Traumatologický plán ( plán první pomoci )

Obsah :

 1. Priority při poskytování první pomoci
 2. Organizace první pomoci na škole
 3. Důležitá telefonní čísla
 4. Ohlašovna poruch
 5. Ohlašovna požáru
 6. Umístění lékárniček
 7. Doporučený obsah lékárniček
 8. První pomoc v nejčastějších případech
  • zásah elektrickým proudem
  • popálení
  • krvácení
  • umělé dýchání
  • masáž srdce
  • protišoková opatření

Zabezpečení první pomoci se týká všech stavů ohrožujících zdraví a život člověka.

Ustanovení tohoto plánu nařizuje zaměstnancům dodržování zásad správného a včasného poskytnutí první pomoci, které může omezit následky úrazu, nebo zabránit ohrožení života.

1. PRIORITY PŘI POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI

 1. Zabránit dalšímu poranění zachraňované i vlastní osoby
 • zajistit první pomoc (odsunutí zraněného na bezpečné místo, odstranění překážek apod. )
 1. Prohlédnout postiženou osobu a zjistit jde-li o :
 • život ohrožující krvácení
 • bezvědomí
 • zástavu dýchání
 • zástavu krevního oběhu
 • další poranění
 1. První pomoc poskytovat v pořadí :
 • zastavit krvácení
 • obnovit a udržet dýchání a činnost srdce ( umělé dýchání, masáž srdce )
 • provést protišoková opatření
 • ošetřit rány a popáleniny
 • fixovat zlomeniny
 1. Vhodně uložit zraněného, zajistit převoz do zdravotnického zařízení

Platí zásada, že první pomoc poskytujeme, pokud možno, na místě nehody. K dalšímu ošetření se zraněný posílá podle závažnosti poranění okamžitě do zdravotnického zařízení.

2. Organizace první pomoci na Základní škole louny, Školní 2426

V případě jakéhokoli úrazu poskytne první pomoc vyučující, zaměstnanec školy, nebo kterýkoli přítomný zaměstnanec a žák, který prošel kurzem první pomoci. 

V případě těžkého, smrtelného nebo hromadného úrazu :

 • okamžitě nahlásit událost  na sekretariát školy (pavilon centrálních funkcí č. dveří 117) prostřednictvím jiného zaměstnance, dospělé osoby nebo žáka
 • sekretariát vyrozumí o úrazu ředitele školy nebo jeho zástupce
 • sekretariát  školy okamžitě vyrozumí, podle závažnosti poranění, zdravotnické zařízení
 • pokud to vážnost zranění dovolí, vedení školy zajistí přepravu postiženého k lékařskému ošetření
 • není-li možné zraněného dopravit k odbornému ošetření, přivolá se  vedení školy lékařská pomoc na místo úrazu

V případě lehčího úrazu :

 • postižený (zaměstnanec nebo žák) nahlásí úraz vyučujícímu, v případě pracovního úrazu svému nadřízenému (dle organizační směrnice)
 • vyučující nebo nadřízený nahlásí tuto událost vedení školy
 • při zranění žáka se o události okamžitě vyrozumí rodinní příslušníci
 • nemohou-li rodinní příslušníci zajistit doprovod k lékaři, přebírá tuto odpovědnost škola
 • vedení školy určí zodpovědnou osobu, která zajistí doprovod k lékaři

O každém školním úrazu  nebo pracovním úrazu se provede záznam do knihy úrazů. 

 U drobných úrazů se poskytne ošetření z lékárniček.

 1. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA :
 • záchranná služba                    155
 • policie ČR                              158
 • městská policie                       156
 • hasičský záchranný sbor        150
 • linka tísňového volání            112
 • smluvní lékař  MUDr. Iveta Bušáková (415 658 334), p. Švábová (415 670 341)
 1. OHLAŠOVNA PORUCH  :                   1/ sekretariát školy

Telefonní čísla havarijní služby :

 • plyn                1239
 • voda               840 111 112
 • elektřina          800 186 435

 Funkci  zdravotníka pro poskytování první pomoci vykonává: Ing. Romana Černá

 1. OHLAŠOVNA POŽÁRU:sekretariát školy
 2. UMÍSTĚNÍ LÉKÁRNIČEK (VIZ PŘÍLOHA)
 3. DOPORUČENÝ OBSAH  LÉKÁRNIČEK (VIZ PŘÍLOHA)

Pravidelnou kontrolu spojenou s kontrolou použitelnosti léků a materiálu zajišťuje zaměstnanec určený vedením a kontrolou lékárničky.

