Ředitelka Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších úprav, § 30 vnitřní řád školní družiny.

Práva žáků a jejich zákonných zástupců

Žáci docházející do školní družiny mají všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v „Úmluvě o právech dítěte.“

Žáci mají právo na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných školní družinou.

Žáci mají právo užívat zařízení školní družiny v souvislosti se zájmovým vzděláváním.

Žáci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje – vyjádření svého názoru je nutné provést přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití.

Žáci mají právo na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které poškozují jejich duchovní, morální a sociální rozvoj, právo na ochranu před informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jejich morálku.

 Zákonný zástupce žáka má právo se informovat na chování svého dítěte u vychovatelky.

 Zákonný zástupce žáka má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní družiny u vychovatelky, vedoucí vychovatelky nebo u ředitele školy.

Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

Žáci jsou povinni dodržovat vnitřní řád ŠD, provozní řády odborných učeben a další předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

Žáci jsou povinni do ŠD řádně docházet a řídit se pokyny vychovatelek a dalších oprávněných osob, které vykonávají dozor.

Žáci jsou povinni dodržovat pravidla kulturního chování, nesmějí se dopouštět projevů rasismu a šikanování. Do školní družiny žáci nenosí cenné věci, větší obnosy peněz, předměty ohrožující mravní výchovu dětí, předměty nesouvisející s provozem ŠD.

 Škola neodpovídá za škodu způsobenou poškozením či ztrátou u cenných věcí, které byly do školy bezdůvodně přineseny. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, oznámí tuto skutečnost neprodleně vychovatelce. Zapomenuté a ztracené předměty v areálu školy odevzdá nálezce vychovatelce.

Žáci si před odchodem domů uklidí své pracovní místa a hračky.

Zákonní zástupci žáků jsou povinni zajistit, aby žák docházel řádně do ŠD.

Na vyzvání ŠD jsou zákonní zástupci povinni se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se chování jejich dítěte.

Zákonní zástupci žáků jsou povinni informovat ŠD o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, dokládat důvody nepřítomnosti žáka.

Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 

Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči vychovatelce ŠD či ostatním žákům se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem

Vnitřní řád školského zařízení je vnitřní formou školy, která je dostatečně plastická pro případné další změny či doplňky. Je součástí organizačního řádu školy. Prokazatelné seznámení zákonných zástupců s tímto řádem provedou vychovatelky při zápisu účastníka do školní družiny. Školní družina (dále i ŠD) se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, v aktuálním znění (tj. vyhláškou č. 197/2016 Sb., s účinností dnem 1. 9. 2016).

 

 1. Provoz a vnitřní režim

 Provozní doba ranní školní družiny je stanovena od 6:00 hod do 7: 35 hod

 provozní doba odpolední školní družiny je od 11:35 hod do 17: 00 hod v pavilonu MVD.

 • Do ranní ŠD přicházejí účastníci hlavním vchodem, kde budou vpuštěni do školy vrátným, v třídní šatně si odloží oblečení a přezuti dochází do prostor ŠD (pavilon MVD). Do ranní družiny přicházejí účastníci pouze do 7:15 hod. Po této době, již čekají před školou. V 7:30h odvádí vychovatelka účastníky do učebního pavilonu a se zvoněním odcházejí na výuku. Po dobu odpolední ŠD tj. 11:35h – 17:00h slouží k vyzvedávání účastníků pouze hlavní vchod školy. Účastníci po dobu pobytu v ŠD využívají k převlékání školní šatnu.

Provoz ranní ŠD a provoz ŠD po 15: hod. je sloučen do dvou oddělení. V době hlavní činnosti tj. od 11: 35 hod. do 15: 00 hod. jsou žáci rozděleni do samostatných učeben, určených pro provoz ŠD (jednotlivých oddělení), nebo využívají i další prostory školy (hernu, tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, počítačovou učebnu, školní knihovnu, venkovní prostory).

 • ŠD pracuje podle svého zpracovaného Školního vzdělávacího programu školní družiny, který je součástí Školního vzdělávacího programu školy (vydaný pod čj. 299/2016).

Ředitelka školy doporučuje, aby nebyla narušována činnost jednotlivých oddělení ŠD, stanovovat denní odchody žáků ze ŠD (po domluvě se zákonnými zástupci) např. v době po obědě do 13:00 hod. nebo v 15:00 hodin. Dále vždy samozřejmě podle potřeby. Toto časové omezení umožní vychovatelkám připravovat strukturovanou činnost ŠD s dostatečnou časovou dotací a lepší organizací (často probíhají činnosti i mimo areál školní budovy).

 • Převody účastníků z kmenových tříd do ŠD, školní jídelny a do dalších prostor školy z důvodů zájmové činnosti, zajišťují vždy vychovatelky ŠD, žáci se v prostorách školy nepohybují samostatně bez dohledu.

Přihlašování, odhlašování a docházka do ŠD

 • Zákonný zástupce žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí vychovatelce rozsah docházky účastníka, způsoby jeho odchodů z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Velmi důležitý je záznam o odchodu žáka ze školní družiny (v kolik hodin odchází, zda sám nebo v doprovodu), telefonní číslo zákonných zástupců a zdravotní stav žáka.

 Počet přijatých žáků je dán kapacitou školní družiny. Přednostně jsou zařazováni do ŠD žáci prvních, druhých, třetích a čtvrtých ročníků a žáci dojíždějící do školy z větší vzdálenosti.

 • Odhlášení žáka ze školní družiny se provádí písemnou formou.
 • Omluvu nepřítomnosti účastníka v ŠD, odchylky od pravidelné docházky nebo vyzvedávání jinou osobou, než je obvyklé (není uvedeno na zápisovém lístku), sdělí zákonný zástupce vychovatelce vždy písemně. Předem známou nepřítomnost účastníka v ŠD zákonný zástupce oznamuje také písemně.
 • V docházkovém sešitě je pravidelně zaznamenáván příchod účastníka do ŠD, odchod jen pokud se údaj liší od zápisního lístku a písemných omluvenek.

 

Úplata za ŠD

 • Zákonní zástupci účastníka, které navštěvuje ŠD, jsou povinni platit příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školy.

Příspěvek činí 150,-Kč/měsíc za každého zapsaného účastníka. Účastníci navštěvující ŠD pouze mezi odpoledním vyučováním platí 100,-Kč. Příspěvek je splatný do posledního dne předcházejícího měsíce. Pokud není poplatek uhrazen ve stanoveném termínu, plátce zaplatí o 25% více z dlužné částky.

Úplatu je možné platit bezhotovostně, nebo u vychovatelek ŠD

Penále je splatné do 15. dne běžného měsíce. Pokud příspěvek zvýšený o penále nebude opakovaně uhrazen do termínu, může být účastník, na základě rozhodnutí ředitele školy,

vyloučen ze ŠD.

Vyzvedávání účastníků ze ŠD

 • Při osobním vyzvedávání dítěte v prostorách ŠD, použije zákonný zástupce či jiná pověřená osoba zvonku u dveří ŠD a nevstupuje do prostor ŠD. Toto opatření stanovila ředitelka školy z důvodu bezpečnosti žáků, hygieny provozu a ochrany majetku školy.  
 • Ředitelka školy stanovila postup pro vychovatelky v krajním případě, kdy si zákonní zástupci nevyzvednou dítě po ukončení provozní doby tj. po 17:00 hod.:
 1. a) nejdříve telefonicky informovat zákonného zástupce žáka či další osoby, které jsou uvedeny na zápisovém lístku ŠD, pokud je tento pokus bezvýsledný:
 2. b) informovat vedení školy,
 3. c) kontaktovat pracovníka orgánu péče o dítě, požádat o pomoc i Policii ČR.

