ředitel školy. O výsledku svého rozhodnutí informuje žadatele a vedoucí družiny či klubu.

článek 5

Společná ustanovení

 1. Úplata za zájmové vzdělávání se neplatí, jestliže účastník nenavštěvuje družinu po celý měsíc z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti ve škole (dlouhodobá nemoc, lázeňská léčba, léčebna). Plátce je povinen předložit vedoucí vychovatelce písemné potvrzení o důvodu své nepřítomnosti.
 2. Úplata se neplatí v době období školních prázdnin v souladu s § 24 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění.

Tímto závazným předpisem, vydaným dne 20. 8. 2016 pod čj. 299/2016/ZŠ s účinností dnem 1. 9. 2016 se ruší Obecně závazný vnitřní předpis Základní školy Louny, Školní 2426

„O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny a školního klubu s účinností dnem 1. 3. 2005.

Příloha: vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v aktuálním znění.

 

podpis_benesova

Louny,
20. 8. 2016

Mgr. Věra Benešová
ředitelka školy