Podle ustanovení § 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění, je zařízení školního stravování (školní jídelna) školským zařízením. Ředitel školy postupuje v souladu s § 30 školského zákona a vydává vnitřní řád školní jídelny Základní školy Louny, Školní 2426, p. o.

 

1) Právem každého žáka školy je možnost navštěvovat školní jídelnu a řádně se stravovat.

2) Povinností každého žáka je respektovat a dodržovat vnitřní řád školní jídelny a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

3) Povinností strávníků je plnění pokynů ze strany pedagogických pracovníků vydávané v souladu se školním řádem a  vnitřním řádem školní jídelny.

4) Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, rozvrhy těchto dohledů jsou řádně vyvěšeny na chodbě i v samotné školní jídelně.

5) Dohled při stravování nad účastníky školní družiny zajišťují vychovatelky ŠD (nestanoví- li ředitel školy svým příkazem jinak).

6) Pracovníci, kteří vykonávají dohled v prostorách školní jídelny:

 • vydávají pokyny k zajištění kázně strávníků a dbají na dodržování hygienických a kulturních pravidel stravovacích návyků,
 • sledují dodržování hygienických pravidel při výdeji stravy,
 • zamezují vstupu rodičů a cizích osob do jídelny v době výdeje stravy pro žáky školy,
 • regulují osvětlení, větrání,
 • sledují celkové chování a stolování strávníků při konzumaci jídla.

 

7) Dle § 31 odst. 3 školského zákona se zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.

8) Denní úklid školní jídelny provádí určená pracovnice školy v dopoledních hodinách podle pokynů vedoucí školní jídelny a školnice, reagují při úklidu na organizaci výuky ve škole.

9) Strávníci vstupují do školní jídelny většinou v domácí obuvi, tašky a oděvy mají uložené v šatně své kmenové třídy.

10) Strávníkům je vždy vydáván kompletní oběd, včetně masa a příloh, dle stravovacích norem. Strávník nesmí být nucen ke konzumaci celého vydaného jídla. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z jídelny.

Jídlo musí být upraveno tak, aby znemožňovalo odnášení jídla (jogurty, tvarohové krémy, pudinky), v jídelně má být konzumováno i ovoce a moučníky.

11) Strávníci mají přísný zákaz vstupu do školní jídelny se žvýkačkou a jiným jídlem.

12) Z jídelny se neodnášejí talíře, misky, příbory, skleničky, je zakázáno odnášet zbytky jídla pro domácí mazlíčky.

 

13) Zákonný zástupce žáka, který chce, aby se žák školy stravoval v daném školním roce, musí u vedoucí školní jídelny vyplnit písemně papírovou „přihlášku ke stravování

s požadovanými údaji. Dále si každý strávník zakupuje čip. V případě poškození či ztrátě si strávník zakupuje nový čip. Při ukončení školní docházky na této škole, při odhlášení ze školní jídelny se žákovi vrací čip, a pokud je funkční, je žákovi vrácena finanční částka, za kterou si čip zakoupil. Dále je vyplněná u vedoucí školní jídelny „odhláška ze stravování“.

14) Každý strávník si odebere jídlo u výdejního okénka až po přiložení čipu (záznamové zařízení označí jméno, výběr a velikost stravy). V případě potíží, kontaktuje strávník vedoucí školní jídelny. Doba výdeje pro strávníky ve školní jídelně pro strávníky probíhá od 11. 30 hodin do 14. 00 hodin.

15) Při objednávání jídla pomocí čipového systému (na terminálu) se strávníci řídí Pokyny pro objednávání, které jsou vyvěšeny hned vedle terminálu. Stejný postup platí i pro objednávání stravy elektronicky přes internet (pokyny na www stránkách školy).

Připomenutí: objednávání stravy přes internet je možné pouze do 13. 00 hodin na druhý den, objednávání stravy přes terminál ve škole je možné pouze do 14. 00 hodin na druhý den.

 

15/a Upozornění:

Odběr jídla pouze do jídlonosičů pro žáka/strávníka je možné vydat pouze první den nemoci, kdy si nestačí odhlásit oběd, jde k lékaři a je uznán „neschopen docházet do školy na výuku“. Na další dny již musí být oběd odhlášen (v souladu s vyhláškou o školním stravování). Pokud nastupuje žák po nemoci do školy, musí si samostatně oběd přihlásit na ten den, kdy bude přítomen na výuce (toto nezajišťuje vedoucí školní jídelny).

Výdej obědů do jídlonošičů je možný pouze od 11. 00 do 11. 30 hod. a od 13. 45 do 14. 00 hodin. Z důvodu bezpečnosti se strava nevydává do sklenic.

 

16) Ve školní jídelně se od školního roku 2006/2007 nabízí výběr ze dvou jídel. Od školního roku 2008/2009 je ve školní jídelně nainstalován čipový systém (čipy). Pro každý týden je sestavován a zveřejňován jídelní lístek (webové stránkách školy, ve školní jídelně, ve vestibulu školy, ve školní družině).

17) Obědy je možné odhlásit telefonicky pouze do 7. 00 hodin na daný den u vedoucí školní jídelny osobně nebo na čísle 415 65 21 09.

18) Součástí tohoto řádu školní jídelny jsou i stanovené ceny obědů pro jednotlivé strávníky, které jsou v souladu s legislativními normami v aktuálním stavu

 

Z rozhodnutí ředitelky školy dochází od 1. 9. 2019 k úpravě ceny oběda pro jednotlivé strávníky ve školní jídelně na Základní škole Louny, Školní 2426, příspěvková organizace v následující výši:

strávník do 6 let: 20,- Kč

strávník 7-10 let: 22, – Kč

strávník 11-14 let: 24, – Kč

strávník 15 a více let: 26, – Kč

zaměstnanec školy: 30, – Kč

 

Poznámka: do věkové skupiny je strávník zařazován na dobu školního roku, ve které dosahuje věku podle výše uváděných bodů. Doplňková činnost: není na škole provozována.

19) Platba školních obědů je možná dvěma způsoby: bankovním převodem a v hotovosti.

Bankou je nutné zadávat příkaz k platbě včas, protože strávník si může stravu odebrat, až když je finanční částka na účtu školy.

V hotovosti je možné platit obědy vždy od 20. dne v měsíci u vedoucí školní jídelny denně od 6. 30 do 11. 00 hodin a od 13. 30 do 14. 15. hodin.

20) Práce se žáky a ve škole v oblasti stravování

 • sledovat úroveň školního stravování, bojovat za kvalitu, pestrost a estetickou úpravu jídla, vhodné chování ze strany žáků, kuchařek i pedagogů, pečovat o to, aby co nejvíce žáků školy mělo zajištěno pravidelné a hodnotné stravování ve škole v době školního vyučování,
 • sledovat odchylky v potravním chování, postojích k jídlu a příjmu potravy, které by mohly naznačovat nástup chorobného procesu, ať již na úrovni fyzického nebo psychického zdraví,
 • pomáhat žákům, kteří v důsledku akutní choroby nebo dlouhodobých zdravotních obtíží musí dodržovat speciální dietní režim.

21) Práce s rodiči žáků (strávníků)

 • přenášet poznatky o výživě, informovat rodiče o dostupných zdrojích poznatků o výživě (příručky, publikace, přednášky, sdělovací prostředky),
 • upozorňovat na nedostatky ve stravě jejich dětí, které u nich zaznamenali,
 • seznamovat rodiče s riziky psychogenních poruch přijmu potravy a poruch vztahu k potravě,
 • přesvědčovat je o nutnosti pravidelné stravy a s jejich pomocí stravovat co nejvíce žáků školy.

 

22) Z důvodu bezpečnosti se školní jídelna uzamyká každý den ve 14. 15 hod. a otevírá vždy ráno v 6. 30 hodin (pro možnost objednávání stravy).

23) V prostorách školní jídelny a jejich dalších částech (chodba, WC, schody) se žáci chovají ukázněně, zařízení neničí, nepoškozují a dbají na to, aby vše sloužilo nejen jim osobně, ale také jejich spolužákům a ostatním pracovníkům školy. Případné poškození hlásí okamžitě osobě, která zajišťuje odborný dohled ve školní jídelně.

24) Veškeré dotazy a připomínky se projednávají s vedoucí ŠJ nebo přímo s ředitelem školy.

 

Důležitá telefonní čísla:

Ohlašovna požáru:                 150

Záchranná služba:                  155

Policie:                                   158

 

Tímto se ruší vnitřní řád školní jídelny vydaný ke dni 1. 9. 2016.

Tento vnitřní řád školní jídelny byl aktualizován a jeho účinnost je ke dni 1. 9. 2019.

podpis_benesova

Lenka Drobná
vedoucí školní jídelny

Mgr. Věra Benešová
ředitelka školy