VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU

na ZÁKLADNÍ ŠKOLE LOUNY, ŠKOLNÍ 2426, příspěvková organizace

Ředitelka Základní školy Louny, Školní 2426 vydává vnitřní řád školního klubu na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších úprav, § 30.

Vnitřní řád školského zařízení je vnitřní formou školy, který je dostatečně plastický pro případné další změny či doplňky ze strany pracovníků školy, účastníků klubu nebo rodičů.

Tento vnitřní řád vychází ze základního dokumenty školy tj. Školního řádu Základní školy Louny, Školní 2426,  vnitřního řádu školní družiny Základní školy Louny, Školní 2426 a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

 1. Provozní doba školního klubu – informačního centra (dále jen klub) je stanoven na pět dnů v týdnu (viz příloha č. 1 – provozní doba). Účastník školního klubu používá ke vstupu do budovy školy buď hlavní vchod do školy, nebo po 16:00 hodině používá k příchodu či odchodu boční vchod ze dvora školy. Do ŠK vstupuje člen přezutý. Do 16:00 si účastník nechává boty v šatně a po 16:00 hodině si své věci odkládá na určené místo ve školním klubu nebo do šaten u tělocvičny.
 2. Zájemci o školní klub vyplní písemnou přihlášku, podrobně se seznámí s vnitřním řádem klubu a s dalšími dokumenty a na základě potvrzené přihlášky zákonným zástupcem žáka je žákovi předěleno registrační číslo, průkazka (která je nepřenosná) a žák se stává účastníkem klubu se všemi právy a povinnostmi.

Do klubu se může přihlásit každý žák II. stupně Základní školy Louny, Školní 2426, pouze překročení stanovené kapacity klubu by mohl být důvodem k nepřijetí do klubu.

 1. V klubu je stanovená úplata za zájmové vzdělávání tj. kroužky ŠK(na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školy), ve výši 150,- Kč ročního příspěvku. Účastníci, kteří navštěvují školní klub mezi vyučováním nebo mezi kroužky, pobyt nehradí.
 2. Činnost klubu je určena přednostně pro žáky druhého stupně základní školy. Účastníkem může být i žák prvního stupně základní školy, který není přijat k pravidelné denní docházce.

Do klubu přicházejí a odcházejí účastníci samostatně, jejich příchody a odchody jsou zaznamenávány do docházkového sešitu.

 1. Do klubu docházejí účastníci v době mimoškolní tj. v době po vyučování (v době svého osobního volna). O veškerých činnostech jsou žáci průběžně informováni na nástěnce

u klubu, kde je také vyvěšen vnitřní řád klubu, výchovně vzdělávací plán činnosti klubu, nabídky dalších akcí např. zájmových kroužků, soutěží, nabídek.

Pouze v pátek je provoz klubu jen v dopoledních hodinách (hlavně v době hlavní přestávky), je také otevřen pro účastníky školy v době volna před odpolední výukou, kde bude v klubu zajišťován doprovodný program tzv. otevřená nabídka spontánních činností.

 1. V klubu budou nabízeny účastníkům různé formy vzdělávání, kdy budou hlavně posilovány formy příležitostné, výchovné, vzdělávací, zájmové a tématické činnosti, dále formy pravidelné – výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti a hlavně formy individuálních prací (zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí a studentů) včetně využívání otevřené nabídky spontánních činností (pro žáky před odpoledním vyučováním).
 2. Klub je otevřen nejen pro účastníky přihlášené k pravidelné docházce, ale také i pro žáky, kteří budou navštěvovat určitou činnost, která v něm právě probíhá (viz vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v aktuálním znění § 2 písm. a, f (viz. bod č. 6 a č. 7).
 3. O vyloučení účastníka z klubu rozhoduje ředitelka základní školy, pokud žák soustavně porušuje kázeň a nedodržuje stanovená pravidla pro provoz a chování v klubu. O tomto chování informuje ředitelku školy vedoucí vychovatelka klubu.
 4. Účastníci klubu jsou povinni dodržovat zásady slušného chování, vnitřní řád klubu, desatero zásad klubu a další vnitřní normy školského zařízení a školy.
 5. Účastníci klubu jsou povinni udržovat všechny pomůcky, knihy, počítač, tiskárnu, nábytek a další věci umístěné v klubu v pořádku, nepoškozovat, neničit. Pokud i přesto dojde ke zničení či poškození, je účastník klubu povinen okamžitě o této skutečnosti informovat vedoucí klubu, dojednat opravu, bezprostředně bude informován zákonný zástupce žáka.
 6. Za osobní hračky, diskety, CD, mobilní telefony, klíče a jiné cenné předměty donesené nebo ztracené v prostorách klubu škola neručí. V případě potřeby je možné jednat s vychovatelkou klubu a cenné věci si uschovat zde.
 7. Zabezpečení pitného režimu pro účastníky klubu je prostřednictvím nápojových automatů umístěných na chodbách školy, jinak účastníci čerpají ze svých zásob.
 8. Klub využívá k činnosti vlastní prostory (třídu, studovnu a dílnu), která je upravená a rozdělená do několika oblastí (koutků), upravená pro nabízenou činnost: studovna, relaxační a odpočinková část, počítačový koutek a kreativní dílnu pro esteticky výchovnou práci. Koutky svým vybavením a uspořádáním odpovídají činnosti klubu a potřebám žákům, pro které je určen a výrazně se odlišují od běžných školních tříd či odborných učeben.
 9. Zákonný zástupce účastníka má právo v případě nejasností, nutnosti , oznámení či projednání jiných důležitých skutečností jednat s vedoucí klubu, s vedoucí vychovatelkou ŠD a ŠK nebo s ředitelkou základní školy buď osobně nebo telefonicky 415 65 23 10.
 1. Účastníci mají právo

na zájmové vzdělávání -kroužky a tvořivou dílnu

         právo být seznámen se všemi předpisy, které se vztahují k jeho pobytu a činnosti klubu

na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí na svobodu myšlení a projevu,

na dodržování základních psychohygienických podmínek

 1. Účastníci jsou povinni

plnit pokyny pedagogických pracovníků

dodržovat školní řád a vnitřní řád školního klubu

Příloha: vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v aktuálním znění.

 

podpis_benesova

Louny,
1. 9. 2016

Mgr. Věra Benešová
ředitelka školy