Doporučením ředitele školy pro vychovatelky ŠD je, nepřebírat za dítě zodpovědnost po ukončení provozu ŠD, ale postupovat podle platné legislativy tj. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších úprav.

 

Vyloučení účastníka ze ŠD

 • Ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení účastníka ze ŠD, pokud tento soustavně nějakým významným projevem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost svoje, ale i ostatních účastníků, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných, zvláště závažných důvodů. Rozhodnutí je předem nutné projednat se zástupcem dítěte, včetně zápisu.

Obědy a pitný režim

 • Obědy ve školní jídelně (dále i ŠJ) se platí buď bezhotovostním platebním stykem, nebo hotově u vedoucí ŠJ v posledním týdnu předcházejícího měsíce. Obědy se mohou odhlašovat do 7. 00 hod. ráno, v den požadovaného oběda (osobně, či telefonicky na čísle 415 65 21 09).
 • Nová úprava od 1. 9. 2008 – čipový systém pro vydávání obědů umožňuje žákovi (strávníkovi) provést výběr ze dvou jídel. Během týdne se seznamují s nabídkou jídel na příští týden, pomocí terminálu si zajišťují objednávku obědů ve škole, nebo osobně z domova pomocí aplikace Objednávání a kontrola stravy přes internet (viz vnitřní řád školní jídelny).
 • Zabezpečení pitného režimu je jedním z předpokladů péče o zdraví žáků. Tento pitný režim škola zajišťuje pomocí automatů v prostorách školy, ŠD zajišťuje pitný režim v odděleních, nebo žák samostatně z domova.

 

Podmínky a zajištění BOZP

 • Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje každá vychovatelka ve svém oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních. Žáci se řídí pokyny vychovatelek ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu základní školy. Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD.
 • Žák, přihlášený do ŠD, je poučen o BOZP a záznam o poučení je uveden v Přehledu výchovně vzdělávací práce ŠD jednotlivých oddělení.
 • Při úrazu žáka provede pedagogický dozor první pomoc a vyrozumí zákonné zástupce, v případě potřeby přivolá lékařskou pomoc. Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění nebo úraz. Vychovatelka sepíše záznam o úrazu a tento záznam předá do kanceláře školy. Žák nesmí sám otevírat okna či jinak s nimi manipulovat.  ŠD používá ke své činnosti další prostory školy – tělocvičnu, školní hřiště, cvičnou kuchyňku, odborné učebny apod., kde se žáci řídí provozními řády těchto učeben a prostor.
 • Účastníci zapsaní ve ŠD jsou povinni dodržovat zásady slušného chování.
 • Účastníci ve ŠD jsou povinni udržovat všechny hračky a předměty pro činnost ve ŠD v pořádku. Pokud účastník úmyslně způsobí škodu, zákonný zástupce bude o této skutečnosti prostřednictvím vedoucí vychovatelky ŠD informován a dojde k domluvě o dalším postupu.
 • Za osobní hračky a jiné cenné předměty donesené a ztracené ŠD nezodpovídá.

 

Zákonný zástupce žáka má právo, v případě nejasností, nutnosti oznámení či projednání jiných důležitých skutečností, jednat s vedoucí vychovatelkou nebo ředitelkou školy osobně nebo telefonicky na čísle

415 65 23 10 (škola), 603 464 869 (školní družina).

 

 Pro vnitřní potřebu školní družiny je k dispozici mobilní telefon: 603 464 869.

Tento vnitřní řád školní družiny na Základní škole Louny, Školní 2426, příspěvková organizace byl projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2017 a jeho účinnost je od 1. 9. 2017.

 Simona Alinčová , vedoucí vychovatelka školní družiny a školního klubu

Příloha: vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v aktuálním znění.

 

podpis_benesova

Louny

Mgr. Věra Benešová
ředitelka školy