8.PRVNÍ POMOC 

První pomoc při zásahu elektrickým proudem

 1. a) bezpečnost záchranáře
 • stát na nevodivé podložce
 • nedotýkat se kovových předmětů
 • nedotýkat se mokrých věcí
 1. b) technická opatření
 • vypnout elektrický proud příslušným vypínače,
 • vytáhnout zástrčky ze zásuvky
 • odstranit elektrické vodiče suchým nevodivým materiálem ( dřevo, guma apod. )
 1. c) první pomoc
 • soustředit se na krvácení z tepny ( přiložit stlačující obvaz )
 • okamžitě zahájit masáž srdce není-li hmatný tep
 • v případě zástavy dechu zahájit umělé dýchání
 • ošetřit běžná poranění ( zlomeniny, popáleniny )
 • jakmile začne zraněný sám dýchat, uložte jej do stabilizované polohy
 1. d) organizační opatření
 • přivolat ihned lékaře
 • co nejdříve uvědomit vedoucího organizace
 • do příchodu lékaře setrvat u zraněného a kontrolovat jeho životní funkce

První pomoc při popálení

 • zachovat čistotu a nedotýkat se rány
 • neodstraňovat zbytky oděvu nebo jiné předměty
 • popáleniny menšího rozsahu chránit čistou proudící vodou
 • popáleniny překrýt sterilní rouškou
 • zajistit protišoková opatření
 • zajistit odvoz či doprovod k lékaři

První pomoc při krvácení

 • okamžitě stlačit krvácející cévu přímo v ráně
 • přiložit tlakový obvaz nebo zaškrcovadlo
 • podle možnosti znehybnit postiženou oblast
 • zajistit protišoková opatření
 • stále kontrolovat rány a celkový stav zraněného
 • zajistit odvoz nebo doprovod do zdravotnického zařízení
 • přiložit lístek kdy bylo zaškrcovadlo přiloženo

Umělé dýchání

 • postiženého položit na záda (nikoliv při podezření na poranění páteře)
 • otočit hlavu na stranu a otevřít ústní dutinu
 • vyčistit ústní dutinu a odstranit nečistoty (včetně umělého chrupu)
 • zaklonit hlavu, zvednout bradu, otevřít ústa a uvolnit zapadlý jazyk
 • zkontrolovat, jestli člověk nezačal sám dýchat
 • nadechnout se a široce otevřít svá ústa a přiložit je na ústa raněného tak, aby nikde neunikal vzduch ven
 • stisknout pevně nos a vydechnout vzduch do úst
 • přitom pozorovat hrudník postiženého
 • pokud se nadzdvihl znamená to, že vzduch pronikl až do plic
 • pak oddálit ústa a nechat proběhnout samovolný výdech
 • pokles hrudníku ukazuje, že vzduch volně uniká z plic a není zde tedy překážka
 • opakovat úkon tempem přibližně 12 až 16 krát za minutu
 • u zraněného je frekvence přibližně 20 krát za minutu a objem vdechovaného vzduchu musí být menší
 • každý vdech by měl být plynulý a trvat asi 2 sekundy
 • při rychlejším vdechu bude odpor dýchacích cest větší a umělé dýchání bude méně účinné
 • po první sérii nos uvolnit
 • zkontrolovat, jestli zraněný sám dýchá
 • pokud ne, vše opakovat a dodržovat frekvenci
 • pokračovat až do obnovení dýchání nebo do příchodu lékařské pomoci
 • po určité době vždy kontrolovat, zda raněný dýchá sám či nikoli
 • během umělého dýchání kontrolovat také, zda postiženému tluče srdce
 • pokud ne, zahájit masáž srdce a pokračovat v umělém dýchání
Masáž srdce
 • srdeční činnost kontrolujeme nejčastěji na krční tepně nebo na zápěstí
 • nejjednodušší je přiložit ucho přímo na hrudník
 • neslyšíme-li pravidelný tlukot srdce, musíme se pokusit obnovit srdeční činnost
 • začneme úderem do oblasti srdeční krajiny
 • nezačne-li srdce pracovat, zahájíme nepřímou srdeční masáž
 • napřed vyhledáme tlakové místo na hrudní kosti. Je to asi 3 až 5 cm nad dolním okrajem hrudní kosti
 • tam položíme zápěstí pravé ruky a přes ně ještě zápěstí ruky levé
 • hrudní kost musíme stlačovat do značné hloubky (asi 4 cm), proto se do hrudníku opíráme celou váhou těla
 • rytmicky stlačovat hrudník asi 80 až 100 krát za minutu (včetně vdechů)
 • jsme-li dva, rozdělíme si práci. Dva umělé dechy na 15 stlačení hrudní kosti
 • je-li pouze jeden zachránce, střídá dva vdechy a 15 rychlých stlačení
 • krátký oddech mezi popsanými úkony nastane ve chvílích, kdy kontrolujeme, jestli se srdce již rozběhlo

 Protišoková opatření

 • přivolat lékařskou pomoc
 • při ošetřování různých úrazů je nutné mít již od začátku na paměti, že se může dostavit šok, a je dobré tomu předejít
 • postiženého uklidňovat
 • pokud je to možné, odstranit nebo zmírnit bolestivé nebo rušivé podněty (např. znehybnit zlomenou končetinu, ošetřit rány)
 • uložit do protišokové polohy (zdvižené dolní končetiny)
 • uvolnit tísnící šaty (kravatu, košili atd.)
 • dbát, aby byl postižený v teple (podložit bundou, zabalit do pokrývky)
 • pokud si postižený stěžuje na palčivou žízeň, je možné zvlhčit mu rty studenou vodou
 • zajistit postiženému tiché prostředí, odstranit nepříjemný hluk

Traumatologický plán byl projednán a schválen na pedagogické radě a poradě všech pracovníků školy dne

 

Umístěno:

Sborovna školy

Sekretariát školy

Školní jídelna

Školní družina a školní klub

podpis_benesova

Louny,
dne 1. 9. 2012

Mgr. Věra Benešová
ředitelka